До­по­мо­га на вла­сну спра­ву

Ві­кто­рія Гуль­тай: «Якщо агра­рій сер­йо­зно ви­рі­шив роз­ви­ва­ти свій бі­знес і спри­я­ти роз­ви­тку всьо­го лан­цюж­ка по­ста­ча­н­ня, то ми мо­же­мо йо­му до­по­мог­ти»

The Ukrainian Farmer - - БІЗНЕС-ПРОЕКТИ - ІННА БІРЮКОВА

Про­бле­ма бра­ку ко­штів є най­бо­лю­чі­шою для на­шо­го се­ля­ни­на. Дер­жа­ва не до­по­ма­гає, бан­ки від­вер­то гра­бу­ють, на­да­ю­чи кре­ди­ти під за­хмар­ні від­со­тки. Що ро­би­ти, в ко­го про­си­ти до­по­мо­ги? Ми від­шу­ка­ли від­по­відь на це за­пи­та­н­ня й про­по­ну­є­мо чи­та­чам ін­терв’ю із Ві­кто­рі­єю Гуль­тай, ра­дни­ком з пи­тань ко­му­ні­ка­цій та на­вча­н­ня Про­е­кту USAID «Під­трим­ка аграр­но­го і сіль­сько­го роз­ви­тку». Во­на роз­по­ві­ла про ро­бо­ту одно­го з про­е­ктів між­на­ро­дної те­хні­чної до­по­мо­ги, який спря­мо­ва­ний на під­трим­ку аграр­но­го се­кто­ру, зокре­ма ма­лих і се­ре­дніх агро­під­при­ємств.

Па­ні Ві­кто­ріє, яким чи­ном Про­ект USAID під­три­мує укра­їн­ських агра­рі­їв?

— Про­ект Агент­ства США з між­на­ро­дно­го роз­ви­тку «Під­трим­ка аграр­но­го і сіль­сько­го роз­ви­тку в Укра­ї­ні», або Про­ект USAID ARDS, роз­по­чав­ся у жов­тні 2016 ро­ку й три­ва­ти­ме до 2020 ро­ку. Він по­кли­ка­ний спри­я­ти ком­пле­ксно­му і стій­ко­му еко­но­мі­чно­му зро­стан­ню Укра­ї­ни шля­хом роз­ви­тку сіль­сько­го го­спо­дар­ства. Ми пра­цю­є­мо з ма­ли­ми та се­ре­дні­ми агро­ви­ро­бни­ка­ми й кон­цен­тру­є­мо­ся у чо­ти­рьох се­кто­рах аграр­но­го бі­зне­су: фру­кти та яго­ди, ово­чі, мо­ло­ко та м’ясо. Про­ект USAID ARDS ро­зу­міє обме­же­ність сво­їх мо­жли­во­стей до­по­мог­ти ко­жно­му фер­ме­ро­ві осо­би­сто, то­му за­сто­со­вує си­стем­ний рин­ко­вий під­хід. Суть цьо­го під­хо­ду по­ля­гає в то­му, що ми пра­цю­є­мо з клю­чо­ви­ми грав­ця­ми, зда­тни­ми впли­ну­ти на увесь лан­цю­жок до­да­ної вар­то­сті. Че­рез цих клю­чо­вих грав­ців на­ба­га­то біль­ше фер­ме­рів від­чу­ють по­зи­тив­ні змі­ни.

На­при­клад, на За­кар­пат­ті є пе­ре­ро­бне під­при­єм­ство «Ко­ло­сок», яке ви­го­тов­ляє кон­цен­трат яблу­чно­го со­ку. Ни­ні­шньо­го ро­ку во­но ви­гра­ло грант у рам­ках Про­е­кту й за отри­ма­ні ко­шти за­ку­пи­ло обла­дна­н­ня для осві­тле­н­ня кон­цен­тра­ту. В най­ближ­чо­му май­бу­тньо­му це до­по­мо­же під­при­єм­ству ви­ро­бля­ти про­дукт із біль­шою до­да­ною вар­ті­стю, від­кри­ти но­ві рин­ки збу­ту й роз­ши­ри­ти ви­ро­бни­цтво. Від­по­від­но, під­при­єм­ство за­ку­по­ву­ва­ти­ме у фер­ме­рів біль­ше яблук, тож ма­є­мо по­тен­ці­ал для зро­ста­н­ня до­хо­дів фер­ме­рів. Окрім збіль­ше­н­ня об­ся­гів за­ку­пів­лі, під­при­єм­ство пра­цю­ва­ти­ме з фер­ме­ра­ми над по­кра­ще­н­ням яко­сті си­ро­ви­ни — на­вча­ти­ме, які сор­ти яблук кра­ще ви­ро­щу­ва­ти, які те­хно­ло­гії за­сто­со­ву­ва­ти, чим обро­бля­ти, як транс­пор­ту­ва­ти. Адже, ре­а­лі­зу­ю­чи свою про­ду­кцію на екс­порт, «Ко­ло­сок» за­ці­кав­ле­ний, щоб ви­ро­бни­ки пра­цю­ва­ли за єв­ро­пей­ськи­ми стан­дар­та­ми. Та­ким чи­ном, по­зи­тив­ні змі­ни від цьо­го гран­ту від­чу­ють по­над 4500 дрі­бних фер­ме­рів і до­мо­го­спо­дарств.

