Кор­мо­ва алер­гія по­ро­сят

За пе­ре­ве­де­н­ня мо­ло­дня­ку з мо­ло­чної ді­є­ти на зер­но­ву мо­жли­ві імун­ні ре­а­кції, які ви­яв­ля­ю­ться у фор­мі кор­мо­вої алер­гії й мо­жуть ма­ти три­ва­лі на­слід­ки для здо­ров’я сви­ні

The Ukrainian Farmer - - ТЕМА НОМЕРА - ОКСАНА ШКРОМАДА, до­цент ка­фе­дри те­ра­пії, фар­ма­ко­ло­гії та клі­ні­чної ді­а­гно­сти­ки, канд. вет. на­ук Сум­ський на­ціо­наль­ний аграр­ний уні­вер­си­тет

Пер­ших два мі­ся­ці ма­ють ви­рі­шаль­не зна­че­н­ня для жи­т­тя по­ро­ся­ти. Про­тя­гом цьо­го ча­су йо­му до­ве­де­ться роз­ро­би­ти си­сте­му трав­ле­н­ня, яка спо­ча­тку на­вча­є­ться пе­ре­ро­бля­ти мо­ло­ко в ки­шків­ни­ку, а по­тім спри­йма­ти по­жив­ні ре­чо­ви­ни на осно­ві зер­на. Ро­зу­мі­н­ня цьо­го про­це­су транс­фор­ма­ції та за­без­пе­че­н­ня пра­виль­ної їжі спри­яє роз­ви­тку здо­ро­вої сви­ні.

Сви­ні — тва­ри­ни мо­но­га­стри­чні. Це зна­чить, що во­ни ма­ють один шлу­нок (про­ти чо­ти­рьох у ве­ли­кої ро­га­тої ху­до­би). Їдять во­ни все, тоб­то ана­то­мі­чно при­зна­че­ні для пе­ре­роб­ки їжі як тва­рин­но­го, так і ро­слин­но­го по­хо­дже­н­ня. У тва­рин трав­ний про­цес вклю­чає як ме­ха­ні­чні (жу­валь­ні, шлун­ко­ві та ки­шко­ві про­це­си), так і хі­мі­чні (ки­сло­ти, фер­мен­ти то­що), ко­жен із кон­кре­тни­ми ці­ля­ми. Хо­ча основ­ною фун­кці­єю трав­ної си­сте­ми є аси­мі­ля­ція по­жив­них ре­чо­вин для енер­гії та зро­ста­н­ня, це та­кож є кри­ти­чною ча­сти­ною імун­ної си­сте­ми. Хар­чу­ва­н­ня й імун­не фун­кціо­ну­ва­н­ня ки­шків­ни­ка мо­же силь­но впли­ва­ти на сви­ню.

На фо­то 1 по­ка­за­но три­ва­ле ки­шко­ве за­па­ле­н­ня, що охо­плює біль­шу ча­сти­ну про­сві­ту ки­шків­ни­ка. На фо­то 2 ми ба­чи­мо по­шко­дже­ні й ду­же ко­ро­ткі вор­син­ки з по­ро­жни­стим про­сві­том. То­кси­ни різ­ко впли­ну­ли на зда­тність ки­шків­ни­ка пе­ре­трав­лю­ва­ти й по­гли­на­ти по­жив­ні ре­чо­ви­ни. Це до­по­ма­гає по­ясни­ти, чо­му кор­мо­ві отру­є­н­ня та­кі смер­тель­ні в ду­же мо­ло­дих тва­рин (до двох ти­жнів).

Мо­ло­зи­во та­кож ві­ді­грає ва­жли­ву роль у ви­яв­лен­ні кри­ти­чних змін у роз­ви­тку ки­шків­ни­ка, стру­кту­рі й фун­кції но­во­на­ро­дже­них сви­ней про­тя­гом пер­ших ше­сти го­дин пі­сля гру­дно­го ви­го­до­ву­ва­н­ня. Це силь­но пов’яза­но з кіль­кі­стю на­дли­шку мо­ло­зи­ва, що по­гли­на­є­ться, і мо­же при­зве­сти до 100-кра­тно­го збіль­ше­н­ня по­гли­наль­ної обла­сті. Жир­ність мо­ло­зи­ва ва­жли­ва, оскіль­ки жир є основ­ним дже­ре­лом енер­гії но­во­на­ро­дже­них сви­ней. Сви­ні по­тре­бу­ють ці­єї енер­гії для ви­жи­ва­н­ня й ро­сту, збе­ре­же­н­ня те­пла (тер­мо­ре­гу­ля­ція) й імун­ної си­сте­ми. Ви­ро­бни­цтво ан­ти­тіл по­тре­бує зна­чно­го спо­жи­ва­н­ня енер­гії. Мі­ні­мі­за­ція впли­ву па­то­ге­нів упро­довж усьо­го жи­т­тя сви­ней мі­ні­мі­зує енер­гію й ма­кси­мі­зує зро­ста­н­ня сви­ней.

