В USDA опти­мі­зму біль­ше, ніж в Мі­на­гро­по­лі­ти­ки

The Ukrainian Farmer - - НОВИНИ РИНКІВ -

За про­гно­зом Мі­на­гро­по­лі­ти­ки Укра­ї­ни ста­ном на 25 жов­тня, вро­жай зер­но­вих куль­тур у 2017 ро­ці ста­но­ви­ти­ме 62 млн тонн. Зокре­ма, ва­ло­вий збір ку­ку­ру­дзи очі­ку­є­ться на рів­ні 21 млн тонн за се­ре­дньої вро­жай­но­сті куль­ту­ри 47,4 ц/га.

Крім то­го, Мі­на­гро­по­лі­ти­ки й екс­пор­те­ри зер­на по­го­ди­ли об­ся­ги екс­пор­ту пше­ни­ці на 2017/18 мар­ке­тин­го­вий рік у роз­мі­рі 16,5 млн тонн. Зокре­ма, екс­порт про­до­воль­чої пше­ни­ці цьо­го се­зо­ну ста­но­ви­ти­ме 10,7 млн тонн, а не­про­до­воль­чої — 5,8 млн тонн. Мі­на­гро­по­лі­ти­ки та екс­пор­те­ри до­мо­ви­ли­ся про пе­ре­гляд гра­ни­чних об­ся­гів екс­пор­ту не­про­до­воль­чої пше­ни­ці на по­ча­тку 2018 ро­ку.

Во­дно­час Мін­сіль­госп США (USDA) про­гно­зує вро­жай ку­ку­ру­дзи в Укра­ї­ні на рів­ні 27 млн тонн, а за­галь­ний уро­жай зер­на в Укра­ї­ні у 2017 ро­ці — на рів­ні 63,49 млн тонн (зокре­ма 26,5 млн тонн пше­ни­ці). Екс­порт зер­но­вих у 2017/18 МР про­гно­зу­є­ться на рів­ні 42,81 млн тонн, з них пше­ни­ці — 16,5 млн, ку­ку­ру­дзи — 21,5 млн.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.