Роз­ки­да­чі ор­га­ні­ки

Пе­ре­ва­гу слід від­да­ва­ти ма­ши­нам, які за­без­пе­чу­ють ви­щі по­ка­зни­ки рів­но­мір­но­сті роз­по­ді­лу до­брив на по­верх­ні по­ля

The Ukrainian Farmer - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - ВА­СИЛЬ ДУ­МИЧ, за­ві­ду­вач ла­бо­ра­то­рії Львів­ська фі­лія УКРНДІПВТ ім. Л. По­го­рі­ло­го Спі­вав­тор: Яро­слав Це­нюх, мол. на­ук. спів­ро­бі­тник

Роз­ки­да­чі твер­дих ор­га­ні­чних до­брив ви­ро­бля­ють фір­ми Kirchner, Bergmann, Pöttinger, Kemper, Gruber, Meyer, Havco, Tebbe, Unia, Strautmann то­що. В Укра­ї­ні ви­ро­бни­ка­ми та­кої те­хні­ки є ВАТ «Ко­вель­сіль­маш», ВАТ «Бі­ло­цер­ків­сіль­маш», ВАТ «Ума­ньферм­маш».

Ма­ши­ни для вне­се­н­ня твер­дих ор­га­ні­чних до­брив (ТОД) скла­да­ю­ться з ра­ми, ку­зо­ва, опо­ри, хо­до­вої си­сте­ми, галь­мів­ної си­сте­ми, си­ло­вої пе­ре­да­чі, транс­пор­те­ра, роз­ки­дно­го при­строю, еле­ктро­обла­дна­н­ня. Їх обла­дну­ють рі­зни­ми ти­па­ми ро­бо­чих ор­га­нів: го­ри­зон­таль­ни­ми дво­ря­дни­ми або одно­ря­дни­ми ло­па­те­ви­ми ва­ла­ми; та­ки­ми ж ва­ла­ми з роз­та­шо­ва­ни­ми ниж­че від них роз­ки­дни­ми ди­ска­ми ве­ли­ко­го ді­а­ме­тра; вер­ти­каль­ни­ми дво­ма або чо­тир­ма ло­па­те­ви­ми ва­ла­ми; вер­ти­каль­ним ди­ском ве­ли­ко­го ді­а­ме­тра, уста­нов­ле­ним у пе­ре­дній ча­сти­ні ку­зо­ва то­що.

Біль­шість роз­ки­да­чів ор­га­ні­чних до­брив обла­дна­но роз­ки­дним при­стро­єм, вер­ти­каль­ни­ми й го­ри­зон­таль­ни­ми ло­па­те­ви­ми ва­ла­ми. Го­ри­зон­таль­но роз­та­шо­ва­ний роз­ки­дний при­стрій скла­да­є­ться з по­дрі­бню­валь­но­го й роз­ки­дно­го ба­ра­ба­нів, які обер­та­ю­ться в під­ши­пни­ко­вих ву­злах, уста­нов­ле­них на бо­ко­вих стій­ках.

Роз­ки­да­чі з го­ри­зон­таль­ни­ми одно­ря­дни­ми або дво­ря­дни­ми ло­па­те­ви­ми ва­ла­ми за­сто­со­ву­ють на роз­ки­дан­ні гною, отри­ма­но­го з ви­ко­ри­ста­н­ням со­лом’яної під­стил­ки. Ши­ри­на роз­ки­да­н­ня ор­га­ні­чно­го до­бри­ва та­ких ро­бо­чих ор­га­нів — від 6 до 8 м.

Для збіль­ше­н­ня ши­ри­ни роз­ки­да­н­ня до­брив біль­шість фірм по­ча­ли осна­щу­ва­ти роз­ки­да­чі вер­ти­каль­ни­ми дво- або чо­ти­ри­ло­па­те­ви­ми ва­ла­ми, які, за оці­ню­ва­н­ням за­хі­дних фа­хів­ців, кра­ще пра­цю­ють на роз­си­пча­сто­му пе­ре­гної.

На біль­шо­сті роз­ки­да­чів ме­ха­нізм по­да­чі до­брив до роз­ки­дно­го при­строю яв­ляє со­бою по­здов­жній дво- або одно­стрі­чко­вий кон­ве­єр (транс­пор­тер). Ко­жна стрі­чка має на­тя­жний при­стрій. На лан­цю­гах із до­по­мо­гою скоб і пла­нок крі­пля­ться скреб­ки. Швид­кість по­здов­жньо­го кон­ве­є­ра ре­гу­лю­ють за до­по­мо­гою ку­лі­сно­го ме­ха­ні­зму.

