Чин­ни­ки про­ду­ктив­но­сті

Пред­став­ле­на мо­дель го­дів­лі до­зво­ляє ма­кси­маль­но опти­мі­зу­ва­ти ви­тра­ти кор­му

The Ukrainian Farmer - - ТЕМА НОМЕРА - МИ­КО­ЛА КАЛІНЧИК, д-р екон. на­ук, про­фе­сор Дні­про­пе­тров­ська фі­лія Від­кри­то­го між­на­ро­дно­го уні­вер­си­те­ту роз­ви­тку лю­ди­ни «Укра­ї­на» Спі­вав­то­ри: Сер­гій Калінчик, Інес­са Алє­ксє­єн­ко

Кра­ї­ни з роз­ви­не­ним сви­нар­ством до­ся­гли ви­со­кої ефе­ктив­но­сті ви­ро­бни­цтва зав­дя­ки на­сам­пе­ред нор­мо­ва­ній го­дів­лі тва­рин із ви­со­ким ге­не­ти­чним по­тен­ці­а­лом. Адже ефект ге­те­ро­зи­су ви­со­ко­про­ду­ктив­них гі­бри­дів ви­ни­кає за умо­ви за­сто­су­ва­н­ня то­чно­го го­ду­ва­н­ня, ко­ли ра­ціо­ни від­по­від­а­ють по­тре­бам тва­рин від­по­від­но до про­ду­ктив­но­сті ге­но­ти­пу й ха­ра­кте­ри­сти­ки одер­жу­ва­них туш.

Еко­но­мі­чний нон­сенс

Шля­хом ана­лі­зу по­дрі­бне­них до фар­шу туш або ж їх уль­тра­зву­ко­во­го ска­ну­ва­н­ня вста­нов­лю­ють кіль­кість біл­ка й жи­ру, які від­кла­да­ю­ться в се­ре­дньо­до­бо­вих при­ро­стах сви­ней. На цій осно­ві вста­нов­лю­ють ге­но­тип по­ро­ди сви­ней у кон­кре­тно­му під­при­єм­стві та від­по­від­но ви­зна­ча­є­ться по­тре­ба в по­жив­них ре­чо­ви­нах. Тоб­то вста­нов­лю­є­ться ша­блон або стан­дарт норм го­дів­лі для кон­кре­тно­го ге­но­ти­пу сви­ней. То­ді син­тез про­те­ї­ну як про­цес з’єд­на­н­ня в лан­цюж­ки за­мін­них (що утво­рю­ю­ться в ор­га­ні­змі) й не­за­мін­них амі­но­ки­слот про­хо­дить згі­дно з ге­не­ти­чним ко­дом. За та­ко­го під­хо­ду до го­дів­лі під­при­єм­ства до­ся­га­ють ре­а­лі­за­ції по­тен­ці­а­лу сво­го ста­да і ста­ють ви­со­ко­кон­ку­рен­тни­ми. Утім, по­тен­ці­ал про­ду­ктив­но­сті між ге­но­ти­па­ми тва­рин рі­зни­ться не­зна­чно. Основ­ні роз­бі­жно­сті у яко­сті туш — у спів­від­но­шен­ні вмі­сту біл­ка й жи­ру.

В Укра­ї­ні все нав­па­ки. У 169 під­при­єм­ствах, у яких утри­му­ва­ли від 2,5 до 200 тис. сви­ней, у 2015 ро­ці рі­вень го­дів­лі між їх край­ні­ми гру­па­ми до­сяг 10-кра­тно­го роз­мі­ру, то­ді як до­бо­ва про­ду­ктив­ність на від­го­дів­лі рі­зни­ться ли­ше в 3,4 ра­за (табл. 1). Та­ко­го ді­а­па­зо­ну в го­дів­лі — від го­ло­ду­ва­н­ня тва­рин до їх пе­ре­го­до­ву­ва­н­ня не існу­ва­ло на­віть за ча­сів бу­дів­ни­цтва ко­му­ні­зму.

