Шлях «Ві­кто­рії» до пе­ре­мо­ги

До­ве­де­но каль­ку­ля­то­ром, що ор­га­ні­чна те­хно­ло­гія ви­ро­щу­ва­н­ня ози­мої пше­ни­ці — ціл­ком ре­аль­ний шлях для збіль­ше­н­ня при­бу­тків

The Ukrainian Farmer - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - ОЛЕ­КСАНДР ЖУЙКОВ, д-р с.-г. на­ук, про­фе­сор ДВНЗ «Хер­сон­ський дер­жав­ний аграр­ний уні­вер­си­тет» Спі­вав­тор: Ігор Хло­пі­ков, ди­ре­ктор ком­па­нії «Еко-рост»

Вукра­їн­ських еко­но­мі­чних ре­а­лі­ях, ко­ли від на­ших рин­ко­вих «флі­бу­стьє­рів» не зав­жди мо­жна до­че­ка­ти­ся допла­ти на­віть за кла­сність ози­мої пше­ни­ці, шу­ка­ти шля­хів для під­ви­ще­н­ня її рен­та­бель­но­сті стає де­да­лі важ­че. Во­дно­час існує аб­со­лю­тно ре­аль­на мо­жли­вість ре­а­лі­зо­ву­ва­ти на вну­трі­шньо­му й, що най­більш ці­ка­во, на зов­ні­шньо­му рин­ку сіль­сько­го­спо­дар­ську си­ро­ви­ну при­найм­ні на 20–25% до­рож­чу. Як? Шля­хом отри­ма­н­ня нею ста­ту­су ор­га­ні­чної. При­чо­му мер­кан­тиль­ний ін­те­рес сіль­го­спви­ро­бни­ків у цьо­му ра­зі фор­му­ва­ти­ме­ться дво­ма скла­до­ви­ми, а са­ме: без­по­се­ре­дньо ор­га­ні­чно­го ко­е­фі­ці­єн­та, який є ди­фе­рен­ці­йо­ва­ним і фор­му­є­ться ба­га­тьма чин­ни­ка­ми (час із мо­мен­ту сер­ти­фі­ка­ції го­спо­дар­ства, об­сяг пар­тії, які­сні по­ка­зни­ки зер­на, кон’юн­кту­ра рин­ку, «апе­ти­ти» трей­де­ра) й про­сто ра­зю­чою рі­зни­цею у со­бі­вар­то­сті отри­ма­ної про­ду­кції че­рез від­мо­ву за­сто­су­ва­н­ня мі­не­раль­них до­брив і за­со­бів хі­мі­чно­го за­хи­сту ро­слин.

Змі­на кур­су

Сти­лі­сти­ку ви­кла­ду фа­кти­чно­го ма­те­рі­а­лу ми не ви­пад­ко­во обра­ли як «мову каль­ку­ля­то­ра», адже, на жаль, на сьо­го­дні во­на для аб­со­лю­тної біль­шо­сті сіль­го­спви­ро­бни­ків є до­сту­пні­шою, ніж го­лос здо­ро­во­го глу­зду, ро­зу­мі­н­ня еко­ло­гі­чно­сті, ре­сур­со­о­ща­дно­сті, при­ро­до­збе­ре­же­н­ня.

