Дві лі­нії — по­двій­на ко­ристь

Зер­но­збе­рі­галь­не під­при­єм­ство на Кі­ро­во­град­щи­ні роз­ви­ває по­ту­жно­сті й пла­нує бу­ду­ва­ти тре­тю чер­гу

The Ukrainian Farmer - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - ЯРО­СЛАВ ЛЕВИЦЬКИЙ

Тре­тій се­зон пра­цює в Но­во­мир­го­род­сько­му ра­йо­ні на Кі­ро­во­град­щи­ні ТОВ «Ка­пі­та­нів­ске ЗЗП», яке вхо­дить до гру­пи ком­па­ній I&U group (ра­ні­ше — «Агро­спец­сер­віс») — одно­го з най­біль­ших у ре­гіо­ні ви­ро­бни­ків зер­но­вих. Істо­рія під­при­єм­ства роз­по­ча­ла­ся не так дав­но, у 2013 ро­ці, з на­пів­за­не­дба­но­го по­пе­ре­дні­ми го­спо­да­ря­ми еле­ва­то­ра ра­дян­сько­го взір­ця зі схо­ви­ща­ми під­ло­го­во­го збе­рі­га­н­ня. Про­тя­гом кіль­кох мі­ся­ців йо­го при­ве­ли в ро­бо­чий стан, пов­ні­стю пе­ре­крив­ши да­хи скла­дів, й по­бу­ду­ва­ли пункт при­йма­н­ня зер­на з ав­то­транс­пор­ту. То­ді ж за­кла­ли і фун­да­мент під ро­бо­чу ве­жу, із за­вер­ше­н­ням бу­дів­ни­цтва якої вже на­сту­пно­го ро­ку схо­ви­ща пов­ні­стю мо­дер­ні­зу­ва­ли, ме­ха­ні­зу­вав­ши на них опе­ра­ції із за­ван­та­же­н­ня й ви­ван­та­же­н­ня збіж­жя і звів­ши до мі­ні­му­му час­тку ру­чної пра­ці.

У 2014 ро­ці на «Ка­пі­та­нів­сько­му ЗЗП» по­ча­ло­ся бу­дів­ни­цтво п’яти ме­та­ле­вих си­ло­сів міс­ткі­стю 6,5 тис. тонн ко­жний. Їх уве­ли в екс­плу­а­та­цію влі­тку 2015 ро­ку, пі­сля чо­го по­ту­жно­сті еле­ва­то­ра ста­но­ви­ли 47,5 тис. тонн одно­ча­сно­го збе­рі­га­н­ня. Па­ра­лель­но на підприємстві бу­ла про­ве­де­на ре­кон­стру­кція 860 м за­лі­зни­чної гіл­ки до стан­цій­ної ко­лії, на якій до­да­тко­во вста­но­ви­ли два стріл­ко­вих пе­ре­во­ди й обла­дна­ли пункт за­ван­та­же­н­ня/ при­йма­н­ня зер­на, що зда­тний від­ван­та­жу­ва­ти від­ра­зу 10 ва­го­нів (одна по­да­ча).

Про­е­кту­валь­ни­ки ви­ко­ну­ва­ли свою ро­бо­ту з ура­ху­ва­н­ням по­ба­жань за­мов­ни­ка. Ви­бір те­хно­ло­гі­чно­го осна­ще­н­ня та до­по­мі­жно­го обла­дна­н­ня був за I&U group, яка на­да­ла свій пе­ре­лік уста­тку­ва­н­ня не­об­хі­дної по­ту­жно­сті від кон­кре­тних ви­ро­бни­ків.

«Го­лов­ним кри­те­рі­єм ви­бо­ру обла­дна­н­ня бу­ла йо­го від­по­від­ність па­спорт­ним ха­ра­кте­ри­сти­кам і на­дій­ність. Адже є ба­га­то ви­ро­бни­ків, які за­яв­ля­ють одну по­ту­жність сво­їх ма­шин і ме­ха­ні­змів, ви­зна­че­них, ма­буть, у яки­хось іде­аль­них умо­вах, а на пра­кти­ці во­на ви­яв­ля­є­ться зна­чно мен­шою», — за­зна­чив ди­ре­ктор «Ка­пі­та­нів­сько­го ЗЗП» Оле­ксандр Ні­ко­лен­ко.