Пе­рі­од від­лу­че­н­ня є одним із най­скла­дні­ших пе­рі­о­дів для ки­шко­вої си­сте­ми сви­ні. Сви­ня пе­ре­хо­дить від мо­ло­чної ді­є­ти до зер­на, та­ким чи­ном ки­шків­ник за­знає сут­тє­вих змін. Іму­но­ло­гі­чно ки­шків­ник під­да­є­ться впли­ву ба­га­тьох но­вих біл­ків. Ці рі­зні біл­ки мо­жуть ви­кли­ка­ти імун­ні ре­а­кції, де­я­кі з яких не­га­тив­но впли­ва­ють на трав­ну й аб­сорб­цій­ну зда­тність ки­шків­ни­ка. До­брим при­кла­дом цьо­го є на­яв­ність ве­ли­кої кіль­ко­сті со­є­во­го біл­ка в ді­є­ті сви­ней про­тя­гом пер­ших кіль­кох ти­жнів пі­сля від­лу­че­н­ня. Трав­на си­сте­ма по­ро­сят не має по­трі­бних фер­мен­тів для роз­ще­пле­н­ня со­є­во­го біл­ка, то­му мо­же ви­ни­кну­ти алер­гі­чна ре­а­кція (гі­пер­чу­тли­вість до сої). Від­лу­че­н­ня та­кож спри­чи­няє по­ру­ше­н­ня ці­лі­сно­сті ки­шків­ни­ка. При­бли­зно в 50% ви­пад­ків вор­син­ки втра­ча­ю­ться про­тя­гом пер­ших п’яти днів пі­сля від­лу­че­н­ня. Слід пам’ята­ти, що ви­со­та вор­су пов’яза­на з пе­ре­трав­ни­ми й аб­сорб­цій­ни­ми мо­жли­во­стя­ми ки­шків­ни­ка. Та­кож бу­ло спо­сте­ре­же­но, що низь­кий по­тік кор­мів і го­ло­ду­ва­н­ня зна­чно впли­ва­ють на ви­со­ту вор­су. Згі­дно з до­слі­дже­н­ня­ми до­да­ва­н­ня окси­ду цин­ку, біл­ків пла­зми та су­хої си­ро­ва­тки змен­шує ви­ра­же­ність по­шко­джень ки­шко­вих вор­си­нок одра­зу пі­сля від­лу­че­н­ня. Крім то­го, стрес від від­лу­че­н­ня при­зво­дить до зни­же­н­ня ph у тра­кті, що мо­же при­зве­сти до кор­мо­вої алер­гії.

Кор­мо­ва алер­гія — по­ши­ре­не за­хво­рю­ва­н­ня. Во­на ха­ра­кте­ри­зу­є­ться роз­ви­тком

гі­пер­чу­тли­во­сті стрім­ко­го й рід­ше упо­віль­не­но­го ти­пів, що су­про­во­джу­є­ться ура­же­н­ням трав­ної си­сте­ми, су­дин, шкі­ри й ін­ших ор­га­нів. За­хво­рю­ва­н­ня тра­пля­є­ться у всіх ви­дів мо­ло­дня­ку.

Основ­ни­ми при­чи­на­ми кор­мо­вої алер­гії є на­дли­шок у ра­ціо­ні біл­ка й глі­ко­про­те­ї­дів (кон­цен­тра­ти, за­мін­ни­ки мо­ло­ка із со­єю), до яких не ада­пто­ва­на трав­на си­сте­ма мо­ло­дня­ку; на­яв­ність у кор­мі не­зви­чних для ор­га­ні­зму тва­рин хі­мі­чних ре­чо­вин, лі­кар­ських пре­па­ра­тів, ура­же­ність йо­го гри­ба­ми та ви­со­ка за­бру­дне­ність мі­кро­ор­га­ні­зма­ми. До спри­я­тли­вих чин­ни­ків роз­ви­тку кор­мо­вої алер­гії на­ле­жать не­до­ста­тня фер­мен­та­тив­на й бар’єр­на фун­кція шлун­ко­во-ки­шко­во­го тра­кту, не­ра­ціо­наль­не за­сто­су­ва­н­ня ан­ти­біо­ти­ків, що при­зво­дить до по­ру­ше­н­ня трав­ле­н­ня та змі­ни скла­ду мі­кро­фло­ри ки­шків­ни­ка.

