Про­я­ви хво­ро­би Гле­се­ра

Про­ана­лі­зо­ва­но па­то­ло­гі­чні та гі­сто­ло­гі­чні змі­ни в ор­га­ні­змі в ра­зі за­хво­рю­ва­н­ня сви­ней на ге­мо­фі­льо­зний по­лі­се­ро­зит

The Ukrainian Farmer - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - ГА­ЛИ­НА РЕБЕНКО, до­цент ка­фе­дри епі­зоо­то­ло­гії та па­ра­зи­то­ло­гії Сум­ський на­ціо­наль­ний аграр­ний уні­вер­си­тет

За­ле­жно від фор­ми про­я­ву хво­ро­би Гле­се­ра (ге­мо­фі­льо­зно­го по­лі­се­ро­зи­ту) без від­по­від­них знань мо­же зда­ти­ся, що в одно­му ста­ді сви­ні ма­ють рі­зні хво­ро­би. Якщо Haemophilus parasuis за­не­се­но вперше, ви­ни­ка­ють спа­ла­хи, що су­про­во­джу­ю­ться ви­со­кою за­хво­рю­ва­ні­стю та смер­тні­стю се­ред сви­ней. У та­ко­му ра­зі спо­сте­рі­га­ють го­стрий пе­ре­біг із пнев­мо­ні­єю та се­пти­це­мі­єю без при­та­ман­но­го хво­ро­бі Гле­се­ра по­лі­се­ро­зи­ту. Та­ку фор­му опи­са­но в го­спо­дар­ствах, що спе­ці­а­лі­зу­ю­ться на ви­ро­щу­ван­ні Spf-сви­ней — тва­рин, отри­ма­них у спе­ці­аль­них умо­вах, віль­них від спе­ци­фі­чних па­то­ге­нів.

У го­спо­дар­ствах із по­стій­ною цир­ку­ля­ці­єю H. parasuis (а та­ких пе­ре­ва­жна біль­шість і не ли­ше в Укра­ї­ні) го­стрі ін­фе­кції тра­пля­ю­ться на­ба­га­то рід­ше й клі­ні­чно про­яв­ля­ю­ться се­ред по­ро­сят, що під­да­ю­ться впли­ву стре­су. В ін­фі­ко­ва­них ста­дах дже­ре­лом збу­дни­ка хво­ро­би є сви­но­ма­тки, тож у по­ро­сят про­тя­гом усьо­го під­си­сно­го пе­рі­о­ду є за­гро­за за­ра­же­н­ня. Про­те кіль­кість збу­дни­ка, що ви­ді­ля­є­ться, — не­зна­чна, до то­го ж па­саж че­рез ор­га­нізм сви­но­ма­тки зни­жує ві­ру­лен­тність мі­кро­ор­га­ні­змів, то­му за­ра­жа­ю­ться не всі тва­ри­ни в гні­зді. Та­ким чи­ном по­ро­ся­та, сли­зо­ві но­са яких бу­ли ко­ло­ні­зо­ва­ні па­ра­зи­том, роз­ви­ва­ють вла­сний іму­ні­тет, а пі­зні­ше ста­ють суб­клі­ні­чни­ми но­сі­я­ми. Ін­ші по­ро­ся­та, які уни­кну­ли ко­ло­ні­за­ції, у цей пе­рі­од за­хи­ще­ні ко­ло­страль­ним іму­ні­те­том. Рі­вень ко­ло­страль­них ан­ти­тіл змен­шу­є­ться про­тя­гом кіль­кох днів пі­сля від­лу­че­н­ня, а ча­сто­та ви­ді­ле­н­ня па­то­ген­них шта­мів у суб­клі­ні­чних но­сі­їв збіль­шу­є­ться че­рез стрес пі­сля від­лу­че­н­ня, і за­хво­рю­ва­н­ня по­ши­рю­є­ться на тва­рин, сли­зо­ві яких не бу­ли ко­ло­ні­зо­ва­ні в під­си­сно­му пе­рі­о­ді. Ці тва­ри­ни не за­хи­ще­ні ані ко­ло­страль­ним, ані вла­сним по­стін­фе­кцій­ним іму­ні­те­том, від­по­від­но, во­ни ду­же чу­тли­ві до ін­фе­кції.

Іно­ді не­ве­ли­кий спа­лах із го­стрим чи під­го­стрим пе­ре­бі­гом мо­же бу­ти зу­мов­ле­ний за­не­се­н­ням більш ві­ру­лен­тно­го, ніж цир­ку­ля­цій­ний у ста­ді, се­ро­ва­рі­ан­та H. parasuis. Це тра­пля­є­ться в ра­зі за­ве­зе­н­ня но­во­го по­го­лів’я. Всі ві­ко­ві ка­те­го­рії сви­ней чу­тли­ві до ін­фе­кції й мо­жуть під­па­сти під спа­лах хво­ро­би.