При­від транс­пор­те­ра здій­сню­є­ться від ре­ду­кто­ра, за до­по­мо­гою яко­го стрі­чка транс­пор­те­ра пе­ре­мі­щу­є­ться. До си­ло­вої пе­ре­да­чі на­ле­жать кар­дан­ний вал, кон­тр­при­від, при­ві­дний вал із за­по­бі­жною му­фтою, вал при­во­ду ре­ду­кто­ра, ко­ні­чно-ци­лін­дри­чний ре­ду­ктор, вал при­во­ду роз­ки­дно­го при­строю, вал при­во­ду транс­пор­те­ра, ци­лін­дри­чний ре­ду­ктор, ве­ду­чий і ве­де­ний ва­ли транс­пор­те­ра, лан­цю­го­ві пе­ре­да­чі.

Про­те лан­цю­го­во-транс­пор­тер­ний ме­ха­нізм по­да­чі ма­те­рі­а­лу є одні­єю зі слаб­ких ла­нок у кон­стру­кції роз­ки­да­чів. Він по­тре­бує про­ве­де­н­ня те­хні­чно­го об­слу­го­ву­ва­н­ня й по­то­чно­го ре­мон­ту. То­му де­я­кі фір­ми вста­нов­лю­ють ін­ші ме­ха­ні­зми по­да­чі до­брив до роз­ки­дно­го ме­ха­ні­зму.

Так, фір­ма Fliegl на роз­ки­да­чах мо­де­лі ADS для по­да­чі те­хно­ло­гі­чно­го ма­те­рі­а­лу до роз­ки­дно­го при­строю за­сто­со­вує ме­ха­нізм ру­хо­мої стін­ки (фо­то 1). Та­кий ме­ха­нізм на­дій­ні­ший в екс­плу­а­та­ції і не по­тре­бує зна­чних ви­трат пра­ці й ма­те­рі­а­лів для про­ве­де­н­ня те­хні­чно­го об­слу­го­ву­ва­н­ня.

Фір­ма Fliegl та­кож про­по­нує гно­є­роз­ки­да­чі мо­де­лі ASW з ди­ско­ви­ми роз­ки­дни­ми ро­бо­чи­ми ор­га­на­ми, які за­без­пе­чу­ють ши­ри­ну роз­ки­да­н­ня до 22 м зав­дя­ки ін­но­ва­цій­ній кон­стру­кції ло­па­тки ди­ска ти­пу Speed, що ви­ко­ри­сто­ву­ють від­цен­тро­ву си­лу.

Ло­па­тки крі­пля­ться до ди­ска не жорс­тко, як на роз­ки­да­чах ін­ших ви­ро­бни­ків, а на під­ши­пни­ках, і в ра­зі уда­ру ве­ли­ко­го ка­мі­н­ня або ін­шо­го пре­дме­та від­хи­ля­ю­ться на­зад. Зав­дя­ки цій си­сте­мі за­без­пе­чу­є­ться на­дій­ний за­хист при­во­ду й дов­го­ві­чність роз­ки­да­ча. Роз­ки­дач осна­ще­но еле­ктрон­ним ре­гу­лю­ва­н­ням кру­тно­го мо­мен­ту ISOBUS Variosens і си­сте­мою ре­гу­лю­ва­н­ня по­да­чі, яка пра­цює в ав­то­ма­ти­чно­му ре­жи­мі.

Для рів­но­мір­ної й по­стій­ної по­да­чі й роз­ки­да­н­ня ТОД роз­ки­да­чі мо­де­лей кла­су 8000 ви­ро­бни­цтва фір­ми Kuhn уком­пле­кто­ва­ні си­сте­мою Protwin Slinger, яка скла­да­є­ться з двох шне­ків (фо­то 2, рис.). Роз­ки­да­чі цих мо­де­лей мо­жуть ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­ся для роз­ки­да­н­ня під­стил­ки в тва­рин­ни­цьких при­мі­ще­н­нях або за­го­нах.

