Те­пло­вий ре­жим утри­ма­н­ня та від­го­дів­лі

The Ukrainian Farmer - - СВИНОКОМПЛЕКС -

Гло­баль­не по­те­плі­н­ня ви­яв­ляє се­бе де­да­лі агре­сив­ні­ше. Ли­пень 2017 ро­ку був най­спе­ко­тні­шим мі­ся­цем на Зем­лі за всю істо­рію ме­тео­спо­сте­ре­жень, за­зна­ча­ють клі­ма­то­ло­ги NASA. Ве­ре­сень, за про­гно­за­ми, бу­де та­кож спе­ко­тним. Однак, якщо лю­ди мо­жуть при­сто­со­ву­ва­ти­ся до ви­со­ких тем­пе­ра­тур, то сви­ні, які є най­більш тер­мо­чу­тли­ви­ми се­ред свій­ських тва­рин, за­зна­ють чи­ма­ло­го стре­су й отри­му­ють низ­ку про­блем зі здо­ров’ям, що в свою чер­гу при­зво­дить до зна­чних фі­нан­со­вих втрат у га­лу­зі сви­нар­ства.

Опти­маль­на тем­пе­ра­ту­ра нав­ко­ли­шньо­го по­ві­тря для сви­ні ста­но­вить +20 ºc. Якщо стов­пчик тер­мо­ме­тра пі­ді­йма­є­ться ви­ще, свин­ки за­зна­ють стре­су — ста­ють мля­ви­ми, ма­ло їдять і ба­га­то п’ють во­ди, ле­жать яко­мо­га да­лі одна від одної з ви­тя­гну­ти­ми ніж­ка­ми. У сви­ней є одна ва­жли­ва осо­бли­вість — во­ни зов­сім не пі­тні­ють, то­му з під­ви­ще­н­ням тем­пе­ра­ту­ри ча­сті­ше ди­ха­ють, аби хоч та­ким чи­ном охо­ло­ди­ти­ся. А це при­зво­дить до під­ви­ще­н­ня ча­сто­ти пуль­су, по­гір­шує ро­бо­ту сер­це­во­су­дин­ної та ре­про­ду­ктив­ної си­стем. Окрім то­го, у сви­ней змі­ню­є­ться про­цес ме­та­бо­лі­зму (мо­же як упо­віль­ни­ти­ся, так і при­швид­ши­ти­ся), а на біо­хі­мі­чно­му рів­ні спо­сте­рі­га­ю­ться під­ви­ще­н­ня ph кро­ві, зни­же­н­ня клі­тин­но­го ph, по­я­ва стрес­гор­мо­нів у кро­ві.

Зро­зумі­ло, що в на­ших ре­а­лі­ях не­мо­жли­во під­три­му­ва­ти у сви­нар­ни­ку опти­маль­ну тем­пе­ра­ту­ру, про­те існу­ють пев­ні ме­то­ди, яки­ми мо­жна по­лег­ши­ти жи­т­тя тва­рин у спе­ко­тний се­зон. Як усе від­бу­ва­є­ться на пра­кти­ці, по­ді­лив­ся до­сві­дом ди­ре­ктор ТОВ «Фрі­дом Фарм Бе­кон» Оле­ксандр Похваленко.

«На­сам­пе­ред слід ро­зу­мі­ти, що те­пло­вий стрес — це пе­ре­грів. Він був в усі ча­си, й зі змі­ною клі­ма­ту нам про­сто слід при­сто­су­ва­ти­ся до но­вих, жорс­ткі­ших умов. Роз­по­вім, із чим зі­ткну­ли­ся ми. У 2003 ро­ці ми при­ве­зли на Хер­сон­щи­ну по­го­лів’я з Ір­лан­дії. Бу­ли пер­ши­ми в Укра­ї­ні, хто за­ре­є­стру­вав плем­за­вод ве­ли­кої бі­лої по­ро­ди з іно­зем­ним по­хо­дже­н­ням. Бу­ло це на­пе­ре­до­дні но­во­рі­чних свят — зи­му сви­ні пе­ре­жи­ли ду­же до­бре: жо­дних втрат, успі­шне осі­ме­ні­н­ня. А ось влі­тку зі спе­кою при­йшла бі­да — із пів­то­ри со­тні сви­но­ма­ток за­ли­ши­ла­ся со­тня. На ща­стя, ма­ле­ча до­бре пе­ре­не­сла спе­ку — стра­жда­ли, але не за­ги­ну­ли (фо­то). На­сту­пно­го ро­ку бу­ло кра­ще, бо по­го­лів’я тро­хи аклі­ма­ти­зу­ва­ло­ся. Пов­ні­стю уни­кну­ти втрат нам вда­ло­ся ли­ше на п’ятий рік, ко­ли на фер­мах за­ли­ши­ли­ся тіль­ки ті сви­ні, що на­ро­ди­ли­ся в нас, в Укра­ї­ні», — ка­же Оле­ксандр Похваленко.

