Про­бле­ми атро­фі­чно­го ри­ні­ту

Атро­фі­чний ри­ніт — за­гро­за для сви­но­ком­пле­ксу, змен­ши­ти яку мо­же ли­ше вча­сна ва­кци­на­ція

The Ukrainian Farmer - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - АЛЬМУДЕНА СЕНЧЕС-МАТАМОРОС, HIPRA Спі­вав­тор: Фран­си­ско Хо­се Пал­ла­рес, ка­фе­дра по­рів­няль­ної та па­то­ло­гі­чної ана­то­мії ве­те­ри­нар­но­го фа­куль­те­ту уні­вер­си­те­ту Мур­сії

Атро­фі­чний ри­ніт (АР) — ін­фе­кцій­не ба­кте­рі­аль­не за­хво­рю­ва­н­ня. Че­рез свою по­ши­ре­ність і за­ра­зність, а та­кож з огля­ду на ви­ро­бни­чі втра­ти й ви­тра­ти на лі­ку­ва­н­ня, ві­ді­грає зна­чну роль у сви­нар­стві. Ре­гре­сив­ний АР (РАР), або не­про­гре­сив­ний АР (НПАР) — це м’яка або по­мір­на фор­ма за­хво­рю­ва­н­ня, яку спри­чи­няє ба­кте­рія Bordetella bronchiseptica (Bb).

У під­си­сний та/або від­лу­чний пе­рі­о­ди по­ро­ся­та де­мон­стру­ють клі­ні­чні озна­ки та ма­кро­ско­пі­чні ура­же­н­ня, ха­ра­ктер­ні для ці­єї фор­ми за­хво­рю­ва­н­ня. Йде­ться, від­по­від­но, про ре­спі­ра­тор­ні змі­ни й атро­фі­чні ура­же­н­ня в но­со­вих ра­ко­ви­нах. Ба­кте­рія мо­же та­кож спри­чи­ня­ти важ­ку фор­му за­хво­рю­ва­н­ня — про­гре­сив­ний АР (ПАР), ді­ю­чи одно­ча­сно з то­кси­но­утво­рю­валь­ни­ми шта­ма­ми Pasteurella multocida (PMT) і ви­сту­па­ю­чи чин­ни­ком спри­я­н­ня для ін­ших за­хво­рю­вань.

В остан­ні ро­ки основ­ною стра­те­гі­єю про­фі­ла­кти­ки АР бу­ло за­сто­су­ва­н­ня ан­ти­біо­ти­ків. Однак цю пра­кти­ку сьо­го­дні став­лять під сум­ні­ви че­рез ри­зик роз­ви­тку ре­зи­стен­тно­сті до ши­ро­ко за­сто­со­ву­ва­них про­ти­мі­кро­бних пре­па­ра­тів. Кра­ї­ни Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу вве­ли но­ві за­ко­но­дав­чі нор­ми, спря­мо­ва­ні на ско­ро­че­н­ня про­ти­мі­кро­бних пре­па­ра­тів у сви­нар­стві й ін­ших га­лу­зях тва­рин­ни­цтва. Як аль­тер­на­тив­ні спосо­би кон­тро­лю АР за­про­ва­джу­ють про­фі­ла­кти­ку за­хво­рю­ва­н­ня за до­по­мо­гою рі­зних стра­те­гій, що мі­стять ві­ко­ву се­гре­га­цію, біо­за­хист і ва­кци­на­цію. Все це до­зво­ляє за­без­пе­чи­ти від­по­від­ність го­спо­дарств но­вим за­ко­но­дав­чим ви­мо­гам, не втра­ча­ю­чи про­ду­ктив­ність.

Ме­то­ди­ка до­слі­дже­н­ня

Ро­з­гля­не­мо при­клад до­слі­дже­н­ня із за­сто­су­ва­н­ням ва­кци­ни Rhiniseng про­ти Bordetella bronchiseptica (Bb) у по­ро­сят на фер­мі з пі­до­зрою на м’яку фор­му атро­фі­чно­го ри­ні­ту на ста­дії до­ро­щу­ва­н­ня. Під час екс­пе­ри­мен­ту бу­ло про­ве­де­но по­рів­ня­н­ня се­ро­кон­вер­сії у сви­но­ма­ток і по­ро­сят, а та­кож ура­же­н­ня но­со­вих ра­ко­вин і про­ду­ктив­них па­ра­ме­трів по­ро­сят у ва­кци­но­ва­ній і в не­ва­кци­но­ва­ній гру­пах.

