На зер­но­схо­ви­ща ба­га­ті

Зро­ста­н­ня по­ту­жно­стей зі збе­рі­га­н­ня зер­на в Укра­ї­ні за­го­стрює кон­ку­рен­цію між ко­мер­цій­ни­ми еле­ва­то­ра­ми

The Ukrainian Farmer - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - КА­ТЕ­РИ­НА ВАРИБОК

Узер­но­збе­рі­галь­ній си­сте­мі на­шої кра­ї­ни від­чу­тні по­зи­тив­ні зру­ше­н­ня. На­сам­пе­ред це про­яв­ля­є­ться в роз­ши­рен­ні еле­ва­тор­ної ме­ре­жі, збіль­шен­ні по­ту­жно­стей для збе­рі­га­н­ня зер­на, а та­кож мо­дер­ні­за­ції та по­лі­пше­н­ня умов цьо­го збе­рі­га­н­ня.

Пер­спе­ктив­ні ін­ве­сти­ції

Біль­шість укра­їн­ських агро­ви­ро­бни­ків уже дав­но зро­зумі­ли, що ін­ве­сту­ва­ти в бу­дів­ни­цтво вла­сних зер­но­схо­вищ ду­же ви­гі­дно. Як мі­ні­мум ви­го­да по­ля­гає в то­му, що на­да­лі їм не до­ве­де­ться пе­ре­пла­чу­ва­ти за по­слу­ги на сто­рон­ніх еле­ва­то­рах. Як ма­кси­мум — на збе­рі­ган­ні зер­на від су­сі­дніх під­при­ємств мо­жна за­ро­би­ти чи­ма­лі гро­ші.

Та­ким чи­ном, за­галь­на міс­ткість зер­но­схо­вищ в Укра­ї­ні з ро­ку в рік збіль­шу­є­ться. На­при­клад, у 2016 ро­ці в кра­ї­ні бу­ло по­бу­до­ва­но по­над 30 еле­ва­то­рів, су­ку­пна по­ту­жність з одно­ча­сно­го збе­рі­га­н­ня зер­на яких ста­но­ви­ла май­же 1 млн тонн.

Чи­ма­ло укра­їн­ських ком­па­ній збіль­ши­ли збе­рі­галь­ні по­ту­жно­сті й цьо­го ро­ку. Се­ред най­біль­ших ін­ве­сти­цій­них про­е­ктів — за­пуск пе­ре­ван­та­жу­валь­них тер­мі­на­лів ком­па­нії «НІБУЛОН» у мі­сті Го­ла При­стань Хер­сон­ської та се­лі Бі­лень­ке За­по­різь­кої обла­стей. Оби­два тер­мі­на­ли мо­жуть збе­рі­га­ти по 77 тис. тонн зер­на та бу­ли зве­де­ні всьо­го за 100 днів за ко­шти Єв­ро­пей­сько­го ін­ве­сти­цій­но­го бан­ку.

Крім цьо­го, в Ми­ко­ла­їв­ській обла­сті в кві­тні цьо­го ро­ку група ком­па­ній «ПАЕК» від­кри­ла пе­ре­ван­та­жу­валь­ний ком­плекс «Ба­лов­нян­ська ви­ро­бни­ча ба­за» по­ту­жні­стю одно­ча­сно­го збе­рі­га­н­ня зер­на 100 тис. тонн.

Ком­па­нія «Бу­ча­ча­гро­хліб­пром» у Тер­но­піль­ській обла­сті від­кри­ла но­ву чер­гу на 30 тис. тонн, збіль­шив­ши за­галь­ну по­ту­жність сво­го еле­ва­тор­но­го ком­пле­ксу до 95 тис. тонн. Роз­ши­ри­ла свої зер­но­збе­рі­галь­ні по­ту­жно­сті й група ком­па­ній АІК, яка про­ве­ла ре­кон­стру­кцію Чу­днів­сько­го еле­ва­то­ра, збіль­шив­ши йо­го по­ту­жно­сті з 12 до 30 тис. тонн.

