Від­но­ви­ти ко­ло­обіг енер­гії

Ми по­вин­ні кар­ди­наль­но змі­ни­ти під­хо­ди до те­хно­ло­гій зем­ле­роб­ства, на­сам­пе­ред від­мо­вив­шись від за­сто­су­ва­н­ня хі­мі­чних ЗЗР і син­те­ти­чних до­брив

The Ukrainian Farmer - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - НА­ТА­ЛІЯ НЕГУЛЯЄВА, канд. с.-г. на­ук УКРНДІПВТ ім. Л. По­го­рі­ло­го

Остан­нім ча­сом змі­ни клі­ма­ту ста­ють не ли­ше від­чу­тни­ми, а й та­ки­ми, що ви­дно го­лим оком. Так, 3 черв­ня 2017 ро­ку над Азов­ським мо­рем за­фі­ксо­ва­но при­ро­дне яви­ще, яке тра­пля­є­ться в за­то­ці Кар­пен­та­рія в Ав­стра­лії. Це Ран­ко­ва Гло­рія — хма­ра-тру­ба, що обер­та­є­ться. 10 черв­ня 2017 ро­ку не­по­да­лік Чор­но­го мо­ря у Го­ло­при­стан­сько­му ра­йо­ні Хер­сон­ської обла­сті жи­те­лі спо­сте­рі­га­ли смерч.

Не­рів­но­мір­не роз­по­ді­ле­н­ня опа­дів, ча­сті по­су­хи є на­слід­ком не ли­ше змін клі­ма­ту, а й ді­яль­но­сті люд­ства. Та­ко­го ви­снов­ку ді­йшов ві­до­мий при­ро­до­зна­вець В. До­ку­ча­єв. Він ува­жав, що по­су­ха яв­ляє со­бою яви­ще не клі­ма­ти­чно­го по­хо­дже­н­ня, а май­же ви­клю­чно ґрун­то­во-ланд­ша­фтно­го, яке ство­ре­не зде­біль­шо­го на­шою зем­ле­роб­ською пра­кти­кою. До­ку­ча­єв ствер­джу­вав, що якщо ланд­шафт при­ве­сти в стан, на­бли­же­ний до при­ро­дно­го, то мі­кро­клі­мат те­ри­то­рії бу­де ре­гу­льо­ва­ним, а по­су­хи пе­ре­ста­нуть зав­да­ва­ти зна­чної шко­ди. Для цьо­го по­трі­бно від­но­ви­ти лі­со­сму­ги, при­ро­дні во­до­йми, про­во­ди­ти за­лу­же­н­ня та зу­пи­ни­ти по­ше­сну еро­зію ґрун­тів.

Ві­до­мий укра­їн­ський уче­ний-агро­ном О. Ізма­їль­ський (1851–1914) та­кож ствер­джу­вав, що го­лов­ною при­чи­ною про­гре­сив­но­го ви­су­шу­ва­н­ня сте­пу є не­ра­ціо­наль­не ве­де­н­ня сте­по­во­го зем­ле­роб­ства. Він за­зна­чав, що якщо не вживати жо­дних за­хо­дів, то не­за­ба­ром сте­по­ві про­сто­ри пе­ре­тво­ря­ться на пу­сте­лю. Ми­ну­ло не так ба­га­то ча­су, й уже сьо­го­дні ми мо­же­мо кон­ста­ту­ва­ти мі­ні­маль­ні по­ка­зни­ки при­ро­дної ро­дю­чо­сті ґрун­тів, отри­ма­н­ня вро­жаю куль­тур шля­хом вне­се­н­ня син­те­ти­чних хі­мі­чних еле­мен­тів і що­рі­чну втра­ту сіль­сько­го­спо­дар­ської зем­лі че­рез спу­сте­лю­ва­н­ня.

