Ді­а­бро­ти­ка на­сту­пає

За­хі­дний ку­ку­ру­дзя­ний жук уже зна­йде­ний в се­ми обла­стях Укра­ї­ни, про­те за­хо­дів за­хи­сту про­ти ньо­го роз­ро­бле­но не­до­ста­тньо

The Ukrainian Farmer - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - РО­МАН КОРДУЛЯН, канд. с.-г. на­ук, за­ві­ду­вач ла­бо­ра­то­рії ана­лі­ти­чних до­слі­джень ка­ран­тин­них ор­га­ні­змів Укра­їн­ської НДС ка­ран­ти­ну ро­слин ІЗР НААН Спі­вав­тор: Ми­хай­ло Со­ло­мій­чук, канд. с.-г. на­ук

Ку­ку­ру­дза в Укра­ї­ні є одні­єю з най­ва­жли­ві­ших сіль­сько­го­спо­дар­ських куль­тур. Про­те в най­ближ­чі ро­ки її ви­ро­щу­ва­н­ня мо­же бу­ти пра­кти­чно пов­ні­стю при­пи­не­но. Це пов’яза­но з ма­со­вим по­ши­ре­н­ням небезпечного шкі­дни­ка ку­ку­ру­дзи — за­хі­дно­го ку­ку­ру­дзя­но­го жу­ка Diabrotica virgifera virgifera Le Conte (фо­то 1), що стрім­ко за­се­лив зна­чну те­ри­то­рію пів­ден­ної Європи й ста­но­вить сут­тє­ву не­без­пе­ку ку­ку­ру­дзя­но­му го­спо­дар­ству Укра­ї­ни.

Ура­хо­ву­ю­чи те, що вид роз­по­всю­джу­є­ться пе­ре­ва­жно шля­хом пе­ре­льо­тів і па­сив­ни­ми пе­ре­ве­зе­н­ня­ми транс­пор­том, кон­троль за йо­го по­ши­ре­н­ням ду­же скла­дний і по­тре­бує зна­чних зу­силь. Для йо­го мо­ні­то­рин­гу за­сто­со­ву­ють ком­плекс за­хо­дів, що мі­стять ві­зу­аль­ні спо­сте­ре­же­н­ня із за­сто­су­ва­н­ням фе­ро­мон­них і хар­чо­вих па­сток, по­си­ле­ний ка­ран­тин­ний до­гляд ван­та­жів і транс­пор­ту, що пря­му­ють че­рез кор­дон або че­рез во­гни­ща шкі­дни­ка. Ран­нє ви­яв­ле­н­ня шкі­дни­ка, прогноз йо­го по­ши­ре­н­ня та фі­то­са­ні­тар­ні за­хо­ди є ви­рі­шаль­ним чин­ни­ком кон­тро­лю.

До «Пе­ре­лі­ку шкі­дни­ків, хво­роб ро­слин та бур’янів, які ма­ють ка­ран­тин­не зна­че­н­ня в Укра­ї­ні», D. virgifera за­не­се­но 1997 ро­ку в спи­сок ви­дів, від­су­тніх на те­ри­то­рії Укра­ї­ни. Із 2003 ро­ку — до спи­ску А2: обме­же­но-по­ши­ре­них на те­ри­то­рії дер­жа­ви. За да­ни­ми Держ­прод­спо­жив­слу­жби, ста­ном на сьо­го­дні шкі­дник уже по­ши­ре­ний у се­ми обла­стях Укра­ї­ни на пло­щі по­над 86 тис. ге­кта­рів (ри­су­нок). І ця пло­ща по­стій­но збіль­шу­є­ться.

Як ві­до­мо, вперше на те­ри­то­рії Укра­ї­ни іма­го ді­а­бро­ти­ки ви­яв­ле­но в За­кар­пат­ській обла­сті 2001 ро­ку. Вра­хо­ву­ю­чи, що ма­со­ва­не по­ши­ре­н­ня за­хі­дно­го ку­ку­ру­дзя­но­го жу­ка від­бу­ло­ся по За­кар­пат­ській рів­ни­ні в на­прям­ку до Кар­пат­ських гір, подаль­ше про­су­ва­н­ня йо­го на те­ри­то­рію Укра­ї­ни від­бу­ва­ло­ся че­рез су­сі­дні обла­сті — Іва­но-фран­ків­ську, Львів­ську, Тер­но­піль­ську, Хмель­ни­цьку, Чер­ні­ве­цьку, Він­ни­цьку.

