Ри­нок пше­ни­ці в Укра­ї­ні та сві­ті

The Ukrainian Farmer - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - ОЛЕ­КСАНДР МАСЛАК, канд. екон. на­ук, ке­рів­ник Цен­тру стра­те­гі­чних до­слі­джень Сум­сько­го на­ціо­наль­но­го аграр­но­го уні­вер­си­те­ту

Не­зва­жа­ю­чи на мін­ли­вість кон’юн­кту­ри сві­то­во­го та ві­тчи­зня­но­го рин­ку, агра­рії збе­ре­гли свої впо­до­ба­н­ня до ви­ро­щу­ва­н­ня пше­ни­ці. Це го­лов­на зер­но­ва куль­ту­ра в Укра­ї­ні та сві­ті, яка має під­ви­ще­ний по­пит про­тя­гом усьо­го мар­ке­тин­го­во­го ро­ку. Під­твер­дже­н­ням цьо­го є по­ча­ток но­во­го зер­но­во­го се­зо­ну, ко­ли рі­вень за­ку­пі­вель­них цін на пше­ни­цю пе­ре­ви­щує ці­ни на ін­ші види зер­на.

Ви­ро­бни­цтво

У стру­кту­рі по­сі­вів 2016/07 мар­ке­тин­го­во­го ро­ку під пше­ни­цею бу­ло 6,4 млн ге­кта­ри (про­ти 6,2 млн га по­пе­ре­дньо­го се­зо­ну), що ста­но­вить по­над 23% по­сів­них площ і май­же 44% по­сі­вів зер­но­вих куль­тур. Ви­ро­щу­ва­ли пше­ни­цю як сіль­сько­го­спо­дар­ські під­при­єм­ства, так і го­спо­дар­ства на­се­ле­н­ня — час­тка аграр­них фор­му­вань у стру­кту­рі ви­ро­бни­цтва пе­ре­ви­щи­ла 81%.

Основ­не ви­ро­щу­ва­н­ня ці­єї куль­ту­ри зо­се­ре­дже­но в цен­траль­них ре­гіо­нах Укра­ї­ни. Так, най­біль­ші по­сів­ні пло­щі пше­ни­ці бу­ли зо­се­ре­дже­ні в За­по­різь­кій (623 тис. га), Оде­ській (591), Дні­про­пе­тров­ській (493), Хар­ків­ській (480) і Хер­сон­ській (471 тис. га) обла­стях. За­га­лом у се­зо­ні, що завершився, очі­ку­є­ться збір пше­ни­ці 26,4 млн тонн із пло­щі 6,4 млн ге­кта­рів за се­ре­дньої вро­жай­но­сті 41,4 ц/га (про­ти 42,1 ц/га ми­ну­ло­го се­зо­ну). За по­пе­ре­дні­ми да­ни­ми, спів­ві­дно­ше­н­ня пше­ни­ці І–ІІІ кла­сів до пше­ни­ці ІV–VI кла­сів ста­но­вить 60 до 40%.

Пе­ре­хі­дні за­ли­шки пше­ни­ці на кі­нець 2016/17 МР ста­но­ви­ли 2,25 млн тонн.

Для за­до­во­ле­н­ня по­треб вну­трі­шньо­го рин­ку у 2017/18 МР зна­до­би­ться 10,5 млн тонн зер­на пше­ни­ці, зокре­ма для про­до­воль­чо­го спо­жи­ва­н­ня — по­над 4,5 млн тонн, на­сін­нє­во­го фон­ду — 1,4 млн тонн, по­треб тва­рин­ни­цтва — 4 млн тонн, не­хар­чо­вої пе­ре­роб­ки — до 0,25 млн тонн. Крім цьо­го, мо­жли­ві втра­ти під час збе­рі­га­н­ня оці­ню­ю­ться в ме­жах 0,26 млн тонн. За та­ко­го ба­лан­су експорт зер­на мо­же ста­но­ви­ти близь­ко 15,5 млн тонн, а пе­ре­хі­дні за­па­си на кі­нець се­зо­ну — 2,7 млн тонн.

Ці­но­ва си­ту­а­ція

Про­тя­гом остан­ніх п’яти ро­ків се­ре­дні ці­ни на пше­ни­цю ма­ли тен­ден­цію до зро­ста­н­ня. Якщо у 2012 ро­ці ці­ни ре­а­лі­за­ції сіль­госп­під­при­єм­ства­ми цьо­го зер­на ста­но­ви­ли 1,55 тис. грн/т, то у 2016 ро­ці во­ни під­ви­щи­ли­ся до 3,29 тис. грн/т, тоб­то у 2,1 ра­за. Най­ви­що­го рів­ня во­ни до­ся­гли у Ми­ко­ла­їв­ській і Львів­ській обла­стях; у цей же пе­рі­од де­шев­ше 3 тис. грн/т про­да­ва­ли пше­ни­цю у Чер­ні­ве­цькій та Іва­но-фран­ків­ській обла­стях.

