На шля­ху до но­вих звер­шень

Ком­па­нія «ХОГ СЛАТ» по­ча­ла під­ко­рю­ва­ти ві­тчи­зня­них агра­рі­їв кіль­ка ро­ків то­му, а вже за­ру­чи­ла­ся до­ві­рою й по­ва­гою укра­їн­сько­го фер­ме­ра

The Ukrainian Farmer - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - МА­РИ­НА ТЕРЕЩЕНКО

Не­вдов­зі «ХОГ СЛАТ Укра­ї­на» від­зна­ча­ти­ме по­ча­ток сьо­мо­го ро­ку ро­бо­ти на укра­їн­сько­му рин­ку. Ми ви­рі­ши­ли ді­зна­ти­ся, яки­ми бу­ли ми­ну­лі ро­ки для ком­па­нії. Про пе­ре­по­ни на шля­ху, чим від­рі­зня­ю­ться укра­їн­ці від ін­ших на­ро­дів, успі­хи та пла­ни роз­по­ві­ла ге­не­раль­ний ди­ре­ктор «ХОГ СЛАТ Укра­ї­на» Ла­на Ві­вант.

Па­ні Ла­но, з чо­го по­ча­ла­ся істо­рія укра­їн­сько­го офі­су HOG SLAT?

— Укра­їн­ське пред­став­ни­цтво бу­ло від­кри­то 2011 ро­ку, якщо то­чні­ше — 28 жов­тня. Пе­ред цим фі­лії ком­па­нії по­ча­ли

пра­цю­ва­ти в ін­ших єв­ро­пей­ських кра­ї­нах. Однак на від­мі­ну від Поль­щі та Ру­му­нії, ку­ди нас при­вів наш клі­єнт — аме­ри­кан­ський гі­гант Smithfield Foods, в Україну ми при­йшли без «по­ду­шки без­пе­ки». Smithfield Foods є най­біль­шим ви­ро­бни­ком сви­ни­ни у сві­ті. Ко­ли во­ни ви­рі­ши­ли від­кри­ти фер­ми у Єв­ро­пі, то за­про­си­ли нас, бо зви­кли до на­шо­го обла­дна­н­ня, зна­ли, як по­трі­бно на­ла­го­ди­ти про­цес ви­ро­бни­цтва, які ре­зуль­та­ти отри­ма­ють. На пер­ших по­рах тут пра­цю­ва­ло ли­ше кіль­ка осіб, для уча­сті у ви­став­ках і кон­фе­рен­ці­ях за­про­шу­ва­ли іно­зем­них фа­хів­ців. Я сю­ди та­кож їзди­ла кіль­ка ро­ків як спе­ці­а­ліст зі США. А у 2014 ро­ці ме­не при­зна­чи­ли ке­рів­ни­ком укра­їн­сько­го пред­став­ни­цтва. На­скіль­ки скла­дно бу­ло увійти в Україну?

— Бу­ло важ­ко, бо тут бу­ли єв­ро­пей­ські ком­па­нії, що вже близь­ко 15 ро­ків по­ста­ча­ли обла­дна­н­ня в кра­ї­ну. До то­го ж — ра­дян­ська спад­щи­на. Нам до­ве­ло­ся під­ла­што­ву­ва­ти­ся під те, з чим уже зви­кли пра­цю­ва­ти укра­їн­ські фер­ме­ри. Зокре­ма — під кон­стру­кцію ферм. Те­хно­ло­гії бу­дів­ни­цтва при­мі­щень для утри­ма­н­ня тва­рин у США й Укра­ї­ні від­рі­зня­ю­ться. За­зви­чай тут ми ма­є­мо спра­ву з ре­кон­стру­кцію ста­рих бу­ді­вель із ко­ло­на­ми чи клю­ше­чни­ків, із від­су­тні­стю під­ві­сних стель. До та­ких умов тра­ди­цій­на аме­ри­кан­ська те­хно­ло­гія ціл­ко­ви­то не під­хо­дить, тож ми мі­ксу­є­мо. Во­дно­час на­ма­га­є­мо­ся до­не­сти, що ін­ве­сти­ції в, ска­жі­мо, під­ві­сні сте­лі ви­прав­да­ні й за­оща­дять ко­шти на опа­лен­ні та вен­ти­ля­ції.

З ін­шо­го бо­ку, ми ро­зу­мі­є­мо, що, ко­ли фер­мер бе­ре кре­ди­ти на обла­дна­н­ня — ку­ди йо­му ще ре­кон­стру­кція да­ху… Які про­ду­кти HOG SLAT є най­більш за­пи­ту­ва­ни­ми у ві­тчи­зня­них агра­рі­їв?

