Укра­їн­ський ри­нок сіль­гос­пте­хні­ки до­сяг до­кри­зо­во­го рів­ня

The Ukrainian Farmer - - НОВИНИ РИНКІВ -

За сі­чень-ве­ре­сень 2017 ро­ку в Укра­ї­ні про­да­но біль­ше са­мо­хі­дної те­хні­ки (тра­кто­рів, ком­бай­нів, об­при­ску­ва­чів), ніж за весь ми­ну­лий рік. Лі­де­ра­ми за­ку­пів­лі цьо­го ро­ку ста­ли пів­ден­ні обла­сті Укра­ї­ни, а та­кож Він­нич­чи­на, Пол­тав­щи­на та Кі­ро­во­град­щи­на. Зокре­ма, за пер­ші дев’ять мі­ся­ців ро­ку укра­їн­ські агра­рії при­дба­ли 2,3 тис. тра­кто­рів рі­зної по­ту­жно­сті, то­ді як за ана­ло­гі­чний пе­рі­од то­рік цей по­ка­зник ста­но­вив 1,4 тис. Са­мо­хі­дних об­при­ску­ва­чів бу­ло ре­а­лі­зо­ва­но 170 шт., що вдві­чі біль­ше, ніж то­рік. Про­даж ком­бай­нів цьо­го ро­ку теж зріс: зер­но­зби­раль­них — на 20% (960 шт.), кор­мо­зби­раль­них — на 30% (13 шт.). За­га­лом ри­нок са­мо­хі­дних сіль­го­спма­шин ся­гнув до­кри­зо­вих по­ка­зни­ків 2011–2012 рр.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.