Пів­го­ди­ни ча­су вря­ту­ють ва­ші ко­шти

The Ukrainian Farmer - - АГРАРНА ПОЛІТИКА - Оле­ксандр Си­до­рен­ко, стар­ший ра­дник ALEXANDROV&PARTNERS

На­сам­пе­ред, якщо до вас звер­нув­ся кон­тр­агент, з яким ви до цьо­го не пра­цю­ва­ли, по­трі­бно пе­ре­ві­ри­ти йо­го за Єди­ним дер­жав­ним ре­є­стром юри­ди­чних осіб і фі­зи­чних осіб — під­при­єм­ців (ЄДР). Слід звер­та­ти ува­гу на та­кі мо­мен­ти: да­та держ­ре­є­стра­ції, ко­ди КВЕД, роз­мір Ста­ту­тно­го ка­пі­та­лу, да­та по­ста­нов­ки на облік в ор­га­ни ста­ти­сти­ки та фіскальної слу­жби, чи не зна­хо­ди­ться юри­ди­чна осо­ба в про­це­сі лі­кві­да­ції.

Ба біль­ше, у ЄДР вка­за­но но­мер те­ле­фо­ну, за яким здій­сню­є­ться зв’язок із ке­рів­ни­цтвом суб’єкта під­при­єм­ни­цької ді­яль­но­сті. Не по­лі­нуй­те­ся, на­бе­ріть ке­рів­ни­цтво ком­па­нії по­тен­цій­но­го кон­тр­аген­та, по­став­те їм низ­ку за­пи­тань, зокре­ма: чи пра­цю­ють у них ме­не­дже­ри, які ви­йшли з ва­ми на зв’язок; який у них асор­ти­мент ре­а­лі­зо­ва­ної про­ду­кції; яка ці­на то­ва­ру; чи є у них про­гра­ми зни­жок та/або бо­ну­сів. Не під­да­вай­те­ся на вмов­ля­н­ня так зва­них ме­не­дже­рів про те, що тіль­ки во­ни мо­жуть ре­а­лі­зу­ва­ти про­ду­кцію за ці­ною ниж­чою, ніж ре­а­лі­зує ком­па­нія; на­яв­ність тіль­ки у них яко­їсь не­о­блі­ко­ва­ної про­ду­кції, яку во­ни по­ста­ча­ють за пів­ці­ни. Якщо вам по­ві­дом­ля­ють про якісь «зниж­ко­ві» або бо­ну­сні про­гра­ми, про які не ві­дає ке­рів­ни­цтво їхньої ком­па­нії, зна­йте: ви вже ма­є­те спра­ву із ша­хра­я­ми.

Пі­сля то­го, як са­мо­стій­но зі­бра­но й до­да­тко­во отри­ма­но від ке­рів­ни­цтва кон­тр­аген­та ін­фор­ма­цію, вар­то по­про­си­ти на­да­ти ще й та­кі до­ку­мен­ти: на під­твер­дже­н­ня ве­де­н­ня під­при­єм­ни­цької ді­яль­но­сті; про на­яв­ність ре­сур­сів (основ­ні за­со­би, тру­до­ві ре­сур­си то­що); по ви­ко­нан­ню по­да­тко­вих зо­бов’язань (до­від­ку з фіскальної слу­жби); що під­твер­джу­ють на­яв­ність до­зво­лів. Отри­май­те від кон­тр­аген­та но­та­рі­аль­но за­ві­ре­ну за­яву про ре­аль­ність здій­сню­ва­ної ді­яль­но­сті, на­яв­ність ко­штів для ви­ко­на­н­ня умов до­го­во­ру та йо­го сум­лін­но­сті.

Мо­же­те пі­ти да­лі й за­сто­су­ва­ти ві­део­фі­кса­цію укла­де­н­ня до­го­во­ру, зокре­ма пред­став­ни­ків ко­жної зі сто­рін то­що.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.