Окрім гран­тів, про­ект до­по­ма­гає укра­їн­ським під­при­єм­ствам у впро­ва­джен­ні між­на­ро­дних стан­дар­тів без­пе­чно­сті про­ду­кції — Globalg.a.p. і HACCP. Без до­три­ма­н­ня та­ких на­ста­нов ви­хід на єв­ро­пей­ський ри­нок не­мо­жли­вий. І на­віть на ві­тчи­зня­но­му рин­ку обов’яз­ко­вість до­три­ма­н­ня цих стан­дар­тів із по­ба­жа­н­ня по­сту­по­во стає ви­мо­гою. Спіль­но з про­філь­ни­ми асо­ці­а­ці­я­ми на­ші фа­хів­ці роз­ро­би­ли на­ста­но­ви з ви­ро­бни­цтва про­ду­кції у се­кто­рах фру­ктів й ово­чів, кар­то­плі, мо­ло­ка та сви­ни­ни. На­ста­но­ви мі­стять до­кла­дні по­кро­ко­ві ре­ко­мен­да­ції і упро­ва­дже­н­ня стан­дар­тів. Фа­кти­чно за­ці­кав­ле­не під­при­єм­ство мо­же ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти їх як до­ро­жню кар­ту, щоб при­ве­сти ко­жну де­таль на ви­ро­бни­цтві у від­по­від­ність до між­на­ро­дних стан­дар­тів яко­сті й без­пе­чно­сті. Ни­ні від­бу­ва­є­ться те­сту­ва­н­ня на­ста­нов. Ура­ху­є­мо ко­мен­та­рі та по­ба­жа­н­ня пі­ло­тних під­при­ємств і вже фі­на­лі­зо­ва­ні до­ку­мен­ти пе­ре­да­мо в ко­ри­сту­ва­н­ня асо­ці­а­ці­ям для по­ши­ре­н­ня се­ред під­при­ємств-чле­нів.

Тре­тій на­прям ро­бо­ти про­е­кту — роз­ши­ре­н­ня по­слуг для аграр­но­го се­кто­ру. На­при­клад, про­ект під­три­мав ство­ре­н­ня ла­бо­ра­то­рії для ана­лі­зу яко­сті мо­ло­ка, ла­бо­ра­то­рію з ана­лі­зу ґрун­тів, роз­ро­бив мо­біль­ний до­да­ток — мар­ке­тплейс для ку­пів­лі й про­да­жу ово­чів і фру­ктів PROD. Зав­дя­ки гран­ту від USAID ARDS цей до­да­ток без­ко­штов­ний для ко­ри­сту­ва­чів, не мі­стить зов­ні­шньої ре­кла­ми й віль­но до­сту­пний для за­ван­та­же­н­ня з Appstore і Play Market.

Чи до­по­ма­га­є­те укра­їн­ським фер­ме­рам від­шу­ка­ти ви­хід на єв­ро­пей­ські рин­ки?

— Це та­кож один із ви­дів на­шої ді­яль­но­сті. Про­ект ор­га­ні­зо­вує участь ма­лих і се­ре­дніх аграр­них під­при­ємств у B2B зу­стрі­чах і між­на­ро­дних ви­став­ках. На­при­клад, у трав­ні 2017 ро­ку USAID ARDS під­три­мав 15 B2B

