Як IT змі­ню­ють ке­ру­ва­н­ня бі­зне­сом

Ядром су­ча­сно­го під­при­єм­ства має ста­ти Іт-си­сте­ма, яка ін­те­грує всі бі­знес-про­це­си й опе­ра­тив­но по­ка­зує ке­рів­ни­ко­ві ре­аль­ний ре­зуль­тат

The Ukrainian Farmer - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - ІВАН КУНЬ, ди­ре­ктор «Ін­тер­про­ект Gmbh»

Да­тчи­ки, дро­ни, ана­лі­за­то­ри, Gpsна­ві­га­ція, су­пу­тни­ко­вий мо­ні­то­ринг — усе це вже ста­ло ре­аль­ні­стю укра­їн­сько­го агро­се­кто­ру. І якщо ще кіль­ка ро­ків то­му укра­їн­ські агро­ком­па­нії впро­ва­джу­ва­ли It-те­хно­ло­гії, щоб ві­зу­а­лі­зу­ва­ти мі­сце пе­ре­бу­ва­н­ня те­хні­ки, то ни­ні все біль­ше вла­сни­ків хо­чуть ма­ти ці­лі­сну си­сте­му ке­ру­ва­н­ня агро­під­при­єм­ством.

На­ве­сні цьо­го ро­ку я взяв участь в осві­тній по­їзд­ці в Крем­ні­є­ву до­ли­ну. Пе­ре­бу­ва­ю­чи там, спіл­ку­ю­чись з ін­ве­сто­ра­ми та пред­став­ни­ка­ми те­хно­ло­гі­чних ком­па­ній, аб­со­лю­тно чі­тко по­ба­чив, що It-куль­ту­ра ком­па­нії (на­віть якщо во­на про­дає кро­сів­ки) — це те­пер одна з го­лов­них кон­ку­рен­тних пе­ре­ваг у бу­дья­ко­му се­кто­рі. І це від­чу­ва­є­ться не ли­ше в те­хно­ло­гі­чних кра­ї­нах із ви­со­ким рів­нем до­бро­бу­ту. Ти­жнів два то­му я по­тра­пив у ком­па­нію укра­їн­ських агра­рі­їв і був при­єм­но зди­во­ва­ний: во­ни за­хо­пле­но роз­мов­ля­ли не про кіль­кість ку­пле­ної те­хні­ки або орен­до­ва­них ге­кта­рів зем­лі, а про те, які It-рі­ше­н­ня во­ни впро­ва­ди­ли за остан­ній рік.

Ко­жний на­ма­гав­ся розв’яза­ти свою про­бле­му, впро­ва­джу­ю­чи ту чи ту те­хно­ло­гію. Так, один із них уста­но­вив Gps-тре­ке­ри на всю те­хні­ку й мо­біль­ний до­да­ток, який на­дає пра­ців­ни­ко­ві мо­жли­вість зві­ту­ва­ти в ре­жи­мі ре­аль­но­го ча­су, а вла­сни­ко­ві — ана­лі­зу­ва­ти ефе­ктив­ність те­хні­ки на рі­зних мар­шру­тах. Це до­зво­ли­ло про­тя­гом пів­ро­ку ско­ро­ти­ти кіль­кість тра­кто­рів, уве­сти си­сте­му кон­тро­лю за ви­тра­та­ми па­ли­ва й у під­сум­ку — змен­ши­ти цей по­ка­зник на 20%. Дру­гий — за­го­рів­ся іде­єю еле­ктрон­ної кар­то­гра­фії. Ана­ліз су­пу­тни­ко­вих знім­ків до­по­міг ство­ри­ти кар­ту вро­жай­но­сті куль­тур, ви­яви­ти най­про­ду­ктив­ні­ші ді­лян­ки, від­сте­жу­ва­ти ди­на­мі­ку роз­ви­тку по­сі­вів, кон­тро­лю­ва­ти стан по­лів і про­гно­зу­ва­ти вро­жай­ність.