Го­ре від ін­тен­си­фі­ка­ції

Пло­ща де­гра­до­ва­них зе­мель в Укра­ї­ні що­рі­чно зро­стає май­же на 80 тис. ге­кта­рів. Се­ре­дньо­рі­чні втра­ти гу­му­су з ор­них зе­мель ста­нов­лять 20 млн тонн. Основ­ною при­чи­ною цьо­го є по­си­ле­на мі­не­ра­лі­за­ція че­рез ін­тен­сив­ний обро­бі­ток ґрун­ту й за­сто­су­ва­н­ня тіль­ки мі­не­раль­них до­брив, ін­тен­сив­на хі­мі­за­ція агро­ви­ро­бни­цтва, а та­кож втра­та гу­му­су в ре­зуль­та­ті еро­зії. Якщо та­ка тен­ден­ція до змен­ше­н­ня гу­му­су в ґрун­тах збе­рі­га­ти­ме­ться й на­да­лі, то в не­да­ле­ко­му май­бу­тньо­му Укра­ї­на мо­же опи­ни­ти­ся на по­ро­зі гу­му­со­во­го го­ло­ду — то­ді вже жо­дні агро­те­хні­чні, ме­лі­о­ра­тив­ні, при­ро­до­охо­рон­ні й ор­га­ні­за­цій­но-го­спо­дар­ські за­хо­ди не змо­жуть від­но­ви­ти агро­те­хні­чний по­тен­ці­ал укра­їн­сько­го чор­но­зе­му.

Агра­рії ви­пу­сти­ли з ува­ги те, що го­лов­ною умо­вою зем­но­го жи­т­тя є ко­ло­обіг енер­гії, тоб­то енер­ге­ти­чний по­тік «ро­сли­ни — тва­ри­ни — ро­сли­ни». Ро­зі­рвав­ши це ко­ло, ми спри­чи­ни­ли збій всі­єї еко­си­сте­ми зем­лі. Адже ґрунт — це не ли­ше верх­ній пу­хкий го­ри­зонт су­ші, який має ро­дю­чість.

Го­лов­ним по­ка­зни­ком ро­дю­чо­сті ґрун­ту є ін­тен­сив­ність цьо­го енер­ге­ти­чно­го по­то­ку. Будь-яка ро­сли­на на­дає ґрун­ту біль­ше ор­га­ні­чної ре­чо­ви­ни, ніж по­гли­нає з ньо­го у ви­гля­ді по­жив­них і во­дних роз­чи­нів. За та­ких умов ви­нос ре­чо­вин і енер­гії ком­пен­су­є­ться й від­бу­ва­є­ться з пев­ним сту­пе­нем пе­ре­ви­ще­н­ня, ґрунт у та­ко­му ра­зі не ли­ше збе­рі­гає ро­дю­чість, а й під­ви­щує її. У про­ти­ле­жно­му ви­пад­ку — за си­сте­ма­ти­чно­го від­чу­же­н­ня вро­жаю з по­ля та без по­вер­не­н­ня ви­ко­ри­ста­них уро­жа­єм еле­мен­тів жив­ле­н­ня і енер­гії ґрун­то­ва ро­дю­чість втра­ча­є­ться. То­му за тра­ди­цій­но­го зем­ле­роб­ства ми зму­ше­ні за­сто­со­ву­ва­ти мі­не­раль­ні до­бри­ва, не­ра­ціо­наль­но ви­тра­ча­ти паль­но­ма­стиль­ні ма­те­рі­а­ли, тру­до­ві ре­сур­си че­рез не­до­три­ма­н­ня основ­но­го за­ко­ну зем­ле­роб­ства — За­ко­ну по­вер­не­н­ня по­жив­них ре­чо­вин.

Бі­знес по­над усе?

