Пі­клу­є­мо­ся про сви­но­ма­ток

На­ле­жне утри­ма­н­ня, го­дів­ля, зоо­гі­гі­є­ні­чні та ве­те­ри­нар­ні за­хо­ди зав­жди бу­ли за­по­ру­кою при­бу­тко­во­го сви­нар­ства спіль­но з ге­не­ти­кою та пле­мін­ною ро­бо­тою

The Ukrainian Farmer - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - МАР­КО ПРИБУЗЬКИЙ, ве­те­ри­нар­ний лі­кар

Ви­со­ко­про­ду­ктив­на сви­но­ма­тка ха­ра­кте­ри­зу­є­ться ба­га­то- та кру­пно­плі­дні­стю, ви­со­кою мо­ло­чною про­ду­ктив­ні­стю, до­бри­ми ма­те­рин­ськи­ми яко­стя­ми та спо­жи­ва­н­ням ве­ли­кої кіль­ко­сті кор­му в пе­рі­од ла­кта­ції. Озна­кою та­кої сви­но­ма­тки є що­ден­на мо­ло­чна про­ду­ктив­ність про­тя­гом 3–4 ти­жнів під­си­сно­го пе­рі­о­ду в се­ре­дньо­му від 10,0 до 12,5 л. За кіль­ко­сті по­ро­сят у гні­зді 11–12 го­лів їхня ма­са на від­лу­чен­ні в чо­ти­ри ти­жні має ста­но­ви­ти близь­ко 8 кг. Від­по­від­но, се­ре­дньо­до­бо­вий при­ріст ко­жно­го має ста­но­ви­ти 240–250 г.

Най­ва­жли­ві­шою ча­сти­ною удо­ско­на­ле­н­ня по­го­лів’я сви­ней є ви­ро­щу­ва­н­ня ре­мон­тно­го ста­да. Го­лов­на ме­та цьо­го за­хо­ду — своє­ча­сне отри­ма­н­ня здо­ро­вих і ви­со­ко­про­ду­ктив­них тва­рин для подаль­шої за­мі­ни ни­ми кну­рів (фо­то) і сви­но­ма­ток основ­но­го ста­да. На ре­монт ста­да від­би­ра­ють по­ро­сят на­сам­пе­ред від най­кра­щих ма­ток і кну­рів. Свин­ки, що за­ли­ша­ю­ться на ре­монт ста­да, ма­ють по­хо­ди­ти від пло­до­ви­тих тва­рин, які до­бре ви­го­до­ву­ють при­плід. У цьо­му ра­зі є шанс отри­ма­ти по­ро­сят, з яких ви­ро­ста­ють від­мін­ні сви­но­ма­тки. Оби­ра­ю­чи сви­но­ма­ток на плем’я, вже у ран­ньо­му ві­ці слід звер­ну­ти ува­гу й на кіль­кість со­сків. Їх має бу­ти 7–8 пар, во­ни ма­ють бу­ти роз­та­шо­ва­ні рів­но­мір­но та впев­не­но ви­сту­па­ти впе­ред. Від­бір ре­мон­тних сви­нок най­кра­ще про­во­ди­ти із зи­мо­во-ве­сня­них опо­ро­сів від пе­ре­ві­ре­них ба­га­то­плі­дних (не мен­ше як 12 по­ро­сят) сви­но­ма­ток із ві­дмін­ним тем­пе­ра­мен­том і за­ли­ша­ти від­лу­чни­ків удві­чі-втри­чі біль­ше, ніж по­трі­бно для фа­кти­чно­го ре­мон­ту.