Кла­си­чний пе­ре­біг хво­ро­би Гле­се­ра ха­ра­кте­ри­зу­є­ться фі­бри­но­зним по­лі­се­ро­зи­том, по­лі­ар­три­том і ме­нін­гі­том. У цьо­му ра­зі все по­чи­на­є­ться з руй­ну­ва­н­ня збу­дни­ком но­со­вих епі­те­лі­аль­них клі­тин. Зго­дом ба­кте­рії мо­жуть по­ши­рю­ва­ти­ся ниж­че по ди­халь­них шля­хах до ле­гень або по­тра­пля­ти в кров і роз­но­си­ти­ся ге­ма­то­ло­гі­чним шля­хом по всьо­му ор­га­ні­зму. Мі­шен­ню H. parasuis оби­рає се­ро­зні обо­лон­ки: су­гло­бо­ві по­верх­ні, оче­ре­ви­ну, пе­ри­кард, плев­ру, се­ро­зні обо­лон­ки ки­шків­ни­ка, ле­гень і моз­ку. В мо­ло­дих сви­ней най­ча­сті­ше ре­є­стру­ю­ться ме­нін­гіт або ін­фе­кції се­ре­дньо­го ву­ха, а та­кож пнев­мо­нія, пе­ри­кар­дит, пе­ри­то­ніт і плев­рит. У стар­ших сви­ней, які при­хо­ва­но пе­ре­но­сять по­ча­тко­ву фа­зу ін­фі­ку­ва­н­ня, роз­ви­ва­є­ться хро­ні­чне за­хво­рю­ва­н­ня, най­по­ши­ре­ні­ши­ми клі­ні­чни­ми озна­ка­ми яко­го є зни­же­н­ня швид­ко­сті ро­сту, хро­ні­чна куль­га­вість, сер­це­ва не­до­ста­тність.

На па­то­ло­го­ана­то­мі­чно­му роз­ти­ні сви­ней, що за­ги­ну­ли від хво­ро­би Гле­се­ра, звер­тає на се­бе ува­гу се­ро­зно-фі­бри­но­зний або фі­бри­но­зно-гній­ний ексу­дат у по­ро­жни­нах і на по­верх­ні се­ро­зних обо­ло­нок: за­зви­чай в оче­ре­ви­ні, пе­ри­кар­ді, плев­рі або в су­гло­бах. По­ро­жни­ни (че­рев­на, гру­дна, пе­ри­кар­ді­аль­на) на­пов­не­ні ка­ла­му­тною рі­ди­ною з до­мі­шка­ми фі­бри­ну у ви­гля­ді пла­стів­ців чи ни­ток, які та­кож на по­верх­нях ор­га­нів й обо­ло­нок ма­ють ви­гляд зва­ре­но­го яє­чно­го біл­ка (фо­то1).

На огля­ді ура­же­них су­гло­бів ви­яв­ля­ють зна­чне їх збіль­ше­н­ня, на­бря­клі пе­рі­ар­ти­ку­ляр­ні тка­ни­ни. На роз­ти­ні в по­ро­жни­ні су­гло­ба ви­дно си­но­ві­аль­ну рі­ди­ну із сир­ни­стим фі­бри­но­зно-гній­ним ексу­да­том (фо­то 2), хря­що­ві по­верх­ні в хро­ні­чних ви­пад­ках шорс­ткі, іно­ді з кро­во­ви­ли­ва­ми.

У важ­чих ви­пад­ках ви­яв­ля­є­ться ме­нін­гіт, тром­бо­ти­чний ме­нін­го­ен­це­фа­літ, що су­про­во­джу­є­ться збіль­ше­н­ням ти­ску спин­но­моз­ко­вої рі­ди­ни.

За го­стро­го се­пти­чно­го пе­ре­бі­гу на роз­ти­ні ви­яв­ля­ють озна­ки ці­а­но­зу, під­шкір­но­го та ле­ге­не­во­го на­бря­ків, кро­во­ви­ли­ви (пе­те­хі­аль­ні й екхі­мо­зні) в пе­чін­ці, нир­ках і моз­ку. Та­кож спо­сте­рі­га­ють на­яв­ність фі­бри­но­вих згус­тків у по­ро­жни­нах. Однак ти­по­вих ознак за­па­ле­н­ня сли­зо­вої обо­лон­ки ди­халь­них шля­хів не ви­яв­ля­ють.

Гі­сто­ло­гі­чни­ми до­слі­дже­н­ня­ми тка­нин за фі­бри­но­зно-гній­но­го за­па­ле­н­ня ви­яв­ля­ють ін­філь­тра­цію ней­тро­фі­ла­ми і мен­шою мі­рою ма­кро­фа­га­ми. На гі­сто­пре­па­ра­тах (фо­то 3–5), фар­бо­ва­них ге­ма­то­кси­лін-ео­зи­ном, пред­став­ле­но фі­бри­но­зне за­па­ле­н­ня. Пе­ри­кард і ві­сце­раль­на плев­ра вкри­ті ря­сним фі­бри­ном, не­кро­ти­зо­ва­ни­ми клі­ти­на­ми тка­ни­ни, се­ред яких ба­га­то ней­тро­фі­лів і фі­бро­зної спо­лу­чної тка­ни­ни. Та­кож по­мі­тний на­бряк.

Еко­но­мі­чні втра­ти від хво­ро­би Гле­се­ра скла­да­ю­ться з не­до­о­три­ма­н­ня при­ро­стів ма­си сви­ней на до­ро­щу­ван­ні та від­го­дів­лі, ви­бра­ку­ва­н­ня, за­ги­бе­лі по­ро­сят у ра­зі го­строї фор­ми з ле­таль­ні­стю до 70%, а та­кож із ви­трат на лі­ку­ва­н­ня.

Фо­то 1. Фі­бри­но­зний пе­ри­кар­дит

Фо­то 2. Фі­бри­но­зно-гній­ний ексу­дат у по­ро­жни­ні су­гло­ба

Фо­то 3. Фі­бри­но­зно-гній­ний плев­рит із за­кор­ко­ва­ним фі­бри­но­вим тром­бом, час­тко­ва ін­філь­тра­ція ле­гень гі­сті­о­ци­та­ми та ней­тро­фі­ла­ми

Фо­то 4. Фі­бри­но­зний пе­ри­кар­дит

Фо­то 5. Фі­бри­но­зний плев­рит

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.