Фір­ма Hi-spec про­по­нує бі­чні роз­ки­да­чі ор­га­ні­чних до­брив мо­де­лей 800 і 1000, які обла­дна­но лан­цю­го­во-мо­ло­тко­вим роз­ки­дним при­стро­єм (фо­то 3). Роз­ки­дний при­стрій скла­да­є­ться з лан­цю­гів із ма­сив­ни­ми на­ко­не­чни­ка­ми, які крі­пля­ться до ро­тор­но­го ва­ла. Під час ви­ко­на­н­ня те­хно­ло­гі­чно­го про­це­су ча­сто­та обер­та­н­ня ро­то­ра ста­но­вить 240 об./хв. За до­по­мо­гою лан­цю­гів із ма­сив­ни­ми на­ко­не­чни­ка­ми, що обер­та­ю­ться з ве­ли­кою швид­кі­стю, те­хно­ло­гі­чний ма­те­рі­ал роз­би­ва­є­ться на дрі­бні ча­стин­ки й рів­но­мір­но роз­по­ді­ля­є­ться по по­верх­ні по­ля. Дрі­бні ча­стин­ки гною швид­ше роз­кла­да­ю­ться на по­жив­ні ре­чо­ви­ни, які до­бре за­сво­ю­ю­ться ко­ре­не­вою си­сте­мою сіль­сько­го­спо­дар­ських ро­слин.

Ця са­ма фір­ма ви­го­тов­ляє роз­ки­да­чі мо­де­лей Xcel із ди­ско­ви­ми роз­ки­дни­ми ро­бо­чи­ми ор­га­на­ми (фо­то 4). В кон­стру­кції гно­є­роз­ки­да­чів для про­це­су по­дрі­бне­н­ня ви­ко­ри­сто­ву­ють ма­сив­ні мо­ло­ти­ла, що до­зво­ляє лег­ше справ­ля­ти­ся зі сто­рон­ні­ми пре­дме­та­ми в гної (на­при­клад, ка­мі­н­ням). Цей про­цес здій­сню­є­ться без шко­ди для ме­ха­ні­зму ма­ши­ни, як по­рів­ня­ти зі зви­чни­ми мо­де­ля­ми, у яких ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться вер­ти­каль­ні шне­ки для ви­ко­на­н­ня цьо­го зав­да­н­ня. Гній по­дрі­бню­є­ться за до­по­мо­гою 22 лан­цю­гів. Роз­сі­ю­ва­н­ня здій­сню­є­ться чо­тир­ма ло­па­тя­ми, при­крі­пле­ни­ми до двох ро­то­рів, які роз­та­шо­ву­ю­ться під лан­цю­га­ми. Роз­сі­ю­валь­ні ро­то­ри за­хи­ще­ні

зрі­зни­ми бол­та­ми, що зво­дять до мі­ні­му­му ймо­вір­ність по­шко­дже­н­ня ме­ха­ні­зму ве­ли­ки­ми об’єкта­ми.

Іно­зем­ні фір­ми про­по­ну­ють та­кож роз­ки­да­чі ор­га­ні­чних до­брив із ро­та­цій­ним ро­бо­чим ор­га­ном, який скла­да­є­ться з ди­ска ве­ли­ко­го ді­а­ме­тра з го­ри­зон­таль­ною віс­сю обер­та­н­ня та при­крі­пле­них до ньо­го ло­па­ток і но­жів (фо­то 5).

Фір­ми-ви­ро­бни­ки ви­го­тов­ля­ють рі­зні за міс­ткі­стю ку­зо­ва мо­де­лі роз­ки­да­чів ТОД (від 5,5 до 31 м³) та спо­жи­ва­ною по­ту­жні­стю — від 29 до 132 квт. Хо­до­ва ча­сти­на ви­ко­ну­є­ться одно- чи дво­ві­сною, або як «тан­дем» чи «три­дем». Фір­ма Meyer ви­го­тов­ляє роз­ки­дач ор­га­ні­чних до­брив S 100, який мо­же бу­ти осна­ще­но хо­до­вою си­сте­мою на гу­се­ни­чних ру­ші­ях (фо­то 6).

За­зви­чай роз­ки­да­чі твер­дих ор­га­ні­чних до­брив ви­ро­бля­ють у при­чі­пно­му або на­пів­при­чі­пно­му ва­рі­ан­тах. На­пів­при­чі­пні ма­ши­ни, як пра­ви­ло, ма­ло­тон­на­жні, при­чі­пні ж — ма­ють ви­со­ку ван­та­жність.