До­слі­дже­н­ня про­во­ди­ли в сви­нар­сько­му го­спо­дар­стві з дво­фа­зною си­сте­мою ви­ро­щу­ва­н­ня (опо­рос і до­ро­щу­ва­н­ня) з по­го­лів’ям близь­ко 550 сви­но­ма­ток і 2400 по­ро­сят на до­ро­щу­ван­ні. Го­спо­дар­ство бу­ло віль­ним від РРСС (ре­про­ду­ктив­но-ре­спі­ра­тор­ний син­дром сви­ней — ред.), а основ­ні ре­спі­ра­тор­ні за­хво­рю­ва­н­ня (сви­ня­чий грип, хво­ро­ба Ау­є­скі, плев­ро­пнев­мо­нія сви­ней і ен­зоо­ти­чна пнев­мо­нія) кон­тро­лю­ва­ли­ся.

Ви­бір го­спо­дар­ства бу­ло зу­мов­ле­но істо­рі­єю клі­ні­чних ознак, які узго­джу­ю­ться з НПАР у по­ро­сят у під­си­сний пе­рі­од або на ста­дії до­ро­щу­ва­н­ня (від 1 дня до 8 ти­жнів жи­т­тя). Оче­ви­дни­ми сим­пто­ма­ми бу­ли ка­шель і чха­н­ня, а та­кож збіль­ше­н­ня кіль­ко­сті тва­рин з упо­віль­не­ним ро­стом. Ре­зуль­та­ти се­ро­ло­гі­чно­го до­слі­дже­н­ня і Плр-ана­лі­зу зраз­ків, ві­ді­бра­них у по­ро­сят і сви­но­ма­ток, під­твер­ди­ли, що ста­до є по­зи­тив­ним що­до Bb і не­га­тив­ним що­до PMT. Отри­ма­на ін­фор­ма­ція під­твер­ди­ла на­яв­ність клі­ні­чної про­бле­ми НПАР в го­спо­дар­стві.

Слі­пе ран­до­мі­зо­ва­не по­льо­ве до­слі­дже­н­ня про­во­ди­ли па­ра­лель­но з не­ва­кци­но­ва­ною гру­пою. Бу­ли ві­ді­бра­ні ві­сім сви­но­ма­ток у їхніх пер­шо­му й дру­го­му ци­клах роз­мно­же­н­ня, яких ра­ні­ше не ва­кци­ну­ва­ли про­ти АР. На по­ча­тку до­слі­дже­н­ня тва­рин роз­ді­ли­ли на дві гру­пи. Пер­ша — ва­кци­но­ва­на група (ВГ), у якій чо­ти­ри сви­но­ма­тки бу­ли ва­кци­но­ва­ні ко­мер­цій­ною ва­кци­ною Rhiniseng (HIPRA) за 6 і 3 ти­жні до опо­ро­су

від­по­від­но до гра­фі­ка ва­кци­на­ції, ре­ко­мен­до­ва­но­го ви­ро­бни­ком. Дру­га — не­ва­кци­но­ва­на група (кон­троль­на група, КГ), у якій чо­ти­ри сви­но­ма­тки бу­ли іно­ку­лю­ва­ні 2 мл PBS як пла­це­бо за 6 і 3 ти­жні до опо­ро­су. На­яв­ність Bordetella bronchiseptica у хо­ді до­слі­дже­н­ня оці­ню­ва­ли за ПЛР у на­заль­них ви­ді­ле­них 4–5 по­ро­сят на по­слід на 1-й, 7, 21, 46 і 67-й дні жи­т­тя. Во­дно­час на­яв­ність ан­ти­тіл під час від­бо­ру та се­ро­ло­гі­чний по­ка­зник на Bb і PMT пі­сля ва­кци­на­ції оці­ню­ва­ли за до­по­мо­гою те­сту на мі­кро­а­глю­ти­на­ції (MAT) й ELISA (OXOID Pasteurella multocida Toxin ELISA Kit) від­по­від­но.