За ти­по­ви­ми про­е­кта­ми на сви­но­фер­мах не пе­ред­ба­че­но за­хи­сту спо­руд від па­лю­чо­го сон­ця, са­дів нав­ко­ло сви­нар­ни­ків не са­дять, тож при­бли­зно з дев’ятої го­ди­ни ран­ку й до дев’ятої го­ди­ни ве­чо­ра в при­мі­ще­н­нях спе­ко­тно. Сви­нар­ни­ки ста­рої кон­стру­кції про­ві­трю­ють шля­хом утво­ре­н­ня про­тя­гів. Однак ро­блять це ли­ше як ви­ня­ток, бо сви­ні мо­жуть і за­сту­ди­ти­ся. В спе­ку апе­тит у сви­ней па­дає, то­му па­дає й при­ріст, а як на­слі­док — при­бу­тки. Щоб не втра­ти­ти гро­шей і до­сяг­ти опти­маль­ної за­бій­ної ва­ги, на фер­мах ТОВ «Фрі­дом Фарм Бе­кон» пе­ре­йшли на ні­чний ре­жим го­дів­лі.

«Ми спо­сте­ре­гли, що вдень сви­ні ба­га­то спо­жи­ва­ють во­ди, а з на­ста­н­ням су­ті­нок їх не ві­дір­веш від го­дів­ни­ці, осо­бли­во тих по­ро­сят, що ін­тен­сив­но ро­стуть. То­му пра­кти­ку­є­мо го­дів­лю ко­жних три го­ди­ни вно­чі. У нас сто­їть ав­то­ма­ти­чне обла­дна­н­ня, тож про­блем із го­дів­лею не­ма, однак про всяк ви­па­док є лю­ди­на, яка чер­гує на фер­мі й сте­жить за ви­ко­на­н­ням про­це­су», — роз­по­від­ає ди­ре­ктор ком­па­нії.

До то­го ж, ра­дить фа­хі­вець, ні­ко­ли не слід за­оща­джу­ва­ти на во­ді. Її має бу­ти ба­га­то й до­брої яко­сті. Во­да не має за­сто­ю­ва­ти­ся, швид­кість про­ті­ка­н­ня в на­пу­вал­ках по­вин­на ста­но­ви­ти для по­ро­сят 0,5–0,8 л/хв, для сви­ней на від­го­дів­лі — 1–2 л й для сви­но­ма­ток — 3–4 л/хв. Слід по­дба­ти про те, щоб не бу­ло ску­пчень тва­рин нав­ко­ло на­пу­ва­лок, за­без­пе­чи­ти сви­ней не­об­хі­дною їх кіль­кі­стю. Го­дів­ни­ці слід ста­ви­ти в най­пр­охо­ло­дні­ші мі­сця в при­мі­щен­ні, по­да­лі від пи­лу й ін­ших мо­жли­вих осе­ред­ків за­бру­дне­н­ня. І, зві­сно, сте­жи­ти за які­стю та сві­жі­стю кор­му. Та­кож ре­ко­мен­до­ва­но уни­ка­ти пе­ре­ве­зень тва­рин або їхньо­го ску­пче­н­ня у ве­ли­ких кіль­ко­стях — це до­да­тко­вий стрес.

По­ро­ся­та пе­ре­но­сять спе­ку кра­ще за всіх ін­ших на го­спо­дар­стві

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.