При­мно­жу­ють об­ся­ги збе­рі­га­н­ня зер­на на сво­їх ком­пле­ксах і та­кі ком­па­нії, як «Аскет Ши­пінг» (роз­ши­рює склад «При­лив» із 80 до 120 тис. тонн) «Зо­ря По­ді­л­ля» (збіль­шує за­галь­ні еле­ва­тор­ні по­ту­жно­сті з 40 до 63 тис. тонн), «Ро­сток-хол­динг» (мо­дер­ні­зує Нов­го­род-сі­вер­ський еле­ва­тор та пла­нує збіль­ши­ти йо­го по­ту­жно­сті вдвоє — до 22,5 тис. тонн) то­що.

Се­ред уже роз­по­ча­тих по­то­чно­го ро­ку про­е­ктів із роз­ши­ре­н­ня зер­но­схо­вищ одним із на­ймас­шта­бні­ших є бу­дів­ни­цтво но­во­го еле­ва­то­ра в Чер­ні­гів­ській обла­сті Ба­ри­шів­ською зер­но­вою ком­па­ні­єю (Grain Alliance). За­кін­чи­ти бу­дів­ни­цтво в ком­па­нії пла­ну­ють у ве­ре­сні цьо­го ро­ку. По­ту­жність збе­рі­га­н­ня зер­на на но­во­му об’єкті ста­но­ви­ти­ме 72 тис. тонн.

Та­кож про свої пла­ни зі зве­де­н­ня но­во­го еле­ва­то­ра на 50 тис. тонн за­я­вив ін­ший агро­хол­динг — «Астар­та». З’яви­ться він на ба­зі агро­фір­ми «До­бро­бут» у се­лі Ко­зель­щи­на Пол­тав­ської обла­сті.

Не­за­ба­ром від­криє но­ве зер­но­схо­ви­ще й агро­фір­ма «Ві­кто­рія», що є під­роз­ді­лом LNZ Group. Еле­ва­тор по­ту­жні­стю 77 тис. тонн у мі­сті Бі­ло­піл­лі Сум­ської обла­сті по­ча­ли бу­ду­ва­ти ще в сі­чні 2017 ро­ку.

Крім цьо­го, на по­ча­тку 2017 ро­ку стар­ту­ва­ло бу­дів­ни­цтво зер­но­во­го тер­мі­на­ла в Оде­сько­му пор­ту ком­па­нії «Но­во­тех-тер­мі­нал». Від­по­від­но до пла­ну тер­мі­нал вклю­ча­ти­ме пор­то­вий еле­ва­тор по­ту­жні­стю одно­ра­зо­во­го збе­рі­га­н­ня 110 тис. тонн.

Зер­но­схо­ви­ща­ми за­без­пе­че­ні

На­ра­зі су­ку­пна міс­ткість збе­рі­га­н­ня зер­на в Укра­ї­ні на сер­ти­фі­ко­ва­них еле­ва­то­рах ста­но­вить 36,3 млн тонн. Во­дно­час у 2016 ро­ці укра­їн­ські агра­рії зі­бра­ли 66 млн тонн зер­но­вих і зер­но­бо­бо­вих куль­тур, що ста­ло ре­кор­дним по­ка­зни­ком за всю істо­рію не­за­ле­жно­сті на­шої кра­ї­ни.

Тож не важ­ко під­ра­ху­ва­ти, що в ці­ло­му по Укра­ї­ні за­без­пе­че­ність агро­про­ми­сло­во­го ком­пле­ксу зер­ноз­схо­ви­ща­ми ста­но­вить 55%. Однак це твер­дже­н­ня не зов­сім пра­виль­не, оскіль­ки за та­ко­го під­ра­хун­ку не вра­хо­ву­є­ться один ва­жли­вий кри­те­рій — обо­ро­тність об­ся­гів збе­рі­га­н­ня на еле­ва­то­рах.

Якщо все ж зва­жи­ти на те, що не все зі­бра­не про­тя­гом ро­ку зер­но над­хо­дить на скла­ди одно­ча­сно (спо­ча­тку їх за­ван­та­жу­ють ран­ні­ми зер­но­ви­ми, а пі­сля звіль­не­н­ня по­ту­жно­стей над­хо­дять пі­зні куль­ту­ри), мо­жна смі­ли­во ствер­джу­ва­ти, що на­яв­них в Укра­ї­ні зер­но­збе­рі­галь­них по­ту­жно­стей ціл­ком до­ста­тньо, щоб об­слу­го­ву­ва­ти весь уро­жай, що ни­ні зби­ра­ють із по­лів.

