Не спа­ли­ти на­сі­н­ня

Щоб вне­сти рід­кі ком­пле­ксні до­бри­ва ра­зом із сів­бою і не за­шко­ди­ти цим на­сін­ню, тре­ба ви­бра­ти їх фор­му­лу з най­ниж­чим со­льо­вим ін­де­ксом

The Ukrainian Farmer - - РОСЛИННИЦТВО - ВАСИЛЬ ЛОПУШНЯК, про­фе­сор, за­ві­ду­вач ка­фе­дри агро­хі­мії та ґрун­то­знав­ства, д-р с.-г. на­ук Львів­ський на­ціо­наль­ний аграр­ний уні­вер­си­тет Спі­вав­тор: Вла­ди­слав Тю­тюн­ник, канд. с.-г. на­ук

Ви­ро­щу­ва­н­ня ку­ку­ру­дзи ста­ло зви­чай­ною спра­вою для всіх ре­гіо­нів Укра­ї­ни та по­при від­пра­цьо­ва­ні те­хно­ло­гії, що­ро­ку в агро­но­мів ви­ни­ка­ють якісь за­пи­та­н­ня. На­при­клад, що­до стро­ків сів­би та вне­се­н­ня до­брив. Ува­жа­є­мо, що в ран­ньо­ве­сня­ний пе­рі­од, ко­ли пе­ред агра­рі­я­ми сто­їть зав­да­н­ня ви­сі­я­ти ку­ку­ру­дзу на ве­ли­ких пло­щах у ко­ро­ткі агро­те­хні­чні тер­мі­ни, є не­об­хі­дність роз­по­чи­на­ти сів­бу за тем­пе­ра­ту­ри ґрун­ту +6…+8 °С. Зро­зумі­ло, за та­ких умов важ­ко до­ся­гну­ти ма­кси­маль­но­го ре­зуль­та­ту про­ду­ктив­но­сті по­сі­вів. Ра­н­ня сів­ба сти­ка­є­ться з про­бле­мою не­до­ста­тньо­го роз­ви­тку ко­ре­не­вої си­сте­ми (ко­ли се­ре­дньо­до­бо­ва тем­пе­ра­ту­ра ниж­ча за +12 °С). Це є при­чи­ною по­віль­но­го за­сво­є­н­ня ро­сли­ною по­жив­них ре­чо­вин. Актив­не за­сво­є­н­ня азо­ту й ка­лію від­бу­ва­є­ться вже за тем­пе­ра­ту­ри +5…+7 °С, але не фо­сфо­ру: актив­на ім­мо­бі­лі­за­ція цьо­го еле­мен­та з ґрун­ту й ін­тен­сив­не йо­го за­сво­є­н­ня ко­ре­не­ви­ми си­сте­ма­ми від­бу­ва­є­ться за се­ре­дньо­до­бо­вої тем­пе­ра­ту­ри по­над +12…+14 °С. Ура­хо­ву­ю­чи й те, що ко­ре­не­ві во­ло­ски за­сво­ю­ють фо­сфор у ду­же обме­же­но­му об­ся­зі ґрун­ту (ді­а­ме­тром нав­ко­ло ко­рін­ця в ме­жах 4 мм), стає зро­зумі­лим го­стрий брак фо­сфо­ру, який від­чу­ва­ють ро­сли­ни в по­ча­тко­ві пе­рі­о­ди ро­сту й роз­ви­тку. Він про­яв­ля­є­ться у так зва­но­му фо­сфор­но­му го­ло­ду­ван­ні ро­слин.

Розв’яза­н­ням ці­єї про­бле­ми мо­же бу­ти за­сто­су­ва­н­ня лег­ко­роз­чин­них і швид­ко­дій­них, зокре­ма й за умов низь­ких тем­пе­ра­тур, рід­ких ком­пле­ксних до­брив (РКД), які від­зна­ча­ю­ться низ­кою пе­ре­ваг пе­ред кла­си­чни­ми твер­ди­ми до­бри­ва­ми. Ці пе­ре­ва­ги мо­жна сфор­му­лю­ва­ти так:

• ви­со­ка до­сту­пність еле­мен­тів мі­не­раль­но­го жив­ле­н­ня від­ра­зу пі­сля вне­се­н­ня до­брив;

• ви­щий ко­е­фі­ці­єнт за­сво­є­н­ня ро­сли­на­ми по­жив­них ре­чо­вин;

