За­чи­ще­н­ня ку­ку­ру­дзи

До­слі­дже­но вплив спосо­бів обро­бі­тку ґрун­ту й си­сте­ми за­хи­сту від бур’янів на про­ду­ктив­ність ку­ку­ру­дзи

The Ukrainian Farmer - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - ЮРІЙ ТКАЛІЧ, д-р с.-г. на­ук, про­фе­сор Дні­про­пе­тров­ський дер­жав­ний аграр­но-еко­но­мі­чний уні­вер­си­тет

На­у­ко­ві до­слі­дже­н­ня та ви­ро­бни­чий до­свід за­свід­чу­ють не­о­дна­ко­ву бур’яно­очи­сну, ґрун­то­за­хи­сну й енер­го­о­ща­дну ефе­ктив­ність рі­зних спосо­бів основ­но­го обро­бі­тку ґрун­ту на зяб, а то­му їх упро­ва­дже­н­ня в умо­вах Сте­пу Укра­ї­ни має здій­сню­ва­ти­ся твор­чо й ди­фе­рен­ці­йо­ва­но з ура­ху­ва­н­ням ре­сур­сної ба­зи го­спо­дарств, ви­ро­бни­чо­го до­сві­ду зем­ле­ко­ри­сту­ва­чів, за­ве­де­ної си­сте­ми го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті то­що.

Крім то­го, для бо­роть­би з бур’яна­ми про­від­ні сві­то­ві фір­ми син­те­зу­ва­ли пі­сля­схо­до­ві гер­бі­ци­ди, до скла­ду яких вхо­дять 2–3 ді­ю­чих ре­чо­ви­ни, що ма­ють ви­со­ку фі­то­то­кси­чну дію на ши­ро­кий спектр бур’яно­вої ро­слин­но­сті. Це дає змо­гу за­сто­со­ву­ва­ти під час ви­ро­щу­ва­н­ня ку­ку­ру­дзи ли­ше пі­сля­схо­до­ві гер­бі­ци­ди. І в то­му є сенс, осо­бли­во в зо­ні не­до­ста­тньо­го зво­ло­же­н­ня, де верх­ній шар ґрун­ту під час сів­би ча­сто бу­ває су­хим і дія ґрун­то­вих гер­бі­ци­дів по­мі­тно зни­жу­є­ться. Та­кож пі­сля­схо­до­ві пре­па­ра­ти ви­ко­ри­сто­ву­ють у си­сте­мі ноу-тілл, де ґрун­то­ві гер­бі­ци­ди не ді­ють зов­сім, то­му що по­тре­бу­ють за­гор­та­н­ня в ґрунт.

Для ви­зна­че­н­ня впли­ву основ­но­го обро­бі­тку ґрун­ту на вро­жай­ність ку­ку­ру­дзи та най­ефе­ктив­ні­ших ме­то­дів кон­тро­лю за­бур’яне­но­сті по­сі­вів бу­ло про­ве­де­но три­рі­чне до­слі­дже­н­ня в до­слі­дно­му го­спо­дар­стві «Дні­про» ДУ Ін­сти­ту­ту сіль­сько­го го­спо­дар­ства сте­по­вої зо­ни НААН (м. Дні­про) на гі­бри­ді ку­ку­ру­дзи Ор­жи­ця 237 МВ. Ґрун­то­вий по­крив — чор­но­зем зви­чай­ний, ма­ло­гу­му­сний, важ­ко­су­глин­ко­вий з умі­стом гу­му­су в ор­но­му ша­рі 3,9%, ва­ло­во­го азо­ту — 0,17–0,19%, фо­сфо­ру — 0,12–0,13%, ка­лію — 2,1–2,2%. Ре­а­кція ґрун­то­во­го роз­чи­ну ней­траль­на.

По­тен­цій­на за­смі­че­ність ґрун­ту ве­ге­та­тив­ни­ми ор­га­на­ми роз­мно­же­н­ня ба­га­то­рі­чних ко­ре­не­па­рос­тко­вих бур’янів (бе­рез­ка по­льо­ва, мо­ло­кан та­тар­ський, осот ро­же­вий і жов­тий по­льо­вий то­що) ста­но­ви­ла 30–50 тис./га (се­ре­дня), а на­сі­н­ням ма­ло­рі­чних (ам­бро­зія по­ли­но­ли­ста, ло­бо­да бі­ла, ми­шій си­зий і зе­ле­ний, пло­ску­ха зви­чай­на, гір­чак бе­рез­ко­по­ді­бний, щи­ри­ця зви­чай­на, ло­бо­до­по­ді­бна, бі­ла) — 350–500 млн шт./га в ор­но­му ша­рі (ви­со­ка).