Зва­жа­ю­чи на по­трі­бну по­ту­жність, ви­зна­чи­ли основ­но­го по­ста­чаль­ни­ка обла­дна­н­ня — швед­ську ком­па­нію Tornum: на еле­ва­то­рі зве­де­ні си­ло­си та зер­но­ва су­шар­ка са­ме її ви­ро­бни­цтва. Втім, є обла­дна­н­ня й ін­ших ком­па­ній. На­при­клад, транс­порт­не — від ще одні­єї швед­ської фір­ми Skandia-elevator, два се­па­ра­то­ри — ви­ро­бни­цтва фірм Denis (Да­нія) і Buhler (Ні­меч­чи­на). У ві­тчи­зня­но­го ви­ро­бни­ка, KMZ Industries, при­дба­ли лі­нію при­йма­н­ня й ви­ван­та­же­н­ня зер­на для під­ло­го­вих схо­вищ, а та­кож три бу­фер­них єм­но­сті по 500 т ко­жна.

По­ту­жність усьо­го те­хно­ло­гі­чно­го обла­дна­н­ня роз­ра­хо­ву­ва­ли, ви­хо­дя­чи з мо­жли­во­стей еле­ва­то­ра при­йма­н­ня зер­на. Во­но ве­де­ться на двох ав­то­мо­біль­них пун­ктах, обла­дна­них роз­ван­та­жу­ва­ча­ми під­йом­ні­стю 80 т ко­жний, що до­зво­ляє одно­ча­сно при­йма­ти дві куль­ту­ри (до ре­чі, по­ста­чаль­ни­ком цьо­го обла­дна­н­ня ста­ла ще одна укра­їн­ська ком­па­нія — «Еле­ва­тор­пром­сер­віс»). Ко­жний пункт зда­тний роз­ван­та­жи­ти до п’яти авто на го­ди­ну, що за­га­лом ста­но­вить 250–270 т зер­на. Са­ме стіль­ки до­зво­ляє що­го­ди­ни про­пу­ска­ти вну­трі­шня транс­порт­на си­сте­ма й са­ме стіль­ки зер­на за озна­че­ний час мо­жуть очи­сти­ти се­па­ра­то­ри.

Ви­ня­ток ста­но­вить ли­ше зер­но­су­шар­ка Tornum, по­ту­жність якої у ра­зі зня­т­тя 10–12% зай­вої во­ло­ги ста­но­вить 92 т/год по пше­ни­ці й 78 т/год — по ку­ку­ру­дзі. Однак у цьо­му, за сло­ва­ми ди­ре­кто­ра під­при­єм­ства, не­має жо­дної про­бле­ми. «Су­шар­ка в нас якщо й пра­цює, то ли­ше на пі­зніх куль­ту­рах — ку­ку­ру­дзі й со­ня­шни­ку. Про­те й об­ся­ги їх су­ші­н­ня в на­ших те­пе­рі­шніх клі­ма­ти­чних умо­вах змен­шу­ю­ться. По­пе­ре­дні кіль­ка се­зо­нів — з 2013-го по 2015 ро­ки — ми отри­му­ва­ли май­же су­хе зер­но з не­ве­ли­ким від­со­тком зай­вої во­ло­ги, яке до­су­шу­ва­ти до ба­зи­сно­го по­ка­зни­ка мо­жна й актив­ною вен­ти­ля­ці­єю за спри­я­тли­вих по­го­дних умов. Тож на­ша су­шар­ка справ­ля­є­ться з об­ся­га­ми су­ші­н­ня», — роз’яснив Оле­ксандр Ні­ко­лен­ко.

По­то­чно­го но­во­го се­зо­ну «Ка­пі­та­нів­ське ЗЗП» уже за­кін­чи­ло пра­цю­ва­ти з ран­ньою гру­пою зер­но­вих. «Основ­ний зер­но­обіг у нас ста­нов­лять пі­зні куль­ту­ри. Ми­ну­ло­го мар­ке­тин­го­во­го ро­ку еле­ва­тор здій­снив два обер­ти об­ся­гу одно­ча­сно-

го збе­рі­га­н­ня, й пів­то­ра з них при­па­ло са­ме на ку­ку­ру­дзу, а за­ли­шок — на ре­шту зер­но­вих. Цьо­го ра­зу ран­ньої гру­пи на­ді­йшло ще мен­ше, спра­ви­ли­ся ми з нею ще швид­ше, тож на­ма­га­є­мо­ся ма­кси­маль­но ви­ко­ри­ста­ти ча­со­ву па­у­зу на під­го­тов­ку до при­йма­н­ня пі­зніх зер­но­вих і ви­ко­на­н­ня пла­но­вих ро­біт», — за­зна­чив ди­ре­ктор із ви­ро­бни­цтва під­при­єм­ства Дми­тро Бо­бров.

