Ета­пи ефе­ктив­но­сті

До­свід ви­бо­ру ви­со­ко­ефе­ктив­них те­хно­ло­гій і те­хні­ки на при­кла­ді го­спо­дар­ства «Агро­ма­шцентр», що на Дніпропетровщині

The Ukrainian Farmer - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - ОЛЕ­КСАНДР ІВЧУК

Кре­до в бі­зне­сі Во­ло­ди­ми­ра Бі­лі­чен­ка, ди­ре­кто­ра То­ва­ри­ства «Агро­ма­шцентр», що на Дніпропетровщині, та­ке: «На­віть для то­го, щоб за­ли­ша­ти­ся на мі­сці, тре­ба біг­ти впе­ред з усіх сил». Адже з ко­жним ро­ком умо­ви го­спо­да­рю­ва­н­ня ста­ють все гір­ши­ми — зро­ста­ють по­да­тки, ці­ни на МТР, тож тре­ба пер­ма­нен­тно збіль­шу­ва­ти ефе­ктив­ність. Во­ло­ди­мир Ми­ко­ла­йо­вич по­ді­лив­ся з на­ми сво­ї­ми се­кре­та­ми й роз­по­вів про те­хно­ло­гі­чні «ре­во­лю­ції», що від­бу­ли­ся в йо­го го­спо­дар­стві за­для ефе­ктив­но­го й рен­та­бель­но­го го­спо­да­рю­ва­н­ня. Да­лі – пря­ма мо­ва.

У 2001 ро­ці роз­по­чав­ся но­вий етап у мо­є­му жит­ті — я роз­по­чав за­йма­ти­ся сіль­ським го­спо­дар­ством. Вла­сним тра­кто­ром на­да­вав по­слу­ги, від­чув по­тен­ці­ал аграр­ної спра­ви й зго­дом зро­зу­мів, що більш рен­та­бель­ним є обро­бі­ток вла­сних зе­мель. Пі­сля бан­крут­ства мі­сце­во­го ра­дго­спу ми з бра­том узя­ли в орен­ду зем­лі, ви­ку­пи­ли те­хні­ку, за­про­си­ли на ро­бо­ту спе­ці­а­лі­стів.

Уже на са­мо­му по­ча­тку тра­ди­цій­на те­хно­ло­гія нас не за­до­воль­ня­ла сво­єю не­ефе­ктив­ні­стю, адже для ко­жної з опе­ра­цій бу­ла по­трі­бна ве­ли­ка кіль­кість лю­дей і те­хні­ки, як і ве­ли­кі фі­нан­со­ві за­тра­ти. Фа­кти­чно на той час ми не мо­гли на 100% все кон­тро­лю­ва­ти чи спро­гно­зу­ва­ти — бу­ли за­ру­чни­ка­ми від не­пе­ре­дба­чу­ва­них си­ту­а­цій: ча­стих по­ла­мок 30-рі­чної те­хні­ки, люд­сько­го не­дбаль­ства та ґрун­то­во-клі­ма­ти­чних умов.

Але у нас ви­ста­чи­ло смі­ли­во­сті мі­ня­ти все, що нам не по­до­ба­лось. З дру­го­го бо­ку, ми із са­мо­го по­ча­тку агро­ви­ро­бни­цтва по­гли­бле­но ви­вча­ли всі ню­ан­си й чин­ни­ки в аграр­ній спра­ві для до­ся­гне­н­ня на­шої ме­ти — ви­со­ко­ефе­ктив­но­го го­спо­да­рю­ва­н­ня. Ро­з­умі­ли без­пер­спе­ктив­ність «ра­дго­спів­ських» те­хно­ло­гій, во­дно­час бра­ку­ва­ло ко­штів на онов­ле­н­ня те­хні­ки. Але не­об­хі­дність те­хно­ло­гі­чних змін бу­ла ду­же го­строю.

