То­чне зем­ле­роб­ство — 2017

The Ukrainian Farmer - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

То­чне зем­ле­роб­ство, про яке вже ба­га­то на­чу­ли­ся сіль­го­спви­ро­бни­ки, на­бу­ває низ­ки си­но­ні­мів, зокре­ма — «ро­зум­не зем­ле­роб­ство», «аграр­ні Іт-те­хно­ло­гії», «си­сте­ми ке­ру­ва­н­ня та кон­тро­лю» то­що. Всі ці де­фі­ні­ції є від­дзер­ка­ле­н­ням тих на­пря­мів, що охо­плює то­чне зем­ле­роб­ство: роз­по­чав­ши ко­лись із ба­наль­но­го gps-тре­кін­гу, ни­ні ця га­лузь по­ту­жно ін­те­грує в се­бе всі мо­жли­во­сті, які ство­рю­ють су­ча­сні ін­фор­ма­цій­ні те­хно­ло­гії по­чи­на­ю­чи від ко­ри­сту­ва­н­ня смар­тфо­на­ми як стан­цій ке­ру­ва­н­ня про­це­са­ми і за­кін­чу­ю­чи су­пу­тни­ко­вим мо­ні­то­рин­гом. Зро­зумі­ло, що цей про­грес зу­мов­ле­но не про­сто ці­ка­ві­стю агра­рі­їв до но­ви­нок, а чи­стою пра­гма­ти­кою — ба­жа­н­ням під­ви­щи­ти при­бу­тко­вість сво­го го­спо­да­рю­ва­н­ня.

Одні­єю зі скла­до­вих у про­су­ван­ні те­хно­ло­гій ТЗ в ши­ро­кі ма­си сіль­го­спви­ро­бни­ків є кон­фе­рен­ція «То­чне зем­ле­роб­ство», яку що­рі­чно про­во­дить жур­нал The Ukrainian Farmer. На на­ші за­про­ше­н­ня взя­ти участь у цьо­го­рі­чній кон­фе­рен­ції від­гу­кну­ли­ся по­над 100 го­спо­дарств, які від­ря­ди­ли в Київ не ли­ше про­філь­них спе­ці­а­лі­стів, а ча­сто й пер­ших ке­рів­ни­ків. Та­кож кон­фе­рен­ція зі­бра­ла ве­ли­ку кіль­кість ком­па­ній-спон­со­рів, які ви­сло­ви­ли ба­жа­н­ня під­три­ма­ти цей захід і вко­тре за­про­по­ну­ва­ти агра­рі­ям ін­но­ва­цій­ні рі­ше­н­ня. Так, ге­не­раль­ним пар­тне­ром кон­фе­рен­ції ви­сту­пи­ла ком­па­нія «Кун»; під­три­ма­ли захід й ін­ші ком­па­ні­ї­пар­тне­ри: «Кейс», «Трімбл», «Ге­о­зіс», «Агро­тек», «Ве­дер­стад», АСТРА, «Софт.фарм».

Кон­фе­рен­ція від­бу­ла­ся у дво­ден­но­му ре­жи­мі. Пер­ший день — 30 сер­пня — був за­пов­не­ний до­по­від­я­ми й дис­ку­сі­я­ми. Ін­фор­ма­цій­но на­си­че­ни­ми та ці­ка­ви­ми бу­ли ви­сту­пи пред­став­ни­ків ком­па­ній, які ре­а­лі­зу­ють те­хні­чні за­со­би й про­грам­не за­без­пе­че­н­ня на рин­ку Укра­ї­ни. Зокре­ма, осо­бли­во хо­ті­ло­ся б від­зна­чи­ти та­кі до­по­віді: • Ін­но­ва­цій­ний під­хід до то­чно­го зем­ле­роб­ства — Бо­рис Они­щен­ко (ком­па­нія «Кун»);

• Рі­ше­н­ня для то­чно­го зем­ле­роб­ства, но­ві мо­жли­во­сті та до­свід за­сто­су­ва­н­ня — В’яче­слав Тре­тяк, Сер­гій Де­ми­ден­ко (ком­па­нія «Трімбл»);

• То­чне зем­ле­роб­ство для обро­бі­тку ґрун­ту й за­хи­сту ро­слин — Ми­ко­ла Чор­но­нос (ком­па­нія «Кейс»); • Під­ви­ще­н­ня ефе­ктив­но­сті вне­се­н­ня азо­тних до­брив зав­дя­ки су­пу­тни­ко­вим те­хно­ло­гі­ям — Юрій Пе­кун (ком­па­нія «Ге­о­зіс»);

• Як по­бу­ду­ва­ти си­сте­му ке­ру­ва­н­ня по­льо­ви­ми ро­бо­та­ми — Ми­ко­ла Кон­дра­тюк (ком­па­нія «Софт.фарм»); • За­сто­су­ва­н­ня си­стем ТЗ за сів­би те­хні­чних куль­тур сі­вал­ка­ми «Тем­по» — Во­ло­ди­мир Пі­дваль­ний (ком­па­нія «Ве­дер­стад»);

• По­слу­ги то­чно­го зем­ле­роб­ства — Сер­гій Ти­та­рен­ко (ком­па­нія «Агро­тек»). На дру­гий день уча­сни­ки кон­фе­рен­ції ви­їха­ли в по­ле (осо­бли­ва по­дя­ка за на­да­н­ня де­мо­май­дан­чи­ка ком­па­нії «Кер­нел», під­роз­діл «Паль­мі­ра»), де про­тя­гом кіль­кох го­дин спо­сте­рі­га­ли за пра­кти­кою за­сто­су­ва­н­ня рі­зно­ма­ні­тних те­хні­чних за­со­бів то­чно­го зем­ле­роб­ства — си­стем ав­то­во­ді­н­ня й ав­то­ро­зво­ро­тів, мо­ні­то­рин­гу вро­жай­но­сті, те­ле­ме­трії, ди­стан­цій­но­го мо­ні­то­рин­гу по­сі­вів, без­пі­ло­тних лі­таль­них апа­ра­тів то­що.

Усі, хто взяв участь у ро­бо­ті кон­фе­рен­ції, від­зна­чи­ли її ви­со­ку інформаційну на­си­че­ність, акту­аль­ність пред­став­ле­них да­них, а та­кож ком­фор­тні умо­ви для плі­дної та ефе­ктив­ної ро­бо­ти, що їх ство­ри­ли ор­га­ні­за­то­ри за­хо­ду.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.