Трен­ди ди­ско­вих бо­рін

Роз­гля­ну­то най­ці­ка­ві­ші рі­ше­н­ня, що за­про­ва­джу­ють за­во­ди-ви­ро­бни­ки у кон­стру­кці­ях ди­ско­вих ґрун­то­об­ро­бних зна­рядь

The Ukrainian Farmer - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - ТА­РАС ПАДЮКА, за­ві­ду­вач ла­бо­ра­то­рії ка­фе­дри екс­плу­а­та­ції і те­хні­чно­го сер­ві­су ма­шин ім. О. Д. Сем­ко­ви­ча Львів­ський на­ціо­наль­ний аграр­ний уні­вер­си­тет Спі­ав­тор: Ва­силь Ду­мич

Ди­ско­ві ґрун­то­об­ро­бні зна­ря­д­дя, які ма­ють ро­бо­чі ор­га­ни — сфе­ри­чні ди­ски, за­сто­со­ву­ють для оран­ки (ди­ско­ві плу­ги), лу­ще­н­ня стер­ні (ди­ско­ві лу­щиль­ни­ки), роз­роб­ки пла­стів пі­сля оран­ки ле­мі­шни­ми плу­га­ми й між­ря­дно­го обро­бі­тку ґрун­ту в са­дах. Ди­ско­ві бо­ро­ни й лу­щиль­ни­ки від­рі­зня­ю­ться тим, що ди­ски зі­бра­но в ба­та­реї на за­галь­них, за­зви­чай го­ри­зон­таль­них, осях; кут уста­нов­ле­н­ня ди­сків до лі­нії ру­ху в бо­рін 12–25°, а в лу­щиль­ни­ків — до 35°. Ди­ско­ві бо­ро­ни за при­зна­че­н­ням ді­лять на по­льо­ві, са­до­ві та бо­ло­тні (важ­кі). Для лу­щиль­ни­ків ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться пе­ре­ва­жно одно­слі­дні схе­ми, а для по­льо­вих бо­рін — дво­слі­дні.

По­льо­ві ди­ско­ві бо­ро­ни за­сто­со­ву­ють для по­дрі­бне­н­ня за­дер­ні­лих пла­стів і брил на по­верх­ні зо­ра­но­го по­ля, ве­сня­но­го пе­ре­д­по­сів­но­го обро­бі­тку зя­бу, а по­де­ку­ди для куль­ти­ва­ції па­рів, лу­ще­н­ня стер­ні й осві­же­н­ня лу­гів. Че­рез свою пра­кти­чність, ве­ли­ку про­ду­ктив­ність і на­дій­ність у ро­бо­ті по­льо­ві бо­ро­ни на­бу­ли най­біль­шо­го по­ши­ре­н­ня з упро­ва­дже­н­ням но­вих кон­стру­кцій­них рі­шень.

За­зви­чай по­льо­ві бо­ро­ни ро­блять дво­ря­дни­ми си­ме­три­чни­ми. Про­те остан­нім ча­сом для агре­га­ту­ва­н­ня з по­ту­жни­ми тра­кто­ра­ми по­ча­ли за­сто­со­ву­ва­ти дво­ря­дні не­си­ме­три­чні мо­де­лі. Так, для по­верх­не­во­го пе­ре­д­по­сів­но­го обро­бі­тку (до 10 см) мо­жна ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти лег­кі ди­ско­ві бо­ро­ни на жорс­ткій ра­мі фір­ми Maschio Gaspardo, (Іта­лія, се­рія Presto). Ди­ски змон­то­ва­но в два ря­ди про­ти­ле­жни­ми на­прям­ка­ми, а ко­жен диск не­за­ле­жно з’єд­на­ний із ра­мою за до­по­мо­гою пру­жин­ної си­сте­ми.

По­льо­ві бо­ро­ни на­чі­пно­го ти­пу за­сто­со­ву­ють ли­ше з тра­кто­ра­ми по­ту­жні­стю 20–30 к. с. Ши­ри­на за­хва­ту на­чі­пних ди­ско­вих бо­рін за­зви­чай не пе­ре­ви­щує 2 м (БДН-1,5; Unia Cut L й ін.). Для ро­бо­ти з по­ту­жні­ши­ми тра­кто­ра­ми ви­ко­ри­сто­ву­ють при­чі­пні ди­ско­ві бо­ро­ни, що ма­ють ши­ри­ну за­хва­ту до 4 м за жорс­ткої і до 10 м — за шар­нір­ної кон­стру­кції ра­ми.