Спо­ча­тку був ноу-тілл

Че­рез екс­тре­маль­но по­су­шли­ві лі­то й осінь 2005 ро­ку не змо­гли тра­ди­цій­ним спосо­бом обро­би­ти зем­лю й по­сі­я­ти ози­ми­ну. Дов­го­о­чі­ку­ва­ні опа­ди пі­шли аж на­при­кін­ці жов­тня, і са­ме це бу­ло до­да­тко­вим по­штов­хом для кар­ди­наль­ної змі­ни у те­хно­ло­гії. Спо­ча­тку ви­бір впав на ноу-тілл. Адже для цьо­го по­трі­бно бу­ло ли­ше при­дба­ти сі­вал­ку, а чі­пля­ти її мо­жна бу­ло і до на­яв­но­го у нас тра­кто­ра Т-150.

Ми при­ве­зли сі­вал­ку KUHN SDM 2223 з Бра­зи­лії — з неї і роз­по­ча­ли­ся те­хно­ло­гі­чні змі­ни. Дво­ди­ско­вий агре­гат, про­стий, на­дій­ний. Від­ра­зу кіль­кість опе­ра­цій на ози­ми­ні з 20–22 ско­ро­ти­ла­ся до чо­ти­рьох: сів­ба, піджив­ле­н­ня, вне­се­н­ня ЗЗР, жни­ва. Ви­тра­та паль­но­го за тра­ди­цій­но­го обро­бі­тку ся­га­ла 75 л/га, за «ну­ля» — ли­ше 22–24 л/га. На­ван­та­же­н­ня на те­хні­ку впа­ло, кіль­кість ре­мон­тів змен­ши­ла­ся, з’явив­ся час кон­тро­лю­ва­ти ко­жну опе­ра­цію в по­лі осо­би­сто: в ре­зуль­та­ті це да­ло фі­нан­со­вий по­штовх як для роз­ви­тку, так і вдо­ско­на­ле­н­ня. Роз­по­ча­ли змі­ню­ва­ти си­сте­ми жив­ле­н­ня й за­хи­сту, обра­ли най­більш рен­та­бель­ні куль­ту­ри для на­ших умов.

При­хо­ва­ні ва­ди «ну­ля»

Але ну­льо­ва те­хно­ло­гія — до­во­лі скла­дна для агро­но­ма, ко­жна опе­ра­ція по­вин­на ви­ко­ну­ва­ти­ся ду­же які­сно й обду­ма­но: по­мил­ки вже ви­пра­ви­ти пра­кти­чно не­мо­жли­во. Мі­рою зро­ста­н­ня до­сві­ду й ро­зу­мі­н­ня про­це­сів ми ви­яви­ли, що за те­хно­ло­гії ноу-тілл ви­ни­кає низ­ка про­блем­них мо­мен­тів. Ось хо­ча б тер­мі­ни сів­би. На­ве­сні на на­ших по­лях під со­ло­мою спо­ча­тку бо­ло­то, а за п’ять днів спе­ки це бо­ло­то пе­ре­тво­рю­є­ться на «бе­тон». Опти­маль­на ро­бо­ча швид­кість сі­вал­ки пря­мої сів­би — 6 км/год, то­му про­ве­сти сів­бу в ко­ро­тке ве­сня­не ві­кон­це бу­ло не­ре­аль­но — на­ша по­сів­на роз­по­чи­на­ла­ся з бо­ло­та й за­кін­чу­ва­ла­ся в «бе­то­ні».

Крім то­го, ми не мо­гли за­без­пе­чи­ти якісне жив­ле­н­ня мі­не­раль­ни­ми еле­мен­та­ми, оскіль­ки за сів­би з одно­ча­сним уне­се­н­ням до­брив у ря­док не­об­хі­дна кіль­кість до­брив при­зво­ди­ла до хі­мі­чно­го опі­ку ко­ре­нів ро­слин, тож до­во­ди­ло­ся роз­ки­да­ти до­бри­ва за до­по­мо­гою роз­по­діль­ни­ків, але та­ке по­верх­не­ве вне­се­н­ня не бу­ло на 100% ефе­ктив­ним — основ­на ма­са до­брив за­три­му­є­ться на ро­слин­них реш­тках і тіль­ки з ча­сом по­тра­пляє у ґрунт. Пі­джив­лю­ва­ли по лис­тку, однак фо­сфор­ні до­бри­ва по­трі­бно вно­си­ти тіль­ки в ґрунт.

