На­ціо­наль­ний про­дукт

Єв­ро­пей­ське сви­нар­ство роз­ви­ва­є­ться як гли­бо­ко ко­о­пе­ро­ва­ний ри­нок, де ко­жна кра­ї­на вно­сить свою час­тку в ма­кси­маль­ну під­сум­ко­ву рен­та­бель­ність

The Ukrainian Farmer - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - МИ­КО­ЛА КАЛІНЧИК, д-р екон. на­ук, про­фе­сор Дні­про­пе­тров­ська фі­лія Від­кри­то­го між­на­ро­дно­го уні­вер­си­те­ту роз­ви­тку лю­ди­ни «Укра­ї­на» Спі­вав­то­ри: Сер­гій Калінчик, Іне­са Алє­ксє­єн­ко, НВП ТОВ «Він­мікс-софт»

Уци­ві­лі­зо­ва­них кра­ї­нах, зокре­ма в ЄС, будь-яка га­лузь роз­гля­да­є­ться як си­сте­ма «еко­но­мі­ка — еко­ло­гія — со­ціо­ло­гія». Тоб­то зро­ста­н­ня до­хо­дів на­се­ле­н­ня, зро­ста­н­ня цін на про­до­воль­ство, експорт-ім­порт про­до­воль­ства, зайня­тість сіль­сько­го на­се­ле­н­ня, до­хо­дність пер­вин­них ви­ро­бни­ків, еко­ло­гі­чні обме­же­н­ня, що пов’яза­ні з до­три­ма­н­ням нор­ма­ти­вів ви­ки­дів у по­ві­тря та за­бру­дне­н­ня ґрун­то­вих вод, ло­гі­чно узго­дже­ні в єди­ну ор­га­ні­за­цій­но­те­хно­ло­гі­чну си­сте­му.

Це на­сам­пе­ред озна­чає, що щіль­ність по­го­лів’я сви­ней і кіль­кість гною як в ці­ло­му по кра­ї­ні, так і на одній фер­мі є обме­же­ни­ми й на­пе­ред ви­зна­че­ни­ми допу­сти­ми­ми па­ра­ме­тра­ми. В Да­нії, у якій у роз­ра­хун­ку на одно­го жи­те­ля в 13 ра­зів біль­ше го­лів сви­ней, ніж в Укра­ї­ні, на одній фер­мі ма­кси­маль­но допу­сти­мою є кон­цен­тра­ція в 500 умов­них тва­рин (у пе­ре­ра­хун­ку — 15 тис. го­лів сви­ней на від­го­дів­лі). Про­те, щоб уни­ка­ти по­стій­но­го еко­ло­гі­чно­го ау­ди­ту, на фер­мах утри­му­ють не біль­ше як 7,5 тис. го­лів сви­ней на від­го­дів­лі.