От­же, ти­по­ве укра­їн­ське го­спо­дар­ство — ФГ «Ві­кто­рія» Ям­піль­сько­го ра­йо­ну Він­ни­цької обла­сті: пло­ща ріл­лі — 800 га, із них 30% — під зер­но­ви­ми ко­ло­со­ви­ми куль­ту­ра­ми. На­ша спів­пра­ця з го­спо­дар­ством по­ча­ла­ся не­стан­дар­тно два ро­ки то­му: не ми «агі­ту­ва­ли» го­ло­ву ФГ, що «ор­га­ні­ка» — це про­гре­сив­но й за нею май­бу­тнє, це дає змо­гу під­три­му­ва­ти в ро­дю­чо­му ста­ні зем­лю, яка, не за го­ра­ми той час, бу­де чи не єди­ним ба­гат­ством, що на­ле­жить укра­їн­цям. Лю­ди­на са­ма звер­ну­ла­ся до нас пі­сля на­шо­го ви­сту­пу на все­укра­їн­ській кон­фе­рен­ції, мо­ти­ву­ю­чи своє ба­жа­н­ня пра­цю­ва­ти по-но­во­му тим, що йо­го осо­би­стий хлі­бо­роб­ський до­свід свід­чить: на­дмір­не ви­ко­ри­ста­н­ня син­те­ти­чної хі­мії — це шлях «у ні­ку­ди», «глу­хий кут», а сут­тє­ве зро­ста­н­ня ви­тра­тної ча­сти­ни в те­хно­ло­гії ви­ро­щу­ва­н­ня сіль­госп­про­ду­кції остан­нім ча­сом аб­со­лю­тно не тя­гне за со­бою си­ме­три­чно­го зро­ста­н­ня при­бу­тків. Ка­жу­чи про­сті­ше — ви­тра­ча­ю­чи біль­ше, фер­мер пе­ре­став біль­ше отри­му­ва­ти! Зда­ва­ло­ся б, па­ра­докс… Про­те, спіл­ку­ю­чись із ба­га­тьма хлі­бо­ро­ба­ми остан­нім ча­сом, ми від­мі­ча­є­мо ста­лість ці­єї па­ра­до­ксаль­ної тен­ден­ції.

Та по­вер­ні­мо­ся до на­шої те­хно­ло­гії. Ке­рів­ни­цтво ФГ «Ві­кто­рія» не від­ра­зу пе­ре­ве­ло всі 800 га ріл­лі в ор­га­ні­чне ви­ро­бни­цтво, адже екс­пе­ри­мент екс­пе­ри­мен­том, а від­по­від­аль­ність за до­бро­бут го­спо­дар­ства, йо­го фі­нан­со­вий стан, до­ста­ток пра­ців­ни­ків — це зов­сім ін­ше. І в пер­ший рік, так зва­ний «пе­ре­хі­дний етап», ор­га­ні­чна те­хно­ло­гія бу­ла за­про­ва­дже­на на 60% пло­щі, по­чи­на­ю­чи з дру­го­го ро­ку — пов­ні­стю у всьо­му го­спо­дар­стві. І ось те­пер, ко­ли го­спо­дар­ство отри­ма­ло сер­ти­фі­кат, що за­свід­чує йо­го ста­тус ор­га­ні­чно­го ви­ро­бни­ка, й пер­ша пар­тія про­ду­кції бу­ла ре­а­лі­зо­ва­на за ф’ючер­сним кон­тра­ктом (за рік за­де­кла­ро­ва­ні но­мен­кла­ту­ра, об­сяг, ре­а­лі­за­цій­на ці­на), у нас є мо­раль­не пра­во й, го­лов­не, фа­кти­чний ма­те­рі­ал, що до­зво­ля­ють по­ді­ли­ти­ся з ко­ле­га­ми ти­ми здо­бу­тка­ми та про­бле­ма­ми, що все­бі­чно ілю­стру­ють та­кий не­про­стий і во­дно­час ці­ка­вий, а за зва­же­но­го й ра­ціо­наль­но­го під­хо­ду й ви­гі­дний про­цес ор­га­ні­чно­го ви­ро­бни­цтва!

Ви­бір по­пе­ре­дни­ка

Си­сте­ма ор­га­ні­чно­го зем­ле­роб­ства ви­ма­гає від агра­рія у цьо­му аспе­кті (як, до ре­чі, і в ре­шті ін­ших еле­мен­тів те­хно­ло­гії) більш зва­же­но­го і від­по­від­аль­но­го під­хо­ду. Це не «су­ча­сно-ада­пто­ва­не» зем­ле­роб­ство, ко­ли ве­ли­че­зною нор­мою глі­фо­са­ту мо­жна зні­ве­лю­ва­ти не­га­тив­ні яви­ща, ха­ра­ктер­ні для по­втор­них, без­змін­них по­сі­вів куль­ту­ри, а в окре­мих ви­пад­ках — і мо­но­куль­ту­ри. Тут сі­во­змі­на — це на­ше все! І чер­гу­ва­н­ня куль­тур має від­бу­ва­ти­ся не за су­то ме­ха­ні­чним прин­ци­пом, а бу­ти пов­но­цін­ним, із роз­мі­ще­н­ням на­сту­пної куль­ту­ри ли­ше пі­сля опти­маль­но­го по­пе­ре­дни­ка. Ін­ша річ, ко­ли йо­го не­має й не пе­ред­ба­ча­є­ться, а са­ме так пра­цю­ють сьо­го­дні пе­ре­ва­жна біль­шість одно­о­сі­бних, фер­мер­ських го­спо­дарств і на­віть агро­хол­дин­гів. «Ство­ри­ти»