Однак во­ни ро­зу­мі­ють, що їм уже по­трі­бні не про­сто да­ні й зві­ти, во­ни хо­чуть ма­ти ін­стру­мен­ти для під­ви­ще­н­ня яко­сті сво­їх управ­лін­ських рі­шень: то­чно про­гно­зу­ва­ти по­ка­зни­ки, ефе­ктив­но ке­ру­ва­ти лю­дьми й ре­сур­са­ми. «Опти­мі­за­ція» й «ефе­ктив­ність» — цих два сло­ва впев­не­но уві­йшли в ле­кси­кон про­гре­сив­но­го фер­ме­ра. Однак від ба­жа­н­ня ма­ти «ба­га­то­фун­кціо­наль­ний пульт ке­ру­ва­н­ня» до ре­а­лі­за­ції ці­єї ідеї і вла­сник, і ком­па­нія ма­ють прой­ти пев­ну транс­фор­ма­цію.

Упро­ва­дже­н­ня IT — це тест бі­знес-мо­де­лі ком­па­нії. Й іно­ді цей тест ста­вить не­при­єм­ний ді­а­гноз на­яв­ній бі­знес-куль­ту­рі. It-си­сте­ма дає чі­тке уяв­ле­н­ня про те, про що ви ра­ні­ше здо­га­ду­ва­ли­ся, але не ма­ли під­твер­джень.

«Ко­ли я впро­ва­див си­сте­му ке­ру­ва­н­ня, яка фі­ксує ви­тра­ти ре­сур­сів і по­ка­зує зві­тність у що­ден­но­му ре­жи­мі, то за се­зон тіль­ки на па­ли­ві за­оща­див 300 ти­сяч гри­вень, але до­ве­ло­ся звіль­ни­ти тра­кто­ри­стів, які кра­ли. А це май­же по­ло­ви­на скла­ду. Да­лі пи­та­н­ня ста­ли з’яв­ля­ти­ся до агро­но­ма — з ви­тра­тою до­брив си­ту­а­ція ви­яви­ла­ся не кра­щою», — по­ді­лив­ся зі мною один пол­тав­ський фер­мер.

Упро­ва­дже­н­ня IT — це гли­бо­ка ре­фор­ма в ком­па­нії. Ко­ле­ктив чи­ни­ти­ме опір і пе­ре­ко­ну­ва­ти­ме вас: «Нам це не по­трі­бно, ми й без цьо­го ефе­ктив­ні». І у якийсь мо­мент вла­сник мо­же за­сум­ні­ва­ти­ся. То­му що ви­яви­ться, що на­вча­ти­ся до­ве­де­ться на­сам­пе­ред йо­му са­мо­му.

За­сто­су­ва­н­ня ком­пле­ксної It-си­сте­ми, яка ви­рі­шує не одне зав­да­н­ня, а стає ядром ком­па­нії, че­рез яке про­хо­дять усі про­це­си, по­чи­на­є­ться з ау­ди­ту те­хні­ко-еко­но­мі­чних па­ра­ме­трів. І ось тут від­кри­ва­є­ться ба­га­то ці­ка­во­го. Як на ма­лих, так і на ве­ли­ких агро­під­при­єм­ствах най­ча­сті­ше в рі­зних від­ді­лах ко­ри­сту­ю­ться рі­зни­ми про­гра­ма­ми облі­ку. І ці про­гра­ми іно­ді не син­хро­ні­зо­ва­ні з бі­зне­с­про­це­са­ми, іно­ді опе­ру­ють да­ни­ми «на око».

IT ж ви­ма­гає чі­тко­сті. Перш ніж за­про­ва­ди­ти рі­ше­н­ня, ана­лі­тик мо­де­лює всі бі­зне­с­про­це­си ком­па­нії та­ки­ми, яки­ми во­ни ма­ють бу­ти. Про­гра­му­ю­чи ре­зуль­тат, він мі­ні­мі­зує вплив «люд­сько­го чин­ни­ка». У та­кий спо­сіб ство­рю­є­ться фа­кти­чно но­ва мо­дель по­ве­дін­ки для всіх спів­ро­бі­тни­ків — від тра­кто­ри­ста до ге­не­раль­но­го ди­ре­кто­ра.