У 51 кра­ї­ні сві­ту на 100 жи­те­лів при­па­дає 17–215 го­лів сви­ней, то­ді як в Укра­ї­ні — 16,8 го­ло­ви. Ви­со­ка при­бу­тко­вість ці­єї га­лу­зі, з одно­го бо­ку, й еко­ло­гі­чні обме­же­н­ня — з дру­го­го, спо­ну­ка­ли уря­ди єв­ро­пей­ських кра­їн із ви­со­кою щіль­ні­стю сви­но­по­го­лів’я до між­на­ро­дної ко­о­пе­ра­ції — екс­пор­ту по­ро­сят жи­вою ма­сою 18–30 кг до кра­їн, де кон­цен­тра­ція сви­ней ниж­ча й пе­ре­бу­ває в допу­сти­мих еко­ло­гі­чних ме­жах (для по­ро­сят жи­вою ма­сою до 30 кг за­сто­со­ву­ють не­ви­со­кий ко­е­фі­ці­єнт пе­ре­ра­хун­ку їх кіль­ко­сті в умов­ні го­ло­ви). Так, у ці­ло­му у сві­ті екс­пор­ту­є­ться май­же 40 млн го­лів під­свин­ків для від­го­дів­лі в ін­ших кра­ї­нах на су­му 5 млрд дол. США. Тіль­ки 7 кра­їн (Ні­дер­лан­ди, Да­нія, Ка­на­да, Ні­меч­чи­на, Ки­тай, Іспа­нія й Бель­гія) у 2013-му екс­пор­ту­ва­ли 34,4 млн жи­вих сви­ней на су­му 4,2 млрд дол. США. Основ­ни­ми ім­пор­те­ра­ми під­свин­ків для від­го­дів­лі бу­ли Ні­меч­чи­на, Поль­ща, Ки­тай, Пор­ту­га­лія та Ру­му­нія. Фі­зи­чні роз­мі­ри від­го­ді­вель­них ферм ко­ли­ва­ю­ться в ме­жах 200–20 000 го­лів сви­ней, а в окре­мих кра­ї­нах, на­при­клад, у Фран­ції — в основ­но­му ли­ше 200–400 го­лів. Осо­бли­ві­стю та­кої між­на­ро­дної ко­о­пе­ра­ції є ре­про­ду­кція ге­не­ти­чно по­лі­пше­них гі­бри­дних по­ро­сят із ве­ли­че­зним м’ясним (не саль­ним) по­тен­ці­а­лом із подаль­шим їх екс­пор­том. Одно­ча­сно в кра­ї­нах — ім­пор­те­рах гі­бри­дних під­свин­ків роз­ви­не­на кон­тра­ктна си­сте­ма їх від­го­дів­лі до за­бою на осно­ві між­го­спо­дар­ської ко­о­пе­ра­ції.

Ві­до­мо, що на на­ро­щу­ва­н­ня м’язо­вої тка­ни­ни ви­тра­ча­є­ться зна­чно мен­ше кор­мів, ніж на ви­ро­бни­цтво са­ла, а по­пит на пі­сне м’ясо в біль­шо­сті кра­їн сві­ту до­мі­нує. Роз­ви­не­на ко­о­пе­ра­ція на стар­ті від­го­дів­лі за­про­гра­мо­ва­на не ли­ше на ви­со­кий про­ду­ктив­ний по­тен­ці­ал, а й на під­ви­ще­н­ня ефе­ктив­но­сті ви­ко­ри­ста­н­ня кор­мів як одно­го з основ­них ін­стру­мен­тів у кон­ку­рен­тній бо­роть­бі. Тим біль­ше, що па­ді­н­ня цін на зер­но на сві­то­вих рин­ках спри­яє на­ро­щу­ван­ню об­ся­гів ви­ро­бни­цтва сви­ни­ни з від­по­від­ним зни­же­н­ням цін її ре­а­лі­за­ції, що зму­шує ви­ро­бни­ків до­ся­га­ти ви­со­ких рів­нів про­ду­ктив­но­сті на від­го­дів­лі (0,8–1 кг/до­бу).

За рів­нем ці­ни за 1 ц ре­а­лі­зо­ва­но­го жив­ця сви­ней Укра­ї­на з 69 кра­їн (за ін­ши­ми кра­ї­на­ми ін­фор­ма­ція ФАО від­су­тня) пе­ре­бу­ває в гру­пі з най­ниж­чи­ми ці­на­ми. Ще ниж­чий рі­вень цін ма­ють ли­ше п’ять кра­їн сві­ту — Ні­дер­лан­ди, Бель­гія, Да­нія, Шрі-лан­ка й Гру­зія. Як ба­чи­мо, най­ро­з­ви­не­ні­ші кра­ї­ни в га­лу­зі сви­нар­ства (Ні­дер­лан­ди, Бель­гія й Да­нія) ма­ють най­ниж­чі ці­ни ре­а­лі­за­ції сви­ней за жи­вою ма­сою се­ред кра­їн сві­ту. Ефе­ктив­ність же сви­нар­ства за­без­пе­чу­є­ться у цих кра­ї­нах на­сам­пе­ред се­ле­кці­єю на збіль­ше­н­ня ви­хо­ду пі­сної сви­ни­ни та за­без­пе­че­н­ням умов для ма­кси­маль­ної ре­а­лі­за­ції про­ду­ктив­но­го по­тен­ці­а­лу тва­рин. А це ви­хід пі­сної сви­ни­ни по­над 60% і ви­со­ка про­ду­ктив­ність — по­над 0,8 кг при­ро­сту жи­вої ма­си на до­бу.

