Хар­ків­ський де­бют

Аби ку­пи­ти но­ву те­хні­ку, агра­рі­ям ба­жа­но не ли­ше по­ба­чи­ти її на ви­став­ці, а й ви­про­бу­ва­ти в ро­бо­ті у по­лі

The Ukrainian Farmer - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - МАРК БЄЛЯВЦЕВ

На по­ча­тку сер­пня, в один із най­спе­ко­тні­ших лі­тніх днів, ко­ли тем­пе­ра­ту­ра по­ві­тря в схі­дно­му ре­гіо­ні по­де­ку­ди пі­ді­йма­ла­ся до по­зна­чки + 40°С, ТОВ «АГРОТЕХСОЮЗ», що не­дав­но від­свя­тку­ва­ло свій 20-рі­чний юві­лей, про­ве­ло де­бю­тний День по­ля на Хар­ків­щи­ні. То­рік ком­па­нія ста­ла екс­клю­зив­ним офі­цій­ним ди­ле­ром ма­шин CLAAS у Хар­ків­ській обла­сті, і з ці­єї на­го­ди пред­ста­ви­ла мі­сце­вим сіль­го­спви­ро­бни­кам не ли­ше тра­кто­ри й ком­бай­ни до­бре зна­ної в Укра­ї­ні мар­ки, а й ґрун­то­об­ро­бну те­хні­ку ін­шо­го ні­ме­цько­го ви­ро­бни­ка — фір­ми LEMKEN, яку во­на теж пред­став­ляє в на­шій кра­ї­ні.

З ран­ку фер­ме­ри та пред­став­ни­ки аграр­них під­при­ємств Хар­ків­ської і су­сі­дніх обла­стей по­ча­ли зби­ра­ти­ся на одно­му з по­лів СТОВ «Ка­ча­лів­ське» Кра­сно­кут­сько­го ра­йо­ну, яке й при­йма­ло у цей день го­стей. Ви­бір го­спо­дар­ства для про­ве­де­н­ня за­хо­ду був не ви­пад­ко­вим. По-пер­ше, в ньо­му вже пра­цю­ють кіль­ка оди­ниць ком­бай­нів і тра­кто­рів те­хні­ки CLAAS, тож ка­ча­лів­ці на­бу­ли пев­но­го до­сві­ду її екс­плу­а­та­ції й бу­ли го­то­ві по­ді­ли­ти­ся ним з ко­ле­га­ми. По-дру­ге, в го­спо­дар­стві, де зби­ра­н­ня ран­ніх зер­но­вих за­вер­ши­ли ще кіль­ка днів то­му, спе­ці­аль­но за­ли­ши­ли не­о­бмо­ло­че­ни­ми па­ру ді­ля­нок, аби від­ві­ду­ва­чі за­хо­ду по­ба­чи­ли сіль­го­спма­ши­ни від «АГРОТЕХСОЮЗУ» не ли­ше на ви­став­ко­во­му май­дан­чи­ку, а й без­по­се­ре­дньо під час їх ро­бо­ти.

Що­до те­хні­ки, пред­став­ле­ної на Дні по­ля, то на­сам­пе­ред вар­то від­зна­чи­ти зер­но­зби­раль­ні ком­бай­ни CLAAS — справ­жній «ко­ра­бель сте­пу», по­ту­жний гі­бри­дний Lexion 770 і йо­го «мо­лод­шо­го бра­та» кла­ві­шний Lexion 670, а та­кож «ро­бо­чу ко­ня­чку» Tucano 580 се­ре­дньо­го кла­су по­ту­жно­сті. Се­ред тра­кто­рів CLAAS бу­ли пред­став­ле­ні мо­де­лі се­рії Axion — зокре­ма 950, 930 і 850, і се­рії Arion — 640, 430 й 410. Справ­жні­ми «ро­дзин­ка­ми на тор­ті» бу­ли кор­мо­зби­раль­ний ком­байн CLAAS Jaguar 900, бі­ля яко­го про­тя­гом усьо­го дня кру­жля­ло чи­ма­ло від­ві­ду­ва­чів, й на­ван­та­жу­вач CLAAS Scorpion 7035. Чи­ма­ло ува­ги цьо­го дня при­вер­ну­ли та­кож плу­ги, ди­ско­ві бо­ро­ни, куль­ти­ва­то­ри, сі­ял­ки й об­при­ску­ва­чі LEMKEN, біль­шість із яких зда­тні пра­цю­ва­ти в си­сте­мах то­чно­го зем­ле­роб­ства, обро­бля­ю­чи рі­л­лю, ви­сі­ва­ю­чи на­сі­н­ня й до­гля­да­ю­чи за по­сі­ва­ми не ли­ше з ви­со­кою ні­ме­цькою які­стю, а й із фі­лі­гран­ною то­чні­стю.

Зна­чна ча­сти­на пред­став­ле­них ма­шин, як вже зга­ду­ва­ло­ся, бу­ла про­де­мон­стро­ва­на в ро­бо­ті. Спо­гля­да­ю­чи за ре­зуль­та­та­ми, го­сті Дня по­ля обго­во­рю­ва­ли її без­сум­нів­ні пе­ре­ва­ги, уто­чню­ва­ли окре­мі те­хні­чні ха­ра­кте­ри­сти­ки, ці­ка­ви­ли­ся пи­та­н­ня­ми сер­ві­сно­го об­слу­го­ву­ва­н­ня.