• мі­ні­маль­на (пра­кти­чно ну­льо­ва) за­ле­жність від по­го­дних умов і во­ло­го­сті ґрун­ту;

• мо­жли­вість ко­ри­гу­ва­н­ня хі­мі­чно­го скла­ду до­бри­ва за­ле­жно від по­тре­би кон­кре­тно­го по­ля;

• низь­ка вар­тість і ви­со­ка те­хно­ло­гі­чність під час транс­пор­ту­ва­н­ня, збе­рі­га­н­ня й уне­се­н­ня;

• мо­жли­вість уне­се­н­ня одно­ча­сно з пе­ре­д­по­сів­ним обро­бі­тком ґрун­ту й під час сів­би;

• за­без­пе­че­н­ня за­да­ної до­зи та рів­но­мір­но­сті вне­се­н­ня, зокре­ма під час ло­каль­но­го за­сто­су­ва­н­ня й під час сів­би;

• мо­жли­вість за­сто­су­ва­н­ня в ба­ко­вих су­мі­шах із за­со­ба­ми за­хи­сту ро­слин, мі­кро­до­бри­ва­ми, до­бри­ва­ми ор­га­ні­чно­го по­хо­дже­н­ня то­що.

У США по­рів­ня­но не­дав­но по­ча­ли ши­ро­ко ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти те­хно­ло­гію вне­се­н­ня РКД «в ря­док» (infurrow, або Pор-uр). Ця те­хно­ло­гія пе­ред­ба­чає ра­зом із сів­бою одно­ча­сне за­сто­су­ва­н­ня рід­ких ком­пле­ксних до­брив пря­мо на по­верх­ню на­сі­н­ня. Вне­се­ні в та­кий спо­сіб основ­ні еле­мен­ти мі­не­раль­но­го жив­ле­н­ня пов­ною мі­рою до­сту­пні для ро­сли­ни на ран­ніх ста­ді­ях ор­га­но­ге­не­зу.

Роз­мі­ще­н­ня еле­мен­тів жив­ле­н­ня в без­по­се­ре­дній близь­ко­сті до ко­ре­не­вих си­стем, які роз­ви­ва­ю­ться, зда­тне за­без­пе­чи­ти мо­ло­ді ро­сли­ни по­трі­бни­ми по­жив­ни­ми ре­чо­ви­на­ми в най­кри­ти­чні­ший пе­рі­од ро­сту й роз­ви­тку. Це спри­яє ін­тен­сив­но­му фер­мен­та­тив­но­му роз­ще­плен­ню кро­хма­лю на­сі­ни­ни, що за­без­пе­чує швид­ке ви­віль­не­н­ня до­ста­тньої кіль­ко­сті енер­гії для про­ро­ста­н­ня й швид­кої по­яви схо­дів. Однак за вне­се­н­ня тра­ди­цій­них РКД, зокре­ма 11-37-0, або 10-34-0, мо­жли­ве при­гні­че­н­ня роз­ви­тку й на­віть за­ги­бель ко­ре­не­вих си­стем. Це від­бу­ва­є­ться вна­слі­док ви­со­кої кон­цен­тра­ції со­лей у роз­чи­нах РКД, а та­кож при­су­тно­сті в них ба­ла­стних спо­лук. Ви­со­кий осмо­ти­чний тиск, який ство­рю­є­ться че­рез ви­со­ку кон­цен­тра­цію со­лей у до­бри­ві, «ви­тя­гує» во­ду з про­рос­тка в ґрунт (яви­ще пла­змо­лі­зу) і вна­слі­док цьо­го зне­во­днює про­ро­сток — де­си­кує йо­го або, ін­ши­ми сло­ва­ми, «спа­лює».

Че­рез це аме­ри­кан­ські на­у­ков­ці й агро­бі­знес роз­по­ча­ли по­шук шля­хів змен­ше­н­ня не­га­тив­но­го впли­ву РКД на на­сі­н­ня сіль­сько­го­спо­дар­ських куль­тур під час сів­би. Ре­зуль­та­том їхніх зу­силь ста­ли но­ві фор­ми РКД, у яких під час вза­є­мо­дії з ґрун­том і на­сі­ни­ною кон­цен­тра­ція іо­нів не пе­ре­ви­щує кон­цен­тра­ції все­ре­ди­ні ро­слин­ної клі­ти­ни. Так з’яви­ли­ся до­бри­ва з низь­ким со­льо­вим ін­де­ксом (lowe salt index — LSI). Та­кі фор­ми до­брив при­да­тні для вне­се­н­ня у без­по­се­ре­дній близь­ко­сті до на­сі­н­ня й не спри­чи­ня­ють при­гні­че­н­ня роз­ви­тку та за­ги­бе­лі ро­слин.

