За­пра­цю­вав он­лайн-сер­віс орен­ди сіль­гос­пте­хні­ки

The Ukrainian Farmer - - НОВИНИ РИНКІВ -

Укра­їн­ські агро­під­при­єм­ці ого­ло­си­ли про за­пуск но­во­го сер­ві­су для орен­ди й зда­ва­н­ня в орен­ду сіль­сько­го­спо­дар­ської те­хні­ки під на­звою Koleso. Но­вий сер­віс до­зво­ляє офор­ми­ти за­мов­ле­н­ня на про­ве­де­н­ня будь-яких сіль­го­с­про­біт по всій те­ри­то­рії Укра­ї­ни. «Koleso бу­де осо­бли­во ко­ри­сний і тим, у ко­го те­хні­ка про­сто­ює без ді­ла, а мо­же при­но­си­ти до­да­тко­вий до­хід», — на­го­ло­сив за­снов­ник про­е­кту Бо­г­дан Ро­по­ті­лов. За йо­го сло­ва­ми, се­ред пе­ре­ваг сер­ві­су — швид­кий по­шук те­хні­ки й ро­біт, обго­во­ре­н­ня де­та­лей уго­ди у вну­трі­шньо­му ме­сен­дже­рі. Пла­тфор­ма до­зво­ляє від­сте­жу­ва­ти рей­тин­ги та бі­знес-істо­рію май­бу­тніх кон­тр­аген­тів, а та­кож дає мо­жли­вість звер­ну­ти­ся до істо­рії по­шу­ку й по­пе­ре­дніх угод. Сер­віс на­яв­ний як і в он­лайн-вер­сії, так і у ви­гля­ді мо­біль­но­го до­да­тку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.