По­го­дні умо­ви в ро­ки до­слі­джень бу­ли за­до­віль­ни­ми. В пер­ший рік ви­па­ло за ве­ге­та­цію ку­ку­ру­дзи 176,6 мм опа­дів, у дру­гий — 223, у тре­тій — 276 мм (нор­ма 237 мм).

До­слі­ди й спо­сте­ре­же­н­ня про­во­ди­ли згі­дно із за­галь­но за­ве­де­ни­ми ме­то­ди­ка­ми. По «ну­льо­вій» те­хно­ло­гії пі­сля зби­ра­н­ня пше­ни­ці ози­мої та на­ве­сні до схо­дів ку­ку­ру­дзи вно­си­ли гер­бі­цид Ра­ун­дап (4 л/га), гу­сто­ту сто­я­н­ня ро­слин фор­му­ва­ли вру­чну (45 тис. ро­слин/га). По­сів­на пло­ща ді­лян­ки ста­но­ви­ла 56 м² за три­ра­зо­вої по­втор­но­сті. По­пе­ре­дни­ком бу­ла пше­ни­ця ози­ма. Зби­ра­ли ку­ку­ру­дзу вру­чну, обмо­ло­чу­ва­ли й пе­ре­ра­хо­ву­ва­ли на 14% во­ло­гість.

У ша­рі ґрун­ту 5–7 см пі­сля сів­би ку­ку­ру­дзи з 8-ї до 19 год се­ре­дня тем­пе­ра­ту­ра ґрун­ту про­тя­гом чо­ти­рьох діб на оран­ці ста­но­ви­ла +17,2 °С, а на ну­льо­во­му обро­бі­тку +19,7 °С . На­сту­пних ро­ків +18,4 та +20,8 °С, а та­кож +19,1 та +22,5 °С від­по­від­но. У ден­ні го­ди­ни рі­зни­ця до­хо­ди­ла до 6 °С. От­же, на тлі пря­мої сів­би спо­сте­рі­га­ло­ся стій­ке під­ви­ще­н­ня тем­пе­ра­ту­ри ґрун­ту, як по­рів­ня­ти з оран­кою й ін­ши­ми обро­бі­тка­ми. При­чи­ною цьо­го бу­ло біль­ше ущіль­не­н­ня ґрун­ту й від­су­тність до­ста­тньо­го муль­чу­валь­но­го по­кри­ву з по­жнив­них ре­шток по­пе­ре­дни­ка. Та­ке під­ви­ще­н­ня тем­пе­ра­ту­ри в пе­рі­од про­ро­ста­н­ня на­сі­н­ня спри­я­ло ско­ро­чен­ню пе­рі­о­ду сів­ба — схо­ди до 8 діб про­ти 12 діб на оран­ці.

По­ли­це­ва оранка по­зи­тив­но по­зна­чи­ла­ся на ро­сті ро­слин, у цьо­му ва­рі­ан­ті ґрунт був пу­хкі­шим і ку­ку­ру­дза за роз­ви­тком ви­пе­ре­джа­ла ді­лян­ки з міл­ким обро­бі­тком ґрун­ту. Так, ви­со­та ро­слин ку­ку­ру­дзи у фа­зу 13–14 лис­тків на оран­ці ста­но­ви­ла в се­ре­дньо­му 155 см, у ва­рі­ан­ті з пря­мою сів­бою — 139 см, на тлі міл­ких обро­бі­тків — 148–150 см. Пло­ща лис­тка на ро­сли­ні до­рів­ню­ва­ла від­по­від­но 0,227; 0,168 і 0,208 — 0,209 м², а під час цві­ті­н­ня во­ло­тей — 0,469 і 0,320 та 0,352–3,70 м². Це, без­умов­но, по­зна­чи­ло­ся на за­бур’яне­но­сті по­сі­вів і фор­му­ван­ні вро­жай­но­сті.