Ли­чин­ки жив­ля­ться ко­рі­н­ням ку­ку­ру­дзи, що при­зво­дить до змен­ше­н­ня ко­ре­не­вої ма­си, по­га­но­го роз­ви­тку ко­ре­нів й ура­же­н­ня йо­го гни­ля­ми, що на­да­ють йо­му бу­ро­го за­барв­ле­н­ня. Осла­бле­ні ро­сли­ни ста­ють сприйня­тли­ві­ши­ми до рі­зних за­хво­рю­вань че­рез те, що жу­ки й ли­чин­ки є пе­ре­но­сни­ка­ми рі­зно­ма­ні­тних па­то­ге­нів ку­ку­ру­дзи: гри­бних, ба­кте­рі­аль­них і ві­ру­сних. По­шко­дже­ні до­ро­слі ро­сли­ни під час силь­них ві­трів і до­щів лег­ко ви­ля­га­ють, і сте­бло на­бу­ває фор­ми «гу­ся­чої шиї» (фо­то 2). До то­го ж стає пов­ні­стю або час­тко­во не­мо­жли­ве ме­ха­ні­зо­ва­не зби­ра­н­ня вро­жаю.

Про­цес роз­по­всю­дже­н­ня ді­а­бро­ти­ки є ре­зуль­та­том дії ком­пле­ксу рі­зних чин­ни­ків як при­ро­дно­го, так і ан­тро­пі­чно­го ха­ра­кте­ру. При­ро­дний шлях по­ши­ре­н­ня — це актив­ні пе­ре­льо­ти іма­го в по­шу­ках кор­мо­вих ро­слин, що є етіо­ло­гі­чною осо­бли­ві­стю шкі­дни­ка. Крім то­го, са­ми­ці ді­а­бро­ти­ки пі­сля па­ру­ва­н­ня роз­лі­та­ю­ться для від­кла­да­н­ня яєць на ін­ші по­ля ку­ку­ру­дзи, від­да­ю­чи пе­ре­ва­гу ра­ні­ше не за­се­ле­ним по­сі­вам. Пе­ре­льо­ти са­миць до­сить три­ва­лі — від 45 хв до 4 год, і за до­бу во­ни мо­жуть у кіль­ка за­хо­дів по­до­ла­ти від­стань до 40 км. На­пря­мок пе­ре­льо­тів жу­ків пов’яза­ний пе­ре­ва­жно з на­прям­ком ві­тру, що по­лег­шує їх роз­се­ле­н­ня.

Ан­тро­пі­чним шля­хом ді­а­бро­ти­ка мо­же по­ши­рю­ва­ти­ся з рі­зни­ми ви­да­ми транс­пор­ту, ґрун­том, зе­ле­ною ма­сою та мо­ло­ди­ми ка­ча­на­ми ку­ку­ру­дзи. По­ши­ре­н­ня яєць ді­а­бро­ти­ки мо­же від­бу­ва­ти­ся з во­дни­ми по­то­ка­ми. Слід за­зна­чи­ти, що з на­сі­н­ням ку­ку­ру­дзи шкі­дник не пе­ре­но­си­ться, оскіль­ки іма­го жу­ка сти­глим на­сі­н­ням не жи­ви­ться.

Ви­ро­щу­ва­н­ня ку­ку­ру­дзи в умо­вах мо­но­куль­ту­ри за­без­пе­чує ді­а­бро­ти­ку по­стій­ною кор­мо­вою ба­зою та при­зво­дить до зна­чно­го роз­по­всю­дже­н­ня в Укра­ї­ні.

За під­ра­хун­ка­ми у За­кар­пат­ській обла­сті, вра­хо­ву­ю­чи на­яв­ну кор­мо­ву базу, шкі­дник про­су­ва­є­ться що­ро­ку зі швид­кі­стю 80 км, а за за­сто­су­ва­н­ня за­хо­дів стри­му­ва­н­ня — 20 км/рік.

У Сте­по­вій зо­ні най­ви­щі по­ка­зни­ки швид­ко­сті роз­по­всю­дже­н­ня фі­то­фа­га ма­ють Дні­про­пе­тров­ська, До­не­цька, Лу­ган­ська й Оде­ська обла­сті. У цих ре­гіо­нах на­си­че­ність сі­во­змі­ни сіль­гос­пкуль­ту­ра­ми, що є кор­мо­ви­ми для іма­го ді­а­бро­ти­ки, ста­но­вить по­над 40%. Швид­кість по­ши­ре­н­ня шкі­дни­ка про­гно­зу­є­ться по­над 65 км/рік. За умов про­ве­де­н­ня ком­пле­ксу за­хо­дів

що­до стри­му­ва­н­ня йо­го по­ши­ре­н­ня роз­по­всю­дже­н­ня при­пи­ни­ться до 16–18 км/рік. Най­по­віль­ні­ше в сте­по­вій зо­ні за­хі­дний ку­ку­ру­дзя­ний жук про­су­ва­ти­ме­ться Крим­ськи­ми сте­па­ми — 25 км/рік.

