На­сін­нє­ві по­сі­ви

Те­хно­ло­гії ви­ро­щу­ва­н­ня ози­мої пше­ни­ці на то­вар­не зер­но та на на­сі­н­ня ма­ють свої від­мін­но­сті. У чо­му во­ни по­ля­га­ють?

The Ukrainian Farmer - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - РАЇСА ВОЖЕГОВА, д-р с.-г. на­ук, про­фе­сор Ін­сти­тут зро­шу­ва­но­го зем­ле­роб­ства Спі­вав­то­ри: Ана­то­лій Вла­щук, Ми­ко­ла При­ще­по, кан­ди­да­ти с.-г. на­ук

Уси­сте­мі на­сін­ни­цтва зер­но­вих куль­тур ва­жли­ве зна­че­н­ня ма­ють ті агро­те­хні­чні за­хо­ди, що зна­чно по­лі­пшу­ють якість на­сі­н­ня. На­сам­пе­ред це ви­бір кра­що­го по­пе­ре­дни­ка, ви­зна­че­н­ня опти­маль­них стро­ків сів­би, норм ви­сі­ву, вста­нов­ле­н­ня зба­лан­со­ва­но­го ре­жи­му жив­ле­н­ня то­що. До то­го ж по­трі­бно вра­хо­ву­ва­ти осо­бли­во­сті сор­ту, йо­го ге­не­ти­чні й те­хно­ло­гі­чні мо­жли­во­сті.

Те­хно­ло­гія ви­ро­щу­ва­н­ня на­сін­нє­вих по­сі­вів зде­біль­шо­го схо­жа з те­хно­ло­гі­єю ви­ро­щу­ва­н­ня то­вар­них, про­те пе­ред­ба­чає ком­плекс спе­ці­аль­них агро­за­хо­дів, спря­мо­ва­них на при­швид­ше­не роз­мно­же­н­ня сор­то­во­го на­сі­н­ня, збе­ре­же­н­ня йо­го чи­сто­ти та фор­му­ва­н­ня ви­со­ких по­сів­них і вро­жай­них вла­сти­во­стей. Щоб пра­виль­но роз­мі­сти­ти куль­ту­ри в сі­во­змі­ні в ро­ки її осво­є­н­ня, тре­ба зна­ти істо­рію ко­жно­го по­ля, зокре­ма, роз­мі­ще­н­ня куль­тур у по­пе­ре­дні ро­ки, їх пло­щу, удо­бре­н­ня, за­бур’яне­ність, спо­сіб обро­бі­тку ґрун­ту то­що.

Для пше­ни­ці по­трі­бно пі­ді­бра­ти та­кі по­пе­ре­дни­ки, що га­ран­ту­ють ви­со­кий уро­жай біо­ло­гі­чно пов­но­цін­но­го на­сі­н­ня, осо­бли­во в зо­ні Сте­пу Укра­ї­ни, для якої ха­ра­ктер­ний не­рів­но­мір­ний роз­по­діл опа­дів по ро­ках і їх пе­рі­о­дах.

Оби­ра­ю­чи опти­маль­ний строк сів­би, по­трі­бно звер­ну­ти ува­гу на те, щоб на­бір куль­тур у ко­жно­му по­лі й по­ря­док їх чер­гу­ва­н­ня від­по­від­а­ли прийня­тій сі­во­змі­ні.

До­слі­дже­н­ня на­у­ков­ців на­шої уста­но­ви свід­чать, що роз­мі­ще­н­ня ози­мої пше­ни­ці всіх сор­тів по чор­но­му па­ру за­без­пе­чує отри­ма­н­ня ма­кси­маль­но­го вмі­сту біл­ка й клей­ко­ви­ни в зер­ні. На­сі­н­ня, ви­ро­ще­не по не­у­до­бре­но­му чор­но­му па­ру, має ви­щу си­лу ро­сту про­ти на­сі­н­ня, ви­ро­ще­но­го пі­сля ін­ших по­пе­ре­дни­ків — бо­бо­вих, ку­ку­ру­дзи на си­лос. На­сін­нє­вий ма­те­рі­ал, по­пе­ре­дни­ком яко­го є пар на ви­со­ко­му тлі N120P80K80, від­чу­тно зни­жує по­сів­ні та вро­жай­ні яко­сті, а та­кий по­пе­ре­дник, як ку­ку­ру­дза на си­лос, га­ран­тує ви­со­ку вро­жай­ність (до 6 т/га) ли­ше за умов уне­се­н­ня під­ви­ще­ної нор­ми мі­не­раль­них до­брив — N120P80K80. Пра­кти­чно зав­жди є ви­со­кою якість на­сі­н­ня пі­сля та­ких по­пе­ре­дни­ків, як ба­га­то­рі­чні тра­ви та го­рох. Ре­ко­мен­ду­є­мо вве­сти в сі­во­змі­ну бур­кун бі­лий одно­рі­чний, який є одним із най­кра­щих по­пе­ре­дни­ків для пше­ни­ці ози­мої.

Вар­то за­зна­чи­ти, що де­я­кі сор­ти пше­ни­ці ози­мої в окре­мі ро­ки ма­ють зда­тність до пе­ре­за­пи­ле­н­ня, тож по­тре­бу­ють пев­ної про­сто­ро­вої ізо­ля­ції, що є мо­жли­вим ли­ше за умов ба­га­то­піль­но­сті. Збе­ре­жен­ню чи­сто­сортно­сті куль­ту­ри в на­сін­ни­цьких го­спо­дар­ствах спри­яє за­сто­со­ву­ва­н­ня кіль­кох сі­во­змін. Не­д­опу­сти­мо ви­сі­ва­ти пше­ни­цю ози­му пі­сля ярої, або одно­го сор­ту пі­сля ін­шо­го.

