ГО­ВО­РЯТЬ ЕКС­ПЕР­ТИ

The Ukrainian Farmer - - СВИНОКОМПЛЕКС -

Во­ло­ди­мир Та­ри­кін, лі­кар ве­те­ри­нар­ної ме­ди­ци­ни, ФГ «Степ»

Одно­зна­чно, рід­ка го­дів­ля кра­ща за су­ху. Бо це і кра­ще всмо­кту­ва­н­ня кор­му у ЖКТ сви­ні, а от­же, кра­ща кон­вер­сія, мен­ше пе­ре­ви­трат кор­му, який про­хо­дить тран­зи­том і не за­сво­ю­є­ться ор­га­ні­змом, тоб­то не пе­ре­хо­дить у кі­ло­гра­ми. Во­ло­гий тип го­дів­лі фі­зіо­ло­гі­чно більш прийня­тний для ор­га­ні­зму сви­ні, до­зво­ляє ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти де­ше­ві від­хо­ди хар­чо­во­го ви­ро­бни­цтва, за­без­пе­чує ви­щий рі­вень спо­жи­ва­н­ня, спри­яє зни­жен­ню кон­вер­сії кор­му. До не­до­лі­ків цьо­го ти­пу на­ле­жать під­ви­ще­н­ня во­ло­го­сті в при­мі­щен­ні, мо­жли­ве за­стря­га­н­ня кор­му в си­сте­мі тру­бо­про­во­дів, ство­ре­н­ня умов для плі­сня­ві­н­ня й про­ки­са­н­ня, пе­рі­о­ди­чні оброб­ки си­сте­ми кор­мо­ро­зда­чі ан­ти­ба­кте­рі­аль­ни­ми та фун­гі­ци­дни­ми пре­па­ра­та­ми.

Крім то­го, та­кий тип го­дів­лі пе­ред­ба­чає біль­ше ви­трат, бо по­трі­бно бу­де ви­тра­ча­ти­ся на що­ден­не про­ми­ва­н­ня кор­мо­лі­ній по­да­чі рід­ко­го кор­му сви­ням: а це і во­да, і еле­ктро­енер­гія, і ви­тра­ти на люд­ський ре­сурс.

Во­ло­ди­мир Лук’янен­ко, лі­кар ве­те­ри­нар­ної ме­ди­ци­ни, ТОВ «Клі­ренс-агро»

Най­по­ши­ре­ні­ший су­хий тип го­дів­лі: він гі­гі­є­ні­чні­ший, із ним лег­ше по­ста­ви­ти будь-який ре­жим до­зу­ва­н­ня, ча­сто­ту роз­да­чі. До не­до­лі­ків су­хо­го ти­пу го­дів­лі мо­жуть на­ле­жа­ти на­дмір­на за­пи­ле­ність при­мі­ще­н­ня й роз­ви­ток си­лі­ко­зу ле­гень у сви­ней.

Су­хий корм лег­ко до­зу­ва­ти, він не псу­є­ться, якщо за­ли­ша­є­ться в го­дів­ни­цях, сви­ні за­зви­чай йо­го не пе­ре­їда­ють. Мі­ну­са­ми су­хої го­дів­лі є мо­жли­ві втра­ти з пи­ло­по­ді­бною фра­кці­єю, якщо корм не­гра­ну­льо­ва­ний. За три­ва­ло­го транс­пор­ту­ва­н­ня та­кий корм роз­ша­ро­ву­є­ться, і тва­ри­ни отри­му­ють по­жив­ні ре­чо­ви­ни не­рів­но­мір­но. Цих мі­ну­сів не­має у рід­кій го­дів­лі. Під час змі­шу­ва­н­ня з во­дою по­жив­ні ре­чо­ви­ни по­ши­рю­ю­ться рів­но­мір­но, але рід­кий корм до­сить важ­ко то­чно до­зу­ва­ти.

Ви­бір ти­пу го­дів­лі за­ле­жить від те­хно­ло­гії утри­ма­н­ня й обла­дна­н­ня: мо­жна до­бре пра­цю­ва­ти і з су­хою, і зі змі­ша­ною го­дів­лею. Тож одно­зна­чно ска­за­ти, який тип кра­ще, не мо­жна. При­ро­дні­шим є змі­ша­ний або рід­кий тип го­дів­лі, адже тва­ри­ни кра­ще спо­жи­ва­ють та­кі кор­ми. Про­те є ню­ан­си: на­при­клад, у сви­ні роз­тя­гу­є­ться ки­шків­ник, під час за­бою ма­са ШКТ у ра­зі рід­кої го­дів­лі бу­де на 0,5–2% біль­шою, ніж пі­сля су­хої. Однак зав­да­н­ня го­спо­дар­ства — отри­му­ва­ти м’ясо, а не ви­ро­щу­ва­ти шлу­нок.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.