«Кер­нел» роз­по­чи­нає бу­дів­ни­цтво ОЕЗ на Хмель­нич­чи­ні

The Ukrainian Farmer - - НОВИНИ КОМПАНІЙ -

Агро­хол­динг «Кер­нел» має на­мір ін­ве­сту­ва­ти 130 млн дол. у бу­дів­ни­цтво за­во­ду з пе­ре­ро­бле­н­ня олій­них куль­тур на Хмель­нич­чи­ні. Ме­мо­ран­дум про бу­дів­ни­цтво но­во­го за­во­ду під­пи­са­но між пред­став­ни­ка­ми «Кер­не­ла» і го­ло­вою Хмель­ни­цької ОДА. Вве­де­н­ня ви­ро­бни­чих по­ту­жно­стей в екс­плу­а­та­цію за­пла­но­ва­но на се­ре­ди­ну 2020 ро­ку. Пла­но­ва рі­чна по­ту­жність за­во­ду ста­но­ви­ти­ме 1 млн тонн на­сі­н­ня со­ня­шни­ку. Мі­сцем ре­а­лі­за­ції ін­ве­сти­цій­но­го про­е­кту обра­но май­дан­чик ді­ю­чо­го еле­ва­то­ра «Кер­нел» у Ста­ро­ко­стян­ти­нів­сько­му ра­йо­ні. Ко­шти для ін­ве­сти­ції ком­па­нія за­лу­чи­ла, роз­мі­стив­ши єв­ро­облі­га­ції. Крім то­го, агро­хол­динг «Кер­нел» 16 жов­тня до­мо­вив­ся із син­ди­ка­том єв­ро­пей­ських бан­ків про за­лу­че­н­ня кре­ди­тної лі­нії з лі­мі­том 200 млн дол. Три­рі­чна від­нов­лю­валь­на кре­ди­тна лі­нія ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­ме­ться для фі­нан­су­ва­н­ня обо­ро­тно­го ка­пі­та­лу хол­дин­гу у сфе­рі ви­ро­бни­цтва со­ня­шни­ко­вої олії в Укра­ї­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.