Клі­тко­ви­на та фер­мен­ти в ра­ціо­нах

Клі­тко­ви­на має мі­сти­ти­ся в ра­ціо­ні по­ро­сних сви­но­ма­ток і по­ро­сят, однак слід чі­тко ро­зу­мі­ти, скіль­ки та у яко­му ви­гля­ді її там має бу­ти

The Ukrainian Farmer - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Ма­те­рі­ал на­да­ла ГК «Єдін­ство»

Вор­га­ні­за­ції го­дів­лі сви­ней обов’яз­ко­во по­трі­бно вра­хо­ву­ва­ти фі­зіо­ло­гі­чні осо­бли­во­сті тва­рин, бу­до­ву ор­га­нів трав­ле­н­ня та про­це­си пе­ре­трав­ле­н­ня кор­мів, а са­ме одно­ка­мер­ний шлу­нок сви­ней і пе­ре­трав­ле­н­ня по­жив­них ре­чо­вин під впли­вом вла­сних фер­мен­тів. З огля­ду на це осо­бли­во ва­жли­ве мі­сце в оці­ню­ван­ні ви­ко­ри­ста­н­ня сви­ня­ми по­жив­них ре­чо­вин кор­му на­ле­жить клі­тко­ви­ні.

Клі­тко­ви­на — це об’єм­на ча­сти­на ро­слин, що скла­да­є­ться з лі­гні­ну, це­лю­ло­зи, ге­мі­це­лю­ло­зи, де­яких про­те­ї­нів, пе­кти­ну, во­ску й мі­не­раль­них ком­по­нен­тів, які пов’яза­ні між со­бою. За хі­мі­чним скла­дом клі­тко­ви­на близь­ка до ву­гле­во­дів, і хо­ча ді­яль­ність мі­кро­фло­ри в тов­сто­му від­ді­лі ки­шків­ни­ка до­зво­ляє сви­ням пе­ре­трав­лю­ва­ти кор­ми, що ба­га­ті на клі­тко­ви­ну, ча­сти­на її все ж та­ки не пе­ре­трав­лю­є­ться трав­ни­ми фер­мен­та­ми тва­рин, про­те во­дно­час є не­об­хі­дним еле­мен­том у ра­ціо­нах сви­ней. В опти­маль­них кіль­ко­стях клі­тко­ви­на по­зи­тив­но спри­яє трав­лен­ню. По­дра­зню­ю­чи стін­ки ки­шків­ни­ка, во­на спри­яє кра­щій се­кре­ції трав­но­го со­ку й ви­ді­лен­ню у ве­ли­кій кіль­ко­сті фер­мен­тів, що спри­я­ють пе­ре­трав­лен­ню по­жив­них ре­чо­вин ра­ціо­ну. Клі­тко­ви­на та­кож за­без­пе­чує фі­зіо­ло­гі­чно ефе­ктив­ний об­сяг ра­ціо­ну, по­зи­тив­но впли­ває на вміст про­ге­сте­ро­ну в по­ро­сних сви­но­ма­ток, під­три­мує хо­ро­ший стан здо­ров’я сви­ней і спри­я­тли­во впли­ває на про­ду­ктив­ність.

Ме­та ра­ціо­ну по­ро­сят пі­сля від­лу­че­н­ня — м’який пе­ре­хід від мо­ло­чної рід­кої їжі до твер­до­го ра­ціо­ну на осно­ві кро­хма­лю зі ско­ро­че­н­ням про­блем, пов’яза­них із по­га­ним фун­кціо­ну­ва­н­ням ки­шків­ни­ка. За до­да­ва­н­ня клі­тко­ви­ни на цьо­му ета­пі ва­жли­во вра­хо­ву­ва­ти ін­ди­ві­ду­аль­ні фі­зи­ко-хі­мі­чні ха­ра­кте­ри­сти­ки. Це­лю­ло­за й лі­гнін-це­лю­ло­зні ком­пле­кси не ли­ше за­пов­ню­ють ки­шків­ник зав­дя­ки сво­їй не­пе­ре­трав­лю­ва­но­сті, а й та­кож ма­ють ви­со­ку во­ло­гозв’язу­валь­ну зда­тність, яка ре­гу­лює мо­жли­ві на­дли­шки рі­ди­ни в ки­шко­вій по­ро­жни­ні, що ви­ни­ка­ють у ре­зуль­та­ті осмо­ти­чно­го дис­ба­лан­су під час ді­а­реї та спри­яє роз­бу­хан­ню пе­ре­трав­лю­ва­ної ма­си. Ефект на­бу­ха­н­ня та сти­му­ля­ція ки­шко­вих ре­це­пто­рів во­ло­кна­ми ча­сти­нок на зра­зок зу­бної щі­тки спри­я­ють про­су­ван­ню хі­му­су.

Для скла­да­н­ня ра­ціо­нів, що до­зво­ля­ють до­мог­ти­ся ма­кси­маль­ної про­ду­ктив­но­сті сви­ней, слід ма­ти ін­фор­ма­цію про вміст рі­зних фра­кцій кор­мо­вої клі­тко­ви­ни в си­ро­ви­ні. Від­по­від­но до ді­ю­чої си­сте­ми корм оці­ню­ють за вмі­стом за­галь­ної кіль­ко­сті си­рої клі­тко­ви­ни. Про­те, як по­ка­за­ли до­слі­дже­н­ня, окре­мі її фра­кції й спів­ві­дно­ше­н­ня цих фра­кцій істо­тно впли­ва­ють на енер­ге­ти­чну по­жив­ність, спо­жи­ва­н­ня та пе­ре­трав­ле­н­ня кор­му. Утру­дне­н­ня трав­но­го про­це­су пред­став­ляє не си­ра клі­тко­ви­на, а не­кра­хма­ли­сті по­лі­са­ха­ри­ди (НКП), які є, на­справ­ді, хар­чо­ви­ми во­ло­кна­ми — ті­єю ча­сти­ною їжі, що з тру­дом пе­ре­трав­лю­є­ться або не пе­ре­трав­лю­є­ться зов­сім.

