Ро­сія від­мо­ви­ла­ся від укра­їн­ських м’яса та ма­сла

The Ukrainian Farmer - - НОВИНИ РИНКІВ -

Ро­сія за­бо­ро­ни­ла вве­зе­н­ня з Укра­ї­ни про­ду­ктів ВРХ і жи­вих сви­ней, роз­ши­рив­ши но­вим пе­ре­лі­ком то­ва­рів чин­не про­ду­кто­ве ем­бар­го. Та­ким чи­ном, те­пер з Укра­ї­ни бу­де за­бо­ро­не­но вве­зе­н­ня жи­вих сви­ней (окрім чи­сто­по­ро­дних пле­мін­них), сві­жих, охо­ло­дже­них або за­мо­ро­же­них про­ду­ктів ВРХ, сви­ня­чо­го жи­ру, жи­ру ВРХ, овець або кіз, а та­кож лярд-сте­а­ри­ну, лярд-ой­лю, олео-сте­а­ри­ну, олео-ой­лю та тва­рин­но­го ма­сла. Роз­ши­ре­н­ня про­ду­кто­во­го ем­бар­го та­кож сто­су­є­ться США, кра­їн Єв­ро­со­ю­зу, Ка­на­ди, Ав­стра­лії, Нор­ве­гії, Ал­ба­нії, Чор­но­го­рії, Іслан­дії та Лі­хтен­штей­ну. Обме­же­н­ня ді­я­ти­муть до 31 гру­дня 2018 ро­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.