«Пе­ред тим як за­про­ва­ди­ти про­гра­му ко­ман­да It-спе­ці­а­лі­стів про­ве­ла пов­но­цін­ний ау­дит під­при­єм­ства, на­віть ау­дит те­хні­ки, з’ясу­вав­ши, де тре­ба за­ва­ри­ти бак, де по­чи­сти­ти, щоб да­тчи­ки по­ка­зу­ва­ли пра­виль­ні ви­тра­ти па­ли­ва. Під час ау­ди­ту й пер­ших ти­жнів ро­бо­ти си­сте­ми ста­ло зро­зумі­ло, що те­хні­ки в нас ба­га­то, і ко­ри­сту­є­мо­ся нею не­ефе­ктив­но. До­ве­ло­ся пе­ре­бу­до­ву­ва­ти си­сте­му ло­гі­сти­ки й на­вча­ти дис­пе­тче­рів ду­ма­ти по-ін­шо­му», — роз­по­від­ає все той же пол­тав­ський агра­рій.

Да­ні, що обро­бля­ю­ться в си­сте­мі, най­ча­сті­ше по­ка­зу­ють «слі­пі зо­ни» — ті слаб­кі мі­сця в бі­знес-про­це­сах, які не ба­чить ні вла­сник, ні го­лов­ний агро­ном, ні по­льо­вий ін­же­нер. Їм зда­є­ться, що в них бра­кує те­хні­ки для оброб-

ки по­лів у се­зон, але, збу­ду­вав­ши пра­виль­ну ло­гі­сти­ку, ви­яв­ля­є­ться, що тре­ти­ну тра­кто­рів вар­то про­да­ти, а тра­кто­ри­стам — ство­ри­ти до­да­тко­ву мо­ти­ва­цію й за­охо­чу­ва­ти за те, що во­ни бе­ре­жуть те­хні­ку й не ви­во­дять із ла­ду да­тчи­ки.

IT при­вчає ці­ну­ва­ти то­чні да­ні. Ось, зда­ва­ло­ся б, два одна­ко­вих по­ля, на які ра­ні­ше спи­су­ва­ли одна­ко­ву кіль­кість ре­сур­сів: до­брив, гер­бі­ци­дів, па­ли­ва. Про­те з упро­ва­дже­н­ням It-те­хно­ло­гії ви­я­ви­ло­ся, що по­ля де­що рі­зні і за пло­щею, і за вро­жай­ні­стю, і за ви­тра­та­ми. Ко­ли впро­ва­джу­ють то­чний і опе­ра­тив­ний облік, ви­ни­кає чі­тке ро­зу­мі­н­ня, скіль­ки й чо­го тре­ба ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти для кон­кре­тної куль­ту­ри, що ро­сте на кон­кре­тно­му по­лі. Всі опе­ра­тив­ні да­ні зби­ра­ю­ться в одній облі­ко­вій си­сте­мі, де мі­сти­ться вся ін­фор­ма­ція: ви­ко­ри­ста­на те­хні­ка, кіль­кість ви­тра­че­но­го па­ли­ва, час ро­бо­ти, обро­бле­на пло­ща, по­ка­зни­ки ана­лі­зів ґрун­ту. Ко­ли є по­ту­жне It-ядро си­сте­ми, на ньо­го мо­жна «по­са­ди­ти» будь-яке до­да­тко­ве обла­дна­н­ня, не­об­хі­дне для то­го чи то­го зав­да­н­ня.

Ко­жна ком­па­нія вста­нов­лює свої зав­да­н­ня, оскіль­ки в ко­жної свої бі­знес-про­це­си. На­при­клад, один із клі­єн­тів по­про­сив уста­но­ви­ти кон­троль за швид­кі­сним ре­жи­мом лег­ко­вих ав­то­мо­бі­лів ав­то­пар­ку. Ко­ли хтось із во­ді­їв пе­ре­ви­щує швид­кість, го­лов­но­му ін­же­не­ро­ві при­хо­дить на мо­біль­ний те­ле­фон sms із но­ме­ром ма­ши­ни. Та­ким чи­ном ком­па­нія зни­жує ри­зи­ки ДТП й ава­рій на сіль­ських до­ро­гах і пі­клу­є­ться про без­пе­ку сво­їх пра­ців­ни­ків.

В ін­ших ком­па­ні­ях уста­нов­лю­ють допу­сти­мі зна­че­н­ня тих чи тих по­ка­зни­ків. І ко­ли тра­пля­є­ться ви­хід за ме­жі, на­при­клад, пе­ре­ви­ще­н­ня швид­ко­сті під час сів­би або зу­пин­ка ав­то­мо­бі­ля по до­ро­зі від ком­бай­на до еле­ва­то­ра, та­ка ін­фор­ма­ція від­ра­зу від­прав­ля­є­ться ке­рів­ни­ко­ві.