Фір­ми MMI International, Bergmann й ін­ші ви­го­тов­ля­ють роз­ки­да­чі, що мо­жуть мон­ту­ва­ти­ся на ша­сі ве­ли­ко­тон­на­жних ав­то­мо­бі­лів або на ра­ми уні­вер­саль­них енер­ге­ти­чних за­со­бів для ство­ре­н­ня са­мо­хі­дних ма­шин для вне­се­н­ня ор­га­ні­чних до­брив (фо­то 7).

Для за­ван­та­же­н­ня ор­га­ні­чних до­брив у ку­зов гно­є­роз­ки­да­чів за­сто­со­ву­ють рі­зні ти­пи на­ван­та­жу­ва­чів. Для змен­ше­н­ня по­тре­би в за­лу­чен­ні на­ван­та­жу­ва­чів фір­ма Joskin роз­ро­би­ла роз­ки­дач ор­га­ні­чних до­брив Greencargo із за­ван­та­жу­валь­ним при­стро­єм (фо­то 8). Цей при­стрій скла­да­є­ться зі шне­ка та за­ван­та­жу­валь­но­го транс­пор­те­ра.

Фа­хів­ці на­шої уста­но­ви про­ве­ли до­слі­дже­н­ня ро­бо­ти кіль­кох ма­шин для вне­се­н­ня твер­дих ор­га­ні­чних до­брив.

Роз­ки­дач ТОД N 272/2 фір­ми Metal-fach Spzo.o. (Поль­ща) (фо­то 9) осна­щу­ють роз­ки­дним при­стро­єм, який скла­да­є­ться з двох вер­ти­каль­них роз­ки­дних ба­ра­ба­нів і двох го­ри­зон­таль­них роз­ки­дних ди­сків. Під час ви­про­бу­вань роз­ки­дач агре­га­ту­вав­ся з тра­кто­ром Т-151К і роз­ки­дав гній, який ха­ра­кте­ри­зу­вав­ся на­си­пною щіль­ні­стю від 776,9 до 807,7 кг/м³. Ма­со­ва час­тка гру­док роз­мі­ром до 150 мм ста­но­ви­ла від 76,0 до 88,2%, по­над 150 мм — від 11,8 до 24,0%. Во­ло­гість гною — від 69,0 до 73,6%.

По­ка­зни­ки яко­сті ви­ко­на­н­ня те­хно­ло­гі­чно­го про­це­су ви­зна­ча­ли­ся за нор­ми вне­се­н­ня гною 29,6 т/га. Від­хи­ле­н­ня фа­кти­чної нор­ми вне­се­н­ня від уста­нов­ле­ної ста­но­ви­ло 1,3%. Ро­бо­ча ши­ри­на вне­се­н­ня до­брив ста­но­ви­ла 8 м. Не­рів­но­мір­ність уне­се­н­ня до­брив за ро­бо­чою ши­ри­ною — 13,9% і на­пря­мом ру­ху — 5,4%.

Роз­ки­дач за ро­бо­чої швид­ко­сті 7,4 км/год за­без­пе­чує про­ду­ктив­ність за основ­ним ча­сом 5,92 га/год, за змін­ним — 1,79 га/год. Час на пе­ре­їзди й за­ван­та­же­н­ня ста­но­вив 3,61 год, то­му ко­е­фі­ці­єнт ви­ко­ри­ста­н­ня змін­но­го ча­су — 0,30. Пи­то­ма ви­тра­та па­ли­ва за змін­ним ча­сом ста­но­ви­ла 6,86 кг/га. За пе­рі­од ви­про­бу­вань на­пра­цю­ва­н­ня роз­ки­да­ча ста­но­ви­ло 103 год основ­но­го ча­су, від­мов не ви­яв­ле­но.

Про­ве­де­ним енер­ге­ти­чним оці­ню­ва­н­ням вста­нов­ле­но, що за агре­га­ту­ва­н­ня роз­ки­да­ча з тра­кто­ром Т-151К і ро­бо­чої швид­ко­сті ру­ху 2,05 м/с (за да­ни­ми ви­ро­бни­ка — 1,11–2,78 м/с) двигун тра­кто­ра за­ван­та­же­но на 51%.

