Ба­га­то­фун­кціо­наль­ний ана­лі­за­тор

Зав­дя­ки су­ча­сній те­хні­ці мо­жна зна­хо­ди­ти ді­лян­ки по­ля з не­о­дно­рі­дни­ми ха­ра­кте­ри­сти­ка­ми й ви­зна­ча­ти суть про­бле­ми. Це зна­чно по­лег­шує ро­бо­ту ана­лі­зів ґрун­тів і змен­шує її вар­тість

The Ukrainian Farmer - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - ВО­ЛО­ДИ­МИР ОГІЙЧУК

Для зви­чай­но­го ана­лі­зу про­би ґрун­ту від­би­ра­ють не­ча­сто. Якщо один «укол» про­бо­від­бір­ни­ка при­па­де на кіль­ка ге­кта­рів — це ду­же до­бре. Вза­га­лі ж одна про­ба на 10 га ува­жа­є­ться до­ста­тньою для отри­ма­н­ня за­галь­ної ін­фор­ма­ції про стан ґрун­ту. Звід­си вже мо­жна ви­зна­чи­ти нор­ми вне­се­н­ня до­брив і ви­сі­ву.

З ін­шо­го бо­ку, біль­шість по­лів не є одно­рі­дним і за скла­дом ґрун­ту. При­чин то­му ба­га­то — ре­льєф, ґрун­то­ва во­ло­га, еро­зій­ні про­це­си, за­галь­на «гео­ло­гія» то­що. Якщо ви­ко­на­ти більш до­слі­дже­н­ня, мо­жна отри­ма­ти кар­ту, на якій бу­де зо­бра­же­но зо­ни з рі­зним хі­мі­чним скла­дом, ки­сло­тні­стю, вмі­стом ор­га­ні­ки то­що. За­сто­су­ва­н­ня за­галь­них норм уне­се­н­ня до­брив для та­ких по­лів бу­де що­най­мен­ше не­ефе­ктив­ним, а іно­ді й шкі­дли­вим. На­при­клад, на ді­лян­ках із до­ста­тньою кіль­кі­стю по­жив­них ре­чо­вин до­да­тко­ве вне­се­н­ня мі­не­раль­них до­брив при­зве­де ли­ше до отру­є­н­ня ґрун­ту. Су­ча­сний тренд ви­ма­гає від агра­рі­їв ма­кси­маль­но змен­шу­ва­ти до­зи вне­се­н­ня до­брив, і до­во­лі актив­ний роз­ви­ток сму­го­во­го обро­бі­тку ли­ше під­твер­джує ефе­ктив­ність ідеї. В Укра­ї­ні по­ки що сму­го­вий обро­бі­ток не отри­мав по­ши­ре­н­ня ли­ше че­рез від­су­тність у фер­ме­рів фі­нан­со­вих мо­жли­во­стей для впро­ва­дже­н­ня ці­єї те­хно­ло­гії. Та­кож не всі ві­рять у те, що то­чність си­гна­лу RTK має ста­біль­ну по­вто­рю­ва­ність із ро­ку в рік для за­без­пе­че­н­ня ру­ху агре­га­тів по від­по­від­них сму­гах.

Ко­лій­на те­хно­ло­гія

Про­те є го­спо­дар­ства, які вже дав­но ко­ри­сту­ю­ться то­чни­ми си­гна­ла­ми й нор­маль­но по­тра­пля­ють у ті са­мі ко­лії, що бу­ли зро­бле­ні то­рік. Як при­клад мо­жна на­ве­сти ТОВ «Ки­щен­ці» в Мань­ків­сько­му ра­йо­ні Чер­ка­ської обла­сті. Го­спо­дар­ство орен­дує близь­ко 15 тис. ге­кта­рів, і на всіх пло­щах за­сто­со­вує те­хно­ло­гі­чні ко­лії. З ро­ку в рік уся те­хні­ка ру­ха­є­ться ви­клю­чно по цих ко­лі­ях. Обро­бі­ток ґрун­ту ши­ро­ко­за­хва­тни­ми ди­ско­ви­ми зна­ря­д­дя­ми, вне­се­н­ня до­брив, куль­ти­ва­ція, сів­ба, оброб­ка й зби­ра­н­ня вро­жаю — все це ви­ко­ну­є­ться ви­клю­чно з ви­зна­че­них сму­жок ґрун­ту. Ін­ша пло­ща вза­га­лі не ущіль­ню­є­ться ко­ле­са­ми та гу­се­ни­чни­ми ру­ші­я­ми, і це дає свої по­зи­тив­ні ре­зуль­та­ти. В го­спо­дар­стві не руй­ну­ють плу­жну пі­до­шву й вза­га­лі не за­сто­со­ву­ють гли­бо­ко­роз­пу­шу­ва­чі й ма­ють від­мін­ну стру­кту­ру ґрун­ту, яка за­без­пе­чує пра­кти­чно іде­аль­ну вер­ти­каль­ну мі­гра­цію во­ло­ги, ко­рі­н­ня рів­но­мір­но роз­ви­ва­є­ться вглиб й отри­мує по­трі­бну кіль­кість по­жив­них ре­чо­вин. На­при­клад, со­ня­шник аб­со­лю­тно рів­но­мір­но роз­ви­вав­ся в умо­вах дво­мі­ся­чної по­су­хи. Ін­ші куль­ту­ри у цей пе­рі­од та­кож де­мон­стру­ва­ли ста­лий роз­ви­ток. Зви­чай­но, що за умов до­ста­тньо­го зво­ло­же­н­ня ро­сли­ни ви­ро­сли б кра­ще, але як­би до по­су­хи до­да­ти не­за­до­віль­ний стан ґрун­ту, вла­сни­кам мо­жна бу­ло б вза­га­лі не роз­ра­хо­ву­ва­ти на вро­жай.

