Не спа­ли­ти на­сі­н­ня

Щоб вне­сти рід­кі ком­пле­ксні до­бри­ва ра­зом із сів­бою і не за­шко­ди­ти цим на­сін­ню, тре­ба ви­бра­ти їх фор­му­лу з най­ниж­чим со­льо­вим ін­де­ксом

The Ukrainian Farmer - - РОСЛИННИЦТВО - ВАСИЛЬ ЛОПУШНЯК, про­фе­сор, за­ві­ду­вач ка­фе­дри агро­хі­мії та ґрун­то­знав­ства, д-р с.-г. на­ук Львів­ський на­ціо­наль­ний аграрний уні­вер­си­тет Спі­вав­тор: Вла­ди­слав Тю­тюн­ник, канд. с.-г. на­ук

Ви­ро­щу­ва­н­ня ку­ку­ру­дзи ста­ло зви­чай­ною спра­вою для всіх ре­гіо­нів України та по­при від­пра­цьо­ва­ні те­хно­ло­гії, що­ро­ку в агро­но­мів ви­ни­ка­ють якісь за­пи­та­н­ня. На­при­клад, що­до стро­ків сів­би та вне­се­н­ня до­брив. Ува­жа­є­мо, що в ран­ньо­ве­сня­ний пе­рі­од, ко­ли пе­ред агра­рі­я­ми сто­їть зав­да­н­ня ви­сі­я­ти ку­ку­ру­дзу на ве­ли­ких пло­щах у ко­ро­ткі агро­те­хні­чні тер­мі­ни, є не­об­хі­дність роз­по­чи­на­ти сів­бу за тем­пе­ра­ту­ри ґрун­ту +6…+8 °С. Зро­зумі­ло, за та­ких умов важ­ко до­ся­гну­ти ма­кси­маль­но­го ре­зуль­та­ту про­ду­ктив­но­сті по­сі­вів. Ра­н­ня сів­ба сти­ка­є­ться з про­бле­мою не­до­ста­тньо­го роз­ви­тку ко­ре­не­вої си­сте­ми (ко­ли се­ре­дньо­до­бо­ва тем­пе­ра­ту­ра ниж­ча за +12 °С). Це є при­чи­ною по­віль­но­го за­сво­є­н­ня ро­сли­ною по­жив­них ре­чо­вин. Актив­не за­сво­є­н­ня азо­ту й ка­лію від­бу­ва­є­ться вже за тем­пе­ра­ту­ри +5…+7 °С, але не фо­сфо­ру: актив­на ім­мо­бі­лі­за­ція цьо­го еле­мен­та з ґрун­ту й ін­тен­сив­не йо­го за­сво­є­н­ня ко­ре­не­ви­ми си­сте­ма­ми від­бу­ва­є­ться за се­ре­дньо­до­бо­вої тем­пе­ра­ту­ри понад +12…+14 °С. Ура­хо­ву­ю­чи й те, що ко­ре­не­ві во­ло­ски за­сво­ю­ють фо­сфор у ду­же обме­же­но­му об­ся­зі ґрун­ту (ді­а­ме­тром нав­ко­ло ко­рін­ця в ме­жах 4 мм), стає зро­зумі­лим го­стрий брак фо­сфо­ру, який від­чу­ва­ють ро­сли­ни в по­ча­тко­ві пе­рі­о­ди ро­сту й роз­ви­тку. Він про­яв­ля­є­ться у так зва­но­му фо­сфор­но­му го­ло­ду­ван­ні ро­слин.

Розв’яза­н­ням ці­єї про­бле­ми може бу­ти за­сто­су­ва­н­ня лег­ко­роз­чин­них і швид­ко­дій­них, зокре­ма й за умов низь­ких тем­пе­ра­тур, рід­ких ком­пле­ксних до­брив (РКД), які від­зна­ча­ю­ться низ­кою пе­ре­ваг пе­ред кла­си­чни­ми твер­ди­ми до­бри­ва­ми. Ці пе­ре­ва­ги мо­жна сфор­му­лю­ва­ти так:

• ви­со­ка до­сту­пність еле­мен­тів мі­не­раль­но­го жив­ле­н­ня від­ра­зу пі­сля вне­се­н­ня до­брив;

• ви­щий ко­е­фі­ці­єнт за­сво­є­н­ня ро­сли­на­ми по­жив­них ре­чо­вин;

• мі­ні­маль­на (пра­кти­чно ну­льо­ва) за­ле­жність від по­го­дних умов і во­ло­го­сті ґрун­ту;

• мо­жли­вість ко­ри­гу­ва­н­ня хі­мі­чно­го скла­ду до­бри­ва за­ле­жно від по­тре­би кон­кре­тно­го по­ля;

• низь­ка вартість і ви­со­ка те­хно­ло­гі­чність під час транс­пор­ту­ва­н­ня, збе­рі­га­н­ня й уне­се­н­ня;

• мо­жли­вість уне­се­н­ня одно­ча­сно з пе­ре­д­по­сів­ним обро­бі­тком ґрун­ту й під час сів­би;

• за­без­пе­че­н­ня за­да­ної до­зи та рів­но­мір­но­сті вне­се­н­ня, зокре­ма під час ло­каль­но­го за­сто­су­ва­н­ня й під час сів­би;

• мо­жли­вість за­сто­су­ва­н­ня в ба­ко­вих су­мі­шах із за­со­ба­ми за­хи­сту ро­слин, мі­кро­до­бри­ва­ми, до­бри­ва­ми ор­га­ні­чно­го по­хо­дже­н­ня то­що.