зу­стрі­чей укра­їн­ських ком­па­ній із Ба­сом Трам­пе­ром — пред­став­ни­ком Між­на­ро­дно­го цен­тру за­ку­пів­лі та ло­гі­сти­ки (IPL), най­біль­шо­го ім­пор­те­ра то­ва­рів у Ве­ли­кій Бри­та­нії. Пан Трам­пер на­да­вав ре­ко­мен­да­ції чо­ти­рьом укра­їн­ським ком­па­ні­ям що­до усу­не­н­ня не­до­лі­ків, які уне­мо­жлив­лю­ють екс­порт. У ре­зуль­та­ті зу­стрі­чей дві укра­їн­ських ком­па­нії, які пла­ну­ють роз­по­ча­ти екс­порт­ну ді­яль­ність, пра­цю­ють із па­ном Трам­пе­ром над роз­роб­кою бі­знес-порт­фе­лів. А от сіль­сько­го­спо­дар­ська ви­ро­бни­чо-тор­го­вель­на ком­па­нія «Си­нен­ко» вже до­ся­гла пер­шо­го ре­зуль­та­ту — під­пи­са­ла про­то­кол про на­мі­ри що­до екс­пор­ту динь і ка­ву­нів до Ве­ли­кої Бри­та­нії і на­віть здій­сни­ла у сер­пні пер­шу те­сто­ву до­став­ку фру­ктів. На­сту­пно­го ро­ку ком­па­нія пла­нує здій­сню­ва­ти ре­гу­ляр­не по­ста­ча­н­ня ці­єї про­ду­кції.

Ще один при­клад — USAID ARDS під­три­мав участь укра­їн­ських ви­ро­бни­ків фру­ктів в Aisa Fruit Logistica — най­біль­шо­му в Азії трейд-шоу ви­ро­бни­ків і пе­ре­ро­бни­ків фру­ктів й ово­чів. Укра­їн­ська де­ле­га­ція бра­ла участь у цьо­му за­хо­ді впер­ше, про­те се­ред 43 кра­їн — уча­сниць ви­став­ки укра­їн­ський стенд у прес-ре­лі­зі за­хо­ду зга­ду­вав­ся в пер­шу чер­гу. На трейд-шоу при­бу­ли чо­ти­ри укра­їн­ських ком­па­нії, які вхо­дять до Асо­ці­а­ції «Укр­сад­пром» і які пред­став­ля­ли про­ду­кцію близь­ко 30 ви­ро­бни­ків фру­ктів і ягід з усі­єї Укра­ї­ни. Про­ект опла­тив орен­ду обла­дна­н­ня, ви­го­то­вив ка­та­ло­ги укра­їн­ської про­ду­кції, а та­кож про­вів тре­нінг для укра­їн­ської де­ле­га­ції що­до спе­ци­фі­ки азій­ських рин­ків. У ре­зуль­та­ті вже в пер­ший день ви­став­ки бу­ло отри­ма­но за­мов­лень на по­над 34 тис. тонн яблук — 14 тис. для єв­ро­пей­ських по­ку­пців і 20 тис. тонн для азій­ських.

Які ком­па­нії ни­ні­шньо­го ро­ку отри­ма­ли гран­то­ві ко­шти?

— У нас не­має єди­ної по­стій­ної гран­то­вої про­гра­ми. Цьо­го ро­ку, на­при­клад, ми да­ва­ли гран­ти на роз­бу­до­ву спро­мо­жно­сті га­лу­зе­вих асо­ці­а­цій і гро­мад­ських об’єд­нань аграр­но­го се­кто­ру, грант на роз­роб­ку мо­біль­но­го до­да­тку для агро­бі­зне­су, і в нас бу­ла ве­ли­ка про­гра­ма гран­тів для агро­під­при­ємств. Сьо­го­дні ці про­гра­ми вже за­вер­ши­лись, то­му роз­по­від­а­ти­му в ми­ну­ло­му ча­сі. Від­кри­т­тя но­вих гран­то­вих про­грам очі­ку­є­мо вже у жов­тні-ли­сто­па­ді, там ви­мо­ги мо­жуть де­що від­рі­зня­ти­ся. Зно­ву ж, за­ці­кав­ле­них за­про­шую на на­шу сто­рін­ку у Facebook, де пу­блі­ку­є­мо всі на­ші но­ви­ни, зокре­ма й ого­ло­ше­н­ня про гран­ти, тре­нін­ги, се­мі­на­ри та пу­блі­ка­ції.

Одно­зна­чно, якщо ми го­во­ри­мо про гран­ти для агро­бі­зне­су, то під­при­єм­ства, які пре­тен­ду­ють на отри­ма­н­ня цих ко­штів, ма­ють від­по­від­а­ти низ­ці ви­мог. На­сам­пе­ред, це роз­мір го­спо­дар­ства, який ви­зна­ча­є­ться кіль­кі­стю пра­ців­ни­ків (се­ре­дні — 50–250, ма­лі — 10–50 осіб) і рі­чним обо­ро­том (15– 100 млн грн і 1–15 млн грн від­по­від­но). На­ші умо­ви не до­зво­ля­ють нам під­три­му­ва­ти стар­та­пи й дрі­бні під­при­єм­ства. Окре­мі ви­ня­тки мо­жуть бу­ти для під­при­ємств на схо­ді Укра­ї­ни, але це окре­ма гран­то­ва про­гра­ма, що не­за­ба­ром бу­де ого­ло­ше­на.

