«Ро­зве­ли», як шко­ля­ра

За ста­ти­сти­кою, в Україні що­дня один агра­рій стає жер­твою ша­хра­їв. По­при по­ру­ше­ні кри­мі­наль­ні спра­ви, шан­сів по­вер­ну­ти втра­че­не — жо­дних

The Ukrainian Farmer - - АГРАРНА ПОЛІТИКА - ІННА БІРЮКОВА

Агро­бі­знес при­ва­блює вся­ко­го ро­ду лю­би­те­лів лег­кої на­жи­ви. На аграр­ні під­при­єм­ства, як му­хи на мед, «злі­та­ю­ться» ша­храї, що пле­туть хи­тро­му­дрі схе­ми, аби впі­йма­ти сіль­го­спви­ро­бни­ка на «га­чок» і ви­ма­ни­ти в ньо­го по­біль­ше гро­шей. Обман бу­ває та­ким про­фе­сіо­наль­ним і «тон­ким», що жер­тва­ми ста­ють на­віть до­свід­че­ні під­при­єм­ці. Ви­пад­ки обду­рю­ва­н­ня агра­рі­їв остан­нім ча­сом зро­ста­ють у гео­ме­три­чній про­гре­сії, пра­во­охо­рон­ці іно­ді на­віть роз­кри­ва­ють та­кі зло­чи­ни, але, щоб по­тер­пі­лий отри­мав на­зад гро­ші, про це, як ка­жуть, по­лі­цій­на ста­ти­сти­ка за­мов­чує… То­му ми вко­тре по­вер­та­є­мо­ся до те­ми обду­рю­ва­н­ня агра­рі­їв із тим, аби на сві­жих при­кла­дах (лі­пше на­вча­ти­ся на чу­жих «гу­лях», аніж на вла­сних) за­сте­рег­ти на­ших чи­та­чів: будь­те пиль­ни­ми!

Ми вас не зна­є­мо й зна­ти не ба­жа­є­мо

…До Мо­ги­лів-по­діль­сько­го від­ді­лу по­лі­ції звер­нув­ся мі­сце­вий фер­мер. Чо­ло­вік по­ві­до­мив, що пе­ре­ра­ху­вав ко­шти в су­мі 28 400 грн за мі­не­раль­ні до­бри­ва, які до­сі не отри­мав. Ого­ло­ше­н­ня що­до про­да­жу до­брив за при­ва­бли­вою ці­ною по­тер­пі­лий зна­йшов в ін­тер­не­ті. Пе­ре­ра­ху­вав­ши гро­ші на ра­ху­нок злов­ми­сни­ків, за­яв­ник про­тя­гом мі­ся­ця очі­ку­вав опла­че­ний то­вар. Ко­ли зро­зу­мів, що йо­го ошу­ка­ли, від­ра­зу ж звер­нув­ся до по­лі­ції. По­лі­ція за­яву, зві­сно, прийня­ла, кри­мі­наль­ну спра­ву, як го­ди­ться, по­ру­ши­ла, але на­вряд чи цей факт вті­шить ошу­ка­но­го фер­ме­ра, адже ко­штів йо­му ні­хто не по­вер­не. Що ж, мо­жли­во, агра­рій та­ким чи­ном опла­тив «на­у­ку» й зро­зу­мів, що «де­ше­вий сир бу­ває тіль­ки у ми­шо­лов­ці». «Ні­ко­ли не вар­то ку­пу­ва­ти про­ду­кцію че­рез ме­ре­жу Ін­тер­нет, вартість якої на­ба­га­то ниж­ча від рин­ко­вої», — ра­дять у по­лі­ції…

Ку­пив ко­та у мі­шку й під­при­є­мець із Гу­ся­тин­сько­го ра­йо­ну, що на Тер­но­піль­щи­ні. Чо­ло­вік пе­ре­ра­ху­вав май­же 400 тис. гри­вень аван­су за пар­тію мі­не­раль­них до­брив фір­мі, яка за­ре­є­стро­ва­на у Ки­є­ві. На то­вар че­кав понад ти­ждень, але так йо­го й не отри­мав.

Як роз­по­вів по­тер­пі­лий по­лі­ці­ян­там, до ньо­го за­те­ле­фо­ну­вав чо­ло­вік, який пред­ста­вив­ся ди­ре­кто­ром сто­ли­чної фір­ми й за­про­по­ну­вав ку­пи­ти мі­не­раль­ні до­бри­ва за ви­гі­дною ці­ною. Агра­рій про­по­зи­ці­єю за­ці­ка­вив­ся й зго­див­ся при­дба­ти 100 т то­ва­ру. До­мо­ви­ли­ся про по­ста­ча­н­ня пер­шої пар­тії в 40 т. По­ку­пець пе­ре­ра­ху­вав на ра­ху­нок по­ста­чаль­ни­ка 391 тис. гри­вень. Че­рез день до ньо­го за­те­ле­фо­ну­ва­ли зі львів­ської фір­ми-пе­ре­ві­зни­ка й по­ві­до­ми­ли, що най­ближ­чим ча­сом до­став­лять ван­таж. Але очі­ку­ва­н­ня за­тя­гну­ло­ся. Під­при­є­мець

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.