цей по­пе­ре­дник, уве­сти йо­го в ро­та­цію, узго­ди­ти з кон’юн­кту­рою рин­ку, акцен­ту­ва­ти ува­гу на фі­то­ме­лі­о­ра­тив­них вла­сти­во­стях, те­хно­ло­гі­чно­сті — пер­шо­чер­го­ве зав­да­н­ня агро­слу­жби. У на­шо­му ви­пад­ку по­пе­ре­дни­ком для ози­мої пше­ни­ці був го­рох на зер­но.

За на­шим гли­бо­ким пе­ре­ко­на­н­ням, ве­сти ор­га­ні­чне зем­ле­роб­ство на сьо­го­дні без чи­стих па­рів — не­мо­жли­во, і в пер­спе­ктив­них пла­нах ФГ «Ві­кто­рія» вже на на­сту­пний рік їх пе­ред­ба­че­но. Однак на дру­гий пе­ре­хі­дний рік ми зу­пи­ни­ли­ся са­ме на го­ро­сі, що да­ло нам мо­жли­вість «вби­ти двох зай­ців» — отри­ма­ти ви­со­ко­лі­кві­дну на рин­ку ор­га­ні­чної про­ду­кції бо­бо­ву куль­ту­ру й роз­мі­сти­ти ози­му пше­ни­цю по пов­но­цін­но­му зайня­то­му па­ру, адже пі­сля зби­ра­н­ня го­ро­ху на зер­но в роз­по­ря­джен­ні хлі­бо­ро­ба за­ли­ша­є­ться не ли­ше чи­сте, зба­га­че­не азо­том по­ле, а й май­же 90 днів для які­сної під­го­тов­ки ґрун­ту під сів­бу ози­ми­ни.

Обро­бі­ток ґрун­ту

Одра­зу пі­сля зби­ра­н­ня по­пе­ре­дни­ка че­рез 200–300 м пі­сля про­хо­ду зер­но­зби­раль­но­го ком­бай­на ми про­ве­ли ди­ску­ва­н­ня стер­ні важ­ки­ми ди­ско­ви­ми бо­ро­на­ми на гли­би­ну 10–12 см для ство­ре­н­ня муль­чі, по­шко­дже­н­ня ґрун­то­вих ка­пі­ля­рів і за­по­бі­га­н­ня не­про­ду­ктив­ним ви­тра­там до­ро­го­цін­ної во­ло­ги, зни­ще­н­ня бур’янів. Що­до основ­но­го обро­бі­тку ґрун­ту, то нам по­ща­сти­ло, адже не до­ве­ло­ся дов­го від­мов­ля­ти ке­рів­ни­цтво го­спо­дар­ства від за­сто­су­ва­н­ня по­ли­це­вих зна­рядь як та­ких, що по­гір­шу­ють умо­ви фун­кціо­ну­ва­н­ня ае­ро­бної мі­кро­фло­ри: остан­нім ча­сом плуг тут ви­ко­ри­сто­ву­ють ли­ше для то­го, щоб ви­о­ра­ти го­ро­ди мі­сце­вим ме­шкан­цям і вве­сти в екс­плу­а­та­цію за­не­дба­ні паї.