***

Роз­ки­дач ор­га­ні­чних до­брив Orion 80 THPRO сло­вен­ської фір­ми SIP Strojna Industrija d.d. із роз­ки­дним при­стро­єм із чо­ти­рьох роз­ки­дних ба­ра­ба­нів і двох го­ри­зон­таль­них роз­ки­дних ди­сків. Роз­ки­дач агре­га­ту­вав­ся з тра­кто­ром МТЗ-922 і пра­цю­вав зі швид­кі­стю 6,4 км/год.

Гній ха­ра­кте­ри­зу­вав­ся на­си­пною щіль­ні­стю від 700,7 до 769,2 кг/м³. Ма­со­ва час­тка гру­док роз­мі­ром до 150 мм ста­но­ви­ла від

76 до 89%, по­над 150 мм — від 11 до 24 %. Во­ло­гість гною — від 63,8 до 74,7%.

По­ка­зни­ки яко­сті ви­ко­на­н­ня те­хно­ло­гі­чно­го про­це­су ви­зна­ча­лись за нор­ми вне­се­н­ня гною 28,7 т/га. Від­хи­ле­н­ня фа­кти­чної нор­ми вне­се­н­ня від уста­нов­ле­ної ста­но­ви­ло 4,3%. Ро­бо­ча ши­ри­на вне­се­н­ня до­брив ста­но­ви­ла 10 м. Не­рів­но­мір­ність уне­се­н­ня до­брив за ро­бо­чою ши­ри­ною — 12,9% і на­прям­ком ру­ху — 5,4%.

На цих ре­жи­мах й умо­вах ро­бо­ти про­ду­ктив­ність роз­ки­да­ча за основ­ним ча­сом ста­но­ви­ла 90,2 т/год, за змін­ним — 23,7. Час на пе­ре­їзди й за­ван­та­же­н­ня ста­но­вив 3,95 год, то­му ко­е­фі­ці­єнт ви­ко­ри­ста­н­ня змін­но­го ча­су — 0,26. Пи­то­ма ви­тра­та па­ли­ва за змін­ним ча­сом ста­но­ви­ла 0,25 кг/т. За пе­рі­од ви­про­бу­вань на­пра­цю­ва­н­ня роз­ки­да­ча ста­но­ви­ло 43 год основ­но­го ча­су, від­мов не ви­яв­ле­но. Роз­ки­дач за­до­віль­но агре­га­ту­є­ться з тра­кто­ром МТЗ-922, двигун тра­кто­ра за­ван­та­же­ний на 63%.

***

Роз­ки­дач ор­га­ні­чних до­брив Tornado 2 M 20 000 V (фо­то 10) ви­ро­бни­цтва Joskin (Бель­гія) осна­ще­но роз­ки­дним при­стро­єм, який скла­да­є­ться з двох вер­ти­каль­них ба­ра­ба­нів і двох го­ри­зон­таль­них роз­ки­дних ди­сків. Роз­ки­дні ба­ра­ба­ни на­хи­ле­ні під ку­том 15° і мон­ту­ю­ться на ре­ду­кто­рах за до­по­мо­гою ела­сти­чних пе­ре­дач, а звер­ху за­крі­пле­ні в під­ши­пни­ко­вих ву­злах. Два го­ри­зон­таль­них роз­ки­дних ди­ски роз­мі­ще­но під роз­ки­дни­ми ба­ра­ба­на­ми.

На ви­про­бу­ва­н­нях роз­ки­дач агре­га­ту­вав­ся з тра­кто­ром John Deere 8345 R і вно­сив гній, який ха­ра­кте­ри­зу­вав­ся та­ки­ми па­ра­ме­тра­ми: на­си­пна щіль­ність — 738,5–792,3 кг/м³; ма­со­ва час­тка гру­док роз­мі­ром до 150 мм — від 76,0 до 84,0%, по­над 150 мм — від 16,0 до 24,0%; во­ло­гість гною — від 56,2 до 58,2%.

По­ка­зни­ки яко­сті ви­ко­на­н­ня те­хно­ло­гі­чно­го про­це­су ви­зна­ча­ли­ся за нор­ми вне­се­н­ня гною 29 т/га. Від­хи­ле­н­ня фа­кти­чної нор­ми вне­се­н­ня від уста­нов­ле­ної ста­но­ви­ло 3,3%. Ро­бо­ча ши­ри­на вне­се­н­ня до­брив — 12 м. Не­рів­но­мір­ність уне­се­н­ня до­брив за ро­бо­чою ши­ри­ною — 13,9% і на­прям­ком ру­ху — 5,2%.