Со­льо­вий ін­декс (SI) до­бри­ва ви­зна­ча­є­ться як від­но­ше­н­ня осмо­ти­чно­го ти­ску со­льо­во­го роз­чи­ну, отри­ма­но­го шля­хом йо­го роз­чи­не­н­ня, до осмо­ти­чно­го ти­ску ті­єї са­мої ма­си ніт­ра­ту на­трію (на­трі­є­вої се­лі­три NANO3). Ні­трат на­трію був обра­ний як стан­дарт, оскіль­ки це до­бри­во на 100% роз­чин­не у во­ді.

Роз­рі­зня­ють со­льо­вий ін­декс, що ви­зна­че­ний на оди­ни­цю фі­зи­чної ма­си й на оди­ни­цю по­жив­ної ре­чо­ви­ни. Під час ха­ра­кте­ри­сти­ки до­брив ча­сті­ше ви­ко­ри­сто­ву­ють по­ка­зник со­льо­во­го ін­де­ксу на оди­ни­цю фі­зи­чної ма­си. В та­бли­ці на­ве­де­но де­я­кі по­ши­ре­ні ви­ди до­брив та їхній со­льо­вий ін­декс (табл. 1).

Со­льо­вий ін­декс по­ка­зує вплив пев­ної кон­цен­тра­ції со­лі на осмо­ти­чні вла­сти­во­сті ґрун­то­во­го роз­чи­ну під час уне­се­н­ня мі­не­раль­них до­брив у ґрунт. Чим ви­щий со­льо­вий ін­декс, тим силь­ні­ше про­яв­ля­є­ться со­льо­вий ефект що­до сіль­сько­го­спо­дар­ських куль­тур. Чим мен­ший со­льо­вий ін­декс до­бри­ва, тим мен­шою мі­рою йо­го за­сто­су­ва­н­ня під­ви­щує осмо­ти­чний тиск.

От­же, со­льо­вий ін­декс є одні­єю з най­ва­жли­ві­ших ха­ра­кте­ри­стик до­брив, які за­сто­со­ву­ють у без­по­се­ре­дній близь­ко­сті до ви­сі­я­них на­сі­нин сіль­сько­го­спо­дар­ських куль­тур.

Крім со­льо­во­го ін­де­ксу для ін­тен­сив­но­го за­сво­є­н­ня еле­мен­тів мі­не­раль­но­го жив­ле­н­ня ва­жли­вою є фор­ма ді­ю­чої ре­чо­ви­ни фо­сфор­но­го до­бри­ва. На­сам­пе­ред це сто­су­є­ться фо­сфо­ру.

Ор­то­фо­сфат про­ти по­лі­фо­сфа­ту

Ор­то­фо­сфа­тна фор­ма фо­сфо­ру до­сту­пна для за­сво­є­н­ня ро­сли­на­ми від­ра­зу пі­сля вне­се­н­ня у ґрунт. Ро­сли­ни мо­жуть спо­жи­ва­ти фо­сфор тіль­ки в ор­то­фо­сфа­тній фор­мі. По­лі­фо­сфа­тна фор­ма до­брив, що вхо­дить до скла­ду по­ши­ре­них в Укра­ї­ні РКД (11-370 або 10-34-0) має пе­ре­тво­ри­ти­ся (пе­ре­йти) в ор­то­фо­сфор­ну фор­му зав­дя­ки жи­вій мі­кро­біо­ті ґрун­ту й за пев­но­го тем­пе­ра­тур­но­го ре­жи­му впро­довж пев­но­го пе­рі­о­ду ча­су (табл. 2).

По­віль­не пе­ре­тво­ре­н­ня по­лі­фо­сфа­тів на прохо­ло­дних умо­вах во­ло­го­го ґрун­ту на­ве­сні галь­мує роз­ви­ток ро­слин і не­га­тив­но впли­ває на фор­му­ва­н­ня май­бу­тньо­го вро­жаю. То­му за умо­ви за­сто­су­ва­н­ня до­брив під час сів­би не­об­хі­дно від­да­ва­ти пе­ре­ва­гу тим, які мі­стять фо­сфор в ор­то­фо­сфа­тній фор­мі. Са­ме у та­кій фор­мі мі­сти­ться фо­сфор у до­бри­вах, які за­сто­со­ву­ють у Pор-uр те­хно­ло­гі­ях.