Осно­ви ви­со­кої про­ду­ктив­но­сті сви­но­ма­ток за­кла­да­ю­ться ще під час їхньо­го ро­сту — від від­лу­че­н­ня до до­ся­гне­н­ня ста­те­вої зрі­ло­сті. Си­сте­ма­ти­чне зва­жу­ва­н­ня, кон­троль за спо­жи­ва­н­ням кор­му та здо­ров’ям ре­мон­тних сви­нок до­зво­ляє по до­ся­гнен­ню ни­ми 4–5 та 6–7 мі­ся­ців ви­бра­ку­ва­ти тих тва­рин, що від­ста­ють у роз­ви­тку, хво­рих і з ва­да­ми екс­тер’єру. На­сту­пна пе­ре­вір­ка ре­мон­тних сви­нок на про­ду­ктив­ність (вік до­ся­гне­н­ня пев­ної ма­си, тов­щи­на шпи­ку між ло­па­тка­ми, ба­га­то­плі­дність, кру­пно­плі­дність і мо­ло­чність по пер­шо­му опо­ро­су) до­зво­лить ві­ді­бра­ти най­кра­щих тва­рин у по­трі­бній кіль­ко­сті, а ре­шту пе­ре­ве­сти на від­го­дів­лю. Свин­ка вва­жа­є­ться пе­ре­ві­ре­ною і її мо­жна пе­ре­во­ди­ти в основ­не ста­до, ко­ли в пер­шо­му опо­ро­сі її пло­дю­чість і мо­ло­чність не ниж­ча за І клас. Най­кра­щим спів­від­но­ше­н­ням під час пе­ре­вір­ки тва­рин є спів­ві­дно­ше­н­ня 1:1, тоб­то на 100 основ­них по­трі­бно ма­ти 100 пе­ре­ві­ро­чних сви­ней.

Ра­ціон ре­мон­тних сви­ней

Ра­ціо­ни го­дів­лі ре­мон­тних тва­рин ма­ють від­по­від­а­ти нор­мам для сви­ней цьо­го ві­ку та на­пря­му про­ду­ктив­но­сті з ура­ху­ва­н­ням їхніх по­ро­дних осо­бли­во­стей і рів­ня про­ду­ктив­но­сті. Зна­чний вплив на ріст і фор­му­ва­н­ня ге­не­ра­тив­ної фун­кції яє­чни­ків, за­плі­дню­ва­ність, ба­га­то­та кру­пно­плі­дність, мо­ло­чність, має пов­но­цін­на про­те­ї­но­ва го­дів­ля. Всі за­хо­ди з го­дів­лі й утри­ма­н­ня ре­мон­тних сви­нок ма­ють бу­ти спря­мо­ва­ні на до­ся­гне­н­ня ни­ми 110–120 кг жи­вої ма­си до дев’яти­мі­ся­чно­го ві­ку.

У до­слі­дах ба­га­тьох укра­їн­ських уче­них до­ве­де­но, що ре­мон­тні ма­тки ма­ють до­во­лі зна­чну про­ду­ктив­ність за вмі­сту в ра­ціо­ні лі­зи­ну — 3,7–3,8%, ме­тіо­ні­ну з ци­сти­ном — 3,0–3,1% та три­пто­фа­ну — 0,8–0,9% від си­ро­го про­те­ї­ну.

Ре­ко­мен­до­ва­ні нор­ми го­дів­лі тва­рин ма­сою до 60 кг ста­нов­лять у се­ре­дньо­му 1,8 корм. од., 200–240 г — пе­ре­трав­но­го про­те­ї­ну, 14,5 — лі­зи­ну, 10,5 — ме­тіо­ні­ну із ци­сти­ном, 2,5 — три­пто­фа­ну, 18 — ку­хон­ної со­лі, 12 — каль­цію, 8 г — фо­сфо­ру, 7 мг — ка­ро­ти­ну, 4,2 — ри­бо­фла­ві­ну, 18 мг — пан­то­те­но­вої ки­сло­ти та 20 мкг — ві­та­мі­ну В12 на го­ло­ву/до­бу.

На ета­пі ро­сту від 60 до 120 кг рі­вень го­дів­лі ре­мон­тних сви­нок має за­без­пе­чу­ва­ти се­ре­дньо­до­бо­вий при­ріст не мен­ше ніж 500–600 г. У се­ре­дньо­му в цей пе­рі­од на 1 го­ло­ву/до­бу по­трі­бно: 2,9 корм. од., 310 г — пе­ре­трав­но­го про­те­ї­ну, 18 — лі­зи­ну, 13,2 — ме­тіо­ні­ну із ци­сти­ном, 3,1 — три­пто­фа­ну, 30 — ку­хон­ної со­лі, 18 — каль­цію, 13 — фо­сфо­ру, 20 мг — ка­ро­ти­ну, 5,6 — ри­бо­фла­ві­ну, 28 мг — пан­то­те­но­вої ки­сло­ти та 30 мкг — ві­та­мі­ну В12.

