Жа­тки для со­ня­шни­ку

Огляд те­хні­чних рі­шень, які про­по­ну­ють рі­зні ком­па­нії — ви­ро­бни­ки те­хні­ки для під­ви­ще­н­ня ефе­ктив­но­сті зби­ра­н­ня на­сі­н­ня со­ня­шни­ку

The Ukrainian Farmer - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - ВІ­КТОР ШЕЙЧЕНКО, д-р. техн. на­ук Пол­тав­ська дер­жав­на аграр­на ака­де­мія Спі­вав­то­ри: Ми­хай­ло Ане­ляк, Аль­ві­ан Ку­зьмич, кан­ди­да­ти техн. на­ук, Сер­гій Ку­стов

Пе­рі­од зби­ра­н­ня вро­жаю со­ня­шни­ку ча­сто обме­же­ний, що по­тре­бує зна­чної про­ду­ктив­но­сті зби­раль­них агре­га­тів. Са­ме то­му від рів­ня те­хні­чно­го осна­ще­н­ня зби­раль­них ма­шин за­ле­жить своє­ча­сність са­мо­го про­це­су та якість зі­бра­но­го вро­жаю. Кон­стру­кції при­стро­їв, які є на рин­ку Укра­ї­ни та їх за­сто­со­ву­ють ві­тчи­зня­ні сіль­го­спви­ро­бни­ки, по­ді­ля­ють на дві основ­них гру­пи: жа­тки (осна­ще­ні лі­фте­ра­ми з транс­пор­те­ра­ми ро­слин, або ж осна­ще­ні лі­фте­ра­ми із са­мо­плив­ною по­да­чею ро­слин) і при­сто­су­ва­н­ня для пе­ре­о­бла­дна­н­ня зер­но­вої жа­тки ком­бай­на (з ро­бо­чим ор­га­ном мо­то­ви­лом, або ж із ро­тор­ним ро­бо­чим ор­га­ном).

Жа­тки, осна­ще­ні лі­фте­ра­ми з транс­пор­те­ра­ми ро­слин, на­ле­жать до най­по­ши­ре­ні­ших ви­дів. Біль­шість на­ших агра­рі­їв ма­ють та­кі кон­стру­кції. В жа­тках та­ко­го ти­пу со­ня­шник під­во­ди­ться до рі­заль­но­го апа­ра­та за до­по­мо­гою лан­цю­гів із ла­пка­ми або па­са­ми, а по­тім шне­ком спря­мо­ву­є­ться на обмо­лот.

До пе­ре­ваг та­ко­го ти­пу жа­ток на­ле­жать низь­ке зрі­зу­ва­н­ня сте­бел со­ня­шни­ку та мо­жли­вість здій­сню­ва­ти те­хно­ло­гі­чний про­цес зби­ра­н­ня на ви­со­ких швид­ко­стях ру­ху ком­бай­на. Рі­заль­ний апа­рат за­без­пе­чує без­удар­не зрі­зу­ва­н­ня сте­бел, що змен­шує втра­ти на­сі­н­ня від оси­па­н­ня. За­хи­сні щи­ти (екра­ни), яки­ми осна­ще­но жа­тки, уне­мо­жлив­лю­ють за­ви­са­н­ня сте­бел за умов зби­ра­н­ня ви­со­ко­ро­сло­го со­ня­шни­ку, що до­зво­ляє змен­ши­ти втра­ти на­сі­н­ня в ко­ши­ках і по­лі­пши­ти які­сні по­ка­зни­ки ро­бо­ти. За­зна­чи­мо, що де­я­кі ви­ро­бни­ки жа­ток із лі­фте­ра­ми вста­нов­лю­ють до­да­тко­ві но­жі для по­дрі­бне­н­ня ро­слин­них ре­шток.

Основ­ни­ми мо­де­ля­ми цьо­го се­гмен­та жа­ток на рин­ку Укра­ї­ни є: ПЗС-8 ви­ро­бни­цтва ТОВ «Хер­сон­ський ма­ши­но­бу­дів­ний за­вод» Укра­ї­на; GO3 і GH3 (Fantini S.r.l., Іта­лія); Oros Sun (Linamar, Угор­щи­на); Sun Star та Sun Star Horizon (Geringhoff, Ні­меч­чи­на); Optisun (Optigep, Угор­щи­на); G 4570 (Moresil, Іспа­нія); Top Sun (Dominoni, Іта­лія).

