«Байєр» про­дає БАСФ ча­сти­ну сво­їх бі­зне­сів

The Ukrainian Farmer - - НОВИНИ КОМПАНІЙ -

БАСФ укла­ла уго­ду про при­дба­н­ня зна­чної час­тки двох бі­зне­сів «Байєр» — ви­ро­бни­цтва на­сі­н­ня та не­се­ле­ктив­них гер­бі­ци­дів. «Байєр» пла­нує від­чу­же­н­ня цих акти­вів у зв’яз­ку з при­дба­н­ням ком­па­нії «Мон­сан­то». За­галь­на вар­тість уго­ди ста­но­вить 5,9 млрд єв­ро з імо­вір­ні­стю пев­них ко­ри­гу­вань при її за­крит­ті. Акти­ви «Байєр», що пе­ре­йдуть до БАСФ, вклю­ча­ють гло­баль­ний бі­знес із ви­ро­бни­цтва не­се­ле­ктив­них гер­бі­ци­дів на ба­зі глю­фо­си­на­ту амо­нію, які пред­став­ле­ні на рин­ку під брен­да­ми Liberty, Basta і Finale, а та­кож на­сін­нє­ві бі­зне­си для клю­чо­вих куль­тур на низ­ці рин­ків. Зокре­ма, іде­ться про гі­бри­ди ка­но­ли в Пів­ні­чній Аме­ри­ці під брен­дом Invigor із за­сто­су­ва­н­ням те­хно­ло­гії Libertylink, олій­но­го рі­па­ку пе­ре­ва­жно на єв­ро­пей­ських рин­ках, ба­вов­ни на аме­ри­кан­сько­му кон­ти­нен­ті та у Єв­ро­пі, а та­кож сої в Пів­ден­ній і Пів­ні­чній Аме­ри­ці. Уго­да та­кож вклю­чає на­прям се­ле­кції й на­сін­ни­цтва «Байєр» і те­хно­ло­гію й тор­го­ву мар­ку Libertylink.

Від «Байєр» до БАСФ ма­ють пе­ре­йти по­над 1800 пра­ців­ни­ків із ко­мер­цій­ної, на­у­ко­во-до­слі­дної, ви­ро­бни­чої сфе­ри та на­сін­ни­цтва. Ці спе­ці­а­лі­сти пе­ре­ва­жно ба­зу­ю­ться в США, Ні­меч­чи­ні, Бра­зи­лії, Ка­на­ді та Бель­гії. Крім то­го, БАСФ при­дбає ви­ро­бни­чі май­дан­чи­ки для ви­ро­бни­цтва пре­па­ра­тів і фор­му­ля­цій на глю­фо­си­на­ті амо­нії у Ні­меч­чи­ні, США та Ка­на­ді, на­сін­нє­ві ком­пле­кси в обох ча­сти­нах Аме­ри­ки та Єв­ро­пі, а та­кож до­слі­дни­цькі по­ту­жно­сті у сфе­рі біо­те­хно­ло­гій у США та Єв­ро­пі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.