При­клад до­ско­на­ло­сті

Під час екс­плу­а­та­ції роз­ки­да­чів твер­дих до­брив JOSKIN FERTI-SPACE фер­ме­ри вне­сли низ­ку за­ува­жень і про­по­зи­цій. На їх під­ста­ві ви­ро­бник створив дру­ге по­ко­лі­н­ня цих ма­шин

The Ukrainian Farmer - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - ВО­ЛО­ДИ­МИР ОГІЙЧУК

Ком­па­нія JOSKIN пред­ста­ви­ла дру­ге по­ко­лі­н­ня роз­ки­да­чів твер­дих ор­га­ні­чних до­брив FERTI-SPACE 2. Но­ва мо­дель про­по­ну­є­ться в сі­мох ва­рі­ан­тах. Во­на мо­же осна­щу­ва­ти­ся вер­ти­каль­ним роз­ки­даль­ним ме­ха­ні­змом або та­ріл­ко­во-го­ри­зон­таль­ним (мо­дель HORIZON). Оскіль­ки роз­ки­дач при­зна­че­но для ро­бо­ти з ве­ли­ки­ми об­ся­га­ми гною, то­му ін­же­не­ри при­ді­ли­ли ба­га­то ува­ги са­ме пи­та­н­ням на­дій­но­сті.

Кон­стру­кція ку­зо­ва ви­го­тов­ля­є­ться зі ста­лі ВПТ зав­тов­шки 4 мм, з’єд­на­н­ня еле­мен­тів ви­ко­ну­є­ться за до­по­мо­гою зва­рю­ва­н­ня. Ва­га роз­ки­да­ча змен­ши­лась, а центр ва­ги став ниж­чим на 150 мм зав­дя­ки від­су­тно­сті до­по­мі­жних ша­сі.

FERTI-SPACE 2 має ши­ро­кий мо­но­лі­тний ку­зов зав­ви­шки 1,050 мм або 1,350 мм і за­без­пе­чує біль­шу ши­ри­ну роз­ки­да­н­ня. Зав­дя­ки сво­їй мі­цній кон­стру­кції й об’ємам ку­зо­ва від 12 до 21 м³ роз­ки­дач гною Ferti-space ада­пто­ва­ний для ін­тен­сив­ної екс­плу­а­та­ції. До ре­чі, роз­ки­дач мо­же пе­ре­во­зи­ти від 15 до 28 м³ гною. За­ле­жно від мо­ди­фі­ка­ції ван­та­жність ста­но­вить 14–26 т.

Вер­ти­каль­ні ва­ли з гну­ти­ми спі­ра­ля­ми осна­ще­но зу­ба­ми з ви­со­ко­мі­цної ста­лі HB 400 (HARDOX) роз­мі­ром 80 × 12 мм. За по­тре­би їх мо­жна лег­ко за­мі­ни­ти. Ва­ли роз­по­ді­ля­ють гній із ши­ри­ною за­хва­ту від 8 до 16 м за про­хід. Кон­троль і ке­ру­ва­н­ня еле­ктро­гі­драв­лі­чни­ми фун­кці­я­ми роз­ки­да­ча FERTI-SPACE 2 мо­жуть здій­сню­ва­ти­ся за до­по­мо­гою тер­мі­на­лів Ferti-control 4000 або ISOBUS. За на­яв­но­сті опції «ви­тра­та, про­пор­цій­на швид­ко­сті ру­ху» в по­єд­нан­ні із си­сте­мою ди­на­мі­чно­го зва­жу­ва­н­ня за­без­пе­чу­є­ться ви­со­ко­то­чне роз­ки­да­н­ня. Тоб­то FERTI-SPACE 2 мо­же пра­цю­ва­ти в си­сте­мах то­чно­го зем­ле­роб­ства й уно­си­ти ор­га­ні­чні до­бри­ва з рі­зною нор­мою від­по­від­но до кар­ти-зав­да­н­ня.

Роз­ки­дач мо­жна зро­би­ти більш уні­вер­саль­ним, якщо при­дба­ти ком­плект бор­тів для пе­ре­ве­зе­н­ня си­ло­су. Під час за­мов­ле­н­ня по­трі­бно та­кож обра­ти до­да­тко­ву опцію під на­звою «дві швид­ко­сті транс­пор­те­ра». Зав­дя­ки цій опції мо­жна швид­ко роз­ван­та­жу­ва­ти си­лос, не пі­ді­йма­ю­чи ку­зов. Ко­ли на­стає по­тре­ба в пе­ре­ве­зен­ні си­ло­су, роз­ки­даль­не обла­дна­н­ня швид­ко де­мон­ту­є­ться і вла­сник отри­мує зви­чай­ний при­чіп із го­ри­зон­таль­ним ви­ван­та­же­н­ням.