Лу­ще­н­ня стер­ні про­во­дять ди­ско­ви­ми лу­щиль­ни­ка­ми, ди­ско­ви­ми бо­ро­на­ми або ле­мі­шни­ми лу­щиль­ни­ка­ми. Ро­бо­чі ор­га­ни на ди­ско­вих ґрун­то­об­ро­бних зна­ря­д­дях уста­нов­лю­ють у Х-, V-, та W-ком­по­ну­ван­ні у дво- або чо­ти­ри­ря­дно­му ви­ко­нан­ні.

На ди­ско­вих бо­ро­нах уста­нов­лю­ють гі­драв­лі­чні, ме­ха­ні­чні або ком­бі­но­ва­ні си­сте­ми за­хи­сту ро­бо­чих ор­га­нів від пе­ре­ван­та­жень. Так, на бо­ро­нах се­рії Тerradisc фір­ми Pöttinger (Ав­стрія) за­хист від пе­ре­ван­та­жень за­без­пе­чу­є­ться гу­мо­ви­ми еле­мен­та­ми зав­тов­шки 40 мм, які при­крі­пле­но на ши­ро­ких за­ти­скних ско­бах; у ко­ро­тких бо­ро­нах се­рії Rubin 9 (Lemken, Ні­меч­чи­на) для за­хи­сту від пе­ре­ван­та­жень і ста­біль­но­го ру­ху в ґрун­ті ди­ски змон­то­ва­но на по­пе­ре­дньо на­тя­гну­тих пру­жин­них еле­мен­тах.

Ро­бо­чи­ми ор­га­на­ми ди­ско­вих бо­рін є на­бра­ні в ба­та­реї сфе­ри­чні су­ціль­ні або ви­рі­зні ди­ски, які роз­та­шо­ва­ні в два або чо­ти­ри ря­ди. Існу­ють дві схе­ми кон­стру­кцій ди­ско­вих бо­рін. Най­по­ши­ре­ні­ша схе­ма — на­бір ди­сків на одну спіль­ну вісь із роз­та­шу­ва­н­ням їх пер­пен­ди­ку­ляр­но до по­верх­ні ґрун­ту. Зов­сім ін­ше кон­стру­кцій­не ви­ко­на­н­ня впро­ва­дже­но в бо­ро­нах із роз­та­шу­ва­н­ням ди­сків на окре­мих стій­ках, які вста­нов­ле­ні під пев­ним фі­ксо­ва­ним ку­том (20–35°) до обро­блю­валь­ної по­верх­ні.

Ди­ско­ві бо­ро­ни ви­го­тов­ля­ють у на­чі­пних, на­пів­на­чі­пних і при­чі­пних ва­рі­ан­тах

ви­ко­на­н­ня. Ро­бо­ча ши­ри­на — в ме­жах 1,3–10 м. Ши­ро­ко­за­хва­тні ди­ско­ві ба­та­реї за до­по­мо­гою гі­драв­лі­чних си­стем пе­ре­во­дять у транс­порт­не по­ло­же­н­ня до ши­ри­ни 2,5–4 м.

З’єд­на­н­ня ба­та­рей ди­сків у бо­рін і лу­щиль­ни­ків мо­же від­бу­ва­ти­ся за рі­зни­ми схе­ма­ми: тан­дем, ка­скад, офсет.

Ни­ні на­бу­ли по­ши­ре­н­ня ди­ско­ві муль­ча­то­ри й ди­ска­то­ри з ін­ди­ві­ду­аль­ним роз­мі­ще­н­ням ди­сків на стій­ках. Ці агре­га­ти при­зна­че­но для роз­пу­шу­ва­н­ня й під­го­тов­ки ґрун­ту під сів­бу; зни­ще­н­ня бур’янів і по­дрі­бне­н­ня по­жнив­них ре­шток; для пе­ре­д­по­сів­ної під­го­тов­ки ґрун­ту без по­пе­ре­дньої оран­ки й обро­бі­тку ґрун­ту пі­сля зби­ра­н­ня тов­сто­сте­бло­вих про­са­пних куль­тур. Бо­ро­ни цьо­го ти­пу при­зна­че­но для ро­бо­ти на всіх ґрун­тах во­ло­гі­стю до 25%, схи­лом по­верх­ні по­ля не біль­ше як 8%, твер­ді­стю ґрун­ту в обро­блю­ва­но­му ша­рі не біль­ше за 4 МПА. Яскра­вим при­кла­дом та­ких бо­рін мо­жуть бу­ти лу­щиль­ни­ки се­рії Heliodor фір­ми Lemken.

