Но­ві­тні те­хно­ло­гії агро­стра­ху­ва­н­ня

Три на­пря­ми вдо­ско­на­ле­н­ня стра­ху­ва­н­ня вро­жаю зав­дя­ки су­пу­тни­ко­вим те­хно­ло­гі­ям

The Ukrainian Farmer - - РОСЛИННИЦТВО - ТОМ НОЄР, ди­ре­ктор від­ді­лу рин­ків ке­ру­ва­н­ня гло­баль­ни­ми ри­зи­ка­ми ком­па­нії Geosys

Мо­жна ствер­джу­ва­ти, що стра­ху­ва­н­ня вро­жаю є най­ва­жли­ві­шим ін­стру­мен­том ке­ру­ва­н­ня ри­зи­ка­ми для фер­ме­ра. З не­ви­зна­че­ні­стю, що по­стій­но за­гро­жує ви­ро­щу­ван­ню про­ду­кції ро­слин­ни­цтва, стра­ху­ва­н­ня є чин­ни­ком без­пе­ки; за­хи­сним еле­мен­том від не­пе­ре­дба­чу­ва­них про­це­сів. Про­те, зокре­ма, в Спо­лу­че­них Шта­тах, ко­е­фі­ці­єнт при­бу­тко­во­сті стра­хо­вих ком­па­ній у га­лу­зі сіль­сько­го го­спо­дар­ства з ча­сом стає де­да­лі мен­шим че­рез те, що стра­хо­ви­ки не всти­га­ють швид­ко й то­чно ре­а­гу­ва­ти на не­ста­біль­ність і ви­кли­ки в сіль­сько­му го­спо­дар­стві.

Сіль­сько­го­спо­дар­ські те­хно­ло­гії по­стій­но роз­ви­ва­ю­ться, і ва­жли­во, щоб стра­хо­ви­ки вро­жаю роз­ви­ва­ли­ся ра­зом із ни­ми, за­ли­ша­ю­чись на­дій­ни­ми та про­гре­сив­ни­ми. На­да­н­ня клі­єн­там роз­ши­ре­них да­них й огля­дів їхніх по­лів на­ра­зі вже є не роз­кіш­шю, а очі­ку­ва­н­ням, що стра­хо­ви­ки за­сто­со­ву­ють су­ча­сні те­хно­ло­гії для до­по­мо­ги ке­ру­ва­н­ня ри­зи­ка­ми. Су­пу­тни­ко­ві знім­ки мо­жуть до­по­мог­ти роз­ви­ну­ти ваш бі­знес зі стра­ху­ва­н­ня вро­жаю за трьо­ма основ­ни­ми на­пря­ма­ми: під­ви­ще­н­ня опе­ра­цій­ної ефе­ктив­но­сті, ке­ру­ва­н­ня ри­зи­ка­ми та на­да­н­ня об­ґрун­то­ва­ної ва­лі­да­ції.

Те­хно­ло­гія ди­стан­цій­но­го мо­ні­то­рин­гу — мен­ше ро­бо­ти на зем­лі

Стра­хо­ви­ки зав­жди шу­ка­ють шля­хи під­ви­ще­н­ня ефе­ктив­но­сті та зни­же­н­ня екс­плу­а­та­цій­них ви­трат, осо­бли­во то­му, що фер­ме­ри по­стій­но по­кла­да­ю­ться на об­сяг ви­ро­бни­цтва про­ду­кції.

За сло­ва­ми Ка­ле­ма Гоф­фма­на, агро­но­ма з Agri Business Consulting Group, ав­стра­лій­ської ком­па­нії, що здій­снює вре­гу­лю­ва­н­ня зби­тків та є клі­єн­том Geosys, все те, що під­ви­щує ефе­ктив­ність і то­чність, вар­те ін­ве­сти­цій. «Ін­стру­мент су­пу­тни­ко­во­го мо­ні­то­рин­гу, який ми ви­ко­ри­сто­ву­є­мо зав­дя­ки ком­па­нії Geosys, за­без­пе­чує нам мо­жли­вість вво­ди­ти ме­жі по­лів від­по­від­но до на­зем­но­го до­слі­дже­н­ня, що мит­тє­во на­дає нам да­ні, які є ко­ри­сни­ми для ва­лі­да­ції на­шої оцін­ки. Ра­ні­ше для отри­ма­н­ня та­ко­го ти­пу да­них ча­сто до­во­ди­ло­ся ви­тра­ча­ти ба­га­то днів та за­лу­ча­ти ве­ли­ку кіль­кість пер­со­на­лу й ре­сур­сів. Су­пу­тни­ко­ві знім­ки по­лів не ли­ше збіль­шу­ють на­шу зда­тність фі­ксу­ва­ти пев­ні агро­но­мі­чні змі­ни, а й та­кож змен­шу­ють вар­тість і до­ро­го­цін­ний час, не­об­хі­дні для то­чно­го кіль­кі­сно­го ви­зна­че­н­ня зби­тків».