Азій­ський син­дром?

У 2015 ро­ці про­ти 2009-го в Укра­ї­ні від­бу­ли­ся зна­чні стру­ктур­ні зру­ше­н­ня в га­лу­зі сви­нар­ства, які ха­ра­кте­ри­зу­ю­ться пе­ре­мі­ще­н­ням ви­ро­бни­цтва з ма­лих і се­ре­дніх

під­при­ємств до ве­ли­ких, у ко­жно­му з яких утри­му­є­ться по­над 20 тис. сви­ней. Так, у 2015 ро­ці у 23 та­ких по­ту­жних ком­пле­ксах утри­му­ва­ло­ся май­же 50% усьо­го по­го­лів’я сви­ней сіль­сько­го­спо­дар­ських під­при­ємств Укра­ї­ни, або май­же вдві­чі біль­ше, ніж у 2009му. Кіль­кість під­при­ємств мен­ших роз­мі­рів (опти­маль­них або ра­ціо­наль­них для ін­ших кра­їн сві­ту) за цей пе­рі­од ско­ро­ти­ла­ся з 3596 до 1713 оди­ниць. За та­ких тен­ден­цій че­рез 6 ро­ків (до 2023-го) у сіль­ській мі­сце­во­сті, де ще існує 28 тис. сіль­ських по­се­лень, кіль­кість та­ких під­при­ємств ско­ро­ти­ться до 850 оди­ниць, а май­дан­чи­ків із кон­цен­тра­ці­єю сви­ней по­над 20 тис. го­лів — по­дво­ї­ться.

У 2015 ро­ці до­ся­гну­тий за­галь­ний рі­вень рен­та­бель­но­сті (12,7%) був за­без­пе­че­ний ефе­ктив­ною ро­бо­тою ли­ше 168 під­при­ємств із кон­цен­тра­ці­єю по­го­лів’я сви­ней по­над 2,5 тис. у ко­жно­му, а всі ін­ші (1545 під­при­ємств) бу­ли зби­тко­ви­ми. І на­віть ця не­ве­ли­чка ко­гор­та ефе­ктив­них під­при­ємств, за де­яким ви­ня­тка­ми, одер­жує низь­кий рі­вень про­ду­ктив­но­сті — 0,3–0,65 кг при­ро­сту жи­вої ма­си/до­бу.

За ви­ко­на­н­ня всіх єв­ро­пей­ських ви­мог про до­три­ма­н­ня еко­ло­гі­чних допу­сти­мих меж ви­ки­дів в атмо­сфе­ру й за­бру­дне­н­ня ґрун­то­вих вод усі ці над­по­ту­жні мон­стри з ви­ро­бни­цтва сви­ни­ни на 25–100 тис. го­лів по­трі­бно бу­де зу­пи­ня­ти або ж роз­вер­ну­ти на 180 гра­ду­сів ве­ктор роз­ви­тку еко­но­мі­ки, за­бу­ти про Єв­ро­пу й на всіх па­рах ру­ха­ти­ся до Азії.