IT ав­то­ма­ти­зує си­сте­му ке­ру­ва­н­ня. В ко­жної лан­ки — від ін­же­не­ра до фі­нан­со­во­го ди­ре­кто­ра — свій до­ступ до ін­фор­ма­ції. І якщо фі­нан­сист отри­мує пра­кти­чно сфор­мо­ва­ні ци­фри по ро­бо­ті сво­го під­при­єм­ства, го­лов­ний ін­же­нер — ін­фор­ма­цію про ефе­ктив­ність те­хні­ки, про час її ро­бо­ти, про швид­кість за­мі­ни зап­ча­стин, го­лов­ний агро­ном — які по­ля і чим обро­бле­ні, то вла­сник одер­жує об’єктив­ну кар­ти­ну то­го, що від­бу­ва­є­ться у ньо­го на підприємстві. Він ба­чить в еле­ктрон­но­му ре­жи­мі, що в ньо­го бу­ло зро­бле­но ко­жно­го дня, що за­пла­но­ва­но, скіль­ки ре­сур­сів ви­тра­че­но. І якщо бу­ли якісь від­хи­ле­н­ня від зви­чних по­ка­зни­ків, то мо­жна від­ра­зу по­ба­чи­ти ко­мен­та­рі го­лов­них сво­їх фа­хів­ців.

Однак до та­ко­го ре­зуль­та­ту при­хо­дять не всі, хто по­чи­нає впро­ва­джу­ва­ти си­сте­ми ке­ру­ва­н­ня й облі­ку. На се­ре­ди­ні цьо­го шля­ху за­зви­чай «по­то­пає» тре­ти­на вла­сни­ків-агра­рі­їв. Це як уві­мкну­ти сві­тло в під­ва­лі й по­ба­чи­ти ма­су тар­га­нів. Ко­мусь ви­яв­ля­є­ться про­сті­ше по­вер­ну­ти­ся в тем­ря­ву.

Один наш клі­єнт по­рів­няв упро­ва­дже­н­ня комп’ютер­ної управ­лін­ської си­сте­ми з отри­ма­н­ням сту­пе­ня MBA. Йо­му до­ве­ло­ся «пе­ре­за­пу­сти­ти» свою ком­па­нію зно­ву, адже IT до­бре пра­цює там, де вже чі­тко по­бу­до­ва­ні бі­знес-про­це­си. Впро­ва­джу­ю­чи It-си­сте­ми облі­ку, вла­сник ви­рі­шує зав­да­н­ня під­ви­ще­н­ня ефе­ктив­но­сті ком­пле­ксно. Впро­ва­дже­н­ня та­ко­го рів­ня си­стем від­бу­ва­є­ться про­тя­гом ро­ку. Про­гра­мі­стам по­трі­бно зі­бра­ти фа­кти­чно всі да­ні про те, що на­справ­ді від­бу­ва­є­ться на підприємстві: від сів­би, оброб­ки за­со­ба­ми за­хи­сту, до зби­ра­н­ня вро­жаю, тоб­то про­жи­ти з під­при­єм­ством рі­чний цикл. Зі­брав­ши цю ін­фор­ма­цію й по­бу­ду­вав­ши еле­ктрон­ну си­сте­му облі­ку, ме­не­джмент отри­мує мо­жли­вість ро­би­ти то­чне те­хні­ко-еко­но­мі­чне пла­ну­ва­н­ня, ґрун­ту­ю­чись на фа­кти­чних да­них; ро­зу­міє, як ефе­ктив­но опе­ру­ва­ти ре­сур­са­ми, як ви­гі­дно по­бу­ду­ва­ти ло­гі­сти­ку, а ко­го вар­то звіль­ни­ти або найня­ти.

Успіх упро­ва­дже­н­ня It-си­сте­ми на­віть на не­ве­ли­ко­му фер­мер­сько­му го­спо­дар­стві до­зво­ляє збіль­ши­ти при­бу­тко­вість з одно­го ге­кта­ра на 20%. І це ме­ні зда­є­ться ва­го­мим ар­гу­мен­том, що­би на­вча­ти­ся су­ча­сних управ­лін­ських під­хо­дів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.