Су­пу­тни­ко­ві те­хно­ло­гії за­без­пе­чу­ють одер­жа­н­ня як істо­ри­чних, так і по­то­чних пер­спе­ктив ва­ших мі­сце­вих умов без не­об­хі­дно­сті на­прав­ля­ти чле­нів ко­ман­ди для роз­від­ки ко­жно­го по­ля. Уя­віть со­бі, що за­мість об­сте­же­н­ня но­во­го по­ля та від­су­тно­сті ре­аль­них до­від­ко­вих ві­до­мо­стей ви ма­є­те до­ступ до да­них про по­ле від ком­па­нії, що за 30 ро­ків за­ре­ко­мен­ду­ва­ла се­бе як які­сний по­ста­чаль­ник на­дій­ної ін­фор­ма­ції.

За до­по­мо­гою ці­єї ін­фор­ма­ції стра­хо­ви­ки мо­жуть ви­зна­чи­ти прі­о­ри­те­ти не­об­хі­дних

ві­зи­тів на по­ля та спро­сти­ти про­це­ду­ру ке­ру­ва­н­ня пре­тен­зі­я­ми. Ці да­ні та­кож до­зво­ля­ють швид­ко й упев­не­но здій­сню­ва­ти ва­лі­да­цію пре­тен­зій що­до уре­гу­лю­ва­н­ня зби­тків, ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи на­дій­ні сто­рон­ні да­ні.

Ваш ін­стру­мент для ке­ру­ва­н­ня ри­зи­ком

Фер­ме­ри при­хо­дять до вас за управ­лі­н­ням ри­зи­ка­ми, але хто під­три­мує вас? Су­пу­тни­ко­ві знім­ки за­без­пе­чу­ють під­ви­ще­ний рі­вень ро­зу­мі­н­ня, щоб ви мо­гли пла­ну­ва­ти й ке­ру­ва­ти сво­ї­ми фі­нан­со­ви­ми ри­зи­ка­ми.

Су­пу­тни­ко­ві те­хно­ло­гії до­зво­ля­ють вам одер­жу­ва­ти в ре­жи­мі ре­аль­но­го ча­су онов­ле­н­ня да­них про те, що від­бу­ва­є­ться на по­лях ва­ших клі­єн­тів, і за­без­пе­чу­ють мо­жли­вість здій­сню­ва­ти мо­ні­то­ринг будь-яких не­спри­я­тли­вих по­го­дних умов та на­ле­жним чи­ном ке­ру­ва­ти гро­шо­ви­ми по­то­ка­ми для спла­ти мо­жли­вих від­шко­ду­вань, а не че­ка­ти ре­а­кції на си­ту­а­цію. Су­пу­тни­ко­ві знім­ки та­кож мо­жуть охо­плю­ва­ти біль­ші пло­щі за мен­ший час для за­без­пе­че­н­ня пов­но­го огля­ду по­лів, що за­без­пе­чує ваш спо­кій що­до рі­шень, які ви ухва­ли­те.

«Кар­ти не­о­дно­рі­дно­сті по­лів на осно­ві Ін­де­ксів ве­ге­та­ції (на­при­клад, NDVI) до­зво­ля­ють нам фі­ксу­ва­ти вплив пев­ної не­без­пе­ки, зокре­ма гра­ду, хі­мі­чно­го роз­пи­ле­н­ня, за­бо­ло­чу­ва­н­ня та по­су­хи, що мо­же впли­ну­ти на зро­ста­н­ня й роз­ви­ток кон­кре­тної куль­ту­ри. Зав­дя­ки зо­бра­же­н­ням NDVI ми мо­же­мо ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти ці да­ні для подаль­шої під­трим­ки кіль­кі­сних оці­ню­вань, отри­ма­них у ре­зуль­та­ті оці­ню­ва­н­ня на по­лі», — ка­же Гоф­фманн.

