Рі­вень ло­ка­лі­за­ції тре­ба під­твер­джу­ва­ти що­рі­чно

The Ukrainian Farmer - - НОВИНИ РИНКІВ -

Ка­бі­нет Мі­ні­стрів Укра­ї­ни зо­бов’язав ві­тчи­зня­них ви­ро­бни­ків сіль­гос­пте­хні­ки, які по­да­ють за­яв­ки на вклю­че­н­ня до пе­ре­лі­ку те­хні­ки, вар­тість якої час­тко­во ком­пен­су­є­ться агра­рі­ям із держ­бю­дже­ту, що­рі­чно під­твер­джу­ва­ти її від­по­від­ність за­ко­но­дав­чо вста­нов­ле­но­му на ко­жен рік рів­ню ло­ка­лі­за­ції. По­ря­док ви­зна­че­н­ня рів­ня ло­ка­лі­за­ції скла­дної сіль­гос­пте­хні­ки пе­ред­ба­чає зро­ста­н­ня її сту­пе­ня з 35% у 2017 ро­ці до 60% у 2020-му (зокре­ма, для тра­кто­рів він вста­нов­ле­ний на рів­ні 35% — у 2017 ро­ці, 45 — у 2018-му, 55 — у 2019-му і 60% — у 2020 ро­ці).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.