У Лі­со­сте­по­вій зо­ні до­сить ва­го­мий від­со­ток на­си­че­н­ня сі­во­змі­ни кор­мо­ви­ми куль­ту­ра­ми для ді­а­бро­ти­ки існує у Чер­ні­ве­цькій обла­сті — 45,3%. Са­ме в ній і про­гно­зу­є­ться най­швид­ше роз­се­ле­н­ня шкі­дни­ка зі швид­кі­стю 72,5 км/ рік, а за­про­ва­джу­ю­чи за­хо­ди стри­му­ва­н­ня роз­се­ле­н­ня — 18 км ко­жно­го ро­ку. Мі­ні­маль­на швид­кість про­су­ва­н­ня ді­а­бро­ти­ки пе­ред­ба­ча­є­ться у Ки­їв­ській, Сум­ській і Хмель­ни­цькій обла­стях — близь­ко 40 км, а з про­ве­де­н­ням за­по­бі­жних за­хо­дів — до 10 км/рік.

По­лі­ська зо­на ха­ра­кте­ри­зу­є­ться обла­стя­ми, де шкі­дник про­су­ва­ти­ме­ться до­сить швид­ко. При­чи­ною цьо­го є за­без­пе­че­ність кор­мо­ви­ми куль­ту­ра­ми ді­а­бро­ти­ки, ва­го­мий від­со­ток яких є в стру­кту­рі по­сів­них площ. На­при­клад, у Жи­то­мир­ській обла­сті ни­ні в стру­кту­рі по­сів­них площ існує 44,8% кор­мо­вої ба­зи для іма­го за­хі­дно­го ку­ку­ру­дзя­но­го жу­ка, тож у ра­зі про­ни­кне­н­ня фі­то­фа­га у цю область швид­кість по­ши­ре­н­ня що­ро­ку ста­но­ви­ти­ме 71,8 км. Най­по­віль­ні­ше жу­ки по­ши­рю­ва­ти­му­ться у Львів­ській і Рів­нен­ській обла­стях: із за­хо­да­ми стри­му­ва­н­ня — 10,6 і 9,9 км/рік, а без них — 42,5 і 39,6 км/рік від­по­від­но.

Ще одним чин­ни­ком, що впли­ває на тем­пи по­ши­ре­н­ня й ада­пта­ції ді­а­бро­ти­ки в Укра­ї­ні, є ме­тео­у­мо­ви на­шої клі­ма­ти­чної зо­ни. В США фі­то­фаг по­ши­ре­ний, в основ­но­му, в тих шта­тах, де се­ре­дньо­рі­чні тем­пе­ра­ту­ри ста­нов­лять +13 °С, але спо­сте­ре­же­но йо­го при­су­тність та­кож і на те­ри­то­рі­ях, де се­ре­дньо­рі­чна тем­пе­ра­ту­ра ста­но­вить +9 °С. Ана­ліз тем­пе­ра­тур­них по­ка­зни­ків свід­чить, що се­ре­дньо­рі­чні тем­пе­ра­ту­ри в рі­зних обла­стях Укра­ї­ни ко­ли­ва­ю­ться від +7,8 до +11,6 °С, що спри­яє аклі­ма­ти­за­ції та по­ши­рен­ню шкі­дни­ка май­же на всій її те­ри­то­рії.

За­со­бів бо­роть­би по­ки що бра­кує

Най­актив­ні­ше роз­по­всю­дже­н­ня шкі­дни­ка від­бу­ва­є­ться за се­ре­дньо­мі­ся­чних тем­пе­ра­тур по­ві­тря +18…+26 °С. Ді­а­па­зон се­ре­дньо­мі­ся­чних тем­пе­ра­тур ли­пня-сер­пня в обла­стях Укра­ї­ни, тоб­то в пе­рі­од ма­со­во­го льо­ту іма­го ді­а­бро­ти­ки, ко­ли­ва­є­ться в ме­жах +19,4…+23,6 °С, що по­зи­тив­но впли­ває на роз­ши­ре­н­ня аре­а­лу шкі­дни­ка. На­да­лі, за про­гно­зом, роз­се­ле­н­ня шкі­дни­ка три­ва­ти­ме пів­ден­но-схі­дною ча­сти­ною Лі­со­сте­пу, де су­ма актив­них тем­пе­ра­тур за ве­ге­та­цій­ний пе­рі­од ста­но­вить не мен­ше як 2600 °С. Якщо не вживати за­хо­дів що­до за­по­бі­га­н­ня по­ши­рен­ню йо­го во­гнищ, то за 5–10 ро­ків кіль­кість фі­то­фа­га мо­же при­зве­сти до не­рен­та­бель­но­го ви­ро­щу­ва­н­ня ку­ку­ру­дзи в усіх обла­стях Укра­ї­ни без за­сто­су­ва­н­ня за­со­бів за­хи­сту.