До ре­чі, ви­со­кий рі­вень об­слу­го­ву­ва­н­ня клі­єн­тів для ТОВ «АГРОТЕХСОЮЗ» — по­над усе! Спе­ці­а­лі­сти цен­траль­но­го офі­су та ше­сти ре­гіо­наль­них пред­став­ництв ком­па­нії зав­жди ра­ді на­да­ти сіль­го­спви­ро­бни­кам до­кла­дну кон­суль­та­цію й до­по­мог­ти з ви­бо­ром те­хні­ки, яка від­по­від­а­ти­ме са­ме їх по­тре­бам. Крім то­го, тут на­вчать пра­цю­ва­ти на цій те­хні­ці, здій­сню­ва­ти те­хні­чне об­слу­го­ву­ва­н­ня й дрі­бний ре­монт. У ра­зі ж, якщо будь-яка ма­ши­на ви­йде з ла­ду й зна­до­би­ться фа­хо­ва до­по­мо­га, на до­по­мо­гу при­йдуть ста­ціо­нар­ні сер­ві­сні май­стер­ні з ве­ли­ким пе­ре­лі­ком на­яв­них за­па­сних ча­стин, а та­кож мо­біль­ні ре­мон­тні бри­га­ди, які ці­ло­до­бо­во го­то­ві ви­їха­ти до клі­єн­та.

На Дні по­ля пред­став­ни­ки сер­ві­сної слу­жби про­де­мон­стру­ва­ли один із трид­ця­ти на­яв­них у них спе­ці­а­лі­зо­ва­них ав­то­мо­бі­лів, що бу­ли обла­дна­ні всім не­об­хі­дним для про­ве­де­н­ня ді­а­гно­сти­ки й ре­мон­ту сіль­гос­пте­хні­ки. Во­ни ж ор­га­ні­зу­ва­ли для від­ві­ду­ва­чів і ви­до­ви­щне шоу — пе­ре­тя­гу­ва­н­ня ка­на­ту дво­ма тра­кто­ра­ми CLAAS із де­мон­стра­ці­єю мо­жли­во­стей су­ча­сних гі­дро­ме­ха­ні­чних без­сту­пін­ча­тих КПП у рі­зних ре­жи­мах ро­бо­ти. І хо­ча по­ту­жність тра­кто­рів, ді­а­метр і ши­ри­на ко­ліс бу­ли рі­зни­ми, пе­ре­мо­гла у цьо­му по­єдин­ку, як-то ка­жуть, дру­жба.

«„АГРОТЕХСОЮЗ” на­ла­што­ва­ний на вста­нов­ле­н­ня дру­жніх і пар­тнер­ських від­но­син з усі­ма сво­ї­ми клі­єн­та­ми. Ми ра­ді мо­жли­во­сті про­по­ну­ва­ти на­шим сіль­го­спви­ро­бни­кам які­сну на­дій­ну те­хні­ку й та­кий са­ме на­дій­ний і які­сний сер­віс, — за­зна­чив ге­не­раль­ний ди­ре­ктор ком­па­нії Іван Дер­га­люк. — У на­ших пла­нах і на­да­лі роз­ви­ва­ти свою при­су­тність у ре­гіо­нах Укра­ї­ни, зокре­ма, в Хар­ків­ській обла­сті. Ми вже при­дба­ли тут зе­мель­ну ді­лян­ку й не­вдов­зі роз­по­чне­мо бу­дів­ни­цтво ста­ціо­нар­но­го сер­ві­сно­го цен­тру, який пла­ну­є­мо вве­сти в екс­плу­а­та­цію най­ближ­чи­ми ро­ка­ми».

Ра­ді по­ба­чи­ти су­ча­сні сіль­го­спма­ши­ни на де­мон­стра­цій­но­му май­дан­чи­ку й в ро­бо­ті бу­ли та­кож і від­ві­ду­ва­чі Дня по­ля. «Хоч день сьо­го­дні й так га­ря­чий, але хо­чу по­дя­ку­ва­ти ком­па­нії „АГРОТЕХСОЮЗ” і го­спо­дар­ству, яке нас при­ймає, за ду­же те­плу зу­стріч, — по­ді­лив­ся з на­ми вра­же­н­ня­ми Сер­гій Мі­хе­єв з фер­мер­сько­го го­спо­дар­ства „Ра­ду­га”. — З те­хні­кою CLAAS ми вже зна­йо­мі — в нас є тра­ктор Xerion, є ком­байн ці­єї мар­ки, є ди­ско­ва бо­ро­на LEMKEN Rubin 9. Однак, пра­цю­ю­чи на та­ких ма­ши­нах, не­о­дмін­но хо­че­ться ще. Я при­їхав по­ди­ви­ться на плу­ги LEMKEN, але за­ці­ка­ви­ли й сі­вал­ки цьо­го са­мо­го ви­ро­бни­ка, до них не­по­га­но бу­ло б при­дба­ти й тра­ктор Axion 950, тож пла­ну­ва­ти­ме­мо но­ві по­ку­пки. Окре­ма по­дя­ка від ме­не ме­не­дже­ру з про­да­жів „АГРОТЕХСОЮЗУ” Сер­гію Бор­щу — ду­же до­по­ма­гає нам, на­дає від­по­віді на всі за­пи­та­н­ня, що ви­ни­ка­ють».

У свою чер­гу в ТОВ «АГРОТЕХСОЮЗ» за­пев­ня­ють, що День по­ля, який від­був­ся на Хар­ків­щи­ні, хоч і де­бю­тний, але аж ні­як не остан­ній, то­му ком­па­нія при­ве­зе й по­ка­же агра­рі­ям ще ба­га­то по­ту­жних, які­сних і на­дій­них сіль­го­спма­шин.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.