Ша­хра­їв «роз­ку­сю­є­мо» від­ра­зу

The Ukrainian Farmer - - АГРАРНА ПОЛІТИКА - Ва­дим Оле­ксен­ко, ди­ре­ктор ТОВ «Оле­на» (Він­ни­цька обл.)

Нам по­стій­но те­ле­фо­ну­ють пред­став­ни­ки рі­зно­ма­ні­тних фірм і про­по­ну­ють при­дба­ти мі­не­раль­ні до­бри­ва. До то­го ж ча­сто за «ха­ляв­ни­ми» ці­на­ми. Ша­хра­їв я «роз­ку­сюю» від­ра­зу. Дію ме­то­дом про­во­ка­ції. Лю­ди­ні, яка те­ле­фо­нує, ка­жу, мов­ляв, ми з ва­ми жо­дно­го ра­зу не пра­цю­ва­ли, то­му мо­же­мо пе­ре­ра­ху­ва­ти тіль­ки 50% пе­ре­д­опла­ти, ін­ші гро­ші — пі­сля до­став­ки. Ком­па­нії, які че­сно пра­цю­ють на рин­ку мі­не­раль­них до­брив, на та­ку про­по­зи­цію ні­ко­ли не зго­дя­ться. Адже во­ни пра­цю­ють ли­ше за сто­від­со­тко­вою пе­ре­д­опла­тою, оскіль­ки са­мі по­вин­ні за­пла­ти­ти за­во­ду за до­бри­ва. Ша­храї на умо­ви час­тко­вої пе­ре­д­опла­ти по­го­джу­ю­ться від­ра­зу. Отож на низь­ку ці­ну не «клю­є­мо», а ре­кві­зи­ти пі­до­зрі­лих фір­мо­чок пе­ре­да­є­мо на пе­ре­вір­ку до на­шої слу­жби без­пе­ки.

По­трі­бно вра­ху­ва­ти, що ша­храї ді­ють за рі­зни­ми схе­ма­ми. Не­що­дав­но во­ни «ки­ну­ли» сво­го ме­не­дже­ра, який пра­цю­вав по Він­ни­цькій обла­сті. Суть «роз­во­ду» та­ка. В обла­сний центр при­їжджа­ють мо­ло­ди­ки, які від­ре­ко­мен­до­ву­ю­ться пред­став­ни­ка­ми сто­ли­чної фір­ми, що пра­цює на рин­ку мі­не­раль­них до­брив. Ви­на­йма­ють на ро­бо­ту лю­ди­ну, ко­тра знає мі­сце­вих агра­рі­їв і про­по­ну­ва­ти­ме їм ку­пи­ти мін­до­бри­ва. Отож чо­ло­вік, ко­тро­го во­ни взя­ли на по­са­ду ме­не­дже­ра, по­зна­хо­див чи­ма­ло клі­єн­тів, які пе­ре­ра­ху­ва­ли гро­ші за до­бри­ва. Че­ка­ють до­брив, але їх не­ма й не­ма… То­ді ме­не­джер те­ле­фо­нує на фір­му: де ж ва­го­ни? Від­по­від­а­ють, мов­ляв, за­че­кай­те… Че­ка­ють… Ша­храї тим ча­сом зі­бра­ли кру­глень­ку су­му гро­шей і зни­кли. Ме­не­джер до них до­дзво­ни­ти­ся біль­ше не зміг. Агра­рії, ко­трі не до­че­ка­ли­ся до­брив, ви­ста­ви­ли йо­му свої пре­тен­зії. Отож чо­ло­вік фер­ме­рам по­вер­тав вла­сні гро­ші. То­му, ко­ле­ги, ні­ко­ли не «клюй­те» на низь­ку ці­ну й пам’ятай­те, що де­ше­вий сир бу­ває тіль­ки у ми­шо­лов­ці.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.