Пе­ре­ва­га й по­тен­цій­ний при­бу­ток від за­сто­су­ва­н­ня до­брив за те­хно­ло­гі­єю Pор-uр по­ля­гає в мо­жли­во­сті ви­сі­ва­н­ня у ра­ні­ші стро­ки ку­ку­ру­дзи, сої, со­ня­шни­ку з не­ви­со­ки­ми стар­то­ви­ми до­за­ми мі­не­раль­них до­брив. За­сто­су­ва­н­ня ці­єї те­хно­ло­гії, по­рів­ню­ю­чи зі стан­дар­тною схе­мою вне­се­н­ня си­пких мі­не­раль­них до­брив (5 × 5 см), дає мо­жли­вість ефе­ктив­ні­ше ви­ко­ри­ста­ти стар­то­ву до­зу до­брив мен­шої кіль­ко­сті та з біль­шою ефе­ктив­ні­стю.

На фо­то 1 по­ка­за­но від­мін­но­сті в ро­сті й роз­ви­тку ро­слин у ла­бо­ра­тор­них умо­вах за вне­се­н­ня одна­ко­вих доз (за вмі­стом фо­сфо­ру) тра­ди­цій­них РКД (ва­рі­ант 1, на на­сі­ни­ни) і до­брив із низь­ким со­льо­вим ін­де­ксом (ва­рі­ан­ти 2 — під на­сі­ни­ни, 3 — на на­сі­ни­ни і 4 — на гли­би­ну до 10 мм ниж­че на­сін­нє­во­го ло­жа). Про­ро­ще­н­ня ку­ку­ру­дзи в ла­бо­ра­тор­них умо­вах по­ка­за­ло, що ва­рі­ан­ти, де вно­си­ли до­бри­ва з низь­ким со­льо­вим ін­де­ксом, як по­рів­ня­ти з тра­ди­цій­ни­ми РКД, від­зна­ча­ли­ся ви­щою схо­жі­стю на­сі­н­ня, енер­гі­єю про­ро­ста­н­ня, на­си­че­ним зе­ле­ним за­барв­ле­н­ням про­рос­тків й ін­тен­сив­ні­шим ро­стом.

У по­льо­вих умо­вах уне­се­н­ня та­ких до­брив та­кож за­без­пе­чу­ва­ло кра­щий роз­ви­ток ро­слин уже на по­ча­тко­вих ета­пах ве­ге­та­ції, спри­я­ло стій­ко­сті ро­слин до стрес-чин­ни­ків (дія низь­ких тем­пе­ра­тур, бра­ку во­ло­ги то­що).

От­же, за­сто­су­ва­н­ня стар­то­вих до­брив за те­хно­ло­гі­єю Pор–uр у си­сте­мі мі­не­раль­но­го жив­ле­н­ня за­без­пе­чує та­кі ре­зуль­та­ти:

• дає ро­сли­нам швид­кий старт роз­ви­тку (до­сту­пна для ро­слин ор­то­фо­сфор­на фор­ма); • ро­сли­ни здо­ро­ві­ші; • під­ви­щує вро­жай і спри­яє отри­ман­ню кра­щої про­ду­кції; • спри­яє ін­тен­сив­но­му роз­ви­тку ро­слин під час ран­ніх тер­мі­нів сів­би; • жи­вить ко­ре­не­ву си­сте­му мі­кро­еле­мен­та­ми; • ро­сли­ни швид­ше про­хо­дять фа­зи ор­га­но­ге­не­зу; • ро­сли­ни ку­ку­ру­дзи на час зби­ра­н­ня від­зна­ча­ю­ться на 2–3% ниж­чою во­ло­гі­стю про­ти кон­тро­лю.

Що по­трі­бно для агро­під­при­єм­ства, щоб за­сто­со­ву­ва­ти те­хно­ло­гію Pор-uр? Ли­ше одне: до­обла­дна­ти будь-яку сі­вал­ку міс­тко­стя­ми для вне­се­н­ня рід­ких до­брив (фо­то 2).

Фо­то 2. За­галь­ний ви­гляд сі­ва­лок із міс­тко­стя­ми для вне­се­н­ня РКД

Фо­то 1. Ефе­ктив­ність за­сто­су­ва­н­ня РКД із низь­ким со­льо­вим ін­де­ксом на ку­ку­ру­дзі в ла­бо­ра­тор­них умо­вах

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.