Га­лузь без стра­те­гії

От­же, в Укра­ї­ні має бу­ти вста­нов­ле­на стра­те­гія роз­ви­тку га­лу­зі та її пер­спе­ктив­на кон­стру­кція. Тоб­то уряд по­ви­нен узго­ди­ти еко­но­мі­чну, еко­ло­гі­чну, екс­порт­ну, те­хно­ло­гі­чну й фі­нан­со­ву вза­є­мо­дію ре­про­ду­кто­рів, від­го­ді­вель­ни­ків рі­зних фі­зи­чних роз­мі­рів, ком­бі­кор­мо­вих за­во­дів, ве­те­ри­нар­ної слу­жби, пе­ре­ро­бних під­при­ємств, тор­го­вель­ної ме­ре­жі й чі­тко вста­но­ви­ти, як їхня ді­яль­ність впли­не на пер­спе­кти­ву роз­ви­тку не ли­ше га­лу­зі, а й сіль­ської мі­сце­во­сті.

При­пу­сти­мо, що уряд із до­по­мо­гою еко­но­мі­чної на­у­ки вста­но­вив пер­спе­ктив­ну кон­стру­кцію га­лу­зі сви­нар­ства. (Хо­ча за ро­ки не­за­ле­жно­сті пра­кти­чно всі еко­но­мі­сти-аграр­ни­ки пе­ре­ква­лі­фі­ку­ва­ли­ся на ре­фор­ма­то­рів, а це спе­ці­а­лі­сти з лі­кві­да­ції сіль­госп­під­при­ємств опти­маль­них роз­мі­рів, роз­по­ді­лу зем­лі, її па­ю­ва­н­ня, про­да­жу то­що, що при­зве­ло до не­про­гно­зо­ва­но­го ре­зуль­та­ту — не­ба­че­ної у сві­ті кон­цен­тра­ції зем­лі кіль­ко­ма со­тня­ми но­вих вла­сни­ків. І все ж бу­де­мо опти­мі­ста­ми.)

За умо­ви роз­роб­ки й за­про­ва­дже­н­ня справ­жньої дер­жав­ної стра­те­гії роз­ви­тку га­лу­зі сви­нар­ства по­трі­бно кон­кре­ти­зу­ва­ти окре­мі її скла­до­ві і на­сам­пе­ред — ра­ціо­наль­ну го­дів­лю сви­ней. За­зна­чи­мо, що в Укра­ї­ні стру­кту­ра по­рід змі­ню­є­ться й час­тка м’ясних ста­ла пе­ре­ви­щу­ва­ти 30%. За­ле­жно від по­ро­ди й осо­бли­во­стей тва­рин, яких утри­му­ють на кон­кре­тно­му підприємстві, сви­ні мо­жуть від­кла­сти від 250 г пі­сно­го м’яса (біл­ка — 100 г) до 500 г (біл­ка — 200 г). Го­дів­ля за ви­со­ки­ми нор­ма­ми з на­ді­єю одер­жа­ти ще ви­щі при­бу­тки з по­ро­да­ми тва­рин, які від­кла­да­ють низь­кий рі­вень біл­ка, при­зве­де до на­дли­шко­во­го від­кла­да­н­ня жи­ру з від­по­від­ни­ми пе­ре­ви­тра­та­ми кор­мів на оди­ни­цю при­ро­сту жи­вої ма­си сви­ней. Тоб­то стра­те­гія го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті в га­лу­зі сви­нар­ства кон­кре­тно­го під­при­єм­ства має роз­по­чи­на­ти­ся з ви­зна­че­н­ня рів­ня м’ясної про­ду­ктив­но­сті на­яв­но­го ста­да, ха­ра­кте­ри­сти­ки одер­жу­ва­них туш і се­ле­кцій­но-пле­мін­ної про­гра­ми. Сьо­го­дні в роз­ви­не­них кра­ї­нах ви­хід пі­сно­го м’яса ви­зна­ча­є­ться шпи­ко­мі­ром або еле­ктрон­ни­ми при­бо­ра­ми (уль­тра­зву­ком) за­ле­жно від тов­щи­ни шпи­ку й гли­би­ни м’язу за­дньої ча­сти­ни ту­ші. Та­ким чи­ном уста­нов­лю­ють ге­но­тип по­ро­ди сви­ней у підприємстві, й на цій осно­ві ви­зна­ча­ють по­тре­бу в по­жив­них ре­чо­ви­нах і осо­бли­во в лі­зи­ні. Ви­хід пі­сно­го м’яса в ту­ші є основ­ним оці­ню­валь­ним по­ка­зни­ком кін­це­во­го ре­зуль­та­ту — ре­а­лі­за­ції та за­бою від­го­до­ва­но­го по­го­лів’я сви­ней. Пі­сля цьо­го роз­ро­бля­ють стра­те­гію го­дів­лі та від­по­від­ні ра­ціо­ни.