Ха­ра­ктер­ною осо­бли­ві­стю кон­стру­кцій ві­тчи­зня­них ди­ско­вих бо­рін є мо­жли­вість агре­га­ту­ва­н­ня їх з ін­ши­ми зна­ря­д­дя­ми, які мо­жна чі­пля­ти до них по­слі­дов­но й ви­ко­ну­ва­ти до­да­тко­ві те­хно­ло­гі­чні опе­ра­ції для по­кра­ще­н­ня обро­бі­тку ґрун­ту, вне­се­н­ня до­брив то­що.

Остан­нім ча­сом ве­ли­ка ува­га при­ді­ля­є­ться вдо­ско­на­лен­ню ро­бо­чих ор­га­нів — ди­сків і їх ком­по­ну­ван­ню в одно­му агре­га­ті з ко­тка­ми, стріл­ча­сти­ми та пру­жин­ни­ми ла­па­ми й ущіль­ню­ва­ча­ми. ТОВ ВО «Во­сход» ви­пу­скає при­чі­пні три­ря­дні бо­ро­ни се­рії БП із ши­ри­ною за­хва­ту від 2,4 до 6 м, які обла­дна­но ди­ска­ми на окре­мих стій­ках. У бо­ро­нах се­рії DBX фір­ми SMS CZ s.r.o. (Че­хія) як до­да­тко­ві зна­ря­д­дя мо­жна вста­нов­лю­ва­ти ко­тки кіль­ча­сто­го, се­гмен­тно­го, а та­кож Dd-ти­пу. До ба­зо­во­го осна­ще­н­ня вхо­дять труб­ча­сті ко­тки з мо­жли­ві­стю при­єд­на­н­ня до них штри­гель­ної бо­ро­ни для на­си­че­н­ня ґрун­ту ки­снем і ви­рів­ню­валь­ної план­ки для фі­наль­ної під­го­тов­ки обро­бле­ної по­верх­ні.

Ди­ски ком­пле­кту­ють са­мо­очи­щу­ва­ча­ми (ДЛМ 5.0 се­рія «Ду­кат», ТОВ «Ло­зів­ські ма­ши­ни ЛКМЗ»; БДВП-3.0, ВАТ «Кра­си­лів­ський ма­ши­но­бу­дів­ний за­вод»), які очи­щу­ють ди­ски від ґрун­ту, по­кра­щу­ю­чи тим са­мим про­цес по­дрі­бне­н­ня.

Для збіль­ше­н­ня про­хі­дно­сті й під­ви­ще­н­ня про­ду­ктив­но­сті фір­ма Horsch (Ні­меч­чи­на) про­по­нує по­пар­не крі­пле­н­ня ди­сків до сті­йок на сво­їх бо­ро­нах се­рії Joker.

Зна­чно­го по­ши­ре­н­ня на­бу­ли ком­бі­но­ва­ні ди­ско­ві агре­га­ти. За­вод «Дні­про­по­лі­мер­маш» ви­пу­скає ди­ско­ла­по­ві бо­ро­ни Agroland Б20, Б30 і ДЛБ-01, ро­бо­чи­ми ор­га­на­ми яких є стріл­ча­сті ла­пи, ди­ски та важ­кі ко­тки. Ди­ски ви­го­тов­ля­ють із на­дмі­цної ста­лі 28Mn B5 HRC 48/52 ді­а­ме­тром 670 мм і зав­тов­шки 6 мм ви­ро­бни­цтва фір­ми Bellota.

У зв’яз­ку з упро­ва­дже­н­ням те­хно­ло­гій мі­ні­маль­но­го обро­бі­тку ґрун­ту, що ви­кли­ка­но не­об­хі­дні­стю ре­сур­со- й енер­го­збе­ре­же­н­ня, зро­стає ін­те­рес до ди­ско­вих бо­рін із ди­ска­ми ве­ли­ко­го ді­а­ме­тра, які ком­пле­кту­ють ко­тка­ми або чи­зель­ни­ми ла­па­ми. Фір­ма Wil Rich (США) ви­пу­скає ди­ско­вий куль­ти­ва­тор се­рії DC III. У ньо­го пе­ред куль­ти­ва­тор­ни­ми ла­па­ми вста­нов­ле­на ба­те­рея ди­сків ді­а­ме­тром 56 см, що по­дрі­бню­ють груд­ки на зо­ра­ній зем­лі чи роз­рі­за­ють стер­ню за ро­бо­ти по стер­ні.