Ми ви­яви­ли не­до­лі­ки, пов’яза­ні з на­ко­пи­чу­ва­н­ням хі­мі­чних спо­лук у верх­ньо­му ша­рі ґрун­ту — це як ре­зи­стен­тність па­да­ли­ці до ЗЗР, так і при­гні­че­н­ня роз­ви­тку ро­слин у по­сі­вах. То­му що, на­при­клад, ярий ячмінь пі­сля со­ня­шни­ку з ди­ску­ва­н­ням во­се­ни на гли­би­ну 5 см про­ти ви­ро­ще­но­го за ну­льо­вою те­хно­ло­гі­єю да­вав нам уро­жай із на­дбав­кою 1 т/га. Рі­пак вза­га­лі по­трі­бно сі­я­ти по чи­сто­му по­лю. По ну­лю сі­я­ли рі­пак й отри­му­ва­ли не­по­га­ний ре­зуль­тат, але ве­сною ро­сли­ни кон­та­кту­ють із ро­слин­ни­ми реш­тка­ми, там мо­жли­вий не­кроз ко­ре­не­вої ший­ки, й за­тра­ти на розв’яза­н­ня ці­єї про­бле­ми мо­жуть зро­ста­ти не­про­пор­цій­но по­рів­ня­но з мо­жли­ві­стю отри­ма­ти при­бу­ток.

Опти­маль­на — це мі­ні­маль­на

Об’єд­нав­ши всі ці ар­гу­мен­ти, зно­ву пі­шли на те­хно­ло­гі­чні змі­ни: за­сто­су­ва­н­ня гли­бо­ко­роз­пу­шу­ва­чів для усу­не­н­ня ор­ної пі­до­шви й ефе­ктив­но­го на­ко­пи­че­н­ня во­ло­ги в ґрун­ті й пе­ре­хід на мі­ні­маль­ну те­хно­ло­гію обро­бі­тку з по­сту­по­вим пе­ре­о­сна­ще­н­ням пар­ку те­хні­ки.

Одну по­сів­ну зер­но­вих ми на­ма­га­ли­ся про­ве­сти ар­ген­тин­ською уні­вер­саль­ною сі­вал­кою Terranova, (6,7 м — в зер­но­во­му ва­рі­ан­ті, 10 ряд­ків — у ва­рі­ан­ті то­чно­го ви­сі­ву). Про­те до­бре, що на той час ще не про­да­ли на­шу зер­но­ву сі­вал­ку, якою ми за­сі­я­ли біль­шість площ. У ва­рі­ан­ті сі­вал­ки то­чно­го ви­сі­ву Terranova ви­сі­ває не­по­га­но, але не­до­лі­ком є те, що во­на одно­ча­сно вно­сить у ря­док до­бри­ва, то­му ми бу­ли зму­ше­ні сі­я­ти без до­брив, щоб уни­кну­ти опі­ку ро­слин, а вно­си­ли пе­ред основ­ним обро­бі­тком — з куль­ти­ва­ці­єю. Це да­ло нам змо­гу про­ве­сти по­сів­ну швид­ко, але не да­ло ба­жа­но­го ре­зуль­та­ту.