Як не див­но, по­при низь­ку про­ду­ктив­ність сви­ней на від­го­дів­лі в окре­мих гру­пах усі 169 під­при­ємств роз­мі­ром по­над 2,5 тис. се­ре­дньо­рі­чно­го по­го­лів’я до­ся­гли рен­та­бель­но­го рів­ня ви­ро­бни­цтва, що є еко­но­мі­чним нон­сен­сом! Адже в пер­шій гру­пі під­при­ємств (се­ре­дньо­до­бо­вий при­ріст жи­вої ма­си 843 г), хоч і спо­сте­рі­га­ють пе­ре­ви­тра­ти кор­мів, за­те тут тва­ри­ни утри­му­ю­ться до за­бою (від 20 до 115 кг) 113 днів, а оста­н­ня гру­па (про­ду­ктив­ність 246 г) — по­над рік (386 днів). Тоб­то одне тва­ри­но­мі­сце в пер­шій гру­пі ре­а­лі­зує 3,2 від­го­ді­вель­ні сви­ні, а в остан­ній — 0,95. У рин­ко­вих умо­вах це озна­чає, що для остан­ньої гру­пи амор­ти­за­цій­ні на­ра­ху­ва­н­ня, ви­тра­ти на ре­монт при­мі­щень і те­хні­ки, ви­тра­ти еле­ктро­енер­гії, на­фто­про­ду­ктів і те­пла то­що в роз­ра­хун­ку на 1 кг при­ро­сту жи­вої ма­си сви­ней ма­ють бу­ти в 3,4 ра­за ви­щи­ми. Фа­кти­чно ж в остан­ній гру­пі під­при­ємств про­ти пер­шої на 1 кг при­ро­сту амор­ти­за­ція не­о­бо­ро­тних акти­вів ви­ща в 1,5 ра­за, на­фто­про­ду­ктів — у 2, ре­шти ма­те­рі­аль­них ви­трат — у 3,2 ра­за.

В Укра­ї­ні, як і в біль­шо­сті кра­їн сві­ту, на кор­ми в стру­кту­рі со­бі­вар­то­сті ви­ро­бни­цтва сви­ни­ни при­па­дає по­над 70%. Тоб­то основ­ним чин­ни­ком ефе­ктив­но­сті ви­ро­бни­цтва сви­ни­ни в рин­ко­вих умо­вах є до­ся­гне­н­ня най­ра­ціо­наль­ні­шо­го ви­ко­ри­ста­н­ня кор­мів. За 10-ра­зо­вих роз­бі­жно­стей у ви­тра­тах кор­мів на 1 го­ло­ву рин­ко­ві від­но­си­ни для Укра­ї­ни мо­жуть бу­ти ли­ше не­здій­снен­ною мрі­єю. Ось чо­му га­лузь за­не­па­дає, а кіль­кість зни­клих за рік під­при­ємств із ви­ро­бни­цтва сви­ни­ни облі­ко­ву­є­ться со­тня­ми.

Опти­маль­не рі­ше­н­ня

За­зна­чи­мо, що у сві­ті на­у­ка ін­тен­сив­но пра­цює не ли­ше в на­пря­мі се­ле­кції тва­рин, а й в удо­ско­на­лен­ні норм го­дів­лі сви­ней. Так, На­у­ко­ва до­слі­дни­цька ра­да США (NRC) — один зі сві­то­вих на­у­ко­вих фла­гма­нів із роз­роб­ки норм го­дів­лі сви­ней у 2012 ро­ці в 11-й раз пе­ре­гля­ну­ла нор­ми го­дів­лі й вне­сла ряд змін і до­пов­нень до норм, що бу­ли ухва­ле­ні у 1998 ро­ці [Nutrient Requirements of Swine: Eleventh Revised Edition. — Washington,

D.C.: The National Academies press, 2012. — 389 р.]. У цій на­у­ко­вій пра­ці аме­ри­кан­ські вче­ні та­кож при­ве­ли си­сте­му фор­мул для роз­ра­хун­ку окре­мих по­ка­зни­ків по­тре­би сви­ней рі­зних ге­но­ти­пів і стат­ті в по­жив­них ре­чо­ви­нах з ура­ху­ва­н­ням те­хно­ло­гі­чних па­ра­ме­трів утри­ма­н­ня тва­рин (тем­пе­ра­ту­ри, мі­кро­клі­ма­ту, щіль­но­сті по­го­лів’я тва­рин). На їх осно­ві спе­ці­а­лі­сти НВП ТОВ «Він­мікс-софт» роз­ро­би­ли комп’ютер­ну про­гра­му ви­зна­че­н­ня по­тре­би тва­рин у по­жив­них ре­чо­ви­нах кор­му за дня­ми утри­ма­н­ня від на­ро­дже­н­ня до до­ся­гне­н­ня за­бій­ної ма­си.

