Енер­ге­ти­чні до­да­тки

За­сто­су­ва­н­ня енер­ге­ти­чних за­со­бів під­ви­щує жит­тє­зда­тність по­ро­сят і змен­шує втра­ти в го­спо­дар­стві

The Ukrainian Farmer - - ТЕМА НОМЕРА - ОКСАНА ШКРОМАДА, до­цент ка­фе­дри те­ра­пії, фар­ма­ко­ло­гії та клі­ні­чної ді­а­гно­сти­ки, канд. вет. на­ук Сум­ський на­ціо­наль­ний аграр­ний уні­вер­си­тет

Ме­та ко­жно­го ма­то­чни­ка по­ля­гає в отри­ман­ні здо­ро­вих, одно­рі­дних за жи­вою ва­гою по­ро­сят. На пер­ший по­гляд мо­же зда­ти­ся, що це лег­ке зав­да­н­ня. Однак в Укра­ї­ні ба­га­то фер­мер­ських го­спо­дарств, що про­тя­гом ба­га­тьох ро­ків ве­дуть бо­роть­бу за ви­жи­ва­н­ня по­го­лів’я. Тож го­лов­на ме­та — не про­сто отри­ма­ти й ви­ро­сти­ти які­сне по­ро­ся, а зро­би­ти це по­слі­дов­но, ефе­ктив­ним і най­більш еко­но­мі­чно ви­гі­дним спосо­бом.

Дер­жав­ним під­при­єм­ством до­слі­дно­го го­спо­дар­ства ін­сти­ту­ту сіль­сько­го го­спо­дар­ства Пів­ні­чно­го Схо­ду НААН бу­ло з’ясо­ва­но, що одним із най­кра­щих спосо­бів отри­ма­н­ня здо­ро­во­го та, го­лов­не, одно­рі­дно­го при­пло­ду є енер­ге­ти­чні пре­па­ра­ти. Фа­хів­ці на пра­кти­ці ви­ко­ри­сто­ву­ють та­кі пре­па­ра­ти для сти­му­ля­ції обмі­ну ре­чо­вин, як Ці­а­но­фор (ком­па­нія «Ве­тсин­тез»); Фос­бе­віт («Бро­ва­фар­ма»), Енер­джин (Invesa) й ін.

Ці­а­но­фор мі­стить дві ді­ю­чих ре­чо­ви­ни — бу­та­фо­сфан і ці­а­но­ко­ба­ла­мін (ві­та­мін В12). Бу­та­фо­сфан по­пов­нює ор­га­нізм фо­сфо­ром, сти­му­лює про­це­си обмі­ну, нор­ма­лі­зує рі­вень гор­мо­ну стре­су — кор­ти­зо­лу, при­швид­шує ути­лі­за­цію глю­ко­зи в кро­ві й акти­ві­зує енер­ге­ти­чний обмін, по­лі­пшує фун­кцію пе­чін­ки, під­ви­щує не­спе­ци­фі­чну ре­зи­стен­тність ор­га­ні­зму, акти­ві­зує ру­хо­ву актив­ність сер­це­во­го та ске­ле­тних м’язів, спри­яє утво­рен­ню кіс­тко­вої тка­ни­ни. Ці­а­но­ко­ба­ла­мін сти­му­лює кро­во­тво­ре­н­ня, акти­ві­зує син­тез кре­а­ти­ну, жи­ро­вий обмін, біо­син­тез ме­тіо­ні­ну, нор­ма­лі­зує про­цес за­сво­є­н­ня їжі.