У жа­тці ПЗС-8 (фо­то 1) по­да­ча сте­бел со­ня­шни­ку до рі­заль­но­го апа­ра­та й по­пе­ре­чно­го шне­ка здій­сню­є­ться за до­по­мо­гою лан­цю­гів із ла­пка­ми. Зав­дя­ки цьо­му мо­жли­ве низь­ке зрі­зу­ва­н­ня та під­ви­ще­н­ня швид­ко­сті ро­бо­ти. Рі­заль­ний апа­рат жа­тки за­без­пе­чує без­удар­не зрі­за­н­ня сте­бел, що змен­шує втра­ти віль­но­го на­сі­н­ня.

До основ­них не­до­лі­ків цьо­го ти­пу жа­ток вар­то за­ра­ху­ва­ти зна­чну ва­гу, як по­рів­ня­ти із зер­но­вою жа­ткою, а та­кож енер­го­ви­тра­ти на при­від ро­бо­чих ор­га­нів.

У жа­тці Fantini S.r.l. (фо­то 2) лан­цю­ги, що по­да­ють сте­бло, ма­ють не ме­та­ле­ві ла­пки, а гу­мо­ві, зав­дя­ки чо­му ство­рю­ю­ться біль­ші зу­си­л­ля сти­ска­н­ня сте­бел. Про­те в окре­мих ви­пад­ках у мі­сці за­щем­ле­н­ня мо­же від­бу­ти­ся злам сте­бла й па­ді­н­ня йо­го за ме­жі жа­тки. Ві­дмі­ти­мо мо­ди­фі­ка­ції жа­ток, у яких за­мість лан­цю­гів хви­ля­сті па­си, які м’які­ше за­хо­плю­ють сте­бло со­ня­шни­ку. Та­кож ви­ді­ли­мо кон­стру­кцій­не рі­ше­н­ня що­до ви­го­тов­ле­н­ня по­діль­ни­ків ро­слин­ної ма­си з ло­тка­ми все­ре­ди­ні, зав­дя­ки чо­му ча­сти­на на­сі­н­ня в ра­зі оси­па­н­ня під час ру­ху не втра­ча­є­ться. Жа­тки ви­пу­ска­ють у двох ва­рі­ан­тах: із су­ціль­ною ра­мою та та­кою, що скла­да­є­ться. За­ле­жно від мо­ди­фі­ка­ції ви­ро­бник про­по­нує кон­стру­кції, що ма­ють ши­ри­ну за­хва­ту від 2 до 16 ряд­ків.

Основ­ним не­до­лі­ком цих жа­ток є їх ви­со­ка енер­го­єм­ність.

За сво­єю кон­стру­кці­єю жа­тки для зби­ра­н­ня со­ня­шни­ку Oros Sun фір­ми Linamar (фо­то 3) схо­жі із жа­тка­ми ін­ших ви­ро­бни­ків, які бу­ло роз­гля­ну­то ви­ще. Їх ви­пу­ска­ють із су­ціль­ною

ра­мою й та­кою, що скла­да­є­ться із ши­ри­ною за­хва­ту від 6 до 12 ряд­ків. Та­кож цей ви­ро­бник ви­пу­скає ку­ку­ру­дзя­ні жа­тки з мо­жли­ві­стю пе­ре­о­бла­дна­н­ня їх для зби­ра­н­ня со­ня­шни­ку.

Як і в мо­де­лях роз­гля­ну­тих ви­ро­бни­ків, основ­ним не­до­лі­ком Oros Sun є ви­со­ка енер­го­єм­ність, а скла­дність кон­стру­кції впли­ває на на­дій­ність ці­єї жа­тки.

Фір­ма Geringhoff (Ні­меч­чи­на) про­по­нує жа­тки Sun Star і Sun Star Horizon (фо­то 4) із ши­ри­ною за­хва­ту 8–16 ряд­ків. Ці жа­тки ма­ють на лі­фте­рах вер­ти­каль­ні лан­цю­ги, що уне­мо­жлив­лю­ють за­ви­са­н­ня зрі­за­них сте­бел із ко­ши­ка­ми. Між со­бою ці при­строї від­рі­зня­ю­ться тим, що Horizon має по­дрі­бню­вач сте­бел. Мо­де­лі сі­мей­ства Sun Star ви­пу­ска­ю­ться у ва­рі­ан­ті із су­ціль­ною ра­мою й та­кою, що скла­да­є­ться. При­від ви­ко­ну­є­ться без лан­цю­гів і па­сів за до­по­мо­гою ре­ду­кто­рів. Це під­ви­щує на­дій­ність те­хні­ки та, від­по­від­но, її вар­тість. До сут­тє­вих не­до­лі­ків на­ле­жать скла­дність й енер­го­єм­ність цих жа­ток.