От­же, для під­три­ма­н­ня ро­дю­чо­сті ґрун­ту по­трі­бно 95% ви­ро­бле­ної ро­сли­на­ми ор­га­ні­ки по­вер­та­ти ґрун­то­вим ор­га­ні­змам для за­без­пе­че­н­ня їх жит­тє­ді­яль­но­сті. Чо­му в під­ру­чни­ках з агро­хі­мії пи­тан­ню що­до за­сто­су­ва­н­ня ба­кте­рі­аль­них пре­па­ра­тів від­во­ди­ться кіль­ка сто­рі­нок? Чо­му в ДСТУ 4362:2004 «Якість ґрун­ту. По­ка­зни­ки ро­дю­чо­сті ґрун­тів» (2006 рік ви­да­н­ня) най­ви­щий по­ка­зник ро­дю­чо­сті ґрун­ту в чор­но­зе­мі ти­по­во­му ста­но­вить 5,5–6,3%. Де по­ді­ли­ся 12–15% гу­му­су, які бу­ли за ча­сів В. В. До­ку­ча­є­ва? Чо­му до­сі в аграр­них ви­шах агро­но­мів на­вча­ють то­го, як роз­ра­хо­ву­ва­ти до­зи вне­се­н­ня NPK під за­пла­но­ва­ний уро­жай? Чо­му й до­сі вся си­сте­ма зем­ле­роб­ства, яку ви­кла­да­ють у ви­щих на­вчаль­них за­кла­дах, по­бу­до­ва­на на си­сте­мі жив­ле­н­ня ро­слин, за­про­по­но­ва­ній Ю. Лі­бі­хом ще в се­ре­ди­ні XIX сто­лі­т­тя? То­му що сіль­ське го­спо­дар­ство є ду­же кон­се­рва­тив­ним.

Су­ча­сна на­у­ка ви­сту­пає слу­жни­цею ве­ли­ко­го гло­баль­но­го бі­зне­су. Єди­ною ме­тою та­ко­го бі­зне­су є отри­ма­н­ня при­бу­тку. Са­ме то­му всі ті те­хно­ло­гії, які не пе­ред­ба­ча­ють ве­ли­ких тор­го­вих обо­ро­тів, для цьо­го бі­зне­су не­прийня­тні. При­кла­дом цьо­го є те, що на­фто­ві ма­гна­ти усі­ля­ко пе­ре­шко­джа­ють роз­ви­тку еле­ктро­транс­пор­ту, аль­тер­на­тив­ної енер­ге­ти­ки, осно­ва­ної на без­ко­штов­ній енер­гії сон­ця, ві­тру, мор­ських хвиль і тер­маль­них вод.

Си­стем­не сприйня­т­тя ро­дю­чо­сті ґрун­ту й до­сі є ар­ха­ї­чним. За­галь­ні тер­мі­ни й по­ня­т­тя ба­га­то ро­ків є не­змін­ни­ми. На по­ча­тку епо­хи хі­мі­за­ції сіль­сько­го го­спо­дар­ства при­бав­ка вро­жаю зер­на від уне­се­н­ня 1 кг скла­дних мі­не­раль­них до­брив ста­но­ви­ла близь­ко 20 кг. У 1966 ро­ці 1 кг до­брив за­без­пе­чу­вав 6–6,5 кг при­бав­ки зер­на. Ни­ні — 3–4 кг. Ура­хо­ву­ю­чи вар­тість 1 т зер­на та 1 т мі­не­раль­них до­брив,

мо­жна ді­йти ви­снов­ку, що їх за­сто­су­ва­н­ня є не­до­ціль­ним. Зви­чай­ний чор­но­зем за умо­ви до­ста­тньої кіль­ко­сті жи­вої ґрун­то­вої біо­ма­си (близь­ко 30 т/га) зда­тний зв’язу­ва­ти 300 кг азо­ту з по­ві­тря. Ця кіль­кість екві­ва­лен­тна 1 т се­лі­три. Ви­ни­кає за­пи­та­н­ня, чи вар­то за­сто­со­ву­ва­ти мі­не­раль­ні до­бри­ва вза­га­лі? Або — що кра­ще, вно­си­ти азо­тні до­бри­ва чи отри­му­ва­ти ви­со­кі вро­жаї шля­хом від­нов­ле­н­ня ма­ло­го ко­ло­обі­гу ре­чо­вин?

Про­те на­шим аграр­ним бі­зне­сме­нам це не­ці­ка­во. Їм ці­ка­во вла­сно­руч вно­си­ти до­бри­ва, а по­тім ви­тра­ча­ти ве­ли­ку кіль­кість енер­гії на бо­роть­бу із за­по­ді­я­ною нав­ко­ли­шньо­му се­ре­до­ви­щу шко­дою.