Про­те не­мо­жли­во за­без­пе­чи­ти пев­ни­ми ком­бі­кор­ма­ми тва­рин на ко­жен день їх жи­т­тя. То­му на пра­кти­ці за­сто­со­ву­ють гру­по­ву го­дів­лю сви­ней згі­дно з фа­за­ми їхньо­го роз­ви­тку й у ме­жах ко­жної роз­рі­зня­є­ться ли­ше кіль­кість спо­жи­то­го ком­бі­кор­му. Вче­ні вста­но­ви­ли, що че­рез рі­зні тем­пи ди­на­мі­ки при­ро­сту жи­вої ма­си тва­рин опти­маль­ним рі­ше­н­ням у їх го­дів­лі є по­діл тер­мі­ну від­го­дів­лі на 3 фа­зи: до 60 кг (або 55 кг), 60–90 (55–80) і по­над 90 (80) кг. За го­дів­лі трьо­ма ви­да­ми ком­бі­кор­мів сви­нок рі­зної жи­вої ма­си згі­дно з фа­за­ми їх роз­ви­тку (в остан­ній фа­зі від­кла­да­є­ться біль­ше жи­ру й мен­ше біл­ка) до­ся­га­є­ться най­ви­ща ефе­ктив­ність ви­ро­бни­цтва сви­ни­ни (табл. 2).

За­ле­жно від ге­но­ти­пу (пла­но­во­го від­кла­де­н­ня про­те­ї­ну в ті­лі за до­бу), се­ре­дньої тем­пе­ра­ту­ри, щіль­но­сті тва­рин у при­мі­щен­ні та за­бій­ної ма­си сви­ней скла­да­ю­ться по­ка­зни­ки по­тре­би в по­жив­них ре­чо­ви­нах, і го­лов­не — кіль­ко­сті та спів­від­но­ше­н­ня від­кла­де­но­го про­те­ї­ну й жи­ру в ті­лі за до­бу. Одно­ча­сно змі­ню­ва­ли­ся ви­хід зне­жи­ре­но­го пі­сно­го м’яса, зокре­ма м’язо­вої тка­ни­ни, са­ла й кі­сток, а та­кож ви­хід ма­си вну­трі­шньо­го жи­ру, го­ло­ви, ніг, кро­ві, шку­ри. Якщо взя­ти за осно­ву спів­від­но­ше­н­ня рин­ко­вих цін на ці скла­до­ві пі­сно­го м’яса та суб­про­ду­кти й вхі­дні ці­ни ре­а­лі­за­ції жи­вої ма­си сви­ней (без ки­шко­во­го тра­кту) — по­ро­жньої ма­си ті­ла, то зі змі­ною спів­від­но­ше­н­ня від­кла­де­но­го біл­ка й жи­ру в ті­лі тва­рин бу­де­мо одер­жу­ва­ти рі­зний ре­зуль­тат при­бу­тко­во­сті га­лу­зі. Про­те го­лов­не — зі збіль­ше­н­ня­ми від­кла­де­н­ня в ті­лі тва­рин біл­ка при­бу­ток зро­стає. Ко­ли ві­до­мий ви­хід м’яса й са­ла з ту­ші тва­ри­ни, то з до­по­мо­гою на­яв­них у тор­гів­лі або окре­мих м’ясо­ком­бі­на­тах комп’ютер­них про­грам мо­жна то­чно вста­но­ви­ти всі ви­ди кін­це­вих про­ду­ктів обро­бле­н­ня ту­ші, а звід­си — мо­жли­вої ви­ру­чки від їх ре­а­лі­за­ції.

У на­шо­му ана­лі­зі до­ста­тньо ви­ко­ри­ста­ти по­ка­зни­ки рин­ко­вих цін на м’язо­ву тка­ни­ну, са­ло й кі­стяк і в се­ре­дньо­му на суб­про­ду­кти, щоб зро­би­ти об’єктив­ні по­рів­ня­н­ня при­бу­тко­во­сті те­хно­ло­гі­чних ва­рі­ан­тів умов утри­ма­н­ня тва­рин до рі­зної за­бій­ної ма­си. Ми про­ана­лі­зу­ва­ли 30 те­хно­ло­гі­чних ва­рі­ан­тів ви­ро­бни­цтва сви­ни­ни з рі­зни­ми ком­бі­на­ці­я­ми тем­пе­ра­ту­ри й щіль­но­сті тва­рин у при­мі­щен­ні, їх за­бій­ної ма­си, не­до­кор­му та пе­ре­го­до­ву­ва­н­ня.