Жа­тки Optisun фір­ми Optigep (фо­то 5) ви­пу­ска­ю­ться з ши­ри­ною за­хва­ту від 4 до 16 ряд­ків і ши­ри­ною між­рядь 50, 55, 60, 70 та 76,2 см. Для ком­бай­нів ма­лої по­ту­жно­сті ви­го­тов­ля­ють у дво- та три­ряд­ко­во­му ви­ко­нан­ні з ши­ри­ною між­рядь 70 та 76,2 см. Жа­тки ви­го­тов­ля­ють або із жорс­ткою кон­стру­кці­єю пла­тфор­ми, або з та­кою, що скла­да­є­ться.

Іспан­ська фір­ма Moresil про­по­нує кон­стру­кцію G 4570 (фо­то 6), яка за бу­до­вою схо­жа на жа­тку фір­ми Geringhoff. Жа­тку осна­ще­но вер­ти­каль­ни­ми лан­цю­га­ми на лі­фте­рах і по­дрі­бню­ва­ча­ми ро­слин­них ре­шток. Ши­ри­на за­хва­ту цих жа­ток ста­но­вить від 4 до 12 ряд­ків, ши­ри­на між­рядь — від 50 до 80 см. За кон­стру­кці­єю жа­тка від­рі­зня­є­ться тим, що на по­діль­ни­ках уста­нов­ле­но під ку­том ела­сти­чні пла­сти­ни, що за­кри­ва­ють ру­сло. Зав­дя­ки цьо­му змен­шу­є­ться ви­тру­шу­ва­н­ня

на­сі­н­ня со­ня­шни­ку під час під­ве­де­н­ня сте­бел до рі­заль­но­го апа­ра­та, уне­мо­жлив­лю­ю­ться втра­ти на­сі­н­ня по­за ме­жа­ми жа­тки.

Жа­тки Top Sun фір­ми Dominoni (Іта­лія) ду­же схо­жі до кон­стру­кцій жа­ток ін­ших про­від­них ви­ро­бни­ків (фо­то 7). На­яв­ні на лі­фте­рах ло­тки змен­шу­ють втра­ти на­сі­н­ня від оси­па­н­ня. Основ­ни­ми не­до­лі­ка­ми цих ада­пте­рів є по­тре­ба у ве­ли­ких ка­пі­та­ло­вкла­де­н­нях, а та­кож енер­го­ви­тра­ти на при­від ро­бо­чих ор­га­нів. За­зна­чи­мо та­кож, що за­хо­пле­н­ня ро­слин ла­пка­ми лан­цю­гів су­про­во­джу­є­ться уда­ром по сте­блу, що при­зво­дить до ви­тру­шу­ва­н­ня ча­сти­ни на­сі­н­ня з ко­ши­ків.

Цей ви­ро­бник про­по­нує жа­тки з рі­зною ши­ри­ною за­хва­ту.

Жа­ткам із лі­фте­ра­ми із са­мо­плив­ною по­да­чею ро­слин та­кож на­ле­жить зна­чний се­гмент ві­тчи­зня­но­го рин­ку. Во­ни скла­да­ю­ться з па­сив­них по­діль­ни­ків ро­слин­ної ма­си, рі­заль­но­го апа­ра­та, ро­то­ра — основ­но­го ро­бо­чо­го ор­га­на, який час­тко­во за­кри­ває ко­жух. Пе­ре­ва­гою та­ких мо­де­лей є від­но­сно про­ста кон­стру­кція, ви­со­ка на­дій­ність, зна­чно мен­ша ме­та­ло­єм­ність, низь­ке енер­го­спо­жи­ва­н­ня, мен­ша ці­на про­ти жа­ток, осна­ще­них лі­фте­ра­ми з транс­пор­те­ра­ми ро­слин. Зав­дя­ки вузь­ким по­діль­ни­кам мо­жна ви­ко­ну­ва­ти те­хно­ло­гі­чний про­цес за рі­зної ши­ри­ни між­рядь без пе­ре­о­бла­дна­н­ня.