Xо­до­ва ча­сти­на hydro-tandem, або hydro-tridem, крі­пи­ться на бол­тах, щоб ку­зов мо­жна бу­ло пе­ре­мі­сти­ти на ра­мі від­по­від­но до вста­нов­ле­но­го обла­дна­н­ня. Та­ким чи­ном за­без­пе­чу­є­ться опти­маль­ний роз­по­діл на­ван­та­же­н­ня на осі та зчі­пний при­стрій. Це осо­бли­во за­ці­ка­вить фер­ме­рів, зем­лі яких схиль­ні до пе­ре­у­щіль­не­н­ня й ство­ре­н­ня плу­жної пі­до­шви.

Две­рі та гіль­йо­ти­на, які ра­ні­ше бу­ли роз­та­шо­ва­ні під не­ве­ли­ким ку­том, те­пер вер­ти­каль­ні. Так то­чні­ше ре­гу­лю­є­ться по­да­ча ма­те­рі­а­лу. Та­кож те­пер не за­сто­со­ву­ють на­прям­ні під ку­зо­вом, що да­ло мо­жли­вість зро­би­ти две­рі гер­ме­ти­чни­ми. Іно­ді ви­ни­кає си­ту­а­ція, ко­ли гній не зов­сім су­хий, і під час ру­ху до­ро­га­ми за­галь­но­го ко­ри­сту­ва­н­ня мо­же ста­ти­ся за­бру­дне­н­ня. І хо­ча в Укра­ї­ні на це зде­біль­шо­го див­ля­ться крізь паль­ці, жо­дно­му вла­сни­ку агро­під­при­єм­ства не спо­до­ба­ю­ться бру­дні до­ро­ги се­ла, де він сам жи­ве й пра­цює.

Ще одним ва­жли­вим аспе­ктом по­трі­бно на­зва­ти за­хи­ще­ну транс­мі­сію. Всі ро­зу­мі­ють, що пе­ре­да­ча кру­тно­го мо­мен­ту зав­жди пов’яза­на не ли­ше з її спра­цю­ва­н­ням, ай з пі­ко­ви­ми на­ван­та­же­н­ня­ми на неї під час ро­бо­ти. В роз­ки­дан­ні гною не­рів­но­мір­ність на­ван­та­же­н­ня тра­пля­є­ться по­стій­но, то­му на ці агре­га­ти ко­ри­сту­ва­чі звер­та­ють осо­бли­ву ува­гу. Для за­хи­сту вер­ти­каль­них ва­лів роз­ки­да­ча FERTI-SPACE 2 за­сто­со­ва­но му­фти з ела­сто­мі­рів, які змен­шу­ють вплив пі­ко­вих на­ван­та­жень. На го­ри­зон­таль­них ва­лах мо­де­лі HORIZON уста­нов­ле­но му­фти з ку­ла­чко­вим за­хи­стом, оскіль­ки у цій зо­ні

для за­по­бі­га­н­ня руй­ну­ва­н­ня кон­стру­кції ва­ла іно­ді по­трі­бна йо­го пов­на зу­пин­ка. Для пе­ре­да­чі кру­тно­го мо­мен­ту від тра­кто­ра до роз­ки­да­ча ви­ко­ри­сто­ву­є­ться кар­дан­ний вал (Ø 1’’3/4 — 45 мм), ви­го­тов­ле­ний із ви­со­ко­мі­цної ста­лі й ада­пто­ва­ний для ро­бо­ти з по­ту­жни­ми енер­го­за­со­ба­ми.