У се­ре­дньо­му за се­зон один еле­ва­тор всти­гає здій­сни­ти пів­то­ра ци­клу при­йма­н­ня та від­ван­та­же­н­ня зер­на. Однак де­я­кі з під-

при­ємств за­для отри­ма­н­ня біль­шо­го при­бу­тку мо­жуть про­во­ди­ти на­віть три обо­ро­ти при­йма­н­ня зер­но­вих куль­тур на свої по­ту­жно­сті. Осо­бли­во це сто­су­є­ться но­вих, не­що­дав­но збу­до­ва­них зер­но­схо­вищ, су­ча­сне обла­дна­н­ня яких до­зво­ляє здій­сню­ва­ти склад­ські опе­ра­ції швид­ше.

Ще одним ва­жли­вим кри­те­рі­єм, яким до­во­лі ча­сто не­хту­ють під час під­ра­хун­ку за­без­пе­че­но­сті Укра­ї­ни по­ту­жно­стя­ми зі збе­рі­га­н­ня зер­на, є кіль­кість не­сер­ти­фі­ко­ва­них скла­дів. Власники та­ких скла­дів ви­ко­ри­сто­ву­ють їх ви­ня­тко­во для сво­їх по­треб і не ма­ють пра­ва на­да­ва­ти по­слу­ги зі збе­рі­га­н­ня куль­тур ін­шим сіль­го­спви­ро­бни­кам.

На сьо­го­дні то­чні об­ся­ги не­сер­ти­фі­ко­ва­них зер­но­схо­вищ у на­шій кра­ї­ні не­ві­до­мі, однак екс­пер­ти оці­ню­ють їх при­бли­зно у 16 млн тонн. Однак вар­то вра­хо­ву­ва­ти, що та­кі еле­ва­то­ри пе­ре­ва­жно є ду­же ста­ри­ми, не ма­ють на­ле­жно­го те­хні­чно­го осна­ще­н­ня та не зда­тні за­без­пе­чи­ти на­ле­жні умо­ви збе­рі­га­н­ня зер­на.

Си­ту­а­ція в ре­гіо­нах

Ціл­ком ло­гі­чно, що най­біль­ші зер­но­збе­рі­галь­ні по­ту­жно­сті ма­ють ті ре­гіо­ни Укра­ї­ни, де ва­ло­ві збо­ри зер­но­вих куль­тур є най­ви­щи­ми. На­ра­зі від­чу­ва­є­ться силь­на не­рів­но­мір­ність у роз­по­ді­лі еле­ва­тор­них по­ту­жно­стей між Цен­траль­ною та Пів­ден­ною Укра­ї­ною — з одно­го бо­ку та За­хі­дною — з дру­го­го.

На­при­клад, Пол­тав­ська область, що ста­ла то­рік лі­де­ром ви­ро­бни­цтва зер­но­вих, має су­ку­пні по­ту­жно­сті з їхньо­го збе­рі­га­н­ня в об­ся­зі по­над 4 млн тонн. Во­дно­час За­кар­пат­ська область, агра­рії якої з ро­ку в рік зби­ра­ють най­мен­ші вро­жаї, має еле­ва­то­ри, по­ту­жність яких ледь ся­гає 100 тис. тонн.

До то­го ж зер­но­схо­ви­ща, які має ко­жна окре­ма область Укра­ї­ни, не зав­жди по­кри­ва­ють об­ся­ги ви­ро­бле­но­го нею зер­на. Най­гір­ша си­ту­а­ція зно­ву ж та­ки в за­хі­дно­му ре­гіо­ні. У спів­від­но­шен­ні між зі­бра­ни­ми у 2016 ро­ці вро­жа­єм і за­галь­ни­ми по­ту­жно­стя­ми зер­но­схо­вищ най­ниж­чі по­ка­зни­ки має За­кар­пат­ська область (24%). Не­да­ле­ко від неї ві­дір­ва­ла­ся Львів­ська область із по­ка­зни­ком у 39%. Тре­тє й че­твер­те мі­сце зни­зу роз­ді­ли­ли між со­бою Во­лин­ська та Чер­ні­ве­цька обла­сті — по 43%. За­ми­кає п’ятір­ку ау­тсай­де­рів Іва­но-фран­ків­щи­на, де на­яв­ні еле­ва­то­ри по­кри­ва­ють май­же по­ло­ви­ну зі­бра­но­го вро­жаю зер­но­вих (48%).

