ХТЗ уклав уго­ду з «Укра­гро­лі­зин­гом» на 40 тра­кто­рів

The Ukrainian Farmer - - НОВИНИ КОМПАНІЙ -

Ком­па­нія«укр­агро­лі­зинг» укла­ла уго­ду з Хар­ків­ським тра­ктор­ним за­во­дом про за­ку­пів­лю тра­кто­рів на 58,32 млн грн. Згі­дно з уго­дою, до ве­сни 2018 ро­ку завод пар­ті­я­ми по­ста­вить 40 ко­лі­сних тра­кто­рів ХТЗ-242К.20. За­ку­пів­лю про­ве­ли за пе­ре­го­вор­ною про­це­ду­рою, бо тен­де­ри дві­чі ска­со­ву­ва­ли че­рез не­до­ста­тню кіль­кість уча­сни­ків. За дев’ять мі­ся­ців 2017 ро­ку Хар­ків­ський тра­ктор­ний завод ви­пу­стив понад 700 тра­кто­рів. Вве­де­н­ня ви­ро­бни­чих по­ту­жно­стей в екс­плу­а­та­цію за­пла­но­ва­но на се­ре­ди­ну 2020 ро­ку. Пла­но­ва рі­чна по­ту­жність за­во­ду ста­но­ви­ти­ме 1 млн тонн на­сі­н­ня со­ня­шни­ку. Мі­сцем ре­а­лі­за­ції ін­ве­сти­цій­но­го про­е­кту обра­но май­дан­чик ді­ю­чо­го еле­ва­то­ра «Кер­нел» у Ста­ро­ко­стян­ти­нів­сько­му ра­йо­ні. Ко­шти для ін­ве­сти­ції ком­па­нія за­лу­чи­ла, роз­мі­стив­ши єв­ро­облі­га­ції. Крім то­го, агро­хол­динг «Кер­нел» 16 жов­тня до­мо­вив­ся із син­ди­ка­том єв­ро­пей­ських бан­ків про за­лу­че­н­ня кре­ди­тної лі­нії з лі­мі­том 200 млн дол. Три­рі­чна від­нов­лю­валь­на кре­ди­тна лі­нія ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­ме­ться для фі­нан­су­ва­н­ня обо­ро­тно­го ка­пі­та­лу хол­дин­гу у сфе­рі ви­ро­бни­цтва со­ня­шни­ко­вої олії в Україні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.