Фір­ма Simba Great Plains (Ан­глія) ви­пу­скає ди­ско­ві бо­ро­ни се­рії Х-PRES, які мо­жна ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти в си­сте­мах мі­ні­маль­но­го обро­бі­тку ґрун­ту зав­дя­ки на­дій­ним і ви­три­ва­лим ди­ско­вим ву­злам Pro-active з хро­мо­ва­ної ста­лі. Вна­слі­док ви­со­ти хо­ду 120 мм і від­по­від­но­го ком­по­ну­ва­н­ня на ра­мі ча­сто­та обер­та­н­ня та­ких ди­сків на­ба­га­то біль­ша про­ти зви­чай­них, що по­кра­щує по­дрі­бню­ва­н­ня, пе­ре­мі­шу­ва­н­ня й фор­мує які­сні­шу гря­ду.

Згі­дно з про­ве­де­ни­ми ана­лі­ти­чни­ми до­слі­дже­н­ня­ми кон­стру­кцій ди­ско­вих

бо­рін зро­бле­но ви­сно­вок про та­кі основ­ні на­пря­ми їх роз­ви­тку:

• ви­ро­бни­цтво ди­ско­вих бо­рін із ди­ска­ми збіль­ше­но­го ді­а­ме­тра у зв’яз­ку з упро­ва­дже­н­ням те­хно­ло­гій мі­ні­маль­но­го обро­бі­тку ґрун­ту;

• мо­жли­вість агре­га­ту­ва­н­ня в по­єд­нан­ні з ін­ши­ми зна­ря­д­дя­ми, які мо­жна чі­пля­ти до них по­слі­дов­но (Gigant 10 S / 800 Rubin 9 U);

• ви­ко­ри­ста­н­ня ши­ро­ко­за­хва­тних ди­ско­вих бо­рін для збіль­ше­н­ня про­ду­ктив­но­сті (Кuhn, се­рія Rock-flex та ін.);

• під­ви­ще­н­ня ре­сур­су й на­дій­но­сті ро­бо­чих ор­га­нів за­сто­су­ва­н­ням но­вих на­дмі­цних і лег­ких спла­вів, схем мон­ту­ва­н­ня ди­сків на ра­мі й за­хи­сту під­ши­пни­ко­вих й ін­ших ву­злів агре­га­та;

• удо­ско­на­ле­н­ня схем роз­мі­ще­н­ня ву­злів; • по­кра­ще­н­ня кон­стру­кцій ме­ха­ні­змів пе­ре­ве­де­н­ня в транс­порт­не по­ло­же­н­ня;

• по­кра­ще­н­ня спосо­бів крі­пле­н­ня та ре­гу­лю­ва­н­ня ро­бо­чих ор­га­нів (си­сте­ми Twin Arm у бо­ро­нах се­рії Тerradisc, Pöttinger).

Рі­зні кон­стру­кцій­ні рі­ше­н­ня що­до ро­бо­чих ор­га­нів ди­ско­вих бо­рін: а) — APFL-FF Fleo-fleo (Quivogne, Фран­ція); б) — Agroland (За­вод «Дні­про­по­лі­мер­маш», Укра­ї­на)

Ти­пи ди­ско­вих ро­бо­чих ор­га­нів: а — пла­ский (тип БДЮ — БД-10); б — ви­рі­зний (тип «ро­ма­шка» — БДВП); в — ви­рі­зний (тип «ма­кси­мум» — «Де­ме­тра»)

Схе­ми роз­мі­ще­н­ня ву­злів ди­ско­вих ба­та­рей Agroland Б20 (а), Agroland ДЛБ 01 (б), Agroland Б30 (в)

За­галь­ний ви­гляд бо­ро­ни ди­ско­вої при­чі­пної БП-6 (ТОВ ВО «Во­сход»)

Рі­зні кон­стру­кцій­ні рі­ше­н­ня що­до пе­ре­ве­де­н­ня в транс­порт­не по­ло­же­н­ня ши­ро­ко­за­хва­тних ди­ско­вих бо­рін: а — «Пал­ла­да» 4000 (ЗАТ «Чер­во­на Зір­ка»); б — KNT-770/3SZ (Kühne, Угор­щи­на); в — «Ди­ска­тор» (Quivogne, Фран­ція)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.