Про­ти­дія бур’янам

Бур’яни спри­чи­ня­ли зна­чну де­пре­сію ро­сто­вих про­це­сів ку­ку­ру­дзи. Во­на по­си­лю­ва­ла­ся мі­рою збіль­ше­н­ня їхньої ма­си та зна­чно ви­зна­ча­ла­ся за­хо­да­ми бо­роть­би з бур’яна­ми на всіх ти­пах обро­бі­тку ґрун­ту. Так, у ва­рі­ан­ті з ру­чни­ми про­по­лю­ва­н­ня­ми у фа­зу 13–14 лис­тків по рі­зних обро­бі­тках ґрун­ту ви­со­та ро­слин бу­ла 139–155 см, без до­гля­ду — 108–121 см, за вне­се­н­ня гер­бі­ци­дів Хар­нес і Ді­а­лен Су­пер — 137–150 см, Стел­ла­ру — 133– 148 см. А пло­ща лис­тка одні­єї ро­сли­ни до­рів­ню­ва­ла від­по­від­но до на­зва­них ва­рі­ан­тів 0,207–0,227 м², 0,139–0,178, 0,203–0,245 та 0,207–0,224 м².

За три ро­ки до­слі­джень скла­ли­ся спри­я­тли­ві умо­ви для про­я­ву фі­то­то­кси­чної дії гер­бі­ци­дів і ме­ха­ні­чних за­хо­дів до­гля­ду.

Основ­на ма­са бур’янів на обро­блю­ва­них ді­лян­ках зі­йшла у фа­зі 3–4 лис­тків у ку­ку­ру­дзи. Спо­ча­тку з’яви­ла­ся ам­бро­зія, а че­рез 4–5 діб — щи­ри­ця, осо­ти, пі­зні­ше пло­ску­ха зви­чай­на, ми­шії. Сту­пінь за­бур’яне­но­сті в кіль­кі­сно­му та ва­го­во­му ви­мі­рах на рі­зних ета­пах роз­ви­тку ку­ку­ру­дзи фор­му­вав­ся по-рі­зно­му, під впли­вом агро­те­хні­чних за­хо­дів, і в се­ре­дньо­му пе­ред зби­ра­н­ням уро­жаю був рі­зним (та­бли­ця). На тлі по­ли­це­вої оран­ки (23–25 см) на ді­лян­ках без до­гля­ду кіль­кість бур’янів бу­ла 25,4 шт./м² з по­ві­тря­но-су­хою ма­сою 1118 г/м². Пе­ре­хід від оран­ки до ва­рі­ан­тів із міл­ки­ми обро­бі­тка­ми при­звів до збіль­ше­н­ня їхньої чи­сель­но­сті до 28,9–31,3 шт. і до 37,9 шт./м² — за ну­льо­во­го обро­бі­тку. Ма­са бур’янів та­кож збіль­ши­ла­ся на 7,1–17,9 і 61,9%.

Ме­ха­ні­зо­ва­ний до­гляд (бо­ро­ну­ва­н­ня й один між­ря­дний обро­бі­ток) се­ред агро­те­хні­чних за­хо­дів мав най­менш на­дій­ний про­ти­бур’яно­вий ефект (вар. 1). Йо­го те­хні­чна ефе­ктив­ність що­до бур’янів у се­ре­дньо­му ста­но­ви­ла 43,0–43,8%, але за­ли­шко­ва кіль­кість бур’янів бу­ла мен­шою про­ти біо­ло­гі­чної за­бур’яне­но­сті на 42,2–61,0%. Най­на­дій­ні­ший за­хист ку­ку­ру­дзи від бур’янів за­без­пе­чу­вав­ся за вне­се­н­ня в ґрунт під пе­ре­д­по­сів­ну куль­ти­ва­цію Хар­не­су і в фа­зі 3–5 лис­тків у ку­ку­ру­дзи

Ді­ле­ну су­пер. Се­ре­дня те­хні­чна ефе­ктив­ність цьо­го за­хи­сту ста­но­ви­ла 84,0–89,0%. Ви­со­кою (84,8–87,0) во­на бу­ла пі­сля за­сто­су­ва­н­ня у фа­зу 2–3 лис­тків у ку­ку­ру­дзи гер­бі­ци­дів Аден­го та 3–5 лис­тків Стел­лар (77,5–89,1%).