У США по­рів­ня­но не­дав­но по­ча­ли ши­ро­ко ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти те­хно­ло­гію вне­се­н­ня РКД «в ря­док» (infurrow, або Pор-uр). Ця те­хно­ло­гія пе­ред­ба­чає ра­зом із сів­бою одно­ча­сне за­сто­су­ва­н­ня рід­ких ком­пле­ксних до­брив пря­мо на по­верх­ню на­сі­н­ня. Вне­се­ні в та­кий спо­сіб основ­ні еле­мен­ти мі­не­раль­но­го жив­ле­н­ня пов­ною мі­рою до­сту­пні для ро­сли­ни на ран­ніх ста­ді­ях ор­га­но­ге­не­зу.

Ро­змі­ще­н­ня еле­мен­тів жив­ле­н­ня в без­по­се­ре­дній близь­ко­сті до ко­ре­не­вих си­стем, які роз­ви­ва­ю­ться, зда­тне за­без­пе­чи­ти мо­ло­ді ро­сли­ни по­трі­бни­ми по­жив­ни­ми ре­чо­ви­на­ми в най­кри­ти­чні­ший пе­рі­од ро­сту й роз­ви­тку. Це спри­яє ін­тен­сив­но­му фер­мен­та­тив­но­му роз­ще­плен­ню кро­хма­лю на­сі­ни­ни, що за­без­пе­чує швид­ке ви­віль­не­н­ня до­ста­тньої кіль­ко­сті енер­гії для про­ро­ста­н­ня й швид­кої по­яви схо­дів. Однак за вне­се­н­ня тра­ди­цій­них РКД, зокре­ма 11-37-0, або 10-34-0, мо­жли­ве при­гні­че­н­ня роз­ви­тку й на­віть за­ги­бель ко­ре­не­вих си­стем. Це від­бу­ва­є­ться вна­слі­док ви­со­кої кон­цен­тра­ції со­лей у роз­чи­нах РКД, а та­кож при­су­тно­сті в них ба­ла­стних спо­лук. Ви­со­кий осмо­ти­чний тиск, який ство­рю­є­ться че­рез ви­со­ку кон­цен­тра­цію со­лей у до­бри­ві, «ви­тя­гує» во­ду з про­рос­тка в ґрунт (яви­ще пла­змо­лі­зу) і вна­слі­док цьо­го зне­во­днює про­ро­сток — де­си­кує йо­го або, ін­ши­ми сло­ва­ми, «спа­лює».

Че­рез це аме­ри­кан­ські на­у­ков­ці й агро­бі­знес роз­по­ча­ли по­шук шля­хів змен­ше­н­ня не­га­тив­но­го впли­ву РКД на на­сі­н­ня сіль­сько­го­спо­дар­ських куль­тур під час сів­би. Ре­зуль­та­том їхніх зу­силь стали но­ві фор­ми РКД, у яких під час вза­є­мо­дії з ґрун­том і на­сі­ни­ною кон­цен­тра­ція іо­нів не пе­ре­ви­щує кон­цен­тра­ції все­ре­ди­ні ро­слин­ної клі­ти­ни. Так з’яви­ли­ся до­бри­ва з низь­ким со­льо­вим ін­де­ксом (lowe salt index — LSI). Та­кі фор­ми до­брив при­да­тні для вне­се­н­ня у без­по­се­ре­дній близь­ко­сті до на­сі­н­ня й не спри­чи­ня­ють при­гні­че­н­ня роз­ви­тку та за­ги­бе­лі ро­слин.

Со­льо­вий ін­декс (SI) до­бри­ва ви­зна­ча­є­ться як ві­дно­ше­н­ня осмо­ти­чно­го ти­ску со­льо­во­го роз­чи­ну, отри­ма­но­го шля­хом йо­го роз­чи­не­н­ня, до осмо­ти­чно­го ти­ску ті­єї са­мої ма­си ніт­ра­ту на­трію (на­трі­є­вої се­лі­три NANO3). Ні­трат на­трію був обра­ний як стан­дарт, оскіль­ки це до­бри­во на 100% роз­чин­не у во­ді.

Та­бли­ця 1. Со­льо­вий ін­декс по­ши­ре­них ви­дів до­брив

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.