Су­ха чи рід­ка?

Про­ана­лі­зо­ва­но ню­ан­си, на які тре­ба звер­та­ти ува­гу, оби­ра­ю­чи си­сте­му го­дів­лі на сви­но­ком­пле­ксі

The Ukrainian Farmer - - ГО­ЛОВ­НА СТО­РІН­КА - ОКСА­НА КУ­ЗЬМЕН­КО, до­цент Бі­ло­цер­ків­ський на­ціо­наль­ний аграр­ний уні­вер­си­тет

За да­ни­ми низ­ки ав­то­рів, 70–75% сви­но­ферм пе­ре­до­вих кра­їн сві­ту го­ду­ють сви­ней су­хи­ми кор­ма­ми. Та­ка си­сте­ма го­дів­лі має низ­ку пе­ре­ваг. Зба­лан­со­ва­ні гра­ну­льо­ва­ні кор­ми ста­біль­ні­ші за са­ні­тар­но­гі­гі­є­ні­чни­ми ха­ра­кте­ри­сти­ка­ми; в про­це­сі во­ло­го-тер­мі­чної оброб­ки кор­му (гра­ну­лю­ва­н­ня, екс­пан­ду­ва­н­ня, екс­тру­ду­ва­н­ня) під­ви­щу­є­ться до­сту­пність скла­до­вих ра­ціо­ну для фер­мен­тів трав­но­го ка­на­лу. Це спри­яє кра­що­му за­сво­єн­ню по­жив­них ре­чо­вин кор­му (на 10–20%) і під­ви­щен­ню про­ду­ктив­но­сті тва­рин (на 15–25%).

А втім, су­ха го­дів­ля має й не­до­лі­ки. Во­на ча­сто спри­яє ви­ни­кнен­ню га­стри­тів і хво­роб ки­шків­ни­ка. Хро­но­ме­траж по­ве­дін­ки по­ка­зує, що 18–25% тва­рин (осо­бли­во мо­ло­дня­ку) по­стій­но ру­ха­ю­ться між го­дів­ни­цею та на­пу­вал­кою, за­ва­жа­ю­чи від­по­чин­ку ін­ших, а втра­ти кор­му до­ся­га­ють 9%. Зна­чну шко­ду має під­ви­ще­на за­пи­ле­ність при­мі­щень, що не­га­тив­но впли­ває як на тва­рин, так і на пер­со­нал. До­слі­дже­н­ня по­ка­за­ли, що че­рез пил на 8–10% зро­стає кіль­кість тва­рин, які стра­жда­ють на ле­ге­не­ві хво­ро­би.

У свою чер­гу, за рід­кої го­дів­лі існує мо­жли­вість ви­ко­ри­ста­н­ня від­хо­дів і вто­рин­них про­ду­ктів хар­чо­вої (мо­ло­чної, пи­во­вар­ної, цукро­вої, спир­то­вої, бо­ро­шно­мель­ної, м’ясо­пе­ре­ро­бної, олій­ної, хлі­бо­бу­ло­чної) та мі­кро­біо­ло­гі­чної про­ми­сло­во­сті, що змен­шує ви­тра­ти зер­но­вих кор­мів і зни­жує со­бі­вар­тість про­ду­кції. Рід­кий корм біль­ше від­по­від­ає фі­зіо­ло­гі­чним по­тре­бам сви­ней і за­без­пе­чує по­сту­по­ву за­мі­ну ра­ціо­нів. Рід­кий корм мо­жна то­чні­ше до­зу­ва­ти, до ньо­го про­сті­ше вно­си­ти до­бав­ки (пре­мі­кси, ме­ди­ка­мен­ти то­що), до то­го ж втра­ти кор­му мен­ші. За та­кої си­сте­ми го­дів­лі існує мо­жли­вість від­мо­ви­ти­ся від на­пу­ва­лок. Про­ти су­хих кор­мів, по­їда­н­ня рід­ких кор­мів кра­ще на 5%, збіль­ше­н­ня при­ро­стів жи­вої ма­си до 6%, ко­е­фі­ці­єнт кон­вер­сії кор­му зни­жу­є­ться до 10%.