Остан­ні п’ять ро­ків тут пра­цю­ють ли­ше ма­ши­на­ми для гли­бо­ко­го роз­пу­ше­н­ня, що до­зво­ля­ють во­дно­час із роз­пу­шу­ва­н­ням ор­но­го ша­ру, ство­ре­н­ням опти­маль­но­го ґрун­то­во­го про­фі­лю для за­три­ма­н­ня осін­ньо-зи­мо­вих за­па­сів во­ло­ги, ра­ди­каль­ним по­лі­пше­н­ням умов ае­ра­ції в ко­ре­нев­мі­сно­му го­ри­зон­ті за­ли­ша­ти на по­верх­ні ґрун­ту муль­чу — при­ро­дний аку­му­ля­тор во­ло­ги (зокре­ма й атмо­сфер­ної) та дже­ре­ло ор­га­ні­чної ре­чо­ви­ни й не «хо­ва­ти до сей­фа» на­сі­н­ня бур’янів, тим са­мим за­без­пе­чу­ю­чи се­бе ро­бо­тою на ро­ки на­пе­ред. До то­го ж за­сто­су­ва­н­ня за­зна­че­но­го спосо­бу основ­но­го обро­бі­тку, за на­ши­ми да­ни­ми, зво­дить до мі­ні­му­му ефект «всі­да­н­ня» ґрун­ту, що є осо­бли­во акту­аль­ним за йо­го під­го­тов­ки до сів­би ози­мих куль­тур, ко­ли час є обме­же­ним.

Про­мі­жну куль­ти­ва­цію не про­во­ди­ли з тих мір­ку­вань, щоб не пе­ре­су­шу­ва­ти верх­ній шар ґрун­ту. Пе­ре­д­по­сів­на куль­ти­ва­ція бу­ла ре­а­лі­зо­ва­на во­дно­час із сів­бою ши­ро­ко­за­хва­тним по­сів­ним ком­пле­ксом.

Осо­бли­во­сті сів­би

Тра­ди­цій­но в го­спо­дар­стві пе­ре­ва­гу від­да­ють ми­ро­нів­ським й оде­ським сор­там ози­мої пше­ни­ці: у цьо­му сен­сі ор­га­ні­чна си­сте­ма зем­ле­роб­ства не ви­су­ває жо­дних спе­ци­фі­чних ви­мог що­до фор­му­ва­н­ня сор­то­во­го скла­ду. Пе­ре­ва­гу слід від­да­ва­ти ра­йо­но­ва­ним, ада­пто­ва­ним до агро­клі­ма­ти­чних умов зо­ни ви­ро­щу­ва­н­ня сор­то­зраз­кам. І жо­дної ген­но-мо­ди­фі­ко­ва­ної й ін­шої ек­зо­ти­ки! Своє, рі­дне, на­ту­раль­не. Та й гли­би­на за­гор­та­н­ня на­сі­н­ня аж ні­як не змі­ню­є­ться про­ти тра­ди­цій­ної те­хно­ло­гії ви­ро­щу­ва­н­ня: і в на­шо­му ви­пад­ку во­на бу­ла зу­мов­ле­на на­яв­ні­стю про­ду­ктив­ної во­ло­ги на час сів­би. Ні­чо­го спе­ци­фі­чно­го.

Ін­ша річ, нор­му ви­сі­ву ми ре­ко­мен­ду­є­мо пе­ре­гля­ну­ти, а то­чні­ше — до­да­ти до ре­ко­мен­до­ва­ної ори­гі­на­то­ром для зо­ни ви­ро­щу­ва­н­ня гу­сто­ти 10–15%. Чо­му? Адже за­хист від бур’янів на­да­лі про­во­ди­ти­ме­ться ви­клю­чно ме­ха­ні­чни­ми спосо­ба­ми. На жаль, ор­га­ні­чна те­хно­ло­гія ви­ро­щу­ва­н­ня на сьо­го­дні не має в ар­се­на­лі від­пра­цьо­ва­них ре­чо­вин із гер­бі­ци­да­ми ор­га­ні­чно­го по­хо­дже­н­ня. І як у будь-якій вій­ні, жер­тви є з обох сто­рін: пев­на кіль­кість куль­тур­них ро­слин бу­де по­шко­дже­на ро­бо­чи­ми ор­га­на­ми ма­шин. Ін­ша річ, що ці жер­тви об’єктив­но є і за хі­мі­чно­го спосо­бу за­хи­сту ро­слин від бур’янів, при­найм­ні — у ви­гля­ді стре­со­вих явищ і за­ли­шко­вої фі­то­то­кси­чно­сті за не­спри­я­тли­вих по­го­дних умов і кри­ти­чних «по­ро­го­вих» норм уне­се­н­ня гер­бі­ци­дів, про­те зде­біль­шо­го опе­ра­то­ри рин­ку ЗЗР про це со­ром’язли­во за­мов­чу­ють.