При­ро­дні ал­го­ри­тми

Без­сум­нів­ним фа­ктом є те, що за умо­ви від­нов­ле­н­ня ко­ло­обі­гу ор­га­ні­чної ре­чо­ви­ни, тоб­то за­орю­ю­чи у верх­ній шар ґрун­ту всі ро­слин­ні реш­тки, за 4–6 ро­ків (за умо­ви від­нов­ле­н­ня ґрун­то­вої фа­у­ни), збіль­шу­є­ться вро­жай­ність і від­па­дає по­тре­ба в за­сто­со­ву­ван­ні мі­не­раль­них до­брив. І нав­па­ки, без по­вер­не­н­ня ро­слин­них ре­шток на по­ля су­ча­сне зем­ле­роб­ство є при­мі­тив­ним (з еко­но­мі­чно­го по­гля­ду), як і ти­ся­чу ро­ків то­му. Змі­нив­ся ли­ше фор­мат. По­трі­бно зро­зу­мі­ти, що роз­ви­ну­та ме­ха­ні­за­ція, хі­мі­за­ція, ген­на ін­же­не­рія, під­ви­ще­ні до­зи до­брив, без­ме­жна кіль­кість про­хо­дів агре­га­тів по по­лю, за­сто­су­ва­н­ня комп’ютер­ної те­хні­ки та ди­стан­цій­но­го мо­ні­то­рин­гу то­що — це не від­нов­ле­н­ня ро­дю­чо­сті ґрун­ту.

Під час дис­ку­сій із при­хиль­ни­ка­ми тра­ди­цій­но­го зем­ле­роб­ства ча­сто по­стає пи­та­н­ня, чо­му за­сто­су­ва­н­ня мі­не­раль­них до­брив дає при­бав­ку вро­жаю. Так, ро­сли­нам справ­ді по­трі­бні до­сту­пні роз­чи­не­ні еле­мен­ти жив­ле­н­ня. В ґрун­то­во­му се­ре­до­ви­щі пе­ре­ва­жна їх біль­шість пе­ре­бу­ває у ґрун­то­во-по­гли­наль­но­му ком­пле­ксі. Не на­ма­га­ю­чись їх пе­ре­ве­сти в до­сту­пну для ро­слин фор­му, ми вно­си­мо мі­не­раль­ні со­лі й «си­лою», шля­хом не­ви­прав­да­них ма­те­рі­аль­них і фі­нан­со­вих ви­трат, отри­му­є­мо очі­ку­ва­ну при­бав­ку вро­жаю.

Ро­сли­нам ди­кої при­ро­ди втру­ча­н­ня лю­ди­ни не­по­трі­бне. Їхнє жив­ле­н­ня за­без­пе­чу­є­ться при­ро­дним біо­це­но­зом, оскіль­ки ро­дю­чість — це ди­на­мі­чна са­мо­до­ста­тність ґрун­ту. В умо­вах від­су­тно­сті ґрун­то­вої фа­у­ни за­зна­че­на са­мо­до­ста­тність не­мо­жли­ва. Звід­си ви­пли­ває, що мі­не­раль­ні до­бри­ва жо­дно­го від­но­ше­н­ня до ре­гу­лю­ва­н­ня ро­дю­чо­сті не ма­ють. Нав­па­ки, вне­се­н­ня до­брив, і тим па­че, отри­ма­н­ня при­бав­ки вро­жаю — це ха­ра­ктер­на озна­ка від­су­тно­сті ро­дю­чо­сті.

