Ви­хід­ці з Louis Dreyfus ство­ри­ли но­вий зер­но­трей­дер

The Ukrainian Farmer - - НОВИНИ КОМПАНІЙ -

Мі­ні­стер­ство юсти­ції Укра­ї­ни за­ре­є­стру­ва­ло ТОВ «Сі­е­ранс Гло­бал Мер­чантс Укра­ї­на» зі ста­ту­тним ка­пі­та­лом 39,982 млн грн. Згі­дно з ін­фор­ма­ці­єю у ЄДР, за­снов­ни­ка­ми укра­їн­сько­го ТОВ є швей­цар­ська ком­па­нія Sierentz Global Merchants SA, То­мас Шульц і Хе­лен Лав­лі. Хе­лен Лав­лі ра­ні­ше бу­ла ві­це-пре­зи­ден­том Louis Dreyfus Highbridge Energy LLC — ко­ли­шньої енер­ге­ти­чної «до­чки» зер­но­тор­го­вель­но­го гі­ган­та. Ген­ди­ре­кто­ром «Сі­е­ранс Гло­бал Мер­чантс Укра­ї­на» при­зна­че­но Лам­пра­кіс Ла­зос, екс­ди­ре­ктор ком­па­нії Louis Dreyfus в Укра­ї­ні. Но­во­ство­ре­на ком­па­нія тор­гу­ва­ти­ме оптом зер­ном, на­сі­н­ням, кор­ма­ми для тва­рин.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.