Опти­маль­на за­бій­на кон­ди­ція

Аби не за­зна­ти зби­тків, слід чі­тко ро­зу­мі­ти, на яко­му ета­пі від­го­дів­ля сви­ней пе­ре­стає бу­ти рен­та­бель­ною

The Ukrainian Farmer - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - ОЛЕ­КСАНДР ПОХВАЛЕНКО, ди­ре­ктор ТОВ «Фрі­дом Фарм Бе­кон» marina.tereschenko@agpmedia.com.ua

Ча­сто ми чу­є­мо: чим біль­ше кі­ло­гра­мів — тим кра­ще, тим біль­ше гро­шей отри­ма­є­мо з одні­єї го­ло­ви. Або ще ка­жуть, що при­ріст на від­го­дів­лі най­де­шев­ший, адже ці­на кор­му у цей пе­рі­од най­ниж­ча. Всі твер­дже­н­ня є від­но­сни­ми, бо еко­но­мі­ка ви­ро­бни­цтва одно­го кі­ло­гра­ма при­ро­сту на від­го­дів­лі для ко­жно­го під­при­єм­ства своя.

Ро­з­гля­не­мо основ­ні чин­ни­ки, що фор­му­ють еко­но­мі­ку від­го­дів­лі, та прин­цип ви­зна­че­н­ня опти­маль­ної за­бій­ної кон­ди­ції для го­спо­дар­ства.

Пер­ше, на що тре­ба звер­ну­ти ува­гу, — це ди­на­мі­ка се­ре­дньо­до­бо­вих при­ро­стів сви­ней на від­го­дів­лі. Де­хто по­ми­ля­є­ться, мір­ку­ю­чи, що се­ре­дньо­до­бо­вий при­ріст по­стій­но зро­стає па­ра­лель­но з ва­гою по­ро­ся­ти. На­справ­ді зро­ста­н­ня при­ро­стів від­бу­ва­є­ться до 4,5–5-мі­ся­чно­го ві­ку, а пі­сля п’яти мі­ся­ців в ор­га­ні­змі по­ро­ся­ти по­чи­нає стрім­ко від­кла­да­ти­ся жи­ро­ва тка­ни­на й, від­по­від­но, галь­му­є­ться се­ре­дньо­до­бо­вий при­ріст. На рис. зо­бра­же­но орі­єн­тов­ну ди­на­мі­ку при­ро­сту по­ро­ся­ти на від­го­дів­лі.

На­сту­пний по­ка­зник, на яко­му слід зу­пи­ни­ти ува­гу, — кон­вер­сія кор­му. Кон­вер­сі­єю на­зи­ва­ють спів­ві­дно­ше­н­ня кіль­ко­сті ви­тра­че­но­го ком­бі­кор­му та кіль­ко­сті при­ро­сту, отри­ма­но­го за ви­ко­ри­ста­н­ня цьо­го кор­му. Ви­зна­ча­є­ться во­на в умо­вах ви­ро­бни­цтва ду­же лег­ко: бе­ре­мо облі­ко­вий пе­рі­од (на­при­клад, ти­ждень), зва­жу­є­мо гру­пу по­ро­сят у по­не­ді­лок і по­чи­на­є­мо фі­ксу­ва­ти кіль­кість кор­му, що ви­да­ють на цю гру­пу тва­рин, окре­мо. За ти­ждень зва­жу­є­мо по­ро­сят зно­ву й ви­зна­ча­є­мо се­ре­дньо­до­бо­вий і аб­со­лю­тний при­ро­сти. А та­кож під­ра­хо­ву­є­мо кіль­кість спо­жи­то­го кор­му за пе­рі­од.

По­тім ва­гу спо­жи­то­го кор­му ді­ли­мо на аб­со­лю­тний при­ріст й отри­му­є­мо зна­че­н­ня кон­вер­сії за пе­рі­од. За­зна­чи­мо, що по­ка­зник кон­вер­сії по­чи­нає стрім­ко зро­ста­ти (по­гір­шу­ва­ти­ся) пі­сля 4,5-мі­ся­чно­го ві­ку, бо жи­ро­ва тка­ни­на, що по­чи­нає від­кла­да­ти­ся у цей пе­рі­од, по­тре­бує 5–6 кг кор­му на 1 кг при­ро­сту, то­ді як м’язо­ва — 2,5 кг.

Ма­ю­чи по­ка­зни­ки се­ре­дньо­до­бо­во­го при­ро­сту й зна­ю­чи кон­вер­сію цьо­го при­ро­сту, ми мо­же­мо ви­ра­ху­ва­ти вар­тість при­ро­сту за пе­рі­од. Ви­ро­бни­ки ча­сто ви­ра­хо­ву­ють се­ре­дньо­ста­ти­сти­чні по­ка­зни­ки за весь пе­рі­од від­го­дів­лі й на них орі­єн­ту­ю­ться. Так ро­би­ти не слід, адже вар­тість одно­го кі­ло­гра­ма при­ро­сту змі­ню­є­ться що­дня! Зна­ю­чи вар­тість одно­го кі­ло­гра­ма кор­му на від­го­дів­лі (на­при­клад, 7,5 грн), ми мо­же­мо роз­ра­ху­ва­ти, як змі­ню­є­ться вар­тість при­ро­сту (та­бли­ця).

Ми ба­чи­мо, що вар­тість 1 кг при­ро­сту стрім­ко зро­стає що­ти­жня й, зна­ю­чі ці­ну жив­ця, мо­же­мо чі­тко роз­ра­ху­ва­ти, з яко­го ві­ку (жи­вої ва­ги) ви­ро­щу­ва­н­ня ста­не зби­тко­вим. Ви­хо­дя­чи з да­них та­бли­ці, ба­чи­мо, що за ці­ни на жи­вець 35,00 грн/кг ма­кси­маль­но допу­сти­ма ва­га — 108,4 кг, да­лі ви­ро­щу­ва­н­ня пе­рей­де в зби­тко­ву фа­зу. Сьо­го­дні, ко­ли ці­на на жи­ву ва­гу — 45 грн/кг, а вар­тість кор­му — 7,5 грн/кг, ви­ро­щу­ва­н­ня сви­ни­ни на­віть до 120 кг бу­де при­бу­тко­вим.

І на­сам­кі­нець ще один ва­жли­вий по­ка­зник — ре­а­лі­за­цій­на ці­на. Адже ці­на за­ле­жить від ка­те­го­рії: між саль­ни­ми та м’ясни­ми сви­ня­ми рі­зни­ця у 2 грн на 1 кг. Слід на­ма­га­ти­ся ре­а­лі­зо­ву­ва­ти тва­рин, не до­пу­ска­ю­чи біль­ше як 25% дру­гої ка­те­го­рії, бо за пе­ре­хо­ду тва­ри­ни в дру­гу ка­те­го­рію ми ав­то­ма­ти­чно втра­ча­є­мо 2 грн на ко­жно­му кі­ло­гра­мі, а за со­бі­вар­то­сті 30 грн/кг — це мі­нус 7% рен­та­бель­но­сті. По­трі­бно кон­тро­лю­ва­ти вар­тість при­ро­сту й ди­на­мі­ку цін на рі­зні ва­го­ві кон­ди­ції, то­ді від­да­ча від ви­ро­щу­ва­н­ня сви­ней бу­де ма­кси­маль­ною.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.