Як до­во­дить пра­кти­ка, за­сто­со­ву­ю­чи в го­дів­лі сви­ней біо­ло­гі­чно актив­ні до­мі­шки, мо­жна під­ви­щи­ти рі­вень пе­ре­трав­но­го про­те­ї­ну й обмін­ної енер­гії до 10% на­яв­но­го шля­хом уве­де­н­ня до скла­ду ком­бі­кор­мів фер­мен­тів про­те­о­лі­ти­чної дії та муль­ти­ен­зим­них ком­пле­ксів. Ці до­мі­шки та­кож до­зво­ля­ють де­що зни­зи­ти вар­тість ком­бі­кор­мів за­мі­ною до­ро­гих біл­ко­вих ком­по­нен­тів де­шев­ши­ми.

Ра­ціон ре­мон­тних сви­нок до по­ча­тку їхньо­го ви­ко­ри­ста­н­ня на плем’я має мі­сти­ти рі­зно­ма­ні­тні кор­мо­ві су­мі­ші, зокре­ма й не­зна­чну кіль­кість об’єми­стих кор­мів. Кон­цен­тра­ти по­вин­ні ста­но­ви­ти не мен­ше як 60% за­галь­ної по­жив­но­сті ра­ціо­ну. Кор­ми тва­рин­но­го по­хо­дже­н­ня мо­жна ви­клю­чи­ти з ра­ціо­ну за

до­ся­гне­н­ня тва­ри­на­ми ма­си 60 кг і за­мі­ни­ти їх на ви­со­ко­які­сні дже­ре­ла про­те­ї­ну ро­слин­но­го по­хо­дже­н­ня. В лі­тній пе­рі­од у ра­ціон ре­мон­тних сви­нок до­да­ють до 30% мо­ло­дої зе­ле­ної ма­си, 10–15% ко­ре­не-буль­бо­пло­дів або які­сно­го си­ло­су. В зи­мо­вий пе­рі­од у ра­ціон до­ціль­но до­да­ти 30% по по­жив­но­сті со­ко­ви­тих кор­мів або ко­ре­не-буль­бо­пло­дів і до 15% трав’яно­го бо­ро­шна бо­бо­вих трав. До­бо­ву нор­му кор­му ре­мон­тним сви­но­ма­ткам слід да­ва­ти не мен­ше ніж у три да­ван­ки. По­дрі­бне­ні зе­ле­ні кор­ми мо­жна да­ва­ти в су­мі­ші з кон­цен­тра­та­ми.

Обов’яз­ко­вою умо­вою ви­ро­щу­ва­н­ня ре­мон­тно­го мо­ло­дня­ку є по­стій­ний актив­ний мо­ціон. Пі­сля пе­ре­ве­де­н­ня ре­мон­тних сви­нок у при­мі­ще­н­ня основ­но­го ста­да ре­ко­мен­до­ва­но в пер­шу да­ван­ку зго­до­ву­ва­ти їм не біль­ше як по­ло­ви­ну до­бо­вої нор­ми кор­му. З ча­сом до­зу під­ви­щу­ють і до­во­дять до за­галь­ної нор­ми. Тва­ри­ни у цей пе­рі­од пе­ре­жи­ва­ють пев­ний стрес, три­ва­лий час зви­ка­ють до но­во­го мі­сця й для від­нов­ле­н­ня нор­маль­но­го апе­ти­ту їм по­трі­бно при­бли­зно ти­ждень ча­су.

Го­дів­ля й утри­ма­н­ня су­по­ро­сних сви­но­ма­ток

Су­по­ро­сних сви­но­ма­ток го­ду­ють за­ле­жно від ві­ку, жи­вої ма­си та пе­рі­о­ду су­по­ро­сно­сті. Та­кож го­дів­ля мо­же змі­ни­ти­ся за­ле­жно від ста­ну їхньої вго­до­ва­но­сті. Нор­ми го­дів­лі мо­ло­дих ма­ток у роз­ра­хун­ку на 100 кг жи­вої ма­си ви­щі, ніж у до­ро­слих, оскіль­ки по­жив­ні ре­чо­ви­ни кор­му їм по­трі­бні і для роз­ви­тку пло­дів, і для вла­сно­го ро­сту. В пер­шу по­ло­ви­ну су­по­ро­сно­сті всім сви­но­ма­ткам по­жив­них ре­чо­вин тре­ба мен­ше, ніж у дру­гу. Пов’яза­но це з тим, що в пер­шу по­ло­ви­ну су­по­ро­сно­сті ем­бріо­ни ро­стуть по­віль­ні­ше, у цей час у них фор­му­ю­ться ор­га­ни й тка­ни­ни.