За­сто­со­ву­ють Ці­а­но­фор для про­фі­ла­кти­ки й лі­ку­ва­н­ня тва­рин і пти­ці за по­тре­би нор­ма­лі­за­ції обмі­ну ре­чо­вин, під­ви­ще­н­ня за­галь­ної ре­зи­стен­тно­сті, про­ду­ктив­но­сті, при­швид­ше­н­ня ро­сту й роз­ви­тку. Ці­а­но­фор за­сто­со­ву­ють один раз на до­бу вну­трі­шньом’язо­во, під­шкір­но або вну- трі­шньо­вен­но (по­віль­но) у та­ких до­зах (мл/ тва­ри­ну): сви­ні — 2,5–10; по­ро­ся­та-си­су­ни, під­свин­ки — 1–2,5. За хро­ні­чно­го пе­ре­бі­гу хво­ро­би та для про­фі­ла­кти­ки в го­спо­дар­стві за­сто­со­ву­ва­ли 1/2 ра­зо­вої до­зи пре­па­ра­ту. Пов­тор­ний курс лі­ку­ва­н­ня за по­тре­би про­во­дять з ін­тер­ва­лом у 7 діб.

Фос-бе­віт — це ком­пле­ксний пре­па­рат на осно­ві бу­та­фо­сфа­ну й трьох ві­та­мі­нів гру­пи В. То­ні­зує й нор­ма­лі­зує ме­та­бо­лі­чні та ре­ге­не­ра­тив­ні про­це­си, за­без­пе­чує сти­му­ля­цій­ний вплив на біл­ко­вий, ву­гле­во­дний і жи­ро­вий обмі­ни, під­ви­щує ре­зи­стен­тність ор­га­ні­зму до не­спри­я­тли­вих чин­ни­ків зов­ні­шньо­го се­ре­до­ви­ща, ін­фе­кцій і то­кси­нів, спри­яє ро­сту й роз­ви­тку тва­рин і пти­ці.

Фо­лі­є­ва ки­сло­та (ві­та­мін В9) є одним із фер­мен­тів син­те­зу амі­но­ки­слот, у на­яв­но­сті в обмі­ні хо­лі­ну. По­тре­ба зро­стає зі збіль­ше­н­ням умі­сту ві­та­мі­ну В12. Фо­лі­є­ва ки­сло­та спри­яє син­те­зу амі­но­ки­слот, ну­кле­ї­но­вих ки­слот, пі­ри­мі­ди­нів, пу­ри­нів. Ра­зом із ці­а­но­ко­ба­ла­мі­ном сти­му­лює про­цес кро­во­тво­ре­н­ня, час­тко­во ери­тро­по­ез. Не­об­хі­дна для нор­маль­но­го роз­ви­тку клі­тин кро­ві, зокре­ма, в утво­рен­ні й до­зрі­ван­ні ме­га­ло­бла­стів.

Ці­а­но­ко­ба­ла­мін як ме­та­бо­літ акти­вує обмін ву­гле­во­дів, біл­ків і лі­пі­дів, спри­яє син­те­зу ла­біль­них груп в утво­рен­ні хо­лі­ну, ме­тіо­ні­ну, ну­кле­ї­но­вих ки­слот, кре­а­ти­ну, на­ко­пи­чен­ню в ери­тро­ци­тах спо­лук із сульф­гі­дриль­ни­ми гру­па­ми. Як чин­ник ро­сту сти­му­лює фун­кцію кіс­тко­во­го моз­ку, що по­трі­бно для нор­мо­бла­сти­чно­го ери­тро­по­е­зу. Нор­ма­лі­зує фун­кціо­ну­ва­н­ня пе­чін­ки та нер­во­вої си­сте­ми, акти­вує си­сте­му зсі­да­н­ня кро­ві, у ви­со­ких до­зах спри­чи­няє під­ви­ще­н­ня тром­бо­пла­сти­чної актив­но­сті й актив­но­сті про­тром­бі­ну. Ра­зом із фо­лі­є­вою ки­сло­тою є не­об­хі­дним для утво­ре­н­ня ери­тро­ци­тів у кіс­тко­во­му моз­ку. Пре­па­рат за­сто­со­ву­ють тва­ри­нам у ра­зі по­ру­шень обмі­ну ре­чо­вин, ві­та­мін­ній не­до­ста­тно­сті, як сти­му­ля­цій­ний і то­ні­зу­валь­ний за­сіб для під­ви­ще­н­ня опір­но­сті ор­га­ні­зму до за­хво­рю­вань рі­зної етіо­ло­гії (ін­фе­кцій­них хво­роб, отру­єнь), по­лі­пше­н­ня ро­сту й роз­ви­тку тва­рин, у ком­пле­ксній те­ра­пії за не­до­ста­тно­сті в ор­га­ні­змі каль­цію та ма­гнію, під час ро­дів, пі­сля­ро­до­вих ускла­днень (пі­сля­ро­до­вий па­рез), у ре­а­бі­лі­та­цій­ний пе­рі­од оду­жу­ва­н­ня та пі­сля опе­ра­цій, стре­сів, для нор­ма­лі­за­ції кро­во­тво­ре­н­ня та фун­кціо­ну­ва­н­ня пе­чін­ки.