Га­зе­та Connacht Tribune по­ві­до­ми­ла про су­пу­тни­ко­ві знім­ки, які ви­ко­ри­сто­ву­ють для ви­яв­ле­н­ня не­за­кон­но ви­па­ле­них зе­мель в Ір­лан­дії. Не­ле­галь­не спа­лю­ва­н­ня на сіль­сько­го­спо­дар­ських і лі­со­го­спо­дар­ських зем­лях при­зве­ло до сер­йо­зно­го спа­ла­ху лі­со­вих по­жеж, і су­пу­тни­ко­ві знім­ки ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли для ви­яв­ле­н­ня зе­мель, що бу­ли не­за­кон­но ви­па­ле­ні. Без ви­ко­ри­ста­н­ня істо­ри­чних су­пу­тни­ко­вих зо­бра­жень мо­жли­вість роз­рі­зня­ти не­ле­галь­не спа­лю­ва­н­ня та ви­пад­ко­ве спа­лю­ва­н­ня не бу­ло б мо­жли­вим і, зви­чай­но, це не від­бу­ва­ло­ся б так швид­ко, що за­без­пе­чує до­да­тко­вий рі­вень за­хи­сту за­лу­че­них стра­хо­вих ком­па­ній.

Ви­ща то­чність й ефе­ктив­ність ва­лі­да­ції

Існує ба­га­то чин­ни­ків, що впли­ва­ють на вро­жай­ність і ве­ге­та­цію ро­слин, і ба­га­то спосо­бів їх оці­ню­ва­н­ня, однак най­кра­ща ін­фор­ма­ція над­хо­дить від са­мих ро­слин — вва­жай­те їх де­ся­тка­ми ти­сяч да­тчи­ків на ге­ктар. Су­пу­тни­ко­ві знім­ки ви­ко­ри­сто­ву­ють для на­да­н­ня вам то­чно­го й не­упе­ре­дже­но­го уяв­ле­н­ня про стан і по­тен­ці­ал уро­жаю, а от­же, про по­тен­ці­ал ва­шо­го бі­зне­су шля­хом ана­лі­зу ін­фор­ма­ції, що над­хо­дить без­по­се­ре­дньо від ро­слин.

Гоф­фманн до­дає: «Че­рез про­сто­ро­ву мін­ли­вість, при­та­ман­ну зро­стан­ню сіль­сько­го­спо­дар­ських куль­тур, зав­жди існує рі­вень не­від­по­від­но­сті, пов’яза­ний із фі­зи­чним під­ра­хун­ком. Однак за­сто­су­ва­н­ня та­кої те­хно­ло­гії, як су­пу­тни­ко­ві знім­ки, до­зво­ляє отри­ма­ти ви­щу то­чність оцін­ки зби­тків. То­чність має клю­чо­ве зна­че­н­ня».

Су­пу­тни­ко­ві те­хно­ло­гії до­зво­ля­ють вам ру­ха­ти­ся впе­ред, зна­ю­чи, що на­яв­ні у вас да­ні є то­чни­ми й на­дій­ни­ми, до­по­ма­га­ю­чи до­сяг­ти біль­шої то­чно­сті про­це­сів уре­гу­лю­ва­н­ня зби­тків, на­да­н­ня зві­тів і мо­де­лей на осно­ві ін­де­ксів для ва­ших клі­єн­тів.

Су­пу­тни­ко­ві знім­ки мо­жуть на­да­ти вам пов­ні­ше уяв­ле­н­ня про ваш бі­знес і те, що від­бу­ва­є­ться на по­лях ва­шо­го клі­єн­та. Ві­дві­дай­те роз­діл «Стра­ху­ва­н­ня» на сай­ті www.geosys.com, щоб ді­зна­ти­ся біль­ше про те, як су­пу­тни­ко­ві те­хно­ло­гії мо­жуть до­по­мог­ти ва­шо­му стра­хо­во­му бі­зне­су. Це мо­же бу­ти про­сто до­да­тко­вим по­гля­дом, який вам по­трі­бен.

Най­ви­щий ін­декс ве­ге­та­ції за­фі­ксо­ва­но в Цен­траль­них, Пів­ні­чних та Схі­дних обла­стях. У цих ре­гіо­нах ве­ге­та­ція куль­тур пе­ре­бу­ва­ла під мі­ні­маль­ним не­га­тив­ним впли­вом по­го­дних чин­ни­ків. У Пів­ден­них обла­стях бу­ло за­фі­ксо­ва­но ви­со­кі тем­пе­ра­ту­ри та мі­ні­маль­ні опа­ди, що в свою чер­гу спри­чи­ни­ли не­га­тив­ні умо­ви ве­ге­та­ції та фор­му­ва­н­ня вро­жаю

На­ко­пи­чу­валь­ні опа­ди Се­ре­дні тем­пе­ра­ту­ри Су­ку­пний ве­ге­та­цій­ний ін­декс

© ESA - Sentinel 2B satellite

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.