— На­сам­пе­ред — це го­дів­ни­ці для су­хої го­дів­лі. Їх кон­стру­кці­ям уже по­над 25 ро­ків, однак во­ни й до­сі є хі­том про­да­жу HOG SLAT у сві­ті. Це пе­ре­ві­ре­ні рі­ше­н­ня, які по­кра­щу­ють кон­вер­сію кор­му. За­ці­ка­ви­ли укра­їн­ських сви­на­рів і го­дів­ни­ці для сви­но­ма­ток SOWMAX. З їхньою до­по­мо­гою тва­ри­ни отри­му­ють корм, ко­ли й скіль­ки за­ба­жа­ють. Як ре­зуль­тат — по­кра­щу­є­ться ла­кта­ція, під­ви­щу­є­ться при­ріст у по­ро­сят. Спо­ді­ва­є­мо­ся, що ма­ти­муть успіх й на­ші кор­мо­ві бун­ке­ри, які ми з цьо­го ро­ку про­по­ну­є­мо в Укра­ї­ні. Це єди­ні бун­ке­ри у сві­ті, всі ком­по­нен­ти яких ви­ро­бля­ють із на­дмі­цної ста­лі.

Ви за­че­пи­ли фі­нан­со­ве пи­та­н­ня. Чи впли­ну­ла кри­за 2014 ро­ку на пла­то­спро­мо­жність ва­ших клі­єн­тів?

— Так, зві­сно. Ком­па­нія роз­ро­би­ла фі­нан­со­ві ін­стру­мен­ти для укра­їн­сько­го рин­ку спіль­но з Unicredit Bank. Однак да­ле­ко не всі укра­їн­ські агра­рії го­то­ві до про­зо­рої ро­бо­ти. То­му ми зна­йшли ін­ший спо­сіб — на­да­є­мо на­шим клі­єн­там роз­стро­чку. Чим укра­їн­ський ри­нок за­ці­ка­вив ком­па­нію?

— Без­умов­но — лю­дьми. На рі­зних між­на­ро­дних за­хо­дах ми ба­чи­ли зав­зя­т­тя укра­їн­ських агра­рі­їв, отри­му­ва­ли за­пи­ти на обла­дна­н­ня, та­ким чи­ном від­чу­ли не­об­хі­дність від­кри­ти пред­став­ни­цтво в Укра­ї­ні.

Ви го­во­ри­те про лю­дей: чи від­рі­зня­є­ться мен­та­лі­тет на­ших фер­ме­рів від аме­ри­кан­ських, на­при­клад?

— Ме­ні де­да­лі біль­ше зда­є­ться, що зов­сім не від­рі­зня­є­ться. Що в Аме­ри­ці, що у Єв­ро­пі всі фер­ме­ри одна­ко­ві — во­ни шу­ка­ють обла­дна­н­ня за кри­те­рі­я­ми: де­ше­во, на­дій­но, на

дов­гі ро­ки, швид­ке в об­слу­го­ву­ван­ні. Спо­ча­тку, зві­сно, ми ду­ма­ли, що до­ве­де­ться шу­ка­ти но­ві під­хо­ди до лю­дей. Про­те, як ка­жуть, ста­ло­ся не так, як га­да­ло­ся. Єди­не, що важ­ко в Укра­ї­ні, — зна­йти ква­лі­фі­ко­ва­ний пер­со­нал. У кра­ї­ні ша­ле­на плин­ність ка­дрів. У США, зві­сно, та­кож є ця про­бле­ма, але не в та­ких мас­шта­бах. Зро­зу­мій­те пра­виль­но: ми мо­же­мо по­ста­ча­ти най­кра­ще обла­дна­н­ня та по­ста­ви­ти най­про­гре­сив­ні­ший кон­тро­лер для ав­то­ма­ти­за­ції від­го­дів­лі, однак по­трі­бно, щоб бу­ли спе­ці­а­лі­сти, які вмі­ти­муть із цим пра­цю­ва­ти. З на­шо­го бо­ку ми зав­жди про­по­ну­є­мо клі­єн­там-фер­ме­рам на­вча­ти пер­со­нал, за­про­шу­є­мо з-за кор­до­ну фа­хів­ців. Про­те, зно­ву ж та­ки, по­трі­бно, щоб бу­ло ко­го на­вча­ти й щоб ці лю­ди за­три­му­ва­ли­ся на фер­мі на три­ва­лий час.