Осо­бли­ву ува­гу під час сів­би ми ра­ди­мо звер­ну­ти на стан при­ко­чу­валь­них ор­га­нів сі­вал­ки, адже під­тя­гу­ван­ню во­ло­ги до на­сін­нє­во­го ло­жа і, як ре­зуль­тат, отри­ман­ню ран­ніх дру­жних схо­дів в ор­га­ні­чній те­хно­ло­гії при­ді­ля­є­ться на по­ря­док біль­ше ува­ги. А ось при­ко­чу­ва­ти все по­ле пі­сля сів­би, а не ли­ше за­сі­я­ні ряд­ки, ми вва­жа­є­мо не­до­ціль­ним — за та­ким сце­на­рі­єм ми про­во­ку­є­мо до про­ро­ста­н­ня й на­сі­н­ня бур’янів у між­ря­д­дях, чим ство­рю­є­мо со­бі до­да­тко­ві про­бле­ми.

І ось ми пі­ді­йшли до мо­мен­ту, на який так че­ка­ли і при­бі­чни­ки, і су­про­тив­ни­ки ор­га­ні­чно­го зем­ле­роб­ства. Як же бу­ти з про­тру­є­н­ням на­сі­н­ня? Йо­го що, ні­чим не обро­бля­ти? А ко­ре­не­ві гни­лі, а саж­ко­ві хво­ро­би, а плі­сня­ва на­сі­н­ня? Зов­сім ні, ми обро­бля­є­мо на­сі­н­ня фун­гі­ци­дом. Річ ли­ше в то­му, яким. До скла­ду біо­пре­па­ра­ту, крім сін­ної па­ли­чки B. Subtillius, що від­по­від­ає біль­шою мі­рою за мі­не­раль­не жив­ле­н­ня куль­ту­ри, вхо­дить ба­кте­рія-хи­жак В. stearathermophyllis, для якої улю­бле­ною «стра­вою» є ін­ші мі­кро­ор­га­ні­зми. Пре­па­рат за­сто­со­ву­є­мо в нор­мі 1 л/т на­сін­нє­во­го ма­те­рі­а­лу, тра­ди­цій­ним на­пів­во­ло­гим спосо­бом із ви­тра­тою ро­бо­чо­го роз­чи­ну 10 л/т зви­чай­ним мо­біль­ним або ста­ціо­нар­ним про­тру­ю­ва­чем.

До­гляд за по­сі­ва­ми

Об’єктив­но це най­про­блем­ні­ший се­гмент те­хно­ло­гії, тут і до­сі «ла­ма­є­ться най­біль­ше спи­сів» при­хиль­ни­ків і про­тив­ни­ків ор­га­ні­чної те­хно­ло­гії. Ві­ді­йде­мо від су­то мар­ке­тин­го­вих аспе­ктів про­бле­ми (я ро­зу­мію про­дав­ців пе­сти­ци­дів — їм тре­ба ро­би­ти об­ся­ги ре­а­лі­за­ції): фа­кти й тіль­ки фа­кти.

За кіль­ко­сті ози­мих, зи­му­ю­чих і ба­га­то­рі­чних ви­дів бур’янів у се­ре­дньо­му 9,2 шт./ м² за­сто­су­ва­н­ня в кон­троль­но­му ва­рі­ан­ті най­де­шев­шо­го пре­па­ра­ту на осно­ві ме­тсуль­фу­рон-ме­ти­лу зу­мо­ви­ло змен­ше­н­ня за­бур’яне­но­сті до 2,4 шт. ро­слин бур’янів на оди­ни­ці пло­щі. Ді­є­во? Так. Еко­ло­гі­чно? Нав­ряд чи. Еко­но­мі­чно ви­гі­дно? Не по­спі­шай­те з ви­снов­ком. Ми про­ве­ли два ран­ньо-

ве­сня­них обро­бі­тки ро­та­цій­ною мо­ти­кою, що до­зво­ли­ло зни­зи­ти рі­вень за­бур’яне­но­сті до 2,7 шт./м².