У них — по-ін­шо­му

У єв­ро­пей­ських кра­ї­нах кон­троль за ви­хо­дом рів­ня м’ясно­сті, а від­по­від­но й ви­зна­че­н­ня ці­ни, здій­сню­ють на м’ясо­ком­бі­на­тах, які обла­дна­но спе­ці­аль­ни­ми при­ла­да­ми для ви­зна­че­н­ня ви­хо­ду м’яса на лі­нії за­бою сви­ней. За по­ка­зни­ком умі­сту м’язо­вої тка­ни­ни сви­ни­ну кла­си­фі­ку­ють за ші­стьма кла­са­ми — стан­дарт SEUROP (S — су­пер; E — чу­до­вий; U — ду­же хо­ро­ший; R — хо­ро­ший; O — до­сить хо­ро­ший; P — за­до­віль­ний). Для най­ви­щої ка­те­го­рії, як ба­чи­мо, ви­хід м’яса по­зна­ча­є­ться лі­те­рою S (ви­хід м’яса по­над 60%) із на­сту­пним зни­же­н­ням від­со­тка м’ясно­сті: E — 55–60; U — 50–55; R — 45–50; O — 40–45; P — до 40%. Опла­та за зда­них на м’ясо­ком­бі­нат сви­ней здій­сню­є­ться за­ле­жно від ран­гу ви­хо­ду м’яса. Так, на­при­клад, у Поль­щі ці­ни між край­ні­ми ка­те­го­рі­я­ми сви­ни­ни за м’ясні­стю згі­дно зі стан­дар­том SEUROP роз­рі­зня­ю­ться на по­над 40%. На сьо­го­дні се­ре­дній ви­хід м’язо­вої тка­ни­ни сви­ней до­сяг у Да­нії — 64%, у Німеччині, Бель­гії, Гол­лан­дії, Фран­ції — 58, у Поль­щі, Ли­тві та де­яких ін­ших пост­со­ці­а­лі­сти­чних кра­ї­нах — до 53%.

Пре­зи­дент Асо­ці­а­ції сви­на­рів Укра­ї­ни Ар­тур Ло­за по­ві­дом­ляє, що в кра­ї­нах із роз­ви­не­ним сви­нар­ством за­бій­ні під­при­єм­ства роз­ра­хо­ву­ю­ться з ви­ро­бни­ка­ми за ви­хід м’яса з ту­ші, а в Укра­ї­ні до цьо­го ча­су — за жи­ву ма­су сви­ней. За від­су­тно­сті си­сте­ми ска­ну­ва­н­ня туш і пре­мі­ю­ва­н­ня за їхню якість (клас) й да­лі зро­ста­ти­ме не ли­ше за­бій­ний ви­хід (до­бре для м’ясо­пе­ре­ро­бних під­при­ємств), а й тов­щи­на шпи­ку (зро­ста­ти­ме ви­хід са­ла) — ре­зю­му­вав А. Ло­за.