Як ви ду­ма­є­те, чо­му в Укра­ї­ні є про­бле­ма бра­ку ква­лі­фі­ко­ва­них ка­дрів?

— По­я­сне­н­ня про­сте: тут аграр­на ґа­лузь не є пре­сти­жною. У США бу­ти фер­ме­ром — бу­ти по­ва­жною лю­ди­ною. Там існує чі­тка уста­нов­ка, що агра­рії — го­лов­ні го­ду­валь­ни­ки в кра­ї­ні. Від­бу­ва­є­ться так зав­дя­ки рі­зним ор­га­ні­за­ці­ям, що по­пу­ля­ри­зу­ють цю дум­ку в су­спіль­стві, по­чи­на­ю­чи зі шко­ли. Окрім то­го, на аме­ри­кан­ських фер­мах біль­ше ав­то­ма­ти­ки й мен­ше лю­дей. На­при­клад, го­спо­дар­ство на 4000 го­лів на від­го­дів­лі об­слу­го­вує одна лю­ди­на. Агра­рії по­кла­да­ю­ться на си­гна­лі­за­цію, си­сте­му мо­ні­то­рин­гу, ста­біль­ні по­ста­ча­н­ня кор­му та зав­жди впев­не­ні в збу­ті м’яса. Ме­ні по­до­ба­є­ться, що там до­три­му­ю­ться до­мов­ле­но­стей. Тоб­то ко­жен фер­мер упевнений у ре­зуль­та­ті сво­єї ро­бо­ти, а якщо він не за­знає стре­су, то й по­го­лів’я «не стре­сує». В Укра­ї­ні по­трі­бно все по­чи­на­ти з мо­ло­ді. На­ші ме­не­дже­ри не­що­дав­но бу­ли у Ки­їв­сько­му та Бі­ло­цер­ків­сько­му аграр­них уні­вер­си­те­тах: сту­ден­там бра­кує пра­кти­ки та впев­не­но­сті у то­му, що їхня май­бу­тня про­фе­сія має та ма­ти­ме пре­стиж. Я вва­жаю, що че­рез кіль­ка ро­ків си­ту­а­ція в Укра­ї­ні змі­ни­ться. Зав­дя­ки мо­ло­ді. Мо­лодь сьо­го­дні по­до­ро­жує та ба­чить кра­щу пра­кти­ку в ін­ших кра­ї­нах.

Які в ком­па­нії пла­ни на май­бу­тнє?

— Ро­сти. За 2016 рік штат ком­па­нії збіль­шив­ся вдві­чі, і це не ме­жа. На сьо­го­дні в стру­кту­рі укра­їн­сько­го пред­став­ни­цтва пра­цю­ють цен­траль­ний офіс у Ки­є­ві, ре­гіо­наль­ні офі­си, сер­ві­сна слу­жба, склад зап­ча­стин і ло­гі­сти­чний центр на 2400 кв. ме­трів. Це зро­бле­но для то­го, аби укра­їн­ські фер­ме­ри опе­ра­тив­но отри­му­ва­ли обла­дна­н­ня, по­слу­ги та кон­суль­та­ції. У 2017 ро­ці «ХОГ СЛАТ Укра­ї­на» ста­ла офі­цій­ним ди­ле­ром NEDAP, гол­ланд­сько­го ви­ро­бни­ка си­стем ав­то­ма­ти­за­ції го­дів­лі та сор­ту­ва­н­ня сви­ней. Окрім то­го, ни­ні три­ває на­бір у від­діл про­да­жу, сфор­мо­ва­но вла­сну мон­та­жну бри­га­ду, яку ми на­вча­ли на пра­кти­ці вста­нов­лю­ва­ти й на­ла­што­ву­ва­ти на­ше обла­дна­н­ня.

Ла­на Ві­вант

В 2017 р. ком­па­нія ви­ве­ла на укра­їн­ський ри­нок кор­мо­ві бун­ке­ри вла­сно­го ви­ро­бни­цтва

Один з остан­ніх про­е­ктів в Укра­ї­ні — від­го­ді­вель­ник на 1600 го­лів у ре­кон­стру­йо­ва­но­му сви­нар­ни­ку 1950-х ро­ків (ПСП «Во­ло­ди­ми­рів­ське», Хар­ків­ська обл.)

«ХОГ СЛАТ Укра­ї­на» — по­стій­ний уча­сник аграр­них ви­ста­вок, спон­сор га­лу­зе­вих за­хо­дів та на­вчаль­них про­е­ктів

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.