Зав­дя­ки рід­кій го­дів­лі змен­шу­є­ться кіль­кість екс­кре­мен­тів, що по­зи­тив­но впли­ває на еко­но­мі­чні й еко­ло­гі­чні аспе­кти ви­ро­бни­цтва. На під­при­єм­ствах, у яких в одно­му при­мі­щен­ні пе­ре­бу­ва­ють рі­зні ві­ко­ві гру­пи, за до­по­мо­гою си­сте­ми рід­кої го­дів­лі мо­жна одно­ча­сно за­сто­со­ву­ва­ти рі­зні ре­це­пту­ри, а та­кож швид­ко до­став­ля­ти ве­ли­кі об­ся­ги кор­му на ве­ли­кі від­ста­ні за до­по­мо­гою тру­бо­про­во­дів. Про­цес рід­кої го­дів­лі гну­чкий, на­дає мо­жли­вість опе­ра­тив­но ко­ри­гу­ва­ти ра­ціон без уча­сті ком­бі­кор­мо­во­го за­во­ду, зокре­ма, до­мі­шу­ва­ти ком­по­нен­ти, вво­ди­ти їх по­сту­по­во для зви­ка­н­ня тва­ри­ни.

Ва­жли­вою пе­ре­ва­гою рід­кої го­дів­лі є мо­жли­вість фер­мен­та­ції кор­мо­вої су­мі­ші. Фер­мен­та­ція кор­мів змі­нює їхній біо­хі­мі­чний склад, під­ви­щує кіль­кість по­жив­них ре­чо­вин. Го­дів­ля фер­мен­то­ва­ним рід­ким кор­мом (ФРК) по­зи­тив­но впли­ває на мор­фо­ло­гі­чні ха­ра­кте­ри­сти­ки сли­зо­вої обо­лон­ки шлун­ко­во-ки­шко­во­го тра­кту, сти­му­лює імун­ну си­сте­му сви­ней. Ро­зрі­зня­ють та­кі ви­ди фер­мен­та­ції:

• ау­то­фер­мен­та­ція, або при­ро­дна;

• хі­мі­чна фер­мен­та­ція кор­мів — від­бу­ва­є­ться шля­хом до­да­ва­н­ня ор­га­ні­чних ки­слот (ча­сті­ше мо­ло­чної) та до­ве­де­н­ня рн кор­му до 4;

• кон­тро­льо­ва­на мі­кро­бна фер­мен­та­ція кор­мів, яка здій­сню­є­ться шля­хом уне­се­н­ня про­те­о­лі­ти­чних, це­лю­ло­зо­лі­ти­чних й ін­ших мі­кро­ор­га­ні­змів.

Про­те рід­ка го­дів­ля має де­які не­до­лі­ки, що ве­дуть до під­ви­ще­н­ня ви­трат на екс­плу­а­та­цію й обла­дна­н­ня. Утім, за роз­ра­хун­ка­ми, ін­ве­сти­ції оку­па­ю­ться за 3–5 ро­ків. До не­до­лі­ків ще на­ле­жать не­ве­ли­кий строк збе­рі­га­н­ня го­то­во­го кор­му, ви­ни­ка­ють за­гро­зи в ра­зі по­ру­шень ре­жи­мів очи­ще­н­ня си­стем тру­бо­про­во­дів, го­дів­ниць. А от­же, ця си­сте­ма по­тре­бує що­ден­но­го кон­тро­лю.

За рід­кої си­сте­ми го­дів­лі за­зна­ча­ють під­ви­ще­ну во­ло­гість кор­мів, не­до­три­ма­н­ня ра­ціо­наль­них про­пор­цій кор­мо­су­мі­шей. А це при­зво­дить до то­го, що швид­кість про­хо­дже­н­ня кор­мо­вих мас трав­ним ка­на­лом при­швид­шу­є­ться на 8–10 год, зни­жу­є­ться пе­ре­трав­ність ро­слин­них во­ло­кон, різ­ко зни­жу­є­ться фун­кція слин­них за­лоз й участь фер­мен­тів у пе­ре­трав­лен­ні ву­гле­во­дів.

Отож ви­ро­бни­кам сви­ни­ни по­трі­бно ре­тель­но зва­жи­ти всі за й про­ти, щоб зро­би­ти пра­виль­ний ви­бір.

На сьо­го­дні лі­де­ром у рід­кій го­дів­лі сви­ней се­ред єв­ро­пей­ських кра­їн є Ір­лан­дія — 90% усіх го­спо­дарств, Ні­меч­чи­на й Да­нія — по­над 60%, Гол­лан­дія — до 50% усьо­го по­го­лів’я. У Фін­лян­дії за остан­ні п’ять ро­ків по­над 90% вве­де­них в екс­плу­а­та­цію сви­но­ферм за­сто­со­ву­ють си­сте­му го­дів­лі рід­ко­го ти­пу.