Утім, під­го­тов­ку до над­хо­дже­н­ня ку­ку­ру­дзи й со­ня­шни­ку на еле­ва­то­рі вже за­кін­чи­ли: єм­но­сті для збе­рі­га­н­ня й те­хно­ло­гі­чне обла­дна­н­ня за­чи­сти­ли, про­фі­ла­кти­чний огляд ме­ха­ні­змів ви­ко­на­ли, їх те­хні­чне об­слу­го­ву­ва­н­ня здій­сни­ли. Всти­гли на­віть удо­ско­на­ли­ти вну­трі­шньо­транс­порт­ну си­сте­му, ор­га­ні­зу­вав­ши на кіль­кох її ді­лян­ках рух зер­на са­мо­пли­вом, що до­зво­лить за­оща­джу­ва­ти ко­шти на еле­ктро­енер­гію.

На­ра­зі до по­ча­тку при­йма­н­ня пі­зніх куль­тур зби­ра­ю­ться ав­то­ма­ти­зу­ва­ти від­бір проб зер­на, що над­хо­дить на еле­ва­тор. Ра­ні­ше цю ро­бо­ту ви­ко­ну­ва­ли вру­чну, що за­би­ра­ло у пра­ців­ни­ків ла­бо­ра­то­рії і час, і си­ли. Не­що­дав­но ж при­дба­ли два ав­то­ма­ти­чних про­бо­від­бір­ни­ки, і те­пер по­трі­бно всти­гну­ти їх уста­но­ви­ти. До ре­чі, «Ка­пі­та­нів­ське ЗЗП» має вла­сну до­бре осна­ще­ну ла­бо­ра­то­рію, яка сер­ти­фі­ко­ва­на на про­ве­де­н­ня до­слі­джень пше­ни­ці, ячме­ню, ку­ку­ру­дзи, со­ня­шни­ку, сої, рі­па­ку й ін­ших куль­тур що­до від­по­від­но­сті по­ка­зни­ків їхньої яко­сті ви­мо­гам дер­жав­них стан­дар­тів. Окрім ви­зна­че­н­ня від­со­тків во­ло­го­сті, сміт­тє­вої до­мі­шки і фі­зи­чних ха­ра­кте­ри­стик, тут зда­тні про­во­ди­ти й ґрун­тов­ний хі­мі­чний ана­ліз зер­на, як-то на вміст у пше­ни­ці біл­ка й глю­те­ну. Мо­жуть до­слі­джу­ва­ти на­віть ро­слин­ні олії. Та­кож у ла­бо­ра­то­рії є су­ча­сне обла­дна­н­ня для про­ве­де­н­ня екс­прес-ана­лі­зів усі­єї гру­пи куль­тур, з яки­ми пра­цює еле­ва­тор.

На­да­лі «Ка­пі­та­нів­ське ЗЗП» пла­нує бу­дів­ни­цтво дру­го­го пун­кту за­ван­та­же­н­ня зер­на в за­лі­зни­чні ва­го­ни, із за­вер­ше­н­ням яко­го під­при­єм­ство за­мість 10 змо­же одно­ча­сно обро­бля­ти 20 хо­пе­рів зі швид­кі­стю за­ван­та­же­н­ня 300 т/год. Вар­то за­зна­чи­ти, що під­при­єм­ство має за­лі­зни­чні ва­ги, на яких ва­го­ни пе­ре­бу­ва­ють під час за­ван­та­же­н­ня, тож мо­жна слід­ку­ва­ти, скіль­ки са­ме зер­на за­си­па­но в ко­жний хо­пер. Це збіль­шує швид­кість за­ван­та­же­н­ня, адже ко­ли за­лі­зни­чні ва­ги роз­мі­ще­но на істо­тній від­ста­ні й з’ясо­ву­є­ться, що ва­гон пе­ре­ван­та­жи­ли або не­до­ван­та­жи­ли, йо­го по­трі­бно по­вер­та­ти на­зад й ви­си­па­ти або до­си­па­ти зер­но.

