СП «Ро­ді­на» пра­гне про­да­ва­ти мо­ло­ко че­рез мо­ло­ко­ма­ти

The Ukrainian Farmer - - НОВИНИ КОМПАНІЙ -

ТОВ СП «Ро­ді­на» від­кри­ла у се­лі Гав­ри­ші Бо­го­ду­хів­сько­го ра­йо­ну на Хар­ків­щи­ні мо­ло­чну фер­му, су­ма ін­ве­сти­цій ста­но­ви­ла 6,8 млн грн. За­галь­на чи­сель­ність ста­да на фер­мі на­лі­чує 455 го­лів. На під­при­єм­стві на­да­ють пе­ре­ва­гу си­мен­таль­ській по­ро­ді ко­рів, хо­ча та­кож утри­му­ють го­лштин­ську чор­но-ря­бу по­ро­ду. Ге­не­ти­чний ма­те­рі­ал від ви­со­ко­про­ду­ктив­них би­ків го­спо­дар­ство за­во­зить з-за кор­до­ну. ТОВ СП «Ро­ді­на» має вла­сну кор­мо­ву ба­зу, для ви­ро­щу­ва­н­ня кор­мів ви­ді­ли­ли при­бли­зно 5 тис. ге­кта­рів. Мо­ло­ко зда­ють на за­вод ком­па­нії «Пе­псі­ко». Крім цьо­го, го­спо­дар­ство має два мо­ло­чних ав­то­ма­ти (мо­ло­ко­ма­ти) в Хар­ко­ві, а в пер­спе­кти­ві пла­нує збіль­ши­ти їх кіль­кість хо­ча б до 50.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.