Пе­ре­дба­ча­є­мо контр­ар­гу­мент: «Так ту са­му мо­ти­ку тре­ба ще при­дба­ти! А ки­тай­ський де­ше­вий ге­не­рик на ко­жно­му кро­ці про­по­ну­ють…» Трі­ше­чки тер­пі­н­ня, про каль­ку­ля­тор, як і обі­ця­ли, ниж­че.

Ну до­бре, а мі­не­раль­ні до­бри­ва? Як без них? Тут уже зов­сім щось схо­же на каз­ку. А хто ка­зав, що в ор­га­ні­чно­му зем­ле­роб­стві мі­не­раль­не жив­ле­н­ня не роз­гля­да­є­ться? Ще як роз­гля­да­є­ться. Рі­зни­ця в то­му, що не за­сто­со­ву­ють син­те­ти­чні до­бри­ва. А чим же жи­ви­ти ро­сли­ну, до­ки та стер­ня й со­ло­ма мі­не­ра­лі­зу­є­ться? Так, мі­не­ра­лі­зу­ва­ти во­на бу­де дов­го, а на то­му по­лі, де це­лю­ло­зо­лі­ти­чну мі­кро­фло­ру зни­ще­но спа­лю­ва­н­ням стер­ні або при­гні­че­но пе­сти­ци­дним пре­син­гом — і по­го­тів. Хто ж до­по­мо­же?

А за­ми­слі­мо­ся над тим, як мо­же про­го­ду­ва­ти се­бе в Ка­лі­фор­ній­сько­му на­ціо­наль­но­му пар­ку се­квоя зав­ви­шки 100 і біль­ше ме­трів і зі стов­бу­ром та­ко­го ді­а­ме­тра, що крізь про­ру­ба­ний у ньо­му ту­нель про­їздить авто? За най­гру­бі­ши­ми під­ра­хун­ка­ми для азо­тно­го жив­ле­н­ня та­кої біо­ма­си пра­ців­ни­кам пар­ку тре­ба під ко­жно­го гі­ган­та ви­си­па­ти що­ро­ку по кіль­ка тонн амі­а­чної се­лі­три. Та цьо­го ні­хто не ро­бить.

Хто ж від­по­від­ає за мі­не­раль­не жив­ле­н­ня се­квой? Ба­кте­рії! Отож і си­сте­ма мі­не­раль­но­го жив­ле­н­ня в ор­га­ні­чно­му зем­ле­роб­стві ба­зу­є­ться на за­сто­су­ван­ні ба­кте­рі­аль­но­го до­бри­ва, зав­да­н­ня яко­го — пе­ре­ве­сти в до­сту­пні для куль­ту­ри фор­ми ту ве­ли­че­зну кіль­кість по­жив­них ре­чо­вин, що в бу­кваль­но­му сен­сі ле­жать у нас під но­га­ми, про­те не мо­жуть бу­ти спо­жи­ті ро­слин­ним ор­га­ні­змом. Пре­па­рат за­сто­со­ву­ють під час обро­бі­тку ґрун­ту пе­ред сів­бою (іде­аль­но — під пе­ре­д­по­сів­ну куль­ти­ва­цію) та у ви­гля­ді по­за­ко­ре­не­вих піджив­лень у фа­зи «ку­щі­н­ня — ви­ки­да­н­ня пра­пор­це­во­го лис­тка», «ви­хо­ду в труб­ку» та «ко­ло­сі­н­ня — мо­ло­чна сти­глість на­сі­н­ня».