От­же, основ­ни­ми кри­те­рі­я­ми ви­бо­ру сі­вал­ки для мі­ні­маль­ної те­хно­ло­гії бу­ли та­кі: уні­вер­саль­ність, якість сів­би, мо­жли­вість одно­ча­сно­го вне­се­н­ня до­бри­ва під час сів­би між ряд­ка­ми, ви­со­ка ро­бо­ча швид­кість і не­ве­ли­ка транс­порт­на ши­ри­на з огля­ду на вузь­кі до­ро­ги між на­ши­ми по­ля­ми. Всьо­му від­по­від­а­ла уні­вер­саль­на зер­но­ва сі­вал­ка Rapid 400C швед­ської ком­па­нії Väderstad. Уже пі­сля пер­шої по­сів­ної ці­єю сі­вал­кою ре­зуль­тат ви­прав­дав мої очі­ку­ва­н­ня. Мо­жли­вість сів­би рі­зно­ма­ні­тних куль­тур з одно­ча­сним уне­се­н­ням мі­не­раль­них до­брив у між­ря­д­дя на швид­ко­сті в 15 км/год да­ла свій ефект: по­сів­на про­хо­ди­ла швид­ше в 1,5 ра­за, в спри­я­тли­ві­ші тер­мі­ни за­без­пе­че­но до­брий старт і зна­чний при­ріст уро­жай­но­сті на 2–3 цен­тне­ри: опі­ку ро­сли­ни не­має, до­сту­пність еле­мен­тів жив­ле­н­ня до­бра. Сі­вал­ка має на­дій­ну гі­драв­лі­чну си­сте­му ви­сі­ву, лег­ко на­ла­што­ву­є­ться та ка­лі­бру­є­ться, на­віть про­сто в по­лі, має міс­ткий бун­кер, що дає змо­гу лег­ко та швид­ко за­ван­та­жу­ва­ти на­сі­н­ня й до­бри­ва. Змі­ну ши­ри­ни між­рядь мо­жна від­ре­гу­лю­ва­ти ду­же швид­ко й про­сто зав­дя­ки ме­ха­ні­чним за­слін­кам, що бло­ку­ють по­да­чу на­сі­н­ня/ до­брив до «зай­вих» со­шни­ків із кра­тні­стю 12,5 см. Є ба­га­то сі­ва­лок, що які­сно та швид­ко про­во­дять сів­бу з уне­се­н­ням до­брив, але на­зва­ти мо­дель, яка це зро­бить кра­ще за Rapid, я сьо­го­дні не мо­жу. Крім то­го, че­рез рік наш Rapid 400C ми осна­сти­мо ще й си­сте­мою ди­фе­рен­ці­йо­ва­но­го вне­се­н­ня до­брив, до яко­го ми на­бли­жа­є­мо­ся.

Ком­па­нія Väderstad за­без­пе­чує ще й най­більш якісне та вча­сне сер­ві­сне об­слу­го­ву­ва­н­ня, що й впли­ну­ло на по­дов­же­н­ня на­шої спів­пра­ці. Ще одне на­ше при­дба­н­ня від цьо­го ви­ро­бни­ка — Carrier 500: уні­вер­саль­не зна­ря­д­дя та, на мою дум­ку, один із най­кра­щих ди­ско­вих куль­ти­ва­то­рів. За один про­хід цей 5-ме­тро­вий агре­гат які­сно під­го­тов­лює ґрунт — фор­мує якісне на­сін­нє­ве ло­же, за­кри­ває во­ло­гу, муль­чує та при­швид­шує біо­ло­гі­чну транс­фор­ма­цію со­ло­ми в гу­мус. Ви­тра­ти паль­но­го на ці опе­ра­ції до­во­лі низь­кі, от­же, про­во­ди­мо 2–3 ди­ску­ва­н­ня. То­рік цей агре­гат осна­сти­ли но­жо­вим ко­тком Crosscutter Knife, що за­без­пе­чує кра­ще по­дрі­бне­н­ня ро­слин­них ре­шток у двох на­прям­ках. Зав­дя­ки цьо­му опе­ра­тив­но по­чи­на­є­мо сів­бу пі­сля со­ня­шни­ку, адже агре­гат які­сно по­дрі­бнює йо­го сте­бла за один про­хід.

Гли­бо­ко­роз­пу­шу­ва­чем ми руй­ну­є­мо ущіль­не­ну плу­жну пі­до­шву, що ро­бить до­сту­пни­ми для ро­слин во­ло­гу й еле­мен­ти фо­сфо­ру з ни­жніх го­ри­зон­тів, спри­я­тли­во впли­ває на роз­ви­ток ко­ре­не­вої си­сте­ми. Про­те та­ка опе­ра­ція істо­тно по­ру­шує стру­кту­ру ґрун­ту й то­му на­сту­пна опе­ра­ція на по­лі мо­же при­зве­сти до пе­ре­у­щіль­не­н­ня ґрун­ту від кон­та­кту із ши­на­ми. Ви­хо­дить нон­сенс — зни­зу роз­пу­ши­ли, а звер­ху за­то­пта­ли, то­му пра­цю­є­мо 3,5-ме­тро­вим куль­ти­ва­то­ром Väderstad Cultus 350 як зна­ря­д­дям основ­но­го обро­бі­тку під те­хні­чні куль­ту­ри. Цей агре­гат від­нов­лює пра­виль­ну стру­кту­ру ґрун­ту й за­без­пе­чує іде­аль­не ви­рів­ню­ва­н­ня по­ля: пі­сля цьо­го агре­га­та мо­жна на­віть ав­то­мо­бі­лем їха­ти по по­лю зі швид­кі­стю 60 км/год. Над­зви­чай­но за­до­во­ле­ний які­стю йо­го ро­бо­ти.