Клі­ні­чно кор­мо­ва алер­гія про­яв­ля­є­ться у двох фор­мах: з ура­же­н­ням шлун­ко­во­ки­шко­во­го тра­кту й шкі­ри. За шлун­ко­во­ки­шко­вої фор­ми у хво­рих тва­рин ра­пто­во з’яв­ля­ю­ться абдо­мі­наль­ні бо­лі, ну­до­та, блю­во­та. Вна­слі­док по­ру­ше­н­ня мо­тор­ної та всмо­кту­валь­ної фун­кцій роз­ви­ва­ю­ться про­но­си й за­по­ри. Не­рід­ко з’яв­ля­є­ться на­літ на язи­ку. За шкір­ної фор­ми з’яв­ля­ю­ться на­бря­ки та ви­си­пи й осе­ред­ко­ве ери­тем­не за­па­ле­н­ня шкі­ри. Ери­тем­ні во­гни­ща бу­ва­ють рі­зної ве­ли­чи­ни й фор­ми, роз­та­шо­ву­ю­ться на рі­зних ді­лян­ках ті­ла, в по­ро­сят най­ча­сті­ше — на спи­ні та че­ре­ві. У кро­ві хво­рих збіль­шу­є­ться кіль­кість ео­зи­но­фі­лів, лім­фо­ци­тів, а та­кож іму­но­гло­бу­лі­нів, осо­бли­во Ig Е.

Перш ніж по­ста­ви­ти ді­а­гноз, по­трі­бно зі­бра­ти анам­нез: слід звер­ну­ти осо­бли­ву ува­гу на склад ра­ціо­ну, на­яв­ність у кор­мах хі­мі­чних ре­чо­вин, ура­же­ність гри­ба­ми, за­бру­дне­ність мі­кро­ор­га­ні­зма­ми, ре­жим го­ду­ва­н­ня та з’ясу­ва­ти, чи був різ­кий пе­ре­хід на но­вий тип го­дів­лі. Вра­хо­ву­ють та­кож ра­пто­вість по­яви шлун­ко­во-ки­шко­во­го син­дро­му, під­ви­ще­ний уміст у кро­ві ео­зи­но­фі­лів й Ig Е.

Хво­рим тва­ри­нам при­зна­ча­ють ді­є­ти­чне го­ду­ва­н­ня й під­три­му­валь­ну те­ра­пію. У по­ча­тко­вий пе­рі­од у ра­зі го­стро­го пе­ре­бі­гу за­хво­рю­ва­н­ня за­сто­со­ву­ють (вну­трі­шньом’язо­во) ан­ти­гі­ста­мін­ні пре­па­ра­ти: ди­пра­зин (пі­паль­фен) 2–3 мг/кг у ви­гля­ді 2,5%-го роз­чи­ну. А та­кож кор­ти­ко­сте­ро­ї­ди за по­ка­за­н­ням ве­те­ри­нар­но­го лі­ка­ря. Для під­ви­ще­н­ня за­хи­сту й по­си­ле­н­ня ре­ге­не­ра­ції по­шко­дже­них ор­га­нів трав­ле­н­ня при­зна­ча­ють ві­та­мі­ни А, В, Е, С. З ме­тою усу­не­н­ня дис­ба­кте­ріо­зу за­сто­со­ву­ють про­ти­мі­кро­бні пре­па­ра­ти з ура­ху­ва­н­ням їхньої ре­а­кції на ен­те­ро­па­то­ген­ні мі­кро­ор­га­ні­зми.

Для про­фі­ла­кти­ки кор­мо­вих алер­гій слід до­три­му­ва­ти­ся ре­жи­му го­дів­лі, по­сту­по­во пе­ре­хо­ди­ти з одно­го ти­пу ра­ціо­ну на ін­ший, не до­пу­ска­ти зго­до­ву­ва­н­ня не­до­бро­які­сно­го кор­му, що мі­стить під­ви­ще­ну кіль­кість до­брив, отру­то­хі­мі­ка­тів, ан­ти­біо­ти­ків й ін­ших лі­кар­ських пре­па­ра­тів. Щой­но на­ро­дже­них по­ро­сят по­трі­бно за­вча­сно до від­лу­че­н­ня при­вча­ти до по­їда­н­ня кон­цен­тро­ва­но­го кор­му. Пер­ші 10–14 днів пі­сля від­лу­че­н­ня не мо­жна до­пу­ска­ти пе­ре­го­до­ву­ва­н­ня мо­ло­дня­ку біл­ко­вим кор­мом. Нав­па­ки, пе­ред від­лу­че­н­ням і в пер­ші дні пі­сля по­ро­сят слід утри­му­ва­ти на ра­ціо­ні зі зни­же­ним умі­стом про­те­ї­ну.

Фо­то 1–2. За­паль­ні про­це­си у ки­шків­ни­ку по­ро­сят: 1 — три­ва­ле ки­шко­ве за­па­ле­н­ня; 2 — по­шко­дже­ні й ду­же ко­ро­ткі вор­син­ки з по­ро­жни­стим про­сві­том

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.