VERIS

На­сту­пним кро­ком у ру­сі до то­чно­го зем­ле­роб­ства ста­ло де­таль­ні­ше ви­вче­н­ня ста­ну ґрун­тів. Це дасть змо­гу то­чно по­ба­чи­ти мо­жли­во­сті ко­жної ді­лян­ки по­ля й від­по­від­но на­ван­та­жу­ва­ти їх. Це чи не єди­ний шлях до ма­кси­маль­но­го збіль­ше­н­ня ефе­ктив­но­сті в ро­слин­ни­цтві за най­мен­ших ін­ве­сти­цій. До то­го ж він дає змо­гу мі­ні­мі­зу­ва­ти не­га­тив­ний вплив на еко­ло­гію, що на сьо­го­дні та­кож є ін­ди­ка­то­ром збе­ре­же­н­ня при­ро­дно­го по­тен­ці­а­лу ґрун­ту.

От­же, як за­зна­ча­ло­ся на по­ча­тку стат­ті, ко­жне по­ле по­тре­бує від­бо­ру ве­ли­кої кіль­ко­сті зраз­ків, аби отри­ма­ти то­чні да­ні про стан ґрун­ту. Про­те це не зов­сім ефе­ктив­но. Від­бір зраз­ків і їх оброб­ка в ла­бо­ра­то­рії ко­шту­ва­ти­муть над­то до­ро­го. До то­го ж весь про­цес по­тре­бує ба­га­то ча­су, осо­бли­во якщо йде­ться про 15 тис. ге­кта­рів. Мо­жна пі­ти ін­шим шля­хом. Спо­ча­тку ви­зна­чи­ти мі­сця, де стан ґрун­ту ви­кли­кає пев­ні сум­ні­ви, і са­ме у цих зо­нах збіль­шу­ва­ти кіль­кість ві­ді­бра­них проб. На ін­ших ді­лян­ках по­ля про­би від­би­ра­ють за за­галь­ною схе­мою. Це дасть змо­гу отри­ма­ти по­трі­бну ін­фор­ма­цію з ви­со­кою то­чні­стю, ви­зна­чи­ти про­блем­ні ді­лян­ки й не ви­тра­ти­ти міль­йо­ни до­ла­рів.

ТОВ «Ки­щен­ці» обра­ли для ці­єї ро­бо­ти ба­га­то­фун­кціо­наль­ний агре­гат Veris аме­ри­кан­сько­го ви­ро­бни­цтва. Ця ма­ши­на одно­ча­сно зби­рає три ти­пи да­них — еле­ктро­про­від­ність і ки­сло­тність ґрун­ту, а та­кож уміст ор­га­ні­чних ре­чо­вин. Еле­ктро­про­від­ність ви­мі­рю­є­ться за до­по­мо­гою ше­сти пря­мих ди­сків, що роз­та­шо­ва­ні чі­тко у на­прям­ку ру­ху. Край­ні ди­ски за­гли­блю­ю­ться на 3–4 см, се­ре­дні — на 8–9 см. Одна па­ра ди­сків по­дає в ґрунт не­ве­ли­кий еле­ктри­чний струм. Ін­ші ви­мі­рю­ють па­ді­н­ня на­пру­ги, про­пор­цій­не еле­ктро­про­від­но­сті ґрун­ту у цьо­му мі­сці. На еле­ктро­про­від­ність на­сам-

пе­ред впли­ва­ють гра­ну­ло­ме­три­чний склад ґрун­ту й уміст со­лей. На­при­клад, гли­ни­сті ґрун­ти й ґрун­ти з ви­со­ким умі­стом со­лей є ви­со­ко­про­від­ни­ми, а пі­ща­ні зна­чно гір­ше про­во­дять струм.