Ін­же­не­ри JOSKIN зро­би­ли до­сить ко­ри­сну річ — за­хо­ва­ли гі­драв­лі­чні ма­гі­стра­лі між дво­ма транс­пор­те­ра­ми під цен­траль­ним се­па­ра­то­ром. Це по­трі­бно для за­по­бі­га­н­ня на­ко­пи­че­н­ня між ни­ми гною з усі­ма не­га­тив­ни­ми на­слід­ка­ми у ви­гля­ді де­фор­ма­ції та ко­ро­зії. Суть по­ля­гає в то­му, що зни­зу транс­пор­тер ні­чим не за­кри­то. Це по­трі­бно для за­по­бі­га­н­ня за­би­ван­ню та більш про­сто­го та швид­ко­го очи­ще­н­ня на­при­кін­ці ро­бо­ти. Зві­сно, за­ли­шки гною під час ро­бо­ти оси­па­ли­ся з транс­пор­те­ра й по­тра­пля­ли на гі­драв­лі­чні ма­гі­стра­лі. Там від­бу­ва­ло­ся їх по­сту­по­ве на­ко­пи­че­н­ня, і за пев­них умов це мо­гло при­зве­сти до не­при­єм­них на­слід­ків.

Пев­ні но­ва­ції тор­кну­лись і транс­пор­те­ра. Йо­го план­ки, ви­ко­на­ні у фор­мі лі­те­ри U, за­фі­ксо­ва­но на лан­цю­гах і ру­ха­ю­ться по пла­ских тру­бах, що істо­тно змен­шує ушко­дже­н­ня ку­зо­ва. Са­мі лан­цю­ги ле­жать на за­хи­сних план­ках з ер­та­ло­ну (рі­зно­вид по­лі­ме­ру), що збіль­шує строк екс­плу­а­та­ції лан­цю­гів у ба­га­то ра­зів.

Транс­пор­тер обер­та­є­ться плав­ні­ше й ти­хі­ше. Зав­дя­ки змен­шен­ню від­ста­ні між две­ри­ма й ва­ла­ми роз­ки­да­ча по­лі­пшу­є­ться рів­но­мір­ність роз­по­ді­лу гною по по­лю. Про­стір нав­ко­ло на­тя­жних ме­ха­ні­змів збіль­ше­но, щоб не пе­ре­ван­та­жу­ва­ти їх гно­єм та по­лег­ши­ти очи­ще­н­ня. Крім то­го, лан­цюг кра­ще ля­гає в шків на­тя­жно­го при­строю. Для змен­ше­н­ня на­ван­та­же­н­ня на лан­цюг ді­а­метр при­ві­дних зі­ро­чок бу­ло збіль­ше­но до 190 мм.

Для тих го­спо­дарств, які хо­чуть уно­си­ти рі­зні ти­пи ор­га­ні­чних до­брив (гній, по­слід, ком­пост, де­фе­кат то­що), кра­щою бу­де мо­дель HORIZON. За до­по­мо­гою та­ріл­ко­во­го ме­ха­ні­зму ці ре­чо­ви­ни роз­по­ді­ля­ють більш рів­но­мір­но. До то­го ж ши­ри­на роз­ки­да­н­ня зна­чно біль­ша, і є мо­жли­вість пра­цю­ва­ти з ве­ли­кою то­чні­стю на­віть під час ро­бо­ти з ма­ли­ми нор­ма­ми вне­се­н­ня.

Як опцію ви­ро­бник про­по­нує вста­нов­ле­н­ня ав­то­ном­ної гі­драв­лі­чної си­сте­ми. Це бу­ває по­трі­бно, ко­ли з роз­ки­да­чем пра­цює кіль­ка опе­ра­то­рів на рі­зних тра­кто­рах і по­трі­бно уни­ка­ти змі­шу­ва­н­ня оли­ви. Та­кож іно­ді про­ду­ктив­но­сті гі­драв­лі­чної си­сте­ми тра­кто­ра бра­кує для ефе­ктив­ної ро­бо­ти роз­ки­да­ча. У цьо­му ра­зі та­кож кра­ще при­дба­ти ав­то­ном­ну гі­дро­си­сте­му, яка пра­цює від ВВП тра­кто­ра.

Ще одна опція бу­де ко­ри­сною для зов­сім ле­да­чих фер­ме­рів. Це гі­дро­при­від на­тя­жно­го при­строю транс­пор­те­ра. За­зви­чай він акти­ву­є­ться до­во­лі рід­ко, то­му по­тре­ба в ди­стан­цій­но­му ке­ру­ван­ні са­ме цим па­ра­ме­тром ду­же ма­ла. Про­те са­ма мо­жли­вість зро­би­ти роз­ки­дач зру­чним і мен­ше кру­ти­ти­ся бі­ля гною ста­вить ма­ши­ну на ви­щий рі­вень се­ред ін­ших ви­ро­бни­ків.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.