Лі­де­ра­ми із за­без­пе­че­но­сті еле­ва­тор­ни­ми по­ту­жно­стя­ми тра­ди­цій­но є цен­траль­ні та пів­ден­ні обла­сті Укра­ї­ни. Кон­цен­тра­ція зер­но­збе­рі­галь­них по­ту­жно­стей у цих ре­гіо­нах зу­мов­лю­є­ться орі­єн­та­ці­єю агро­ви­ро­бни­ків та експорт сво­єї про­ду­кції че­рез мор­ські пор­ти.

На­ра­зі в укра­їн­ських мор­ських пор­тах ре­а­лі­зо­ву­є­ться чи­ма­ло про­е­ктів із бу­дів­ни­цтва пе­ре­ван­та­жу­валь­них тер­мі­на­лів і зер­но­збе­рі­галь­них ком­пле­ксів. Екс­пер­ти ствер­джу­ють, що ре­а­лі­за­ція всіх по­ча­тих і за­яв­ле­них про­е­ктів до­зво­лить Укра­ї­ні до 2020 ро­ку збіль­ши­ти по­ту­жно­сті з пе­ре­вал­ки зер­на на експорт до по­над 100 млн тонн на рік.

Та­ким чи­ном, без­умов­ним лі­де­ром із кон­цен­тра­ції еле­ва­тор­них по­ту­жно­стей є Ми­ко­ла­їв­ська область, спів­ві­дно­ше­н­ня між зер­но­збе­рі­галь­ни­ми скла­да­ми та зі­бра­ним уро­жа­єм у якій ся­гну­ло 109%. Цей по­ка­зник є аб­со­лю­тним ви­ня­тком для Укра­ї­ни, адже жо­дна з обла­стей на­ра­зі не до­ся­гла по­зна­чки у 100%. Ін­ша при­чор­но­мор­ська область, Оде­ська, по­сі­дає тре­тє мі­сце за за­без­пе­че­ні­стю еле­ва­то­ра­ми з по­ка­зни­ком у 89%.

Ще одним ва­жли­вим на­пря­мом, який за остан­ні кіль­ка ро­ків на­ма­га­ю­ться від­ро­ди­ти укра­їн­ські агро­хол­дин­ги, є рі­чко­ві пе­ре­ве­зе­н­ня. Пер­шість у цьо­му на­пря­мі, зві­сно ж, на­ле­жить ком­па­нії «НІБУЛОН», яка вла­сни­ми си­ла­ми про­во­дить дно­по­гли­бле­н­ня Дні­пра й актив­но бу­дує зер­но­схо­ви­ща на йо­го бе­ре­гах. Зав­дя­ки цьо­му три обла­сті Цен­траль­ної Укра­ї­ни, че­рез які про­ля­гає най­біль­ша во­дна ар­те­рія на­шої дер­жа­ви, по­сі­да­ють пе­ре­до­ві мі­сця в умов­но­му рей­тин­гу із за­без­пе­че­но­сті еле­ва­тор­ни­ми по­ту­жно­стя­ми. Мо­ва йде про Кі­ро­во­град­ську (90%), Дні­про­пе­тров­ську (78) та За­по­різь­ку (72%) обла­сті.

Кон­ку­рен­ція та сво­бо­да ви­бо­ру

Та­кі сут­тє­ві змі­ни в укра­їн­ській зер­но­збе­рі­галь­ній си­сте­мі не­суть із со­бою як по­зи­тив­ні, так і не­га­тив­ні на­слід­ки. Одним із не­спри­я­тли­вих ре­зуль­та­тів збіль­ше­н­ня кіль­ко­сті зер­но­вих по­ту­жно­стей у на­шій кра­ї­ні, який від­чу­ва­ють на со­бі ве­ли­кі ком­па­нії — власники еле­ва­то­рів, є по­си­ле­н­ня кон­ку­рен­ції на рин­ку. Однак ця кон­ку­рен­ція має дво­бі­чний ефект: зав­дя­ки їй не­ве­ли­кі агро­під­при­єм­ства отри­му­ють до­да­тко­ві пе­ре­ва­ги.