А як же бу­ти зі шкі­дни­ка­ми? На сьо­го­дні в «Пе­ре­лі­ку до­по­мі­жних про­ду­ктів в ор­га­ні­чно­му сіль­сько­му го­спо­дар­стві…» мі­сти­ться зна­чна кіль­кість пре­па­ра­тів ін­се­кти­ци­дної гру­пи, що за пра­виль­но­го під­хо­ду до­зво­ля­ють кон­тро­лю­ва­ти чи­сель­ність фі­то­фа­гів у по­сі­ві ози­мої пше­ни­ці. Так, зві­сно, аб­со­лю­тна біль­шість із них кон­та­ктної дії, не ма­ють яскра­во ви­ра­же­но­го «стоп-ефе­кту» й пра­цю­ють зде­біль­шо­го зав­дя­ки ре­пе­лен­тній дії. Та чи мо­жна ви­клю­чи­ти ін­се­кти­ци­дну оброб­ку із си­сте­ми за­хи­сту ози­мої пше­ни­ці? Іно­ді так. Умо­ви цьо­го ро­ку, що аж ні­як не мо­жна ха­ра­кте­ри­зу­ва­ти як не­спри­я­тли­ві для роз­ви­тку ге­не­ра­цій ти­по­вих для агро­це­но­зу куль­ту­ри фі­то­фа­гів, до­зво­ли­ли нам не про­во­ди­ти ін­се­кти­ци­дні оброб­ки. При­зна­ю­ся, ми че­ка­ли най­гір­шо­го, й ор­га­ні­чні ін­се­кти­ци­ди бу­ли в нас на­по­го­то­ві, про­те чи не що­ден­ний мо­ні­то­ринг ЕПШ кло­па — шкі­дли­вої че­ре­па­шки, чер­во­но­гру­дої п’яви­ці, три­псів, зер­но­вої по­пе­ли­ці ви­явив, що чи­сель­ність за­зна­че­них ви­дів пе­ре­бу­ва­ла в ме­жах ЕПШ, від­так по­тре­би в оброб­ці не бу­ло. В ін­ших го­спо­дар­ствах, що ме­жу­ють із ФГ «Ві­кто­рія», ін­се­кти­ци­дну оброб­ку про­во­ди­ли пре­вен­тив­но, не­зва­жа­ю­чи на фа­кти­чну кіль­кість фі­то­фа­гів. На за­пи­та­н­ня «для чо­го?» отри­ма­ли ціл­ком очі­ку­ва­ну від­по­відь: «А як же? То­рік ро­би­ли, ро­би­мо й цьо­го­річ. Тай й пре­па­ра­ти за­ку­пи­ли ще взим­ку…» Що ж, ко­мен­та­рі, як ка­жуть, зай­ві…

Зби­ра­н­ня вро­жаю

Тут все тра­ди­цій­но, про­те в ра­зі, ко­ли го­спо­дар­ство вже сер­ти­фі­ко­ва­не як ор­га­ні­чне й про­ду­кцію пла­ну­ють до збу­ту в за­зна­че­но­му ста­ту­сі, де­я­кі су­то пра­кти­чні по­ра­ди:

• зер­но­зби­раль­на те­хні­ка має спо­ча­тку зби­ра­ти ма­си­ви з ор­га­ні­чною про­ду­кці­єю, ли­ше пі­сля цьо­го — ді­лян­ки, де за­сто­со­ву­ва­ли тра­ди­цій­ну те­хно­ло­гію ви­ро­щу­ва­н­ня;

• у ра­зі за­лу­че­н­ня до зби­ра­н­ня орен­до­ва­ної те­хні­ки во­на має бу­ти най­ре­тель­ні­шим чи­ном ви­чи­ще­на від ре­шток си­ро­ви­ни;

• це са­ме сто­су­є­ться й те­хні­ки для пі­сля­зби­раль­ної оброб­ки бун­кер­ної ма­си (очи­ще­н­ня, ка­лі­бру­ва­н­ня, су­ші­н­ня то­що);

• для транс­пор­ту­ва­н­ня ор­га­ні­чної про­ду­кції слід за­лу­ча­ти спе­ці­аль­но ви­окрем­ле­ну ав­то­те­хні­ку;

• скла­ду­ва­н­ня й збе­рі­га­н­ня слід про­во­ди­ти в спе­ці­аль­них склад­ських при­мі­ще­н­нях, що уне­мо­жлив­лює змі­шу­ва­н­ня пар­тій си­ро­ви­ни рі­зно­го по­хо­дже­н­ня.