У 2017 ро­ці три­ва­ла тен­ден­ція до по­до­рож­ча­н­ня пше­ни­ці. За сім мі­ся­ців по­то­чно­го ро­ку (сі­чень-ли­пень) агро­під­при­єм­ства ре­а­лі­зу­ва­ли на вну­трі­шньо­му рин­ку 5,4 млн тонн цьо­го зер­на. Се­ре­дня ці­на ре­а­лі­за­ції ста­но­ви­ла 3,88 тис. грн/т, що пе­ре­ви­щує рі­вень цін від­по­від­но­го пе­рі­о­ду ми­ну­ло­го ро­ку на 18,6% (від 12 до 21% за­ле­жно від кла­сів).

З над­хо­дже­н­ням на вну­трі­шній ри­нок зер­на но­во­го вро­жаю ці­ни ма­ли тен­ден­цію до зни­же­н­ня, про­те бу­ли ви­щи­ми про­ти від­по­від­но­го пе­рі­о­ду ми­ну­ло­го ро­ку. Ста­ном на 18 сер­пня 2017 ро­ку се­ре­дні ці­ни в Укра­ї­ні на пше­ни­цю 3-го кла­су ста­но­ви­ли 4,5–4,8 тис. грн/т, пше­ни­цю 6-го кла­су — 4 тис. грн/т.

Біль­шість ви­ро­ще­но­го в Укра­ї­ні зер­на ре­а­лі­зу­є­ться на зов­ні­шніх рин­ках. То­му ви­зна­чаль­ний вплив на фор­му­ва­н­ня за­ку­пі­вель­них цін вну­трі­шньо­го рин­ку ма­ють сві­то­ві ці­ни та ло­гі­сти­чні ви­тра­ти (склад­ське збе­рі­га­н­ня, пе­ре­ван­та­же­н­ня, транс­пор­ту­ва­н­ня то­що). Вра­хо­ву­ю­чи те, що ви­ко­на­н­ня зов­ні­шньо­еко­но­мі­чних кон­тра­ктів з екс­пор­ту укра­їн­сько­го зер­на від­бу­ва­є­ться з йо­го пе­ре­ван­та­же­н­ням і фра­хтом су­ден у пор­тах Чор­но­го мо­ря, від­да­ле­ність від при­пор­то­вих еле­ва­то­рів впли­ває на фор­му­ва­н­ня цін. Та­ким чи­ном, ви­щі за­ку­пі­вель­ні ці­ни на пше­ни­цю скла­ли­ся в Пів­ден­них і Цен­траль­них ре­гіо­нах Укра­ї­ни.

На по­до­рож­ча­н­ня зер­на впли­ну­ли зде­біль­шо­го ін­фля­цій­ні про­це­си, а са­ме зро­ста­н­ня цін на ма­те­рі­аль­но-те­хні­чні ре­сур­си, ви­трат на збе­рі­га­н­ня й транс­пор­ту­ва­н­ня про­ду­кції, а та­кож під­ви­ще­н­ня по­пи­ту на вну­трі­шньо­му рин­ку.

Сві­то­вий ри­нок

Пше­ни­ця вва­жа­є­ться основ­ною зер­но­вою куль­ту­рою не ли­ше в Укра­ї­ні, а й у сві­ті. Об­ся­ги її ви­ро­щу­ва­н­ня ма­ли ста­лу тен­ден­цію до зро­ста­н­ня по­чи­на­ю­чи з 2013/14 МР. Про­те в но­во­му зер­но­во­му се­зо­ні очі­ку­є­ться зни­же­н­ня сві­то­во­го вро­жаю цьо­го ви­ду зер­на. За про­гно­за­ми Мі­ні­стер­ства сіль­сько­го го­спо­дар­ства США (USDA), сві­то­ве ви­ро­бни­цтво пше­ни­ці у 2017/18 МР ста­но­ви­ти­ме по­над 743 млн тонн, що на 1,6% мен­ше за рі­вень по­пе­ре­дньо­го ро­ку. На змен­ше­н­ня ви­ро­бни­цтва впли­ває ско­ро­че­н­ня по­сів­них площ під куль­ту­рою. У се­зо­ні 2016/17 МР во­ни ста­но­ви­ли 220,3 млн ге­кта­рів, що на 2,2 млн мен­ше за то­го­рі­чні. Во­дно­час уро­жай­ність пше­ни­ці ста­но­ви­ти­ме 3,4 т/га, що на рів­ні ми­ну­ло­го ро­ку.