Та­кож під­при­єм­ства по­вин­ні чі­тко об­ґрун­ту­ва­ти, як отри­ма­ний грант до­по­мо­же не ли­ше одно­му фер­ме­ру, а й впли­не на весь лан­цю­жок ство­ре­н­ня до­да­ної вар­то­сті — на по­ста­чаль­ни­ків, за­ку­пни­ків, ін­ших фер­ме­рів то­що.

На­при­клад, цьо­го ро­ку USAID ARDS під­три­мав ре­а­лі­за­цію та­ких про­е­ктів: ство­ре­н­ня не­за­ле­жної на­ціо­наль­ної ла­бо­ра­то­рії кон­тро­лю яко­сті мо­ло­ка та про­ду­ктив­но­сті тва­рин (в Ума­ні на ба­зі Асо­ці­а­ції ви­ро­бни­ків мо­ло­ка); ство­ре­н­ня це­ху шо­ко­вої за­мо­роз­ки (ТОВ «Укра­їн­ська яго­да»; ство­ре­н­ня цен­тру фа­су­ва­н­ня кар­то­плі (ТОВ «Агрі­ко Укра­ї­на»); ство­ре­н­ня ав­то­ма­ти­зо­ва­ної лі­нії фа­су­ва­н­ня сві­жих і су­ше­но-в’яле­них сне­ків із фру­ктів, ово­чів і ягід (ТОВ «Пол­та­ва-сад»); ство­ре­н­ня цен­тру пі­сля­вро­жай­ної оброб­ки та збе­рі­га­н­ня фру­ктів («Са­ди Дон­ба­су»); впро­ва­дже­н­ня ін­но­ва­цій­ної те­хно­ло­гії очи­ще­н­ня та сор­ту­ва­н­ня ягі­дної про­ду­кції (ТОВ «Гал­фрост»); модернізація ви­ро­бни­цтва мо­ро­же­них ово­чів і фру­ктів («Ро­здоль­не»); пе­ре­о­сна­ще­н­ня лі­нії роз­ли­ву та фа­су­ва­н­ня со­усів та при­прав (ПРАТ «Він­ни­цька хар­чо­сма­ко­ва фа­бри­ка»). За­га­лом ви­го­ду від цих про­е­ктів отри­ма­ють по­над 600 агро­під­при­ємств, близь­ко 400 за­го­ті­вель­ни­ків і 13 700 се­лян­ських го­спо­дарств, які ви­ро­щу­ють і пе­ре­ро­бля­ють сіль­госп­про­ду­кцію.

Який роз­мір гран­то­вих ко­штів для одно­го одер­жу­ва­ча, і що по­трі­бно для то­го, щоб їх отри­ма­ти?

— Роз­мір до­по­мо­ги на роз­ви­ток бі­зне­су ста­но­вив цьо­го­річ від 600 тис. до 3 млн грн. При­бли­зно та­ку са­му су­му отри­му­вач гран­ту по­ви­нен за­лу­чи­ти з ін­ших дже­рел — вла­сних, ін­ве­сто­ра чи кре­ди­тних, щоб до­ве­сти нам сер­йо­зність на­мі­рів. Зно­ву ж та­ки, ко­жна гран­то­ва про­гра­ма має вла­сні ви­мо­ги, зокре­ма й роз­мір до­сту­пних ко­штів. То­му стеж­те за на­ши­ми по­ві­дом­ле­н­ня­ми у Facebook: https://www.facebook.com/ usaid.ards/. Пра­цю­є­мо по всіх обла­стях Укра­ї­ни, най­біль­ше ува­ги при­ді­ля­є­мо пів­ден­ним і схі­дним ре­гіо­нам.