Ну і на­о­ста­нок, як і бу­ло обі­ця­но, що­до еко­но­мі­ки. За ви­ко­ри­ста­н­ня те­хно­ло­гії, най­більш прин­ци­по­ві аспе­кти якої бу­ло на­ве­де­но ви­ще, у фер­мер­сько­му го­спо­дар­стві «Ві­кто­рія» на круг бу­ло зі­бра­но 53,1 ц/га кон­ди­цій­но­го зер­на ози­мої пше­ни­ці, а на­яв­ність сер­ти­фі­ка­цій­но­го сві­до­цтва до­зво­ли­ло на­да­ти йо­му ста­ту­су ор­га­ні­чно­го. Що це озна­чає? А те, що рин­ко­ва вар­тість йо­го ви­ща мі­ні­мум на 20%. Не так вже й ба­га­то, вра­хо­ву­ю­чи, що се­ре­дня вро­жай­ність по ра­йо­ну ста­но­ви­ла 48,7 ц/га.

А те­пер роз­глянь­мо со­бі­вар­тість цен­тне­ра збіж­жя. Для зру­чно­сті під­ра­хун­ку про­по­ную взя­ти за кон­стан­ту вар­тість бло­ку під­го­тов­ки ґрун­ту, сів­би та ком­бай­но­во­го зби­ра­н­ня: вва­жа­ти­ме­мо, що во­ни умов­но рів­ні. А те­пер най­сут­тє­ві­ші ви­тра­ти — мі­не­раль­ні до­бри­ва та за­со­би за­хи­сту ро­слин. Зва­жа­ю­чи на те, що ви­тра­ти цьо­го бло­ку те­хно­ло­гії ду­же ін­ди­ві­ду­аль­ні для ко­жно­го го­спо­дар­ства, ми на­ве­де­мо вар­тість на­шої ор­га­ні­чної те­хно­ло­гії: за­без­пе­чи­ти мі­не­раль­не жив­ле­н­ня куль­ту­ри і її за­хист від хво­роб ста­ном на сер­пень 2017 ро­ку ко­штує 2000 грн (+10% на­кла­дних ви­трат на опла­ту пра­ці ме­ха­ні­за­то­рів й амор­ти­за­цію те­хні­ки), вар­тість одно­го обро­бі­тку ге­кта­ра ро­та­цій­ною мо­ти­кою з ура­ху­ва­н­ням її амор­ти­за­ції — 440 грн, ще 300–350 грн/га вар­тує ін­се­кти­ци­дний обро­бі­ток (за по­тре­би). От­же, за най­гір­шо­го сце­на­рію со­бі­вар­тість цьо­го бло­ку те­хно­ло­гії ста­но­вить 3500 грн/га.

Не дар­ма ка­жуть, що го­лов­на зброя агро­но­ма на сьо­го­дні — каль­ку­ля­тор, і на­ші ци­фро­ві ви­клад­ки в жо­дно­му ра­зі не бу­дуть більш ар­гу­мен­то­ва­ни­ми, ніж вла­сні роз­ра­хун­ки пра­кти­ка. Вар­то зга­да­ти, скіль­ки бу­ло спла­че­но цьо­го ро­ку за мі­не­раль­ні до­бри­ва й пе­сти­ци­ди, зва­жи­ти всі «за» й «про­ти» та до­да­ти на шаль­ку те­ре­зів і той ар­гу­мент, що за ви­ро­бни­цтва ор­га­ні­чної про­ду­кції го­спо­дар­ство на­бу­ває до­да­тко­во й ста­тус екс­пор­те­ра, що дає мо­жли­вість пре­тен­ду­ва­ти на дер­жав­не від­шко­ду­ва­н­ня ПДВ. Ці­ка­во, чи не так?

Зві­сно, ви­ро­бни­цтво ор­га­ні­чної про­ду­кції — до­сить-та­ки не­про­ста спра­ва, яка ви­ма­гає пов­ної від­да­чі, до­ко­рін­но­го пе­ре­гля­ду став­ле­н­ня до ро­сли­ни й зем­лі, якщо хо­че­те — но­вої фі­ло­со­фії, від­хо­ду від пев­них сте­ре­о­ти­пів, сум­лін­ної й опе­ра­тив­ної пра­ці агро­но­мі­чної слу­жби. Про­те наш до­свід свід­чить, що го­лов­не у цій спра­ві — ба­жа­н­ня й ві­ра у вла­сні си­ли.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.