Ара­бі­но­кси­лан, що є основ­ним ком­по­нен­том НКП у ба­га­тьох дже­ре­лах си­ро­ви­ни, є при­чи­ною під­ви­ще­н­ня в’яз­ко­сті хі­му­су в го­ду­ван­ні ра­ціо­на­ми на осно­ві цьо­го ви­ду зер­но­вих. Ре­чо­ви­на мі­сти­ться в пше­ни­ці (при­бли­зно 30% за­галь­но­го ара­бі­но­кси­ла­ну), ку­ку­ру­дзя­ній су­хій пі­сля­спир­то­вій бар­ді то­що.

Про­бле­му роз­ще­пле­н­ня не­кро­хма­ли­стих по­лі­са­ха­ри­дів і зни­же­н­ня не­га­тив­них на­слід­ків ви­со­ко­го вмі­сту в кор­мах ара­бі­но­кси­ла­нів мо­жна розв’яза­ти шля­хом ви­ко­ри­ста­н­ня ек­зо­ген­них фер­мен­тів (ен­зи­мів). У на­ші дні ви­ко­ри­ста­н­ня фер­мен­тів має ши­ро­ко­мас­шта­бний ха­ра­ктер і май­же не ви­кли­кає пи­тань. Фі­та­за, кси­ла­на­за й бе­та-глю­ка­на­за зда­тні по­лі­пши­ти пе­ре­трав­лю­ва­ність кор­му, впли­ва­ю­чи на ком­по­нен­ти, що ба­га­ті на клі­тко­ви­ну. За до­по­мо­гою фер­мен­тних пре­па­ра­тів ефе­ктив­ні­ше ви­ко­ри­сто­ву­є­ться енер­гія, під­ви­щу­є­ться за­сво­ю­ва­ність біл­ків, зни­жу­ю­ться ви­тра­ти кор­му на при­ріст жи­вої ма­си й, та­ким чи­ном, зна­чно під­ви­щу­є­ться рен­та­бель­ність ви­ро­бни­цтва. За­сто­су­ва­н­ня ен­зи­мів до­зво­ляє збіль­ши­ти вве­де­н­ня де­шев­ших ком­по­нен­тів у ком­бі­кор­ми для сви­ней у 2–5 ра­зів. Фер­мен­ти, до­да­ні в основ­ний ра­ціон, під­ви­щу­ють пе­ре­трав­ле­н­ня кор­му в 3–4 ра­зи.

Ви­со­ко­ефе­ктив­ні муль­ти­ен­зим­ні пре­па­ра­ти, до скла­ду яких вхо­дять це­лю­ла­зні, кси­ла­на­зні, бе­та-глю­ка­на­зні й ін­ші фер­мен­тні актив­но­сті, а та­кож фі­та­за до­зво­ля­ють до­да­ва­ти в ра­ціо­ни тва­рин ба­га­то со­ня­шни­ко­вих шро­тів або ма­ку­хи, а та­кож ін­ших про­ду­ктів, що мі­стять клі­тко­ви­ну, без шко­ди для про­ду­ктив­но­сті. Одним із про­ду­ктів, що від­по­від­ає за­зна­че­ним ви­мо­гам, є фер­мен­тний пре­па­рат «Сан­зим». Йо­го ви­ро­бле­но в Ки­таї на осно­ві кси­ла­на­зи (діє на оби­дві, роз­чин­ну та не­роз­чин­ну фор­ми ара­бі­но­кси­ла­нів – основ­них ан­ти-по­жив­них фа­кто­рів в зер­но­вих) та β-глю­ка­на­зи (зни­жує клей­кість хи­му­са), з до­да­ва­н­ням про­те­а­зи (руй­нує пе­пти­дний зв'язок між амі­но­ки­сло­та­ми у біл­ках, чим по­кра­щує за­сво­ю­ва­ність біл­ків ро­слин­но­го по­хо­дже­н­ня) та це­лю­ла­зи (діє на клі­тко­ви­ну). Ко­жен фер­мент син­те­зу­є­ться окре­мо, по­тім отри­ма­ні про­ду­кти змі­шу­ю­ться у від­по­від­но­сті до скла­ду укра­їн­ських ти­по­вих ра­ціо­нів, на які на­прав­ле­но йо­го дію. В Укра­ї­ні пре­па­рат є в до­сту­пі, в ли­сто­па­ді 2016 ро­ку про­йшов по­втор­ну ре­є­стра­цію.

Ефе­ктив­ність фер­мен­тів за­ле­жить від скла­ду й кон­цен­тра­ції спе­ци­фі­чних фер­мен­тних актив­но­стей, а та­кож від те­хно­ло­гі­чних вла­сти­во­стей фер­мен­тних пре­па­ра­тів: тер­мо­ста­біль­но­сті, стій­ко­сті до ph трав­но­го тра­кту й тем­пе­ра­ту­ри нав­ко­ли­шньо­го се­ре­до­ви­ща.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.