Зи­мо­стій­кість зла­ків

За до­по­мо­гою екс­прес-ме­то­ду на­у­ков­ці ви­зна­чи­ли най­більш мо­ро­зо­стій­кі сор­ти ози­мо­го ячме­ню та пше­ни­ці

The Ukrainian Farmer - - РОСЛИННИЦТВО - ЮЛІЯ БУНЛУК, канд. с.-г. на­ук

Змі­на клі­ма­ти­чних умов у ре­гіо­нах ін­тен­сив­но­го зем­ле­роб­ства ви­ма­гає вве­де­н­ня у ви­ро­бни­цтво сор­тів зер­но­вих куль­тур, зокре­ма ячме­ню й пше­ни­ці, ре­зи­стен­тних до низь­ких тем­пе­ра­тур. Су­ча­сні ме­то­ди ви­зна­че­н­ня мо­ро­зо­стій­ко­сті ма­ють низ­ку не­до­лі­ків, а са­ме — во­ни є тру­до­міс­тки­ми та по­тре­бу­ють дов­го­три­ва­лих на­у­ко­вих до­слі­джень.

Один з ефе­ктив­них і від­но­сно про­стих ме­то­дів ба­зу­є­ться на ви­зна­чен­ні еле­ктро­про­від­но­сті роз­чи­нів пі­сля за­ну­рю­ва­н­ня тка­нин й ор­га­нів ро­слин у де­іо­ні­зо­ва­ну во­ду, що ви­кли­кає ви­тік еле­ктро­лі­тів. Зі змен­ше­н­ням жит­тє­зда­тно­сті ро­слин про­ни­кли­вість клі­тин­них мем­бран під­ви­щу­є­ться, що при­зво­дить до збіль­ше­н­ня ви­то­ку еле­ктро­лі­тів. У за­ги­блих клі­тин про­ни­кли­вість мем­бран до­ся­гає ма­кси­му­му. От­же, ана­ліз від­но­сної еле­ктро­про­від­но­сті еле­ктро­лі­тів, що ви­те­кли з кон­троль­них і до­слі­дних ва­рі­ан­тів, що­до ма­кси­маль­ної еле­ктро­про­від­но­сті до­зво­ляє ін­те­граль­но оці­ню­ва­ти жит­тє­зда­тність тка­нин й ор­га­нів.

До­слі­дже­н­ня про­во­ди­ли в ла­бо­ра­то­рії ка­ран­тин­них хво­роб і шкі­дни­ків Укра­їн­ської НДС ка­ран­ти­ну ро­слин ІЗР НААН. Об’єктом до­слі­джень бу­ли сор­то­зраз­ки, на­да­ні Бу­ко­вин­ською дер­жав­ною сіль­сько­го­спо­дар­ською стан­ці­єю й Оде­ським се­ле­кцій­но-ге­не­ти­чним ін­сти­ту­том: 7 сор­тів ози­мо­го ячме­ню — Бу­ре­вій, Дев’ятий вал, Же­рар, Зи­мо­вий, Ро­са­ва, Тру­дів­ник, Каз­ко­вий і сорт яро­го ячме­ню Ва­ку­ла; ози­мої пше­ни­ці — Епо­ха, Кон­ти­нент, Ужи­нок, Ку­яль­ник, Вда­ла, Пи­ли­пів­ка, Апт, Загр Оде­ський, Бла­го­дар­ка Оде­ська, Ли­та­нів­ська, Бо­сфор.

Ре­зуль­та­ти про­ве­де­них до­слі­джень свід­чать про те, що рі­зні сор­ти ози­мо­го ячме­ню ха­ра­кте­ри­зу­ю­ться не­о­дна­ко­вою чу­тли­ві­стю до тем­пе­ра­тур­но­го шо­ку. Оці­ню­ва­н­ня сор­тів за рів­нем ви­то­ку еле­ктро­лі­тів під­твер­джує те, що роз­по­діл ге­но­ти­пів ро­слин за те­пло­вою стій­кі­стю є не­змін­ним, якщо до­слі­дже­н­ня про­ве­де­но в рі­зний пе­рі­од ве­ге­та­ції. Слід на­го­ло­си­ти на ва­жли­во­сті те­сту­ва­н­ня ге­но­ти­пів в іден­ти­чних умо­вах.

От­же, ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи від­но­ше­н­ня ви­то­ку еле­ктро­лі­тів із не­за­гар­то­ва­них 10-ден­них про­рос­тків ро­слин, ін­ку­бо­ва­них за тем­пе­ра­ту­ри –30 ˚С, мо­жна в ко­ро­ткий тер­мін ви­зна­ча­ти мо­ро­зо­стій­кість ози­мо­го ячме­ню.

Роз­ро­бле­ний на­ми ме­тод кон­ду­кто­ме­трії бу­ло ви­ко­ри­ста­но для ви­зна­че­н­ня ре­зи­стен­тно­сті ози­мо­го ячме­ню до низь­ких тем­пе­ра­тур. Ре­зуль­та­ти на­ших до­слі­джень (табл. 1) по­ка­зу­ють, що рі­зні сор­ти куль­ту­ри від­рі­зня­ю­ться за сво­єю ре­зи­стен­тні­стю до низь­ких тем­пе­ра­тур. Чим ниж­чий по­ка­зник ви­то­ку еле­ктро­лі­тів, тим ви­ща стійкість до цьо­го чин­ни­ка.

У до­слі­джен­ні з ви­зна­че­н­ня по­ка­зни­ка від­но­сно­го ви­то­ку еле­ктро­лі­тів із лис­тків про­рос­тків ози­мо­го ячме­ню за­ре­є­стро­ва­но най­ниж­чі зна­че­н­ня (0,53 та 0,56 μs/см²) у сор­тів Же­рар та Ро­са­ва від­по­від­но. Най­біль­ше зна­че­н­ня від­но­сно­го ви­то­ку еле­ктро­лі­тів за­фі­ксо­ва­но для сор­ту Дев’ятий вал — 0,80 μs/см². От­же, сор­ти Же­рар і Ро­са­ва стій­кі­ші до низь­ких тем­пе­ра­тур.

Ана­ло­гі­чні до­слі­дже­н­ня про­ве­де­но на про­рос­тках сор­тів ози­мої пше­ни­ці. Ви­зна­че­но (табл. 2) та­кі сор­ти з низь­ким сту­пе­нем ВВЕ: Загр Оде­ський, Вда­ла, Бла­го­дар­ка Оде­ська, по­ка­зник від­но­сно­го ви­то­ку еле­ктро­лі­тів у яких був у ме­жах 0,53-0,56 μs/см². Най­біль­ше зна­че­н­ня від­но­сно­го ви­то­ку еле­ктро­лі­тів за­фі­ксо­ва­но для сор­тів Епо­ха (0,73 μs/см²) та Пи­ли­пів­ка (0,75 μs/см²).

Та­ким чи­ном, за­про­по­но­ва­ний на­ми екс­прес-ме­тод кон­ду­кто­ме­трії на осно­ві ви­зна­че­н­ня по­ка­зни­ка від­но­сно­го ви­то­ку еле­ктро­лі­тів до­зво­ляє пі­ді­бра­ти сор­ти ози­мо­го ячме­ню й пше­ни­ці з ви­щою мо­ро­зо­стій­кі­стю, які ре­ко­мен­ду­ю­ться для ви­ро­щу­ва­н­ня в рі­зних зо­нах Укра­ї­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.