Най­ефе­ктив­ні­ший ва­рі­ант — від­го­дів­ля до 100 кг за­бій­ної ма­си за 20 °С се­ре­дньої тем­пе­ра­ту­ри і 0,75 м² щіль­но­сті тва­рин у при­мі­щен­ні, і го­лов­не — від­кла­де­ні 150 г біл­ка в ті­лі на до­бу. За від­го­дів­лі до 140 кг зро­стає час­тка жи­ру в м’ясі, а від­по­від­но — при­бу­ток з одно­го тва­ри­но­мі­сця зни­жу­є­ться на 22%. Ще біль­ші втра­ти при­бу­тку ви­ни­ка­ють за умо­ви не­до­три­ма­н­ня те­хно­ло­гі­чних па­ра­ме­трів — під­ви­ще­н­ня тем­пе­ра­ту­ри в при­мі­щен­ні та збіль­ше­н­ня щіль­но­сті в роз­ра­хун­ку на 1 тва­ри­ну (ва­рі­ан­ти 5–7). На­віть за умо­ви до­три­ма­н­ня те­хно­ло­гії в нор­маль­но­му для тва­рин ре­жи­мі, але за ниж­чо­го на 10% рів­ня го­дів­лі від нор­ма­ти­ву, до­бо­ва про­ду­ктив­ність зни­жу­є­ться на 15%, а при­бу­ток на 1 тва­ри­но­мі­сце — на 32%. Не кра­щі й то­ді, якщо нор­му го­дів­лі сви­ней збіль­ши­ти на 10%: змі­ни­ться стру­кту­ра ту­ші — біль­ше від­кла­да­є­ться жи­ру й мен­ше біл­ка, хо­ча про­ду­ктив­ність сви­ней за до­бу зро­сте за умо­ви, що тва­ри­ни про­тя­гом усьо­го пе­рі­о­ду від­го­дів­лі спо­жи­ва­ти­муть ком­бі­кор­му на 10% біль­ше, ніж за нор­ма­ти­ва­ми. Тоб­то від­го­дів­ля сви­ней має про­во­ди­ти­ся чі­тко від­по­від­но до норм го­дів­лі цьо­го ге­но­ти­пу тва­рин.

Са­ме ви­со­ких ре­зуль­та­тів згі­дно з єв­ро­пей­ськи­ми стан­дар­та­ми до­ся­гло ПП «Агро­фір­ма Сві­та­нок», до­свід яко­го ви­сві­тле­но в жур­на­лі The Ukrainian Farmer (№7/2017). У ньо­му за­про­ва­дже­но ав­то­ма­ти­зо­ва­не ке­ру­ва­н­ня мі­кро­клі­ма­том із си­сте­мою вен­ти­ля­ції та дрі­бно­дис­пер­сно­го роз­пи­ле­н­ня во­ди, що по­ряд із нор­мо­ва­ною го­дів­лею пов­но­ра­ціон­ни­ми ком­бі­кор­ма­ми ви­со­ко­про­ду­ктив­них гі­бри­дів дан­ської ге­не­ти­ки (гі­бри­ди по­рід лан­драс, йор­кшир і дю­рок) га­ран­ту­ва­ло ви­со­кі се­ре­дньо­до­бо­ві при­ро­сти жи­вої ма­си та низь­ку кон­вер­сію кор­му — до 2,9 кг ком­бі­кор­му на 1 кг при­ро­сту жи­вої ма­си сви­ней. То­ді як за­га­лом по Укра­ї­ні в го­спо­дар­ствах усіх ка­те­го­рій на 1 кг при­ро­сту жи­вої ма­си сви­ней ви­тра­че­но в се­ре­дньо­му 5,79 кг, а в сіль­сько­го­спо­дар­ських під­при­єм­ствах — 4,41 кг кор­мо­вих оди­ниць, або в 1,5 ра­за біль­ше, ніж в ПП «Агро­фір­ма Сві­та­нок».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.