Роз­ки­дач ви­ко­ну­вав те­хно­ло­гі­чний про­цес із ро­бо­чою швид­кі­стю 6,8 км/год і за­без­пе­чив про­ду­ктив­ність за основ­ним ча­сом 141,8 т/год, за змін­ним ча­сом — 30,7 т/год. Час на пе­ре­їзди й за­ван­та­же­н­ня ста­но­вив 4,23 год, то­му ко­е­фі­ці­єнт ви­ко­ри­ста­н­ня змін­но­го ча­су — 0,22. Пи­то­ма ви­тра­та па­ли­ва за змін­ним ча­сом ста­но­ви­ла 0,27 кг/т. За пе­рі­од ви­про­бу­вань на­пра­цю­ва­н­ня роз­ки­да­ча ста­но­ви­ло 47 год основ­но­го ча­су, від­мов не ви­яв­ле­но. За агре­га­ту­ва­н­ня роз­ки­да­ча з тра­кто­ром John Deere 8345 R двигун тра­кто­ра за­ван­та­же­но на 47%.

***

Ма­ши­ни для вне­се­н­ня твер­дих ор­га­ні­чних до­брив РТД-9 та РТД-14 (фо­то 11) (ПАТ «Ко­вель­сіль­маш», Укра­ї­на) уком­пле­кто­ва­ні роз­ки­дни­ми при­стро­я­ми, які скла­да­ю­ться з чо­ти­рьох вер­ти­каль­них ба­ра­ба­нів, уста­нов­ле­них під ку­том на­хи­лу 75° до дни­ща ку­зо­ва.

Ма­ши­на агре­га­ту­ва­ла­ся з тра­кто­ром ХТЗ16131. Гній ха­ра­кте­ри­зу­вав­ся на­си­пною щіль­ні­стю від 777,0 кг/м³ до 838,5 кг/м³. Ма­со­ва час­тка гру­док роз­мі­ром до 150 мм ста­но­ви­ла від 76 до 88%, по­над 150 мм — від 11 до 24%. Во­ло­гість гною — від 46,6 до 55,3%.

По­ка­зни­ки яко­сті ви­ко­на­н­ня те­хно­ло­гі­чно­го про­це­су ви­зна­ча­ли­ся за нор­ми вне­се­н­ня гною 44,9 т/га. Від­хи­ле­н­ня фа­кти­чної нор­ми вне­се­н­ня від уста­нов­ле­ної — 0,2%. Ро­бо­ча ши­ри­на вне­се­н­ня до­брив — 7 м (за да­ни­ми ви­ро­бни­ка не мен­ше як 7 м). Не­рів­но­мір­ність уне­се­н­ня до­брив за ро­бо­чою ши­ри­ною — 18,4% (за да­ни­ми ви­ро­бни­ка ±25) та на­прям­ком ру­ху — 3,5% (за да­ни­ми ви­ро­бни­ка ±25).

Про­ве­де­ним екс­плу­а­та­цій­но-те­хно­ло­гі­чним оці­ню­ва­н­ням уста­нов­ле­но, що ма­ши­на за ро­бо­чої швид­ко­сті 5,0 км/год на роз­ки­дан­ні гною з нор­мою вне­се­н­ня 44,9 т/га за­без­пе­чує про­ду­ктив­ність за основ­ним ча­сом 100,8 т/год, за змін­ним — 32,7.

Час на пе­ре­їзди й за­ван­та­же­н­ня ста­но­вив 3,62 год, то­му ко­е­фі­ці­єнт ви­ко­ри­ста­н­ня змін­но­го ча­су — 0,33. Пи­то­ма ви­тра­та па­ли­ва за змін­ним ча­сом — 0,18 кг/т.

За пе­рі­од ви­про­бу­вань на­пра­цю­ва­н­ня ма­ши­ни ста­но­ви­ло 59 год основ­но­го ча­су, від­мов не ви­яв­ле­но. Про­ве­де­ним енер­ге­ти­чним оці­ню­ва­н­ням уста­нов­ле­но, що за агре­га­ту­ва­н­ня ма­ши­ни з тра­кто­ром ХТЗ16131 двигун тра­кто­ра за­ван­та­же­но на 64%.