Для уча­сті в кон­кур­сі по­трі­бно по­да­ти за­яв­ку від­по­від­но до на­ших ви­мог. Зна­є­те, тра­пля­є­ться, пи­ше фер­мер на Фейс­бук: «Хо­чу роз­ши­рю­ва­ти ви­ро­бни­цтво. Дай­те ме­ні гро­шей», а по­тім скар­жи­ться, що гро­шей не на­ді­сла­ли. Зві­сно, до­ве­де­ться й зі­бра­ти не­об­хі­дні до­ку­мен­ти — їхній пе­ре­лік вка­зу­є­ться в ого­ло­шен­ні про гран­то­ву про­гра­му. Не ска­жу, що під­го­ту­ва­ти за­яв­ку на грант й успі­шно прой­ти весь про­цес від­бо­ру про­е­ктів — лег­ке зав­да­н­ня. То­му агра­рі­ям не вар­то се­бе на­ла­што­ву­ва­ти на те, що ось є гро­ші, які про­сто «ле­жать». Їх по­трі­бно ще зу­мі­ти взя­ти. Про­те це ті ко­шти, за які не тре­ба спла­чу­ва­ти від­со­тки і їх не по­трі­бно по­вер­та­ти. Єди­не, що по­трі­бно, — ви­ко­ри­ста­ти за при­зна­че­н­ням, тоб­то са­ме так, як про це го­спо­дар­ство вка­за­ло в за­яв­ці.

Чи ба­га­то охо­чих отри­ма­ти грант?

— Ни­ні­шньо­го се­зо­ну до нас на­ді­йшло близь­ко 200 за­явок. З них ве­ли­ка кіль­кість від­па­ла від­ра­зу че­рез не­до­три­ма­н­ня ви­мог на ета­пі по­да­н­ня за­яв­ки. На­при­клад, хтось пи­ше про ба­жа­н­ня отри­ма­ти ко­шти на ви­ро­щу­ва­н­ня го­рі­хів, що не під­па­дає під на­шу ком­пе­тен­цію то­що. Ре­аль­них пре­тен­ден­тів, які ві­ді­бра­ні ко­мі­сі­єю, від­ві­ду­ють на­ші екс­пер­ти. Во­ни пе­ре­ві­ря­ють, чи від­по­від­а­ють дій­сно­сті на­да­ні ві­до­мо­сті про під­при­єм­ство. Ду­же ва­жли­вим є еко­ло­гі­чний мо­ні­то­ринг: наш фа­хі­вець з еко­ло­гії пе­ре­ві­ряє, як під­при­єм­ство до­три­му­є­ться еко­ло­гі­чних ви­мог. Якщо є по­ру­ше­н­ня — грант під­при­єм­ство не отри­має, до­ки не ви­пра­вить си­ту­а­цію.

Чи здій­сню­є­ться кон­троль над ці­льо­вим ви­ко­ри­ста­н­ням гран­то­вих ко­штів?

— Зви­чай­но. Із пе­ре­мож­ця­ми про­во­ди­мо пе­ре­го­во­ри про уто­чне­н­ня не­об­хі­дних де­та­лей що­до ви­ко­ри­ста­н­ня гран­то­вих ко­штів. Пі­сля цьо­го укла­да­є­мо кон­тракт на на­да­н­ня гран­ту, де чі­тко роз­пи­са­но ко­жен етап: за­ку­пів­ля, вста­нов­ле­н­ня обла­дна­н­ня, вве­де­н­ня йо­го в екс­плу­а­та­цію. По­тім гран­тер зві­ту­ва­ти­ме: що вже зро­бле­но, як це від­по­від­ає за­пла­но­ва­ним тер­мі­нам, яких ре­зуль­та­тів до­ся­гли. Окрім цьо­го на­ші екс­пер­ти час від ча­су від­ві­ду­ють під­при­єм­ства, щоб пе­ре­ко­на­ти­ся, чи все від­бу­ва­є­ться са­ме так, як зві­тує агра­рій. Тоб­то ко­жен етап ре­тель­но кон­тро­лю­є­ться ком­пе­тен­тною ко­мі­сі­єю, то­му не­ці­льо­ве ви­ко­ри­ста­н­ня гран­то­вих ко­штів є не­мо­жли­вим.

За­зви­чай упро­ва­дже­н­ня гран­ту три­ває від 6 до 12 мі­ся­ців. Однак ми про­дов­жу­є­мо пар­тнер­ські від­но­си­ни з на­ши­ми гран­те­ра­ми й пі­сля за­вер­ше­н­ня гран­ту. Во­ни вже до­бре зна­ють на­ші ви­мо­ги, ми кра­ще ро­зу­мі­є­мо їхні по­тре­би. Зна­є­мо, як мо­же­мо до­по­мог­ти, адже успіх за­ле­жить не ли­ше від но­во­го обла­дна­н­ня й на­да­них ко­штів. Ра­зом від­сте­жу­є­мо ре­зуль­та­ти й тво­ри­мо істо­рію успі­ху. Пе­ре­бу­до­ву­є­мо й під­прав­ля­є­мо рин­ко­ву си­сте­му для ви­го­ди всіх її уча­сни­ків.

Ві­кто­рія Гуль­тай

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.