Сві­то­вий го­лод пе­ре­йшов у кон­тр­на­ступ

The Ukrainian Farmer - - НОВИНИ РИНКІВ -

Ге­не­раль­ний ди­ре­ктор ФАО Жо­зе Гра­ці­а­ну да Сіл­ва у сво­є­му ін­терв’ю з на­го­ди Все­сві­тньо­го дня про­до­воль­ства (16 жов­тня) за­зна­чив, що пі­сля де­ся­ти­літь по­зи­тив­ної ди­на­мі­ки кіль­кість го­ло­ду­ю­чих у всьо­му сві­ті зно­ву по­ча­ла зро­ста­ти. Так, у 2016 ро­ці їх кіль­кість у сві­ті до­ся­гла 815 млн, що на 38 млн біль­ше, ніж у 2015 ро­ці (777 млн). Це зро­ста­н­ня пов’яза­не зі зброй­ни­ми кон­флі­кта­ми, що від­бу­ва­ю­ться у сві­ті, за­су­ха­ми й по­ве­ня­ми. Зокре­ма, вна­слі­док зброй­них кон­флі­ктів на­се­ле­н­ня пів­ні­чно­го схо­ду Ні­ге­рії, Со­ма­лі, Пів­ден­но­го Су­да­ну та Єме­ну опи­ни­ло­ся на ме­жі го­ло­ду, а по­ло­же­н­ня в Бу­рун­ді, Іра­ку й ін­ших кра­ї­нах ха­ра­кте­ри­зу­є­ться го­стрим бра­ком про­до­воль­ства. Ни­ні у сві­ті на­лі­чу­є­ться близь­ко 64 млн пе­ре­мі­ще­них осіб, зму­ше­них шу­ка­ти по­ря­тун­ку від кон­флі­ктів і пе­ре­слі­ду­вань, — це най­ви­щий по­ка­зник із ча­сів Дру­гої сві­то­вої вій­ни. Най­важ­че в та­кій си­ту­а­ції до­во­ди­ться сіль­ським до­мо­го­спо­дар­ствам, адже біль­шість ма­ло­за­без­пе­че­них у сві­ті про­жи­ва­ють у сіль­ських ра­йо­нах.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.