Те­пер в укра­їн­сько­го агра­рія з’яви­ло­ся біль­ше ва­рі­ан­тів, якій із ком­па­ній до­ві­ри­ти на збе­рі­га­н­ня своє зер­но. То­му, аби втри­ма­ти ста­рих клі­єн­тів і при­ва­би­ти но­вих, вла­сни­кам еле­ва­то­рів до­во­ди­ться зни­жу­ва­ти ці­ни на по­слу­ги, або ж іти на рі­зно­го ро­ду по­сту­пки.

Яскра­вим при­кла­дом за­про­ва­дже­н­ня та­ких «зни­жок» для сіль­го­спви­ро­бни­ків є без­ко­штов­не збе­рі­га­н­ня зер­но­вих на еле­ва­то­рах. Для ба­га­тьох ком­па­ній при­бу­ток при­но­сить не збе­рі­га­н­ня чу­жо­го зер­на, а на­да­н­ня по­слуг із йо­го при­йма­н­ня та від­ван­та­же­н­ня. До­да­тко­ві ко­шти го­спо­да­рям еле­ва­тор­них ком­пле­ксів при­но­сять та­кі по­слу­ги, як су­ші­н­ня й очи­ще­н­ня куль­тур, які во­ни при­йма­ють на збе­рі­га­н­ня.

Ін­ший ва­рі­ант за­охо­че­н­ня агра­рі­їв по­ля­гає у без­ко­штов­но­му збе­рі­ган­ні їхньо­го зер­на за умо­ви йо­го подаль­шо­го про­да­жу вла­сни­ку еле­ва­то­ра. Са­ме та­ку по­слу­гу на ве­сні цьо­го ро­ку вве­ла ком­па­нія «Про­ме­тей». Зер­но­ви­ро­бник мо­же збе­рі­га­ти свій уро­жай на сто­рон­ньо­му зер­но­схо­ви­щі до зру­чно­го для се­бе мо­мен­ту, на­при­клад, до ча­су, ко­ли зер­но мо­жна ре­а­лі­зу­ва­ти за ви­гі­дні­шою ці­ною. Однак для то­го, щоб зер­но не «від­ле­жу­ва­ло­ся» на скла­дах по кіль­ка ро­ків, ком­па­нії-власники вста­нов­лю­ють пев­ні обме­же­н­ня як за тер­мі­ном збе­рі­га­н­ня, так і за об­ся­гом.

Ін­шим ре­зуль­та­том на­си­че­но­сті зер­но­збе­рі­галь­но­го рин­ку Укра­ї­ни є те, що з ньо­го по­сту­по­во йдуть ма­ло­ефе­ктив­ні грав­ці. Ком­па­нії, що ма­ють ста­рі зер­но­схо­ви­ща, пе­ре­орі­єн­то­ву­ю­ться на за­до­во­ле­н­ня вла­сних по­треб у збе­рі­ган­ні зер­но­вих, а не на на­да­н­ня по­слуг для ін­ших ви­ро­бни­ків. На за­мі­ну їм при­хо­дять но­ві грав­ці — з но­ви­ми чи мо­дер­ні­зо­ва­ни­ми еле­ва­то­ра­ми, що уком­пле­кто­ва­ні су­ча­сним обла­дна­н­ням і ма­ють біль­ші по­ту­жно­сті як зі збе­рі­га­н­ня зер­на, так і з йо­го при­йма­н­ня та від­ван­та­же­н­ня.

Усе це при­зво­дить до то­го, що умо­ви збе­рі­га­н­ня зер­на на укра­їн­ських еле­ва­то­рах сут­тє­во по­лі­пшу­ю­ться. Як ре­зуль­тат — під­ви­щу­є­ться якість са­мо­го зер­на, що дає мо­жли­вість сіль­го­спви­ро­бни­кам роз­ви­ва­ти свій бі­знес, на­ро­щу­ва­ти екс­порт­ні по­ста­ча­н­ня та роз­ши­рю­ва­ти їх на­пря­ми з ро­ку в рік.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.