Про­те до не­до­лі­ків цих жа­ток вар­то за­ра­ху­ва­ти ви­рів­ню­ва­н­ня по ви­со­ті по­сі­вів со­ня­шни­ку за умов їх зби­ра­н­ня. Спо­сте­рі­га­ю­ться та­кож зна­чні втра­ти на­сі­н­ня вна­слі­док то­го, що сте­бла со­ня­шни­ку, пе­ре­мі­ща­ю­чись по ру­слах, під­хо­дять до ко­жу­ха ро­то­ра, кон­та­кту­ють із ним (уда­ря­ю­ться), а по­тім па­да­ють на по­діль­ни­ки. Як ре­зуль­тат та­кої ди­на­мі­чної вза­є­мо­дії ча­сти­на на­сі­н­ня оси­па­є­ться на зем­лю.

Се­ред жа­ток із лі­фте­ра­ми із са­мо­плив­ною по­да­чею ро­слин за­зна­чи­мо та­кі: Sunspeed фір­ми Claas (Ні­меч­чи­на) (фо­то 8); Sun Lite фір­ми Geringhoff (Ні­меч­чи­на); GB фір­ми Moresil (Іспа­нія); ЖНС-6, 7,4, 9,1 ПАТ «Бер­дян­ські жа­тки»; Bicchi-sunbi із ши­ри­ною за­хва­ту 6–9,4 м; Free Sun фір­ми Dominoni (Іта­лія); Capello Helianthus (Іта­лія); GP фір­ми Fantini S.r.l. (Іта­лія); Nardі Sunstrom (Іта­лія).

Жа­тка для зби­ра­н­ня со­ня­шни­ку Sun Lite фір­ми Geringhoff (фо­то 9) скла­да­є­ться з па­сив­них по­діль­ни­ків, ро­то­ра з ко­жу­хом, паль­це­во-рі­заль­но­го апа­ра­та, шне­ка. До сут­тє­вих не­до­лі­ків на­ле­жать втра­ти від оси­па­н­ня, які ви­ни­ка­ють вна­слі­док то­го, що со­ня­шник по ру­слу під­хо­дить до ко­жу­ха ро­то­ра, уда­ря­є­ться по ньо­му, па­дає на по­діль­ни­ки, а по­тім за­тя­гу­є­ться ро­то­ром і по­тра­пляє в жа­тку.

Основ­ним, чим від­рі­зня­є­ться жа­тка мо­де­лі GB іспан­ської фір­ми Moresil, це на­яв­ність мо­то­ви­ла зі змен­ше­ним ді­а­ме­тром за­мість ро­то­ра зі щи­тком, а та­кож мо­жли­вість ре­гу­лю­ва­н­ня мо­то­ви­ла в не­ве­ли­ко­му ді­а­па­зо­ні по ви­со­ті за­хва­ту сте­бел со­ня­шни­ку (фо­то 10).

При­сто­су­ва­н­ня для пе­ре­о­бла­дна­н­ня зер­но­вої (стан­дар­тної) жа­тки ком­бай­на на­ле­жать до най­де­шев­ших ва­рі­ан­тів. Та­кі ком­пле­кти ви­пу­ска­ють із ро­бо­чим ор­га­ном у двох мо­ди­фі­ка­ці­ях: або із ро­то­ром, або з мо­то­ви­лом.до основ­них не­до­лі­ків на­ле­жать зна­чні ви­тра­ти ча­су на пе­ре­о­бла­дна­н­ня стан­дар­тної жа­тки та від­но­сно біль­ші втра­ти на­сі­н­ня під час зби­ра­н­ня вро­жаю.

У цьо­му се­гмен­ті про­по­ну­ють та­кі кон­стру­кції при­сто­су­вань: ти­пу ПС із ши­ри­ною за­хва­ту від 4 до 12 м (ПАТ «Бер­дян­ські жа­тки»); ком­плект при­сто­су­ва­н­ня фір­ми Wintersteiger, Ав­стрія; при­сто­су­ва­н­ня до се­рій­ної жа­тки се­ле­кцій­но­го ком­бай­на SR 2010 (Sampo Rosenlew, Фін­лян­дія); ком­плект для пе­ре­о­бла­дна­н­ня се­рій­них жа­ток до ком­бай­нів Sampo-500 та СК-5 «Ни­ва» для зби­ра­н­ня со­ня­шни­ку (ННЦ ІМЕСГ).