Клі­ні­чні ре­спі­ра­тор­ні сим­пто­ми оці­ню­ва­ли що­дня в пе­рі­о­ди ла­кта­ції та до­ро­щу­ва­н­ня. У ві­ці 6,5 ти­жні ура­же­н­ня но­со­вих ра­ко­вин 10 за­би­тих по­ро­сят, ві­ді­бра­них із ко­жної гру­пи, бу­ло до­слі­дже­но за до­по­мо­гою ма­кро­ско­па. Ві­ді­бра­ні зраз­ки бу­ли за­фі­ксо­ва­ні в 10%-му роз­чи­ні фор­ма­лі­ну для подаль­шо­го гі­сто­па­то­ло­гі­чно­го до­слі­дже­н­ня.

Ва­гу гнізд і по­ка­зни­ки се­ре­дньо­до­бо­во­го при­ро­сту ма­си двох груп по­ро­сят по­рів­ню­ва­ли в день опо­ро­су й на 21-й, 46 і 67-й дні жи­т­тя.

Ре­зуль­та­ти й обго­во­ре­н­ня

Ре­зуль­та­ти до­слі­дже­н­ня по­ка­за­ли про­гре­сив­ну ко­ло­ні­за­цію ні­здрів по­ро­сят в обох гру­пах, при­чо­му най­біль­ший від­со­ток по­ро­сят, у яких бу­ли ви­яв­ле­ні ба­кте­рії, від­зна­че­но на 46-й день жи­т­тя (52,38 і 100% по­зи­тив­них тва­рин у ВГ і КГ від­по­від­но). Та­кож ви­вча­ли­ся роз­бі­жно­сті в по­ши­ре­но­сті ба­кте­рії в ко­жній із груп, при­чо­му від­со­ток по­зи­тив­них по­ро­сят у ВГ, ви­яв­ле­них за до­по­мо­гою ПЛР, був зна­чно ниж­чим на 21-й і 46-й дні жи­т­тя, ніж у КГ. Та­ким чи­ном, ва­кци­на­ція не усу­ває ко­ло­ні­за­цію ди­халь­них шля­хів Bb. Однак у цьо­му до­слі­джен­ні спо­сте­рі­га­ло­ся зни­же­н­ня від­со­тка ін­фі­ко­ва­них тва­рин у гні­здах ва­кци­но­ва­них сви­но­ма­ток і, як на­слі­док, змен­ше­н­ня екс­кре­ції ба­кте­рії. А оскіль­ки ва­кци­на спря­мо­ва­на про­ти двох основ­них збу­дни­ків АР (Bb і PMT), оці­ню­ва­ли оби­два се­ро­ло­гі­чних по­ка­зни­ки.

На по­ча­тку до­слі­дже­н­ня всі сви­но­ма­тки бу­ли се­ро­по­зи­тив­ни­ми до Bb (се­ре­дній титр 1/96), що, ймо­вір­но, пов’яза­но із цир­ку­ля­ці­єю ба­кте­рії в го­спо­дар­стві. Пі­сля ва­кци­на­ції спо­сте­рі­га­ло­ся збіль­ше­н­ня ти­трів ан­ти­тіл в обох гру­пах. Слід за­зна­чи­ти, що це збіль­ше­н­ня бу­ло зна­чно біль­шим у ВГ, ніж у КГ. Рів­ні ан­ти­тіл у ВГ бу­ли в 5–11 ра­зів ви­щи­ми, ніж у КГ. Осо­бли­во ва­жли­во те, що в день опо­ро­су во­ни бу­ли ви­щи­ми в 7 ра­зів. Ана­ло­гі­чно мо­ло­зи­во від ва­кци­но­ва­них сви­но­ма­ток ма­ло титр Bb у 7 ра­зів ви­щий, ніж у мо­ло­зи­ва сви­но­ма­ток у КГ. Крім то­го, по­ро­ся­та в обох гру­пах бу­ли се­ро­по­зи­тив­ни­ми в пер­ший день жи­т­тя, хо­ча в по­ро­сят від ва­кци­но­ва­них сви­но­ма­ток титр ан­ти­тіл був у 17 ра­зів ви­щим, ніж у по­ро­сят від не­ва­кци­но­ва­них сви­но­ма­ток. Роз­бі­жно­сті в ти­трах ан­ти­тіл між по­ро­ся­та­ми у двох гру­пах (ВГ про­ти КГ) бу­ли зна­чу­щи­ми до 46-го дня жи­т­тя. Ці ре­зуль­та­ти по­ка­зу­ють, що чим ви­щий рі­вень си­ро­ва­тко­вих іму­но­гло­бу­лі­нів у сви­но­ма­тки, тим біль­ша кіль­кість іму­но­гло­бу­лі­нів у мо­ло­зи­ві й, от­же, в си­ро­ва­тці по­ро­сят.

