Без­пе­ка — це ефе­ктив­ність

Цир­ко­ві­рус і мі­ко­пла­зма — по­ши­ре­ні па­то­ге­ни, від яких по­трі­бно бе­рег­ти по­го­лів’я

The Ukrainian Farmer - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Ма­те­рі­ал на­да­ла ком­па­нія «Бе­рін­гер»

Ефе­ктив­ність і без­пе­ка — це ті дві яко­сті, що сьо­го­дні вимагають ви­ро­бни­ки сви­ни­ни від по­ста­чаль­ни­ків будь-яких ва­кцин, а тим біль­ше ва­кцин про­ти цир­ко­ві­ру­су й мі­ко­пла­зми. Са­ме то­му те­сту­ва­н­ня на без­пе­чність для тва­рин є не­від’єм­ною ча­сти­ною про­це­ду­ри лі­цен­зу­ва­н­ня ве­те­ри­нар­них ва­кцин. Згі­дно з пра­во­ви­ми нор­ма­ми, та­ки­ми як ди­ре­кти­ва 2001/82 ЄС, пре­па­ра­ти обов’яз­ко­во оці­ню­ють на на­яв­ність мі­сце­вих ре­а­кцій, ви­кли­ка­них ва­кци­на­ці­єю (ма­гні­тно-ре­зо­нан­сна то­мо­гра­фія), що мо­жуть кла­си­фі­ку­ва­ти­ся як за­па­ле­н­ня, де­нер­ва­ція, ура­же­н­ня, на­бряк то­що.

На при­кла­ді та­ко­го об­сте­же­н­ня, що про­во­ди­ли у Цен­трі тва­рин­ни­цтва на ба­зі ве­те­ри­нар­но­го фа­куль­те­ту Уні­вер­си­те­ту Лю­дві­га­ма­кси­мі­лі­а­на у Мюн­хе­ні, бу­ло оці­не­но мі­сце­ві ре­а­кції сви­ней пі­сля вве­де­н­ня ко­мер­цій­них ва­кцин, що мі­сти­ли рі­зні ад’юван­ти, ан­ти­ге­ни і кон­сер­ван­ти. Всі тва­ри­ни, що бра­ли участь в об­сте­жен­ні, ні­ко­ли ра­ні­ше не бу­ли ва­кци­но­ва­ні.

Ва­кци­ни вво­ди­ли під­шкір­но (п/ш) і вну­трі­шньом’язе­во (в/м), у пра­вий бік, у той час як лі­вий ви­зна­чав­ся як кон­троль.

Група 1 отри­му­ва­ла го­на­до­тро­пін, ді­ети­ла­мі­не­тил, декс­тран, ті­о­мер­сал. Група 2 — Erysipelothrix rhusiopathiae, гі­дро­ксид алю­мі­нію, ті­о­мер­сал. По­ро­сят гру­пи 1 та 2 ва­кци­ну­ва­ли у 12-ти­жне­во­му ві­ці, під­шкір­но.

Гру­пі 3 вво­ди­ли Пар­во­ві­рус + Erysipelothrix rhusiopathiae із гі­дро­кси­дом алю­мі­нію та ті­о­мер­са­лом. То­ді як 4-й гру­пі вво­ди­ли Пар­во­ві­рус + Erysipelothrix rhusiopathiae із до­да­ва­н­ням DL-Α – То­ко­фе­ро­ла­це­та­ту, та фор­маль­де­гі­ду. По­ро­ся­там гру­пи 3-4 ва­кци­ну вво­ди­ли у 24-ти­жне­во­му ві­ці, вну­трі­шньом’язе­во.

Ре­зуль­та­ти об­сте­же­н­ня де­мон­стру­ють сут­тє­ві роз­бі­жно­сті в роз­мі­рі та щіль­но­сті мі­сця вве­де­н­ня та мі­сця кон­тро­лю по­чи­на­ю­чи з пер­шо­го дня пі­сля вве­де­н­ня та до остан­ньо­го дня об­сте­же­н­ня (15–22-й день пі­сля вве­де­н­ня). Так у гру­пі 1 се­ре­дня рі­зни­ця об’єму між «мі­сцем вве­де­н­ня» та «мі­сцем кон­тро­лю» без­пе­рерв­но зни­жу­ва­ла­ся, із 1-го по 29-й день дня пі­сля вве­де­н­ня.

То­ді як у гру­пі 4 се­ре­дня рі­зни­ця об’єму «мі­сця вве­де­н­ня» та «мі­сця кон­тро­лю» збіль­шу­ва­ла­ся упро­довж пер­ших 8 днів до­слі­дже­н­ня, та по­сту­по­во зни­жу­ва­ла­ся з 8-го по 22 день.

То­му бу­ло зро­бле­но ви­сно­вок, що вве­де­н­ня рі­зних за скла­дом ва­кцин­них про­ду­ктів (ад’юван­ти, ан­ти­ге­ни та кон­сер­ван­ти), зда­тне спри­чи­ни­ти мі­сце­ві ре­а­кції рі­зно­го ха­ра­кте­ру та ін­тен­сив­но­сті, а та­кож має рі­зний про­грес та ди­на­мі­ку ло­каль­ної ре­акто­ген­но­сті.