Слід ма­ти на ува­зі, що, змі­нив­ши го­дів­лю сви­ней із су­хих ком­бі­кор­мів на рід­кі, мо­жна за­оща­ди­ти до 10–12% кор­мів. Кон­вер­сія кор­му за та­кої го­дів­лі ся­гає 1:2,8, а при­ро­сти в пе­рі­од від­го­дів­лі — 800–900 г/до­бу. Як уже за­зна­ча­ло­ся ви­ще, за рід­кої го­дів­лі мо­жна ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти кор­ми тва­рин­но­го по­хо­дже­н­ня: си­ро­ва­тки, від­вій­ки й ін­ші від­хо­ди хар­чо­вої про­ми­сло­во­сті. За енер­ге­ти­чною цін­ні­стю 6 кг мо­ло­чних від­ві­йок або си­ро­ва­тки за­мі­ню­ють 1 кг зер­на вів­са або 1 кг ма­ку­хи со­ня­шни­ко­вої. Біль­шість мо­ло­ко­за­во­дів Укра­ї­ни ці від­хо­ди пе­ре­роб­ки про­сто ви­ли­ва­ють. А якщо під­ра­ху­ва­ти, то одна сви­ня за пе­рі­од від­го­дів­лі (в се­ре­дньо­му 120 діб) з’їдає за до­бу 2,5 кг су­хо­го ком­бі­кор­му, а це 300 кг за весь пе­рі­од. Якщо на­віть час­тка зер­но­вих у ком­бі­кор­мі ста­но­вить 50%, то 150 кг — це зер­но­ві. Звід­си ви­пли­ває, що на від­го­дів­лю одно­го по­ро­ся­ти по­трі­бно 900 кг си­ро­ва­тки. Зві­сно, одні­єю си­ро­ва­ткою не­мо­жли­во за­мі­ни­ти зер­но­ві кор­ми в ра­ціо­ні, однак змен­ши­ти їх кіль­кість мо­жна.

Про­те істо­тни­ми не­до­лі­ка­ми рід­кої го­дів­лі сви­ней є не­об­хі­дність до­да­тко­во­го на­вча­н­ня пер­со­на­лу та вста­нов­ле­н­ня мо­ро­зо­стій­кої ізо­ля­ції тру­бо­про­во­дів за ме­жа­ми при­мі­щень. Ба­га­то хто й до­сі вва­жає, що рід­кий корм за­ки­са­ти­ме в тру­бах і тва­ри­ни отри­ма­ють зі­псо­ва­ний корм. Справ­ді, та­кі уста­нов­ки 70-х ро­ків ми­ну­ло­го сто­лі­т­тя ма­ли цей не­до­лік. Сьо­го­дні ж ко­жна ком­па­нія-ви­ро­бник по-сво­є­му йо­го усу­ну­ла.

То ж на що по­трі­бно звер­та­ти ува­гу?

Гі­гі­є­на ба­ка для за­мі­шу­ва­н­ня кор­му й чи­сто­та кор­мо­про­во­ду: цьо­му спри­я­ють рі­зні си­сте­ми го­дів­лі сви­ней і ви­ко­ри­ста­н­ня де­зін­фе­кцій­них за­со­бів.

Про­гра­ми го­дів­лі: ду­же ва­жли­во, щоб ці про­гра­ми та­кож роз­ро­бля­ли на за­во­ді — ви­ро­бни­ко­ві си­сте­ми го­дів­лі. Це дасть мо­жли­вість у май­бу­тньо­му по­стій­но онов­лю­ва­ти но­ві вер­сії. Сьо­го­дні є про­гра­ми, що кон­тро­лю­ють на­яв­ність кор­му в го­дів­ни­цях і час, за який го­дів­ни­ці по­ро­жні­ють.

Комп’ютер­на го­дів­ля: най­кра­щий ва­рі­ант, ко­ли по­ста­чаль­ник си­сте­ми го­дів­лі є одно­ча­сно ви­ро­бни­ком комп’ютер­но­го обла­дна­н­ня й про­грам­но­го за­без­пе­че­н­ня для цих си­стем. У цьо­му ра­зі мо­жна бу­ти впев­не­ним у на­дій­но­сті всі­єї си­сте­ми го­дів­лі. Ду­же ва­жли­во, щоб ін­тер­фейс комп’юте­ра від­рі­зняв­ся про­сто­тою ке­ру­ва­н­ня. Це оці­нять фа­хів­ці, а вла­сник фер­ми бу­де впев­не­ний у то­му, що йо­го лю­ди лег­ко ро­зу­мі­ю­ться на ке­ру­ван­ні кор­мо­вим про­це­сом сви­но­ком­пле­ксу.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.