При­сто­су­ва­н­ня для пе­ре­о­бла­дна­н­ня зер­но­вих жа­ток ти­пу ПС скла­да­є­ться з бо­ко­вин і сте­бло­пі­ді­йма­чів, за­крі­пле­них на одній тру­бі, по­да­валь­но­го ба­ра­ба­на та по­дов­жу­ва­ча

ві­тро­во­го щи­та. Кіль­кість сте­бло­пі­ді­йма­чів при­сто­су­ва­н­ня за­ле­жить від ши­ри­ни за­хва­ту жа­тки ком­бай­на. Ро­бо­та при­сто­су­ва­н­ня здій­сню­є­ться на прин­ци­пі зрі­зу­ва­н­ня ко­ши­ків со­ня­шни­ку не­за­ле­жно від ви­со­ти їх роз­та­шу­ва­н­ня над зем­лею з подаль­шим обмо­ло­том їх у мо­ло­тар­ці ком­бай­на.

Пе­ре­ва­га­ми ці­єї кон­стру­кції є те, що мо­ло­тар­ка роз­ван­та­же­на від зай­вої сте­бло­вої ма­си, зав­дя­ки чо­му під­ви­щу­є­ться про­ду­ктив­ність ком­бай­на, по­кра­щу­є­ться се­па­ра­ція. До не­до­лі­ків на­ле­жать втра­ти, що утво­рю­ю­ться вна­слі­док уда­ру по со­ня­шни­ку ла­пка­ми по­да­валь­но­го ба­ра­ба­на, який мо­же зла­ма­ти со­ня­шник і ви­ки­ну­ти йо­го за ме­жі жа­тки.

При­сто­су­ва­н­ня ком­па­нії Sampo Rosenlew до се­ле­кцій­но­го ком­бай­на SR 2010 по­ді­бне до при­сто­су­ва­н­ня фір­ми Wintersteiger, але в ньо­му до­да­тко­во за­кри­ва­ю­ться вну­трі­шні про­між­ки мо­то­ви­ла.

Ком­плект ННЦ ІМЕСГ скла­да­є­ться з три­ло­па­те­во­го мо­то­ви­ла за­кри­то­го ти­пу, по­діль­ни­ків ро­слин­ної ма­си (лі­фте­рів), ви­со­ких бо­ко­вих по­діль­ни­ків, ві­тро­во­го й бо­ко­вих щи­тів. Уні­каль­на фор­ма мо­то­ви­ла уне­мо­жлив­лює ви­ки­да­н­ня со­ня­шни­ку за ме­жі жа­тки й до­зво­ляє пра­цю­ва­ти на рі­зних швид­ко­стях. До пе­ре­ваг ці­єї мо­де­лі на­ле­жить її низь­ка вар­тість і мен­ші втра­ти на­сі­н­ня (від­по­від­а­ють агро­те­хні­чним ви­мо­гам) під час зби­ра­н­ня.

Фо­то 10. Жа­тки GB (Moresil, Іспа­нія)

Фо­то 11. Жа­тка ЖНС (ПАТ «Бер­дян­ські жа­тки»)

Фо­то 5. Жа­тки Optisun (Optigep, Угор­щи­на)

Фо­то 6. Жа­тка G 4570 (Moresil, Іспа­нія)

Фо­то 7. Жа­тка Top Sun (Dominoni, Іта­лія)

Фо­то 8. Жа­тка Sunspeed (Claas, Ні­меч­чи­на)

Фо­то 9. Жа­тка Sun Lite (Geringhoff, Ні­меч­чи­на)

Фо­то 4. Жа­тки Sun Star та Sun Star Horizon (Geringhoff, Ні­меч­чи­на)

Фо­то 3. Жа­тка Oros Sun (Linamar, Угор­щи­на)

Фо­то 2. Жа­тки GO3 і GH3 (Fantini S.r.l., Іта­лія)

Фо­то 1. Жа­тка ПЗС-8 ви­ро­бни­цтва ТОВ «Хер­сон­ський ма­ши­но­бу­дів­ний за­вод»

Фо­то 12. Жа­тки Bicchi – Sunbi

Фо­то 14. Жа­тка Capello Helianthus (Іта­лія) мо­же ви­го­тов­ля­ти­ся як з від­кри­тим ро­то­ром, так і з за­кри­тим

Фо­то 13. Жа­тки Free Sun (Dominoni, Іта­лія)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.