Зві­сно, що ефе­ктив­ність ва­кцин­них про­ду­ктів, за будь-яких умов є пре­ро­га­ти­вою, про­те, як ви­яв­ля­є­ться, ефе­ктив­ність «кро­кує по­руч» із без­пе­кою ва­кци­ни. До­слі­дже­н­ня Уні­вер­си­те­ту Мур­сії (Іспа­нія) вка­зує на те, що стрес і бо­лі­сні від­чу­т­тя під час ва­кци­на­ції не­га­тив­но впли­ва­ють на про­ду­ктив­ність і ви­ро­бни­чі по­ка­зни­ки ва­кци­но­ва­них по­ро­сят. Як вва­жа­ють до­слі­дни­ки, та­ка ре­а­кція мо­же бу­ти спри­чи­не­на дис­фун­кці­єю імун­ної си­сте­ми, зни­же­н­ням спо­жи­ва­н­ня кор­му та збіль­ше­н­ням пе­рі­о­ду ада­пта­ції по­ро­сят на від­лу­чен­ні.

Іспан­ські вче­ні за­про­по­ну­ва­ли від­сте­жу­ва­ти біл­ки го­строї фа­зи (APPS) як біо­мар­ке­ри стре­су від­лу­че­них і ва­кци­но­ва­них по­ро­сят. По­ка­зни­ки га­пто­гло­бі­ну (Hp), ре­актив­но­го біл­ка (CRP), по­ка­зни­ки ре­кталь­ної тем­пе­ра­ту­ри та до­бо­во­го при­ро­сту бу­ли оці­не­ні пі­сля вве­де­н­ня двох рі­зних ко­мер­цій­них ком­бі­на­цій про­ти цир­ко­ві­ру­су та мі­ко­пла­зми.

Ком­бі­на­ція 1 — сві­жо­змі­ша­ні ва­кци­ни про­ти цир­ко­ві­ру­су 1 мл + 1 мл мі­ко­пла­зми.

Ком­бі­на­ція 2 — по­пе­ре­дньо змі­ша­на ва­кци­на 2 мл про­ти цир­ко­ві­ру­су та мі­ко­пла­зми.

По­ро­сят на 7-й день пі­сля від­лу­че­н­ня зва­жи­ли та ва­кци­ну­ва­ли. Че­рез 7 год пі­сля ва­кци­на­ції ви­мі­ря­ли ре­кталь­ну тем­пе­ра­ту­ру по­ро­сят (ба­зо­вий рі­вень по­ка­зни­ків). Зраз­ки кро­ві від­би­ра­ли за до­бу до ва­кци­на­ції, че­рез 24 та 48 год пі­сля ва­кци­на­ції. По­втор­не зва­жу­ва­н­ня про­во­ди­ли на 39-й день пі­сля ва­кци­на­ції.

Пі­сля вве­де­н­ня обох ва­кцин кон­цен­тра­ції Hp і CRP від­чу­тно збіль­ши­ли­ся по­рів­ня­но з ба­зо­вим рів­нем. Про­те це збіль­ше­н­ня від­но­сно по­ка­зни­ка пе­ред ва­кци­на­ці­єю бу­ло ста­ти­сти­чно до­сто­вір­ним ли­ше для гру­пи Ком­бі­на­ція 2.

Крім то­го, че­рез 24 го­ди­ни пі­сля ва­кци­на­ції Hp та CRP кон­цен­тра­ції бу­ли сут­тє­во біль­ши­ми у гру­пі Ком­бі­на­ція 2, ніж у гру­пі Ком­бі­на­ція 1; а ре­кталь­на тем­пе­ра­ту­ра че­рез 7 го­дин пі­сля ва­кци­на­ції ста­но­ви­ла 40,9 °С та 39,9 °С від­по­від­но.

Ре­зуль­та­ти до­бо­во­го при­ро­сту бу­ли ра­зю­чи­ми. За пер­шу до­бу група по­ро­сят, яким на­да­ли пер­шу ком­бі­на­цію пре­па­ра­тів, отри­ма­ла 173 г при­ро­сту (на одно­го), у той час як дру­га — втра­ти­ла по 29 г (рис. 1).

І на­ре­шті че­рез 39 днів пі­сля ва­кци­на­ції ва­га по­ро­сят у гру­пах Ком­бі­на­ція 1 і Ком­бі­на­ція 2 бу­ла 13,01 та 11,5 кг від­по­від­но (рис. 2).

Оче­ви­дно, що під час за­сто­су­ва­н­ня сві­жо­змі­ша­них ва­кцин (Ком­бі­на­ція 1) за­галь­ний стан по­ро­сят був кра­щим — мен­ші по­ка­зни­ки рів­ня стре­су та за­паль­них про­це­сів, ніж під час ви­ко­ри­ста­н­ня по­пе­ре­дньо­змі­ша­них ва­кцин (Ком­бі­на­ція 2). Збіль­ше­н­ня тем­пе­ра­ту­ри ті­ла не­га­тив­но впли­ває на спо­жи­ва­н­ня кор­му, що в свою чер­гу при­зво­дить до втра­ти ва­ги по­ро­сят у гру­пі Ком­бі­на­ція 2 у пер­шу до­бу пі­сля вве­де­н­ня ва­кци­ни.

От­же, ґрун­ту­ю­чись на отри­ма­них да­них, мо­жна ді­йти ви­снов­ку, що бла­го­по­луч­чя по­ро­сят, їхня ада­пта­ція та про­ду­ктив­ність у пі­сля­ві­длу­чний пе­рі­од за­ле­жать від ви­бо­ру ва­кцин­них про­ду­ктів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.