Якщо по­ра­ху­ва­ти, то від­но­сна ко­ристь від за­сто­су­ва­н­ня мі­не­раль­них до­брив при­бли­зно ста­но­ви­ти­ме 40%, а за­по­ді­я­на шко­да…? До то­го ж мі­не­раль­ни­ми ре­чо­ви­на­ми ґрун­ти й так до­бре за­без­пе­че­ні. На­при­клад, на до­слі­дних по­лі­го­нах УКРНДІПВТ ім. Л. По­го­рі­ло­го вміст фо­сфо­ру ста­но­вить близь­ко 200 мг/кг, тоб­то ви­со­кий; ка­лію — в ме­жах 110 мг/кг, тоб­то під­ви­ще­ний; що­прав­да, низь­кий по­ка­зник азо­ту — в ме­жах 120 мг/кг. Тоб­то на­справ­ді мі­не­раль­них еле­мен­тів у на­ших ґрун­тах у со­тні ра­зів біль­ше, ніж ви­но­си­ться з уро­жа­єм. А от ву­гле­ки­сло­го га­зу, нав­па­ки, в по­ві­трі у 20–50 ра­зів мен­ше, ніж по­трі­бно ро­сли­нам. На­при­клад, для опти­маль­но­го ро­сту й роз­ви­тку ро­сли­ни цукро­вих бу­ря­ків за 1 до­бу зда­тні по­гли­на­ти 300 кг/га

СО2, то­ді як у ме­тро­во­му ша­рі по­ві­тря йо­го мі­сти­ться ли­ше 4–5 кг/га. Під­ви­щи­ти йо­го вміст мо­жна ли­ше шля­хом роз­кла­да­н­ня ро­слин­них ре­шток уна­слі­док актив­ної мі­кро­біо­ло­гі­чної ді­яль­но­сті. В ре­зуль­та­ті чо­го кон­цен­тра­ція

зро­стає в 500–1000 ра­зів. Це і є основ­не СО2 жив­ле­н­ня ро­слин ву­гле­цем. Жо­дне су­ча­сне до­бри­во не мо­же за­без­пе­чи­ти ро­сли­ни цим еле­мен­том. То­му пра­кти­чно весь ву­глець для ро­слин утво­рю­є­ться під час мі­кро­бно­го роз­кла­да­н­ня ор­га­ні­ки.

Су­ча­сна на­у­ка ви­ді­ли­ла та­кі види ро­дю­чо­сті:

• при­ро­дна, що сфор­му­ва­ла­ся вна­слі­док при­ро­дних ґрун­то­твор­них про­це­сів; • по­тен­цій­на — ви­зна­ча­є­ться за­па­сом еле­мен­тів жив­ле­н­ня в ґрун­ті як у до­сту­пній, так і не­до­сту­пній фор­мах; • шту­чна — ство­рю­є­ться під час обро­бі­тку ґрун­ту, вне­се­н­ня до­брив, зро­ше­н­ня, осу­ше­н­ня то­що; • ефе­ктив­на — вра­хо­вує за­сто­су­ва­н­ня пра­ці, ка­пі­та­лу й ви­мі­рю­є­ться ве­ли­чи­ною вро­жаю; • ре­аль­на — сту­пінь про­яв­ле­н­ня по­тен­цій­ної ро­дю­чо­сті в кон­кре­тних умо­вах й оці­ню­є­ться зв’язу­ва­н­ням енер­гії в кон­кре­тних ґрун­то­во-клі­ма­ти­чних зо­нах. Жо­дне із цих ви­зна­чень не по­яснює, у чо­му суть ро­дю­чо­сті і як її під­ви­щи­ти, то­му що ро­дю­чість ґрун­ту не­об­хі­дно роз­гля­да­ти не як на­бір пев­них па­ра­ме­трів, а як пев­ний про­цес. У ґрун­то­во­му се­ре­до­ви­щі по­стій­но від­бу­ва­є­ться си­нер­гі­чна вза­є­мо­дія ор­га­ні­чної ре­чо­ви­ни, мі­кро­фло­ри ґрун­ту й ґрун­то­во­по­гли­наль­но­го ком­пле­ксу. Обго­во­рю­ю­чи пи­та­н­ня ро­дю­чо­сті ґрун­ту, ми не по­вин­ні роз­ді­ля­ти ро­сли­ни, ґрун­то­ве се­ре­до­ви­ще та мі­кро­ор­га­ні­зми. По­ня­т­тя ро­дю­чо­сті ґрун­ту має по­єд­ну­ва­ти­ся з актив­ні­стю жи­вої йо­го біо­ма­си. То­му бу­ло ви­ді­ле­но та­ке по­ня­т­тя, як ди­на­мі­чна ро­дю­чість, тоб­то біо­ло­гі­чне пе­ре­тво­ре­н­ня енер­гії ор­га­ні­чної ре­чо­ви­ни на но­ву біо­ма­су.