«Го­лов­ною пе­ре­ва­гою на­шо­го еле­ва­то­ра є на­яв­ність двох ви­ро­бни­чих лі­ній, які мо­жуть пра­цю­ва­ти як окре­мо одна від одної, так і ра­зом. За­раз по кіль­ка лі­ній бу­ду­ють на ко­жно­му еле­ва­то­рі, щоб у ра­зі зу­пин­ки одні­єї ро­бо­та не при­пи­ня­ла­ся, а три­ва­ла на ін­ших. Утім, ці лі­нії за­зви­чай або ціл­ком ав­то­ном­ні, або по­єд­на­ні між со­бою ли­ше у якійсь одній то­чці, на­при­клад, у мі­сці при­йма­н­ня. У нас же оби­дві лі­нії пов­ні­стю ін­те­гро­ва­ні між со­бою, і це до­дає зру­чно­стей у ро­бо­ті. На­при­клад, якщо на еле­ва­тор над­хо­дить зер­но з під­ви­ще­ним умі­стом смі­т­тя, яке се­па­ра­тор не зда­тний по­чи­сти­ти за один про­хід, ми за­мість то­го, щоб по­вер­та­ти йо­го на по­втор­не чи­ще­н­ня, ске­ро­ву­є­мо зер­но­вий по­тік на дру­гу лі­нію, звід­ки він по­тра­пляє в дру­гий се­па­ра­тор, і вже да­лі — на су­шар­ку або в схо­ви­ще. Та­ким чи­ном ми уни­ка­є­мо пе­рерв у ро­бо­ті й зай­вих про­сто­їв ав­то­транс­пор­ту на ви­ван­та­жен­ні», — на­го­ло­шує Оле­ксандр Ні­ко­лен­ко.

«Ка­пі­та­нів­ське ЗЗП» ком­па­нія I&U group по­бу­ду­ва­ла для до­роб­ки й збе­рі­га­н­ня вла­сно­го зер­на, ви­ро­ще­но­го в сіль­госп­під­при­єм­ствах, що вхо­дять до скла­ду гру­пи. Однак на­яв­них у ньо­го по­ту­жно­стей не­до­ста­тньо, щоб умі­сти­ти весь ви­ро­ще­ний об­сяг збіж­жя. У «до­по­мо­гу» ка­пі­та­нів­сько­му під­при­єм­ству група на­ра­зі бу­дує ана­ло­гі­чне ЗЗП на 80 тис. тонн у се­ли­щі Ку­ців­ка Нов­го­род­ків­сько­го ра­йо­ну Кі­ро­во­град­ської обла­сті. До ре­чі, на Ку­ців­сько­му ЗЗП спо­ча­тку пла­ну­ва­ли зов­сім обі­йти­ся без су­шар­ки, та з ча­сом її по­тре­бу все ж ви­зна­ли, але до­ве­ло­ся ко­ри­гу­ва­ти про­ект бу­дів­ни­цтва, че­рез що во­но тро­хи за­тя­гло­ся в ча­сі.

Пла­ни до­бу­до­ви тре­тьої чер­ги є і на «Ка­пі­та­нів­сько­му ЗЗП». Від по­ча­тку під­при­єм­ство про­е­кту­ва­ло­ся для одно­ча­сно­го збе­рі­га­н­ня 75,6 тис. тонн зер­на, то ж на ньо­му по­трі­бно «до­бу­ду­ва­ти» ще май­же 30 тис. тонн. Ко­ли еле­ва­тор ви­йде на пов­ну про­е­кту по­ту­жність, по­ки що ка­за­ти за­ра­но. «Мо­жли­во, че­рез рік-два, мо­жли­во, пі­зні­ше, — ка­же Оле­ксандр Ні­ко­лен­ко. — Все за­ле­жа­ти­ме від еко­но­мі­чної си­ту­а­ції як у дер­жа­ві й аграр­ній га­лу­зі, так і на на­шо­му підприємстві».

Штат ЗЗП у Ка­пі­та­нів­ці на­лі­чує 56 лю­дей. Для не­ве­ли­чко­го се­ли­ща, де з про­ми­сло­во­сті ще на­яв­ний ли­ше один цукро­вий за­вод (до ре­чі, теж на­ле­жить I&U group), що пра­цює, як ві­до­мо, ли­ше в се­зон пе­ре­роб­ки, зер­но­збе­рі­галь­не під­при­єм­ство з ці­ло­рі­чним ро­бо­чим гра­фі­ком має на до­да­ток до всьо­го й не­аби­яке со­ці­аль­не зна­че­н­ня. То ж у йо­го ста­біль­ній ро­бо­ті й роз­ви­тку за­ці­кав­ле­ні не ли­ше група ком­па­ній, а й уся мі­сце­ва гро­ма­да.

Оле­ксандр Ні­ко­лен­ко, ди­ре­ктор «Ка­пі­та­нів­сько­го ЗЗП»

Пункт від­ван­та­же­н­ня зер­на на за­лі­зни­чний транс­порт

Дві лі­нії при­йма­н­ня зер­на з ав­то­транс­пор­ту

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.