За­сто­су­ва­н­ня на ну­льо­во­му обро­бі­тку до схо­дів ку­ку­ру­дзи Ра­ун­да­пу, а по схо­дах гер­бі­ци­дів Аден­го (85,2%), Стел­лар (89,1%) і Май­стер (88,2%) по­ка­за­ло ви­со­ку ефе­ктив­ність.

Збе­ре­же­н­ня ґрун­то­вої во­ло­ги

До­слі­дже­н­ня­ми вста­нов­ле­но, що обро­бі­ток ґрун­ту й бур’яни бу­ли ва­жли­ви­ми чин­ни­ка­ми ре­гу­лю­ва­н­ня во­дно­го ре­жи­му по­сі­вів ку­ку­ру­дзи. Так, пе­ред сів­бою за­па­си во­ло­ги в ша­рі ґрун­ту 0–100 см ста­но­ви­ли: по оран­ці 163,3 мм, пло­ско­рі­зно­му обро­бі­тку — 138, міл­ко­му обро­бі­тку — 135, за пря­мої сів­би — 130 мм.

По­ка­зни­ки во­ло­го­сті ґрун­ту у фа­зу ви­ки­да­н­ня во­ло­тей ку­ку­ру­дзи змен­ши­ли­ся по оран­ці до 73 мм, на ну­льо­во­му обро­бі­тку — до 58 мм. Пе­ре­ва­ги оран­ки в на­ко­пи­чен­ні во­ло­ги про­яв­ля­ли­ся ін­тен­сив­ним вби­ра­н­ням опа­дів і та­лої во­ди в осін­ньо-зи­мо­вий пе­рі­од за кра­що­го фі­зи­чно­го ста­ну ґрун­ту. Най­по­ка­зо­ві­шою бу­ла рі­зни­ця в за­па­сах во­ло­ги між ва­рі­ан­та­ми з ви­со­ким сту­пе­нем за­бур’яне­но­сті й чи­сти­ми по­сі­ва­ми з ру­чни­ми про­по­лю­ва­н­ня­ми. За­ле­жно від обро­бі­тку ґрун­ту на ді­лян­ках без гер­бі­ци­дів во­ни ста­но­ви­ли 41,3–50,4 мм, а за пов­но­го ви­да­ле­н­ня бур’янів вру­чну — 63,7–76,0 мм, тоб­то бур’яни збіль­ши­ли во­до­спо­жи­ва­н­ня на 22,4–25,6 мм.

За­сто­су­ва­н­ня гер­бі­ци­дів спри­я­ло змен­шен­ню не­про­ду­ктив­них ви­трат во­ло­ги з ґрун­ту, що по­лі­пшу­ва­ло во­ло­го­за­без­пе­че­н­ня ку­ку­ру­дзи. То­му, на­при­клад, за­па­си ґрун­то­вої во­ло­ги на­при­кін­ці ве­ге­та­ції у ва­рі­ан­ті з уне­се­н­ням Хар­не­су + Ді­лен-су­пер або гер­бі­ци­дів Аден­го, Стел­лар бу­ли біль­ши­ми про­ти кон­тро­лю на 15,3–21,3 мм. Тоб­то май­же та­ки­ми, як на ва­рі­ан­тах із ру­чним про­по­лю­ва­н­ням і чи­сти­ми від бур’янів.

Ці чин­ни­ки по­зна­чи­ли­ся на про­ду­ктив­но­сті ро­слин ку­ку­ру­дзи. Так, за се­ре­дні­ми да­ни­ми, та­кі по­ка­зни­ки, як дов­жи­на ка­ча­нів, ма­са 1000 зе­рен, озер­не­ність ка­ча­на бу­ли біль­ши­ми на по­ли­це­вій оран­ці й на ді­лян­ках із мен­шою за­бур’яне­ні­стю, до­рів­ню­ю­чи від­по­від­но 18,0–18,2 см, 202–210 г та 398–695 г. За пря­мої сів­би фор­му­ва­ли­ся ка­ча­ни зав­довж­ки 14,2–172 см з озер­не­ні­стю й зер­ном на 5–8 та 4–7% мен­ши­ми.