Для ро­сту й роз­ви­тку пло­дів по­трі­бні на­сам­пе­ред пов­но­цін­ний про­те­їн, каль­цій, фо­сфор, ві­та­мі­ни. То­му ра­ціо­ни су­по­ро­сних ма­ток по­вин­ні мі­сти­ти всі ці ре­чо­ви­ни в не­об­хі­дних кіль­ко­стях і спів­від­но­ше­н­нях. За по­ру­ше­н­ня го­дів­лі сви­но­ма­ток у дру­гу по­ло­ви­ну су­по­ро­сно­сті ріст пло­дів галь­му­є­ться. В ре­зуль­та­ті мо­жуть на­ро­ди­ти­ся кво­лі та дрі­бні по­ро­ся­та. Іно­ді тра­пля­ю­ться мер­тво­на­ро­дже­ні та му­мі­фі­ко­ва­ні пло­ди. То­му про­тя­гом усьо­го пе­рі­о­ду су­по­ро­сно­сті сви­но­ма­ткам по­трі­бно зго­до­ву­ва­ти ли­ше які­сні кор­ми.

Су­по­ро­сним ма­ткам по­трі­бен що­ден­ний мо­ціон. По­єд­на­н­ня пов­но­цін­ної го­дів­лі й актив­но­го мо­ціо­ну спри­яє нор­маль­ній вго­до­ва­но­сті сви­но­ма­ток і пра­виль­но­му роз­ви­тку пло­дів. Якщо не­має мо­жли­во­сті ви­па­са­ти сви­но­ма­ток у ве­сня­но-лі­тній пе­рі­од, їм по­трі­бно да­ва­ти сві­жу зе­ле­ну ма­су в су­мі­ші з кон­цен­тра­та­ми. За до­бу одній ма­тці мо­жна зго­до­ву­ва­ти до 10–12 кг мо­ло­дої со­ко­ви­тої тра­ви.

Пе­рі­од ла­кта­ції

Го­дів­ля сви­но­ма­ток у пе­рі­од ла­кта­ції є основ­ним аспе­ктом у то­му, щоб отри­ма­ти якісне мо­ло­ко для по­ро­сят, до­сяг­ти най­кра­що­го стар­ту й одер­жа­ти най­біль­шу ма­су на від­лу­чен­ні. Як ві­до­мо, мо­ло­чна про­ду­ктив­ність сви­но­ма­тки ви­зна­ча­є­ться її по­ро­дни­ми да­ни­ми, однак зна­чною мі­рою за­ле­жить від го­дів­лі та до­гля­ду. Зі збіль­ше­н­ням по­тен­ці­а­лу ви­ро­бни­цтва мо­ло­ка під­ви­щу­ю­ться й ви­мо­ги до утри­ма­н­ня ма­ток і по­жив­но­сті їхньо­го ра­ціо­ну. Сви­но­ма­тки мо­жуть до­ся­га­ти й під­три­му­ва­ти ви­со­кий рі­вень ви­ро­бле­н­ня мо­ло­ка про­тя­гом усьо­го пе­рі­о­ду ла­кта­ції, якщо їх за­без­пе­че­но всі­ма по­жив­ни­ми ре­чо­ви­на­ми, оскіль­ки мо­ло­ко мі­стить до 90% за­галь­ної кіль­ко­сті по­жив­них ре­чо­вин, що отри­му­ють по­ро­ся­та в під­си­сний пе­рі­од. Та­кож ва­жли­во під­три­му­ва­ти опти­маль­ний уміст по­жив­них ре­чо­вин у ра­ціо­ні й для то­го, щоб сви­но­ма­тки не втра­ча­ли свою ма­су в пе­рі­од ла­кта­ції.