Асор­ти­мент пе­сти­ци­дів для за­хи­сту ку­ку­ру­дзи від цих шкі­дни­ків пред­став­ле­но ші­стьма про­труй­ни­ка­ми та п’ятьма ін­се­кти­ци­да­ми для оброб­ки по ве­ге­та­ції. Про­труй­ни­ки ін­се­кти­ци­дно­го спря­му­ва­н­ня ґрун­ту­ю­ться на та­кій ді­ю­чій ре­чо­ви­ні, як ті­а­ме­то­ксам. За­га­лом про­труй­ни­ки ста­нов­лять май­же 50% за­галь­ної кіль­ко­сті пре­па­ра­тів про­ти за­хі­дно­го ку­ку­ру­дзя­но­го жу­ка, ре­ко­мен­до­ва­них для ви­ко­ри­ста­н­ня на ку­ку­ру­дзі. На­то­мість ін­се­кти­ци­дів, які мо­жна ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти на по­сі­вах ку­ку­ру­дзи по ве­ге­та­ції, не так уже й ба­га­то. Слід за­ува­жи­ти, що цьо­го «ар­се­на­лу» для та­кої куль­ту­ри, як ку­ку­ру­дза, аб­со­лю­тно не­до­ста­тньо, і тут є над чим по­пра­цю­ва­ти ви­ро­бни­кам пе­сти­ци­дів. Ні­ша пра­кти­чно віль­на.

Одним з еле­мен­тів кон­тро­лю ді­а­бро­ти­ки є вста­нов­ле­н­ня обме­жень що­до ви­ро­щу­ва­н­ня ку­ку­ру­дзи в мо­но­куль­ту­рі. Основ­на ви­мо­га на сьо­го­дні із за­хо­дів бо­роть­би — до­три­ма­н­ня сі­во­змі­ни, що мі­стить зер­но­ві (крім ку­ку­ру­дзи), ба­га­то­рі­чні тра­ви. Ви­сі­ва­ти на­сі­н­ня ку­ку­ру­дзи на то­му са­мо­му по­лі мо­жна тіль­ки че­рез три ро­ки, не до­пу­ска­ю­чи мо­но­куль­ту­ри ку­ку­ру­дзи.

До­три­ма­н­ня агро­те­хні­ки та впро­ва­дже­н­ня в пра­кти­ку стій­ких до ді­а­бро­ти­ки гі­бри­дів ку­ку­ру­дзи за­без­пе­чить кон­троль над цим ка­ран­тин­ним шкі­дни­ком на те­ри­то­рії обла­сті (ра­йо­ну, на­се­ле­но­го пун­кту), тим па­че, що ді­а­бро­ти­ка мо­же бу­ти пе­ре­но­сни­ком і ба­кте­рі­аль­но­го віл­ту ку­ку­ру­дзи — не­без­пе­чної ка­ран­тин­ної хво­ро­би ку­ку­ру­дзи.

Фо­то 1. Іма­го та ли­чин­ки за­хі­дно­го ку­ку­ру­дзя­но­го жу­ка

Фо­то 2. Ви­ля­га­н­ня ро­слин ку­ку­ру­дзи («гу­ся­ча шия») вна­слі­док по­шко­дже­н­ня ко­ре­не­вої си­сте­ми ли­чин­ка­ми за­хі­дно­го ку­ку­ру­дзя­но­го жу­ка

Пло­ща за­се­ле­н­ня за­хі­дним ку­ку­ру­дзя­ним жу­ком ста­ном на 01.01.2017

Пло­ща за­се­ле­н­ня за­хі­дним ку­ку­ру­дзя­ним жу­ком ста­ном на 01.01.2012 р. Адмі­ні­стра­тив­ні ме­жі Укра­ї­ни

Ме­жі адмі­ні­стра­тив­них обла­стей Ме­жі адмі­ні­стра­тив­них ра­йо­нів На­зви адмі­ні­стра­тив­них ра­йо­нів На­зви адмі­ні­стра­тив­них обла­стей Зо­на із най­біль­шим ри­зи­ком за­се­ле­н­ня за­хі­дним ку­ку­ру­дзя­ним жу­ком Най­більш імо­вір­ні на­прям­ки по­ши­ре­н­ня за­хі­дно­го ку­ку­ру­дзя­но­го жу­ка

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.