Сут­тє­ве змен­ше­н­ня об­ся­гів ви­ро­бни­цтва пше­ни­ці від­бу­ло­ся в США й Ав­стра­лії. Якщо по­пе­ре­дньо­го се­зо­ну аме­ри­кан­ські фер­ме­ри ви­ро­би­ли 62,9 млн тонн цьо­го зер­на, то в се­зо­ні 2016/17 МР про­гно­зу­ють зі­бра­ти 47,3 млн тонн. У свою чер­гу цьо­го­рі­чний уро­жай пше­ни­ці в Ав­стра­лії ста­но­ви­ти­ме 23,5 млн тонн, що на тре­ти­ну мен­ше від рів­ня ми­ну­ло­го ро­ку.

Ра­зом зі змен­ше­н­ням ви­ро­бни­цтва пше­ни­ці ско­ро­ти­ться її спо­жи­ва­н­ня. За остан­ні чо­ти­ри ро­ки спо­жи­ва­н­ня пше­ни­ці зро­сло на 8%. Якщо у 2012/13 зер­но­во­му се­зо­ні во­но ста­но­ви­ло 680 млн тонн, то ми­ну­ло­го до­ся­гло май­же 740 млн тонн. Во­дно­час, за да­ни­ми USDA, сві­то­ве спо­жи­ва­н­ня пше­ни­ці вро­жаю 2017 ро­ку змен­ши­ться, по­рів­ню­ю­чи з ми­ну­лим ро­ком, до 737 млн тонн, або на 0,3%.

Не­зва­жа­ю­чи на зро­ста­н­ня спо­жи­ва­н­ня зер­на в по­пе­ре­дні ро­ки, йо­го сві­то­ві кін­це­ві за­па­си збіль­шу­ва­ли­ся. На кі­нець се­зо­ну, що завершився, во­ни ся­гну­ли ре­кор­дно­го рів­ня, а са­ме 264,7 млн тонн, що на 2,4% біль­ше про­ти по­пе­ре­дньо­го ро­ку.

Сві­то­ва тор­гів­ля ста­не актив­ні­шою. Об­ся­ги екс­порт­но-ім­порт­них опе­ра­цій на пше­ни­цю до­ся­гнуть 182,3 млн тонн. Основ­ни­ми по­ку­пця­ми на сві­то­во­му рин­ку, як і ра­ні­ше, є Єги­пет, Ін­до­не­зія, Ал­жир, Бра­зи­лія та кра­ї­ни ЄС-27. Го­лов­ним екс­пор­те­ром цьо­го зер­на ста­не Ро­сія й кра­ї­ни Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу. У се­зо­ні 2016/17 МР Ро­сія про­да­ла на зов­ні­шніх рин­ках 31,5 млн тонн пше­ни­ці, що ста­но­вить май­же 17,3% сві­то­вої тор­гів­лі; кра­ї­ни ЄС-27 — 29,5 млн, або 16,2% за­галь­но­го екс­пор­ту. Укра­ї­на пе­ре­бу­ває на шо­стій схо­дин­ці екс­пор­те­рів пше­ни­ці з об­ся­га­ми зов­ні­шньо­го про­да­жу цьо­го зер­на по­то­чно­го се­зо­ну, за оцін­ка­ми іно­зем­них екс­пер­тів, на рів­ні 16 млн тонн.

Пер­спе­кти­ви

Про­тя­гом остан­ніх ро­ків по­сі­ви пше­ни­ці ози­мої ста­но­ви­ли від 6,0 до 6,3 млн ге­кта­рів. Тож цьо­го ро­ку по­сів­ні пло­щі під пше­ни­цею ози­мою сфор­му­ю­ться в та­ко­му са­мо­му ді­а­па­зо­ні — зна­чна ува­га при­ді­ля­ти­ме­ться фі­нан­со­во­му за­без­пе­чен­ню про­ве­де­н­ня осін­ньої по­сів­ної кам­па­нії.

За про­гно­зною ін­фор­ма­ці­єю Мі­на­гро­по­лі­ти­ки, зі­бра­ною з ре­гіо­нів, вар­тість осін­ньої кам­па­нії для сіль­сько­го­спо­дар­ських ви­ро­бни­ків у 2017 ро­ці ста­но­ви­ти­ме 105,6 млрд грн, що на 16 млрд грн (або на 17,7%) біль­ше про­ти 2016 ро­ку. До то­го ж вла­сні ко­шти ста­но­ви­ти­муть 96,4 млрд грн, а їх де­фі­цит оці­ню­є­ться на рів­ні 9,2 млрд грн. Цей де­фі­цит пла­ну­є­ться по­кри­ти за­по­зи­че­ни­ми ко­шта­ми, зокре­ма шля­хом за­лу­че­н­ня бан­ків­ських кре­ди­тів в об­ся­зі 5,7 млрд грн.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.