У пер­ші 5–7 діб пі­сля опо­ро­су сви­но­ма­ток го­ду­ють змен­ше­ни­ми ра­ціо­на­ми, іно­ді в пер­шу до­бу їм да­ють ли­ше во­ду, ча­сто зго­до­ву­ють су­міш ви­сі­вок і вів­сян­ки у ви­гля­ді бов­та­нок. Пі­зні­ше го­ду­ють під­си­сних сви­но­ма­ток від­по­від­но до норм го­дів­лі та стру­кту­ри їхніх ра­ціо­нів. За кон­цен­тро­ва­но­го ти­пу ма­ток го­ду­ють дві­чі на до­бу, в ра­зі зго­до­ву­ва­н­ня об’єми­стих кор­мів — три­чі. Не за­бу­вай­мо й про те, що ма­тки по­вин­ні ма­ти віль­ний до­ступ до сві­жої та чи­стої во­ди.

З ко­жним на­сту­пним днем пі­сля опо­ро­су спо­жи­ва­н­ня кор­му ма­ткою має зро­ста­ти при­бли­зно на 0,5 кг/до­бу. До­слі­дже­н­ня до­ве­ли, що ко­ли го­дів­лю обме­жи­ти на по­ча­тку ла­кта­ції, то за­галь­не спо­жи­ва­н­ня кор­му в май­бу­тньо­му та­кож зни­жу­ва­ти­ме­ться. Та­кож є да­ні про те, що до 30% ма­ток по­чи­на­ють мен­ше спо­жи­ва­ти кор­му про­тя­гом 2–3 діб дру­го­го ти­жня ла­кта­ції. Це пов’яза­но зі збіль­ше­н­ням сер­ві­спе­рі­о­ду, зни­же­н­ням тем­пів опо­ро­су та змен­ше­н­ням кіль­ко­сті го­лів на­сту­пно­го опо­ро­су. Змен­ше­н­ня спо­жи­ва­н­ня кор­му на­віть на кіль­ка діб збіль­шує шан­си ви­бра­ку­ва­н­ня сви­но­ма­тки вже на 50%. Обме­же­н­ня спо­жи­ва­н­ня кор­мів на будь-яко­му пе­рі­о­ді ла­кта­ції з будь-яких при­чин при­зве­де до зни­же­н­ня ма­си сви­но­ма­ток і по­гір­ше­н­ня їх ре­про­ду­ктив­них фун­кцій. Ро­бо­та з та­ки­ми ма­тка­ми має бу­ти спря­мо­ва­на на ко­ри­гу­ва­н­ня ра­ціо­ну, під­ви­ще­н­ня йо­го по­жив­но­сті, вра­хо­ву­ю­чи фі­зіо­ло­гі­чне зни­же­н­ня апе­ти­ту. Про­те не вар­то пе­ре­ван­та­жу­ва­ти ра­ціон на­дли­шко­вою клі­тко­ви­ною, біл­ком і жи­ром, щоб трав­на си­сте­ма тва­ри­ни не да­ла збою. В та­ких ви­пад­ках до­ціль­но вве­сти в ра­ціон фер­мен­тні пре­па­ра­ти — біо­ло­гі­чні ка­та­лі­за­то­ри про­це­сів трав­ле­н­ня. За до­по­мо­гою фер­мен­тів мо­жна до­сяг­ти опти­маль­них па­ра­ме­трів ба­лан­су по­жив­них ре­чо­вин у кор­мі на­віть у ра­зі їх час­тко­во­го фа­кти­чно­го де­фі­ци­ту.

До­бо­ва мо­ло­чна про­ду­ктив­ність сви­но­ма­ток у се­ре­дньо­му ста­но­вить у пер­ший мі­сяць ла­кта­ції до 6 кг і біль­ше, а в дру­гий — 3–5 кг. За до­бу сви­но­ма­тка ви­ді­ляє з мо­ло­ком до 400 г біл­ка, до 30 г — каль­цію, фо­сфо­ру й ін­ших цін­них по­жив­них ре­чо­вин. За не­до­ста­тньої кіль­ко­сті над­хо­дже­н­ня по­жив­них ре­чо­вин із кор­мом для утво­ре­н­ня мо­ло­ка ви­тра­ча­ю­ться по­жив­ні ре­чо­ви­ни ор­га­ні­зму ма­тки. Це при­зво­дить до зни­же­н­ня мо­ло­чно­сті й силь­но­го ви­сна­же­н­ня ма­тки до кін­ця під­си­сно­го пе­рі­о­ду, яке не­га­тив­но впли­ває і на роз­ви­ток по­ро­сят, і на подаль­шу ефе­ктив­ність ви­ко­ри­ста­н­ня сви­но­ма­ток.