За­раз ми сто­ї­мо на де­мо­по­лі, на яко­му со­ня­шник за­сі­я­ли сі­вал­кою то­чно­го ви­сі­ву Väderstad Tempo F8: як ба­чи­те — іде­аль­ний ре­зуль­тат. Цю ді­лян­ку за­сі­ва­ли на швид­ко­сті 20 км/год, якість сів­би не зни­зи­ла­ся — дру­жні рів­но­мір­ні схо­ди, ві­зу­аль­ної рі­зни­ці з ді­лян­ка­ми, що за­сі­ва­ли на швид­ко­сті 15 км/год, не ви­дно. Сьо­го­дні ві­зу­аль­но — це най­кра­ще по­ле, і я смі­ли­во про­гно­зую на­дбав­ку в уро­жай­но­сті на ньо­му що­най­мен­ше у 3 цен­тне­ри, хо­ча й сів­ба від­бу­ва­ла­ся в не­на­йопти­маль­ні­ший строк. Tempo лег­ко на­ла­што­ву­є­ться, ко­ре­ктно на за­да­ну гли­би­ну ви­сі­ває чі­тко за­да­ну нор­му на­сі­н­ня та вно­сить до­бри­во збо­ку на 3-4 см від ряд­ка — усе на ви­со­кій швид­ко­сті, що дасть нам змо­гу ско­ро­ти­ти по­сів­ну в 1,5 ра­за. Адже очі­ку­є­мо на по­став­ку ці­єї сі­вал­ки вже для на­сту­пної по­сів­ної: в рам­ках три­ва­лої спів­пра­ці ком­па­нія Väderstad пі­шла нам на­зу­стріч і за­про­по­ну­ва­ла спри­я­тли­ві умо­ви фі­нан­су­ва­н­ня для при­дба­н­ня сі­вал­ки.

Ви­бір ви­со­ко­ефе­ктив­но­го зна­ря­д­дя для обро­бі­тку ґрун­ту й сів­би від ком­па­нії Väderstad для те­хно­ло­гії мі­ні­маль­но­го обро­бі­тку до­зво­ляє нам з упев­не­ні­стю ска­за­ти, що з те­хні­чно­го бо­ку ми за­кри­ли пи­та­н­ня для по­лі­пше­н­ня вро­жай­но­сті. Ма­є­мо низь­кі ви­тра­ти па­ли­ва на ге­ктар, про­во­ди­мо які­сну сів­бу та обро­бі­ток ґрун­ту у спри­я­тли­ві­ші тер­мі­ни, що є не­об­хі­дним для хо­ро­шо­го стар­ту й роз­ви­тку ро­слин, збе­ре­же­н­ня во­ло­ги. З дру­го­го бо­ку — це дає нам змо­гу кон­цен­тру­ва­ти­ся на по­лі­пшен­ні ефе­ктив­но­сті шля­хом як най­пов­ні­шо­го ви­ко­ри­ста­н­ня по­тен­ці­а­лу ро­слин, кра­що­го жив­ле­н­ня та за­хи­сту, за­про­ва­дже­н­ня си­сте­ми то­чно­го зем­ле­роб­ства — при­дба­н­ня Ртк-стан­ції, но­вої са­мо­хі­дної та зби­раль­ної те­хні­ки з кар­то­гра­фі­єю. Отож, ми ру­ха­є­мо­ся впе­ред і пра­гне­мо ста­ти ще ефе­ктив­ні­ши­ми.

Во­ло­ди­мир Бі­лі­чен­ко, ди­ре­ктор То­ва­ри­ства «Агро­ма­шцентр»

Väderstad Cultus 350

Обро­бі­ток по­лів куль­ти­ва­то­ром Carrier 500

По­сі­ви со­ня­шни­ку, що бу­ли за­сі­я­ні сі­вал­кою Väderstad Tempo F8 на швид­ко­сті 20 км/год

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.