*** Роз­ки­да­чі ор­га­ні­чних до­брив Apollo 8 (фо­то 12) (Agromet Pilmet, Поль­ща) осна­ще­но роз­ки­дни­ми при­стро­я­ми, які скла­да­ю­ться з двох роз­ки­дних ба­ра­ба­нів і двох го­ри­зон­таль­них роз­ки­дних ди­сків. На ви­про­бу­ван­ні роз­ки­да­чі агре­га­ту­ва­ли­ся з тра­кто­ра­ми Т-150К.

Роз­ки­дач уно­сив гній, який ха­ра­кте­ри­зу­вав­ся на­си­пною щіль­ні­стю 730,8–784,6 кг/м³, во­ло­гі­стю — від 73,2 до 77,4%, ма­со­ва час­тка гру­док роз­мі­ром до 150 мм ста­но­ви­ла від 74,0 до 79,0%, по­над 150 мм — від 21,0 до 26,0%.

По­ка­зни­ки яко­сті ви­ко­на­н­ня те­хно­ло­гі­чно­го про­це­су ви­зна­ча­ли­ся за нор­ми вне­се­н­ня гною 29,7 т/га. Від­хи­ле­н­ня фа­кти­чної нор­ми вне­се­н­ня від вста­нов­ле­ної — 1%. Ро­бо­ча ши­ри­на вне­се­н­ня до­брив — 6 м. Не­рів­но­мір­ність уне­се­н­ня до­брив за ро­бо­чою ши­ри­ною ста­но­ви­ла 12,4% і на­прям­ком ру­ху — 3,5%.

Роз­ки­дач за ро­бо­чої швид­ко­сті 6,4 км/год за­без­пе­чує про­ду­ктив­ність за основ­ним ча­сом 79,3 т/год, за змін­ним — 29,6. Час на пе­ре­їзди й за­ван­та­же­н­ня ста­но­вив 3,15 год, то­му ко­е­фі­ці­єнт ви­ко­ри­ста­н­ня змін­но­го ча­су — 0,37. Пи­то­ма ви­тра­та па­ли­ва за змін­ним ча­сом — 0,42 кг/т. За пе­рі­од ви­про­бу­вань на­пра­цю­ва­н­ня роз­ки­да­ча ста­но­ви­ло 59 год основ­но­го ча­су, від­мов не ви­яв­ле­но. Про­ве­де­ним енер­ге­ти­чним оці­ню­ва­н­ням уста­нов­ле­но, що за агре­га­ту­ва­н­ня роз­ки­да­ча з тра­кто­ром Т-150К йо­го двигун за­ван­та­же­но на 55%.

Фо­то 1. Роз­ки­дач ор­га­ні­чних до­брив ADS 120 (а) та ме­ха­нізм по­да­чі до­брив ти­пу «ру­хо­ма стін­ка» (б)

Фо­то 2. Роз­ки­дач ор­га­ні­чних до­брив мо­де­лі 8132 Рис. Си­сте­ма по­да­чі до­брив Protwin Slinger

Фо­то 4. Роз­ки­дач ор­га­ні­чних до­брив Xcel 1200 (а) та лан­цю­го­во-мо­ло­тко­вий по­дрі­бню­валь­ний при­стрій (б)

Фо­то 3. Роз­ки­дач ор­га­ні­чних до­брив Hi-spec мо­де­лі 1000 (а) та лан­цю­го­во-мо­ло­тко­вий роз­ки­дний при­стрій (б)

Фо­то 5. Роз­ки­дач ор­га­ні­чних до­брив із ро­та­цій­ним роз­ки­дним ме­ха­ні­змом L70 (Mutti Аmos)

Фо­то 6. Роз­ки­дач із гу­се­ни­чним ру­ші­єм

Фо­то 7. Роз­ки­дач, змон­то­ва­ний на ша­сі ав­то­мо­бі­ля

Фо­то 8. Роз­ки­дач ор­га­ні­чних до­брив Greencargo із за­ван­та­жу­валь­ним при­стро­єм

Фо­то 9. Роз­ки­дач ор­га­ні­чних до­брив N 272/2

Фо­то 10. Роз­ки­дач ор­га­ні­чних до­брив Tornado 2 M 20 000 V

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.