У се­ре­дньо­му нор­ма­ти­ви го­дів­лі під­си­сних сви­но­ма­ток на 70–80% ви­щі про­ти нор­ма­ти­вів су­по­ро­сних. На ко­жне по­ро­ся по­над 10 го­лів до­да­ють 0,4–0,5 корм. од., 50–60 г — пе­ре­трав­но­го про­те­ї­ну, 3 — каль­цію та со­лі ку­хон­ної, 2 г — фо­сфо­ру та 5 мг — ка­ро­ти­ну. Нор­ма ку­хон­ної со­лі ста­но­вить 0,58% умі­сту су­хої ре­чо­ви­ни. Якщо по­ро­сят мен­ше ніж 10, то нор­му го­дів­лі сви­но­ма­ток зни­жу­ють, ви­хо­дя­чи з тих са­мих роз­ра­хун­ків, що й за біль­шої кіль­ко­сті по­ро­сят.

За­зви­чай у ве­ли­ких го­спо­дар­ствах пра­кти­ку­ють кон­цен­тро­ва­ний тип го­дів­лі сви­но­ма­ток. За умов го­дів­лі змі­ша­но­го ти­пу в зи­мо­вий пе­рі­од для ма­ток го­ту­ють ра­ціо­ни, у яких 50–60% за по­жив­ні­стю — кон­цен­тро­ва­ні кор­ми, 30–40% — ко­ре­не­пло­ди та со­ко­ви­ті кор­ми й 10–15% — трав’яне та сін­не бо­ро­шно. Не­за­ле­жно від ти­пу го­дів­лі для під­три­ма­н­ня ви­со­кої мо­ло­чно­сті сви­но­ма­ткам ре­ко­мен­ду­є­ться да­ва­ти 3–5 л від­ві­йок. Не ре­ко­мен­ду­є­ться да­ва­ти рі­па­ко­ву та гір­чи­чну ма­ку­ху, а та­кож не­до­бро­які­сні кор­ми. В су­хій ре­чо­ви­ні ра­ціо­ну має мі­сти­тись 18,6% си­ро­го про­те­ї­ну, 14,5 — пе­ре­трав­но­го про­те­ї­ну, 0,8 — лі­зи­ну, 0,56 — ме­тіо­ні­ну + ци­сти­ну, 0,93 — каль­цію та фо­сфо­ру — 80% від нор­ми каль­цію.

При­бли­зний до­бо­вий ра­ціон під­си­сної сви­но­ма­тки за змі­ша­но­го ти­пу го­дів­лі:

• трав’яне або сін­не бо­ро­шно — 1 кг;

• кар­то­пля ва­ре­на — 7 кг;

• су­міш кон­цен­тра­тів — 3 кг;

• мо­ло­чні від­хо­ди —4 л;

• сіль — 50 г;

• ди­каль­цій­фо­сфат — 40 г.

У пе­рі­од ла­кта­ції сви­но­ма­тка по­тре­бує ла­гі­дно­го став­ле­н­ня та на­ле­жно­го до­гля­ду, адже будь-який стрес не­га­тив­но по­зна­чи­ться на її мо­ло­чно­сті й ма­те­рин­ських яко­стях. Сви­но­ма­ток ба­жа­но ре­гу­ляр­но чи­сти­ти, а в те­плу по­ру ро­ку ми­ти, вла­што­ву­ва­ти душ або ван­ни. Осо­бли­во тре­ба слід­ку­ва­ти за ста­ном ра­тиць, гі­гі­є­ною ви­ме­ні, адже вим’я сви­но­ма­тки — го­лов­ний ор­ган під час під­со­су.

На ре­монт по­го­лів'я слід від­би­ра­ти кну­рів від най­кра­щих сви­но­ма­ток

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.