Зни­же­н­ня про­ду­ктив­но­сті ро­слин ку­ку­ру­дзи по­си­лю­ва­лось зі зро­ста­н­ням сту­пе­ня за­бур’яне­но­сті. На ва­рі­ан­ті без до­гля­ду, як по­рів­ня­ти з чи­стим кон­тро­лем (ру­чне ви­да­ле­н­ня бур’янів), дов­жи­на ка­ча­нів за всіх обро­бі­тків змен­ши­ла­ся з 18,2 до 14,3 см, ма­са 1000 шт. на­сі­н­ня — з 210 до 104 г, озер­не­ність ка­ча­нів — з 695 до 398 г. Най­ниж­чи­ми бу­ли ці по­ка­зни­ки й у ва­рі­ан­ті з ме­ха­ні­зо­ва­ним до­гля­дом за по­сі­вом (бо­ро­ну­ва­н­ня + між­ря­дний обро­бі­ток) про­ти гер­бі­ци­дів Хар­нес + Ді­а­лен, Аден­го та Стел­лар, що по­зна­чи­лось на вро­жай­но­сті зер­на. Най­біль­шу вро­жай­ність ку­ку­ру­дзи одер­жа­но на всіх ва­рі­ан­тах обро­бі­тку ґрун­ту (5,09–6,10 т/га) за ру­чно­го ви­да­ле­н­ня бур’янів.

Мі­ні­мі­за­ція основ­но­го обро­бі­тку ґрун­ту та пря­ма сів­ба в не­о­бро­бле­ний ґрунт із ви­ко­ри­ста­н­ням гер­бі­ци­ду су­ціль­ної дії при­зво­ди­ли, по­рів­ню­ю­чи з оран­кою, до сут­тє­во­го не­до­бо­ру вро­жаю зер­на: пло­ско­різ (КР 4,5) в се­ре­дньо­му по до­слі­ду — на 0,32 т/га, міл­кий (БДТ-3) — на 0,68, ну­льо­вий обро­бі­ток — на 1,08 т/га.

Ви­снов­ки

У ре­зуль­та­ті до­слі­джень уста­нов­ле­но, що най­ефе­ктив­ні­шою се­ред обро­бі­тків ґрунт під ку­ку­ру­дзу бу­ла по­ли­це­ва оранка на гли­би­ну 23–25 см, а най­мен­шу вро­жай­ність зер­на одер­жу­ва­ли в ра­зі сів­би в не­о­бро­бле­ний ґрунт, що пов’яза­но з гір­шим во­дним ре­жи­мом че­рез ви­со­ку щіль­ність і твер­дість ор­но­го ша­ру ґрун­ту. Міл­кий обро­бі­ток на 10–12 і 14–16 см по­сі­дає се­ре­дню схо­дин­ку. Ви­со­ку те­хні­чну ефе­ктив­ність (87–89%) в бо­роть­бі з бур’яна­ми по­ка­за­ло вне­се­н­ня під пе­ре­д­по­сів­ну куль­ти­ва­цію гер­бі­ци­ду Хар­нес, 2,5 л/га, а у фа­зі 3–5 лис­тків у ку­ку­ру­дзи — Ді­а­лен су­пер, 1,0 л/га. За­сто­су­ва­н­ня в фа­зі 2–3 лис­тків гер­бі­ци­ду Аден­го, 0,5 л/га, а в 3–5 лис­тків Стел­ла­ра, 1,25 л/га + ПАР ме­то­лат у кон­тро­лю­ван­ні бур’янів ма­ло та­кож ви­со­ку те­хні­чну ефе­ктив­ність — 85,2–89,1%, гер­бі­цид Май­стер, 150 г/га + Бі­о­па­у­ер, 1,25 л/га — 88,5%.

Фі­то­то­кси­чна дія гер­бі­ци­дів Хар­нес + Ді­а­лен су­пер, Стел­лар, Аден­го на бур’яни бу­ла пра­кти­чно одна­ко­вою, але во­на від­ста­ва­ла від кон­троль­но­го ва­рі­ан­та з ру­чни­ми про­по­лю­ва­н­ня­ми бур’янів.

* У ва­рі­ан­ті з пря­мою сів­бою до схо­дів ку­ку­ру­дзи вно­си­ли гер­бі­цид Ра­ун­дап, 4 л/га; гер­бі­цид Май­стер, 150 г/га + Бі­о­па­у­ер, 1,25 л/га вно­си­ли на ва­рі­ан­ті з пря­мою сів­бою за­мість ме­ха­ні­чно­го до­гля­ду.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.