Ку­ди ру­ха­ти­ся да­лі

Укра­ї­на має пе­ре­йти на си­сте­ми зем­ле­роб­ства, які ба­зу­ва­ти­му­ться на но­во­му ми­слен­ні що­до про­це­су ґрун­то­утво­ре­н­ня, си­сте­мі жив­ле­н­ня ро­слин, за­ко­нах при­ро­ди. Ро­слин­ний і тва­рин­ний сві­ти, як і нав­ко­ли­шнє се­ре­до­ви­ще, під­ко­рю­ю­ться одним і тим са­мим фі­зи­чним за­ко­нам. Жи­ти в гар­мо­нії з при­ро­дою — це пі­зна­ти ці за­ко­ни та на­вчи­ти­ся їх за­сто­со­ву­ва­ти. При­ро­дно­му зем­ле­роб­ству на­справ­ді по­над 100 ро­ків. Ни­ні роз­по­чав­ся пе­рі­од но­во­го йо­го під­йо­му. В Аме­ри­ці та в єв­ро­пей­ських кра­ї­нах по­ши­рю­є­ться по­верх­не­вий і ну­льо­вий обро­бі­тки ґрун­ту. В Ар­ген­ти­ні як си­де­ра­ти ви­ко­ри­сто­ву­ють бур’яни. За та­ких те­хно­ло­гій при­пи­не­на де­гра­да­ція ґрун­ту.

Но­ва си­сте­ма при­ро­дно­го зем­ле­роб­ства має ба­зу­ва­ти­ся на:

• за­пу­ску про­це­сів від­нов­ле­н­ня ро­дю­чо­сті ґрун­ту за­сто­су­ва­н­ням ем-те­хно­ло­гій;

• ви­ко­ри­стан­ні пі­сля­жнив­них ре­шток у ви­ро­щу­ван­ні си­де­раль­них куль­тур;

• по­верх­не­во­му обро­бі­тку ґрун­ту;

• за­сто­су­ван­ні по­за­ко­ре­не­во­го піджив­ле­н­ня ор­га­но-мі­не­раль­ни­ми ком­пле­кса­ми, сти­му­ля­то­ра­ми, мор­фо­ре­гу­ля­то­ра­ми та рі­зно­ма­ні­тни­ми ан­ти­стре­со­ви­ми пре­па­ра­та­ми;

• си­сте­мі за­хи­сту куль­тур на осно­ві прав­ди­во­го фі­то­мо­ні­то­рин­гу й спіль­но­го за­сто­су­ва­н­ня в пе­ре­хі­дно­му пе­рі­о­ді хі­мі­чних і біо­ло­гі­чних за­со­бів за­хи­сту ро­слин.

На­справ­ді існу­ють на­у­ко­во об­ґрун­то­ва­ні під­хо­ди що­до від­мо­ви від за­сто­су­ва­н­ня пе­сти­ци­дів, але для цьо­го зна­до­бля­ться 5–7 ро­ків для від­нов­ле­н­ня ро­дю­чо­сті ґрун­ту. Са­ме то­му га­лу­зі ро­слин­ни­цтва по­трі­бна справ­жня ува­га й під­трим­ка з бо­ку дер­жа­ви. Дер­жа­ва має спри­я­ти роз­ви­тку сіль­сько­го го­спо­дар­ства, від­нов­лен­ню ді­яль­но­сті біо­фа­брик і біо­ла­бо­ра­то­рій, які фун­кціо­ну­ва­ли у 90-х ро­ках ми­ну­ло­го сто­лі­т­тя.

Пі­дби­ва­ю­чи під­су­мок, вар­то на­го­ло­си­ти, що но­ві під­хо­ди у ве­ден­ні сіль­сько­го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті вже ві­до­мі, ли­ши­ло­ся тіль­ки де­таль­но осво­ї­ти їх та на­вчи­ти­ся впро­ва­джу­ва­ти у ви­ро­бни­чу ді­яль­ність.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.