Одні­єю з умов отри­ма­н­ня своє­ча­сних і дру­жних схо­дів ози­мої пше­ни­ці є пра­виль­но обра­ний строк сів­би, який зна­чно впли­ває на кіль­кість і якість уро­жаю на­сі­н­ня ці­єї куль­ту­ри. До­слі­дже­н­ня­ми, про­ве­де­ни­ми в ІЗЗ про­тя­гом 2011–2016 рр., до­ве­де­но, що най­ви­щий уро­жай куль­ту­ри пі­сля не­па­ро­вих по­пе­ре­дни­ків отри­му­ють в ра­зі сів­би в пі­зні­ші стро­ки, ніж по чор­но­му па­ру, осо­бли­во в по­су­шли­ві ро­ки. Це зу­мов­ле­но тим, що сти­слі стро­ки сів­би й до­бре зво­ло­же­н­ня ґрун­ту ча­сто збі­га­ю­ться в ча­сі. Опти­маль­ні стро­ки сів­би за­ле­жать від вла­сти­во­стей кон­кре­тно обра­но­го сор­ту.

Ве­ли­ку ува­гу по­трі­бно при­ді­ли­ти збе­ре­жен­ню й на­гро­ма­джен­ню во­ло­ги, яка є не­об­хі­дною для дру­жних схо­дів ози­мої пше­ни­ці та нор­маль­но­го роз­ви­тку куль­ту­ри в осін­ній пе­рі­од. Тоб­то до­по­сів­ний обро­бі­ток ґрун­ту має за­без­пе­чи­ти до­бре ви­рів­ню­ва­н­ня по­верх­ні, на­гро­ма­дже­н­ня й збе­ре­же­н­ня во­ло­ги та еле­мен­тів жив­ле­н­ня, дру­жні й рів­но­мір­ні схо­ди. Осо­бли­ве зна­че­н­ня для ози­мої пше­ни­ці має за­пас про­ду­ктив­ної во­ло­ги на пе­рі­од ве­сня­но­го об­сте­же­н­ня по­сі­вів, тоб­то че­рез 10 днів пі­сля від­нов­ле­н­ня ве­ге­та­ції ве­сною. Однак уста­нов­ле­но, що ті­сна за­ле­жність уро­жаю ози­мої пше­ни­ці від цьо­го чин­ни­ка існує тіль­ки за умов спри­я­тли­вої пе­ре­зи­мів­лі по­сі­вів.

За до­гля­ду за на­сін­нє­ви­ми по­сі­ва­ми про­во­дять ті са­мі агро­те­хні­чні за­хо­ди, що й на то­вар­них по­сі­вах, але в опти­маль­ні стро­ки й на ви­що­му агро­те­хні­чно­му рів­ні, обов’яз­ко­вим є здій­сне­н­ня ви­до­во­го та сор­то­во­го про­по­лю­вань.

Збір уро­жаю на на­сін­нє­вих по­сі­вах по­трі­бно про­во­ди­ти швид­ко та які­сно й у ма­кси­маль­но сти­слі стро­ки. За ре­зуль­та­та­ми до­слі­дів ІЗЗ, за­пі­зне­н­ня зі зби­ра­н­ням уро­жаю ози­мої пше­ни­ці на по­над 10–20 днів пі­сля опти­маль­них стро­ків при­зво­дить до зни­же­н­ня вро­жай­но­сті до 0,4–0,6 т/га, змен­ше­н­ня кіль­ко­сті біл­ка в зер­ні — на 1,4% та зни­же­н­ня по­сів­ної схо­жо­сті; по­трі­бно кон­тро­лю­ва­ти во­ло­гість зер­на — по­чи­на­ти пря­ме ком­бай­ну­ва­н­ня за 14–15%. Щоб пе­ре­шко­ди­ти ме­ха­ні­чно­му за­смі­чен­ню куль­ту­ри ін­ши­ми сор­та­ми й ви­да­ми, за ко­жним ком­бай­ном за­крі­плю­ють ін­ди­ві­ду­аль­ний транс­порт.

Зби­ра­н­ня вро­жаю на­сін­нє­вих по­сі­вів по­чи­на­ють із ви­щих ре­про­ду­кцій, більш ско­ро­сти­глих і ко­ро­тко­сте­бло­вих; ко­жен окре­мий сорт по­трі­бно зби­ра­ти окре­мим ком­бай­ном. Ро­змі­щу­ва­ти на то­ку зер­но пше­ни­ці слід та­ким чи­ном, щоб за­по­біг­ти змі­шу­ван­ню з ін­ши­ми куль­ту­ра­ми, а під час про­ве­де­н­ня пі­сля­зби­раль­ної оброб­ки вжи­ти за­хо­дів що­до за­по­бі­га­н­ня ме­ха­ні­чно­му за­смі­чен­ню на­сі­н­ня. При­мі­ще­н­ня, де збе­рі­га­є­ться на­сі­н­ня, має бу­ти су­хим і не за­ра­же­ним хво­ро­ба­ми. Ко­жну пар­тію на­сі­н­ня укла­да­ють в окре­мий шта­бель на де­рев’яний на­стил, що роз­та­шо­ва­ний не ниж­че як 15 см від під­ло­ги. Від­стань між шта­бе­ля­ми й сті­на­ми має бу­ти не мен­ша за 0,75 м, а між окре­ми­ми шта­бе­ля­ми — не мен­ша ніж 1 м. Мі­шки один раз на чо­ти­ри мі­ся­ці пе­ре­кла­да­ють: верх­ні ря­ди мі­шків кла­дуть униз, а ни­жні — на верх.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.