«Аграр­ний фонд» роз­по­чав ку­пів­лю зер­на за фор­вар­дом

The Ukrainian Farmer - - НОВИНИ РИНКІВ -

«Аграр­ний фонд» роз­по­чав фор­вар­дну про­гра­му за­ку­пів­лі зер­на вро­жаю 2018 ро­ку на май­дан­чи­ку Аграр­ної бір­жі. Держ­під­при­єм­ство пла­нує за­ку­пи­ти по­над 1 млн тонн зер­на. Фі­нан­су­ва­н­ня фор­вар­ду здій­сню­ва­ти­ме­ться дво­ма тран­ша­ми. Пер­ший — 65% за­галь­ної вар­то­сті кон­тра­кту ви­ро­бник отри­має від­ра­зу пі­сля під­пи­са­н­ня уго­ди, а ре­шту — пі­сля збо­ру вро­жаю й оста­то­чно­го по­ста­ча­н­ня йо­го «Аграр­но­му фон­ду». За­галь­на су­ма фі­нан­су­ва­н­ня агро­ви­ро­бни­ків ста­но­ви­ти­ме 3,1 млрд грн.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.