Тож зно­ву за­зна­чи­мо, що по­трі­бен си­стем­ний під­хід до розв’яза­н­ня про­блем га­лу­зі сви­нар­ства. З пе­ре­хо­дом до оці­ню­ва­н­ня м’ясно­сті туш по­трі­бно швид­ко змі­ни­ти про­гра­ми що­до які­сних змін у ге­не­ти­ці, го­дів­лі й утри­ман­ні сви­ней із роз­роб­кою від­по­від­них те­хно­ло­гі­чних стан­дар­тів. Та­кож по­трі­бно чі­тко ви­зна­чи­ти­ся з оцін­кою й опла­тою за сви­ни­ну за­ле­жно від яко­сті туш. Якщо ще вра­ху­ва­ти еко­ло­гі­чні обме­же­н­ня що­до до­три­ма­н­ня допу­сти­мих нор­ма­ти­вів за­бру­дне­н­ня по­ві­тря й ґрун­то­вих вод, то си­сте­ма мо­жли­во­го й успі­шно­го фун­кціо­ну­ва­н­ня га­лу­зі сви­нар­ства до­да­тко­во ускла­дню­є­ться. Тим більш, як ми ра­ні­ше за­зна­ча­ли, в Укра­ї­ні ви­ро­бни­цтво сви­ни­ни кон­цен­тру­є­ться у ве­ли­ких під­при­єм­ствах, які апрі­о­рі за­бру­дню­ють ґрун­то­ві во­ди й нав­ко­ли­шнє се­ре­до­ви­ще в не­д­опу­сти­мих, якщо не ка­та­стро­фі­чних, ме­жах.

Одно­ча­сно зни­ка­ють із рин­ку сіль­сько­го­спо­дар­ські під­при­єм­ства роз­мі­ром 200– 1500 го­лів сви­ней. Як на­слі­док, експорт зер­на з Укра­ї­ни в за­галь­но­му об­ся­зі екс­пор­ту до­сяг 38%. По­пе­ре­ду за цим по­ка­зни­ком ли­ше п’ять кра­їн — Ка­зах­стан, Гайа­на, Па­ки­стан, Кам­бо­джа й Ру­му­нія. За рів­нем спо­жи­ва­н­ня сви­ни­ни Укра­ї­на по­сі­дає 51-ше мі­сце се­ред кра­їн, де ре­лі­гія цьо­го не за­бо­ро­няє, а за рів­нем спо­жи­ва­н­ня тва­рин­но­го біл­ка — 60-те се­ред кра­їн сві­ту. До то­го ж ім­пор­тує до 3 кг сви­ни­ни в роз­ра­хун­ку на пе­ре­сі­чно­го укра­їн­ця на рік, то­ді як ба­га­то кра­їн сві­ту з де­фі­ци­том зе­мель­них ре­сур­сів ім­пор­ту­ють зер­но­ві й біл­ко­ві кор­ми та екс­пор­ту­ють сви­ни­ну. За щіль­ні­стю сіль­ських жи­те­лів у роз­ра­хун­ку на 100 га ріл­лі Укра­ї­на на 180-му мі­сці се­ред кра­їн сві­ту (41,6 осо­би) й що­рі­чне обе­злю­дне­н­ня сіль­ської мі­сце­во­сті три­ває.

Одним із на­пря­мів розв’яза­н­ня на­зва­них про­блем є роз­ви­ток га­лу­зі сви­нар­ства, яка має роз­гля­да­ти­ся як скла­дна еко­ло­го-еко­но­мі­чна й со­ці­аль­на си­сте­ма. І в цій си­сте­мі одним із ва­жли­вих на­пря­мів її удо­ско­на­ле­н­ня на­ле­жить ор­га­ні­за­ції го­дів­лі від­по­від­но до ге­не­ти­чних осо­бли­во­стей тва­рин з ура­ху­ва­н­ням ін­де­ксів м’ясно­сті (спів­ві­дно­ше­н­ня м’ясо/кіс­тки) і пі­сно­сті (спів­ві­дно­ше­н­ня м’ясо/са­ло).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.