На від­мі­ну від Bb на по­ча­тку до­слі­дже­н­ня жо­дна зі сви­но­ма­ток не ма­ла ан­ти­тіл про­ти PMT. Се­ро­кон­вер­сія спо­сте­рі­га­ла­ся тіль­ки у ВГ пі­сля ва­кци­на­ції, при­чо­му 100% тва­рин бу­ли се­ро­по­зи­тив­ни­ми з 27-го дня пі­сля ва­кци­на­ції до кін­ця до­слі­дже­н­ня.

Що­до клі­ні­чної ефе­ктив­но­сті, то у тва­рин спо­сте­рі­га­ли­ся ма­кро­ско­пі­чні й мі­кро­ско­пі­чні змі­ни в но­со­вих ра­ко­ви­нах (фо­то 1, 2), і та­ким чи­ном клі­ні­чна ефе­ктив­ність мо­гла бу­ти оці­не­на шля­хом по­рів­ня­н­ня цих змін у двох гру­пах.

Ана­ліз ура­жень на­заль­них ра­ко­вин про­во­ди­ли на 6,5 ти­жні жи­т­тя, що збі­га­є­ться з ча­сом, ко­ли бу­ла за­фі­ксо­ва­на най­біль­ша по­ши­ре­ність ура­жень у но­со­вих ра­ко­ви­нах, спри­чи­не­них Bb. У ВГ спо­сте­рі­га­ли мен­ший від­со­ток ура­же­них по­ро­сят, ніж у КГ. Ці ура­же­н­ня бу­ли менш ви­ра­же­ни­ми у ВГ (p<0,1). Гі­сто­па­то­ло­гі­чний ана­ліз змін кіс­тко­вої тка­ни­ни по­ка­зав, що КГ бу­ла схиль­на до силь­ні­шо­го впли­ву за­хво­рю­ва­н­ня як за кіль­кі­стю по­ро­сят, так і за по­ка­зни­ком ура­же­н­ня (табл. 1).

На­ре­шті, оці­ню­ва­н­ня па­ра­ме­трів про­ду­ктив­но­сті (се­ре­дня ва­га по­ро­ся­ти й по­ка­зник до­бо­во­го при­ро­сту) по­ка­за­ло кра­щі ре­зуль­та­ти у ВГ про­ти КГ (табл. 2). Ці ре­зуль­та­ти під­твер­джу­ють, що за­ра­же­н­ня Bb у то­вар­но­му го­спо­дар­стві ви­кли­кає змі­ни в па­ра­ме­трах про­ду­ктив­но­сті тва­рин.

Ком­бі­но­ва­ні ре­зуль­та­ти на ко­ристь ВГ свід­чать, що ва­кци­на­ція сви­но­ма­ток за­без­пе­чу­ва­ла за­хист їхньо­го по­том­ства про­ти Bb за до­по­мо­гою па­сив­но­го за­хи­сту в мо­ло­зи­ві. Рів­ні ан­ти­тіл, що пе­ре­да­ю­ться по­ро­ся­там ВГ, бу­ли до­ста­тні­ми для за­хи­сту від за­хво­рю­ва­н­ня. У по­ро­сят ВГ спо­сте­рі­га­ла­ся мен­ша по­ши­ре­ність ба­кте­рії в ні­здрях, змен­ше­н­ня по­яви по­шко­джень, ха­ра­ктер­них для НПАР, та по­лі­пше­н­ня по­ка­зни­ків про­ду­ктив­но­сті в кін­ці до­ро­щу­ва­н­ня (се­ре­дня ва­га по­ро­сят і до­бо­вий при­ріст), по­рів­ню­ю­чи з по­ро­ся­та­ми КГ.

Фо­то 1. Ура­же­н­ня в кон­троль­ній гру­пі (КГ)

Фо­то 2. Кон­троль­на група

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.