Умо­ви утри­ма­н­ня теж ві­ді­гра­ють чи­ма­лу роль у роз­ви­тку по­ро­сят, адже тер­мо­ре­гу­ля­ція в по­ро­сят із нор­маль­ною ва­гою ті­ла по­чи­на­є­ться тіль­ки з 15–30 дня жи­т­тя. За тем­пе­ра­ту­ри у сви­нар­ни­ках-ма­то­чни­ках ниж­чої ніж 20 °С че­рез 12–48 го­дин в ор­га­ні­змі різ­ко зни­жу­є­ться рі­вень глю­ко­зи (на­стає гі­по­глі­кє­мія), зни­жу­є­ться або пов­ні­стю зни­кає смо­кталь­ний ре­флекс. Ось чо­му зна­чна за­ги­бель по­ро­сят спо­сте­рі­га­є­ться в пер­ші 5–7 днів жи­т­тя.

Енер­джин — енер­ге­ти­чний пре­па­рат для но­во­на­ро­дже­них по­ро­сят у фор­мі ге­лю, до скла­ду яко­го вхо­дять ле­ткі жир­ні ки­сло­ти з ви­со­ким умі­стом енер­гії, що до­по­ма­гає слаб­ким на­ро­дже­ним по­ро­ся­там збіль­ши­ти шан­си на ви­жи­ва­н­ня. Скла­дни­ки пре­па­ра­ту: жир­ні ки­сло­ти — 72,5%, ко­ко­со­ва олія — 15%, со­є­ва олія — 12,5%. Енер­джин за­сто­со­ву­ють пе­ро­раль­но: 2 мл по­ро­ся­ті в пер­ший день і по­вто­ри­ти на на­сту­пний для кра­що­го ре­зуль­та­ту.

Зав­дя­ки пре­па­ра­ту Енер­джин по­ро­ся­та, осо­бли­во ті, що ма­ють ма­су ті­ла ниж­чу за нор­му, отри­му­ють енер­ге­ти­чну під­трим­ку й ма­ють мо­жли­вість по­до­ла­ти тем­пе­ра­тур­ний стрес. Во­ни швид­ше про­хо­дять ста­дію ада­пта­ції пі­сля на­ро­дже­н­ня й актив­ні­ше спо­жи­ва­ють мо­ло­зи­во сви­но­ма­тки. Та­кож йо­го да­ють по­ро­ся­там, які не мо­жуть своє­ча­сно отри­ма­ти мо­ло­зи­во че­рез кон­ку­рен­цію в гні­зді та гі­по­тер­мію, для про­фі­ла­кти­ки гі­по­глі­ке­мії но­во­на­ро­дже­них по­ро­сят, збіль­ше­н­ня збе­ре­же­н­ня, зокре­ма по­ро­сят­гі­по­тро­фі­ків, за­по­бі­га­н­ня ускла­днень, зокре­ма гі­по­тер­мії, спри­чи­не­них по­ру­ше­н­ням мі­кро­клі­ма­ту. В ре­зуль­та­ті про­ве­де­них екс­пе­ри­мен­тів по за­сто­су­ван­ню Енер­джи­ну в до­слі­дно­му го­спо­дар­стві збе­ре­же­ність по­ро­сят збіль­ши­ла­ся на 5%, при­ріст жи­вої ма­си — на 10% у по­ро­сят до 10 діб.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.