Уміст ор­га­ні­чних ре­чо­вин ви­мі­рює ще один ком­пле­ксний да­тчик із чер­во­ним й ін­фра­чер­во­ним ви­про­мі­ню­ва­ча­ми. Він за­гли­блю­є­ться на 2,5–7,6 см, до то­го ж гли­би­на ре­гу­лю­є­ться за до­по­мо­гою опор­них ко­ліс. Пе­ред да­тчи­ком уста­нов­лю­ють два зу­бо­вих ко­ле­са, які звіль­ня­ють по­верх­ню ґрун­ту від ро­слин­них ре­шток і роз­пу­шу­ють йо­го верх­ній шар. Зчи­ту­ва­н­ня ін­фор­ма­ції від­бу­ва­є­ться фо­то­еле­мен­том один раз на се­кун­ду, пі­сля чо­го отри­ма­ні да­ні збе­рі­га­ю­ться в комп’юте­рі. Суть ви­мі­рю­вань по­ля­гає у ви­зна­чен­ні ко­льо­ру ґрун­ту. За­зви­чай тем­ні­ші ґрун­ти мі­стять біль­ше ор­га­ні­ки й, нав­па­ки, у сві­тлих — уміст ор­га­ні­ки ниж­чий.

Тре­тій да­тчик ви­мі­рює ки­сло­тність ґрун­ту. Че­рез ко­жен 21 м спе­ці­аль­ний за­бір­ник під­ні­має про­бу до да­тчи­ка, який за до­по­мо­гою двох еле­ктро­дів ви­мі­рює рі­вень рн. По­тім про­ба ви­ки­да­є­ться й від­би­ра­є­ться но­ва. У цей час вми­ка­ю­ться дві фор­сун­ки, які обми­ва­ють да­тчик во­дою під ви­со­ким ти­ском. Це по­трі­бно для то­го, аби за­ли­шки ґрун­ту з по­пе­ре­дньої про­би не спо­тво­рю­ва­ли ре­зуль­та­ти на­сту­пних ви­мі­рю­вань.

Усі ви­мі­рю­ва­н­ня за­пи­су­ю­ться в комп’ютер і мо­жуть бу­ти пред­став­ле­ні у ви­гля­ді карт. Ци­ми кар­та­ми мо­жна по­слу­го­ву­ва­ти­ся для ди­фе­рен­цій­них сів­би та вне­се­н­ня до­брив й ін­ших ма­те­рі­а­лів.

Стан по­ля за ко­жним па­ра­ме­тром зо­бра­жу­є­ться на мо­ні­то­рі, і в мі­сцях, де па­ра­ме­три зна­чно від­рі­зня­ю­ться від се­ре­дніх, опе­ра­тор мо­же зу­пи­ни­тись і вру­чну ві­ді­бра­ти по­трі­бну кіль­кість проб. Хо­ча за­зви­чай із по­ля від­би­ра­ють ли­ше шість проб. У ре­зуль­та­ті по­ле мо­жна роз­би­ва­ти на окре­мі ді­лян­ки роз­мі­ром до 0,5 га з рі­зни­ми вла­сти­во­стя­ми.

Ска­нер Veris MSP3 пра­цює пі­сля зби­ра­н­ня вро­жаю, оскіль­ки це най­зру­чні­ший пе­рі­од для від­би­ра­н­ня проб. Отри­ма­ну ін­фор­ма­цію мо­жна від­ра­зу ви­ко­ри­ста­ти для пла­ну­ва­н­ня на­сту­пних дій — від обро­бі­тку ґрун­ту до ви­зна­че­н­ня норм до­брив і ви­бо­ру на­сту­пної куль­ту­ри. В го­спо­дар­стві агре­гат пра­цює з тра­кто­ром по­ту­жні­стю 220 к. с., хо­ча на­справ­ді по­тре­бує мен­шої по­ту­жно­сті. Про­ду­ктив­ність за змі­ну ста­но­вить по­над 100 га. Це з ура­ху­ва­н­ням то­го, що в бак по­трі­бно до­ли­ва­ти во­ду. Йо­го об’єм всьо­го 80 л, і цьо­го не ви­ста­чає на ці­лу змі­ну. З ін­шо­го бо­ку, опе­ра­тор та­кож по­ви­нен іно­ді від­по­чи­ва­ти, то­му це зру­чний при­від від­во­лі­ктись і ви­пи­ти ка­ви.

За­сто­су­ва­н­ня та­ко­го агре­га­та до­во­лі пер­спе­ктив­не. За­мість то­го, аби ви­тра­ча­ти ко­шти на де­таль­ний ана­ліз ґрун­ту, мо­жна всі по­ля про­їха­ти ска­не­ром, ви­зна­чи­ти мі­сця з не­о­дно­рі­дно­стя­ми, і вже там, де це по­трі­бно, ви­ко­ну­ва­ти то­чні­ші до­слі­дже­н­ня. Та­ким чи­ном мо­жна до­сяг­ти які­сно­го ре­зуль­та­ту й не ви­тра­ти­ти на це зай­вих ко­штів і ча­су. Пі­сля ство­ре­н­ня карт усіх по­лів ска­нер мо­жна про­да­ти, оскіль­ки по­тре­ба в онов­лен­ні да­них мо­же ви